miercuri, 16 noiembrie 2016

LEGĂTURA OAMENILOR CU IISUS HRISTOS ,ESTE SFÂNTA SI DUMNEZEIASCA ÎMPĂRTASANIE !

                                                            13 -14 Noiembrie 2016, ora 2,47 !

                                               Dragii mei, 

În aceasta noapte în timp ce scriam aici pe Blog, o lumină alba  stralucitoare se asterne in fața ochilor mei,iar in aceasta lumina, DUMNEZEU si MĂICUȚA DOMNULUI imi arată un strugure cu boabe de lumină, dar orbitor de stralucitoare de aceasta dată.
Un glas, ne spune asa dragilor :

               ”Oamenii, nu au nimic in comun!  
                Dar au în comun,legătura făcută cu IISUS HRISTOS !”
Iar in acest moment dragii mei, am in fața ochilor mei, desi eram cu ochii pe monitor, vad un strugure imens, cu infinte boabe de lumină alba, orbitor de stralucitoare. 
Image result for STRUGURE..
Prieteni dragi, asa este precum DUHUL CEL PREA SFÂNT ne graieste.
Singura legatura a oamenilor, este cea care ne leaga de IISUS HRISTOS,prin SFANTUL BOTEZ si prin SFANTA si DUMNEZEIASCA ÎMPĂRTĂȘANIE, sub forma vinului sfințit ,care reprezintă Sîngele LUI IISUS HRISTOS, vărsat pe SFANTA CRUCE pentru noi oamenii,precum si Pâinea sfințită,care reprezintă TRUPUL LUI IISUS HRISTOS.

 Image result for vinul din sfanta impărtasanie...

De aici, si glasul LUI IISUS HRISTOS la CINA cea de TAINĂ,din SFANTA EVANGHELIE:

 Sfânta Evanghelie după Matei:
Capitolul 26

1. Iar după ce a sfârşit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii Săi:
2. Ştiţi că peste două zile va fi Paştile şi Fiul Omului va fi dat să fie răstignit.
3. Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa.
4. Şi împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă.
5. Dar ziceau: Nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor.
6. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul,
7. S-a apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare preţ, şi l-a turnat pe capul Lui, pe când şedea la masă.
8. Şi văzând ucenicii, s-au mâniat şi au zis: De ce risipa aceasta?
9. Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor.
10. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: Pentru ce faceţi supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea faţă de Mine.
11. Căci pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna;
12. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea.
13. Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce-a făcut ea, spre pomenirea ei.
14. Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei,
15. A zis: Ce voiţi să-mi daţi şi eu Îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat treizeci de arginţi.
16. Şi de atunci căuta un prilej potrivit ca să-L dea în mâinile lor.
17. În cea dintâi zi a Azimelor, au venit ucenicii la Iisus şi L-au întrebat: Unde voieşti să-Ţi pregătim să mănânci Paştile?
18. Iar El a zis: Mergeţi în cetate, la cutare şi spuneţi-i: Învăţătorul zice: Timpul Meu este aproape; la tine vreau să fac Paştile cu ucenicii Mei.
19. Şi ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus şi au pregătit Paştile.
20. Iar când s-a făcut seară, a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici.
21. Şi pe când mâncau, Iisus a zis: Adevărat grăiesc vouă, că unul dintre voi Mă va vinde.
22. Şi ei, întristându-se foarte, au început să-I zică fiecare: Nu cumva eu sunt, Doamne?
23. Iar El, răspunzând, a zis: Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde.
24. Fiul Omului merge precum este scris despre El. Vai, însă, acelui om prin care Fiul Omului se vinde! Bine era de omul acela dacă nu se năştea.
25. Şi Iuda, cel ce L-a vândut, răspunzând a zis: Nu cumva sunt eu, Învăţătorule? Răspuns-a lui: Tu ai zis.
26. Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.
27. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi,
28. Că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.
29. Şi vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viţei până în ziua aceea când îl voi bea cu voi, nou, întru împărăţia Tatălui Meu.
30. Şi după ce au cântat laude, au ieşit la Muntele Măslinilor.
31. Atunci Iisus le-a zis: Voi toţi vă veţi sminti întru Mine în noaptea aceasta căci scris este: "Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei".
32. Dar după învierea Mea voi merge mai înainte de voi în Galileea.
33. Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti.
34. Zis-a Iisus lui: Adevărat zic ţie că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine.
35. Petru i-a zis: Şi de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine. Şi toţi ucenicii au zis la fel.
36. Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghetsimani şi a zis ucenicilor: Şedeţi aici, până ce Mă voi duce acolo şi Mă voi ruga.
37. Şi luând cu Sine pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a început a Se întrista şi a Se mâhni.
38. Atunci le-a zis: Întristat este sufletul Meu până la moarte. Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu Mine.
39. Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, rugându-Se şi zicând: Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti.
40. Şi a venit la ucenici şi i-a găsit dormind şi i-a zis lui Petru: Aşa, n-aţi putut un ceas să privegheaţi cu Mine!
41. Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios.
42. Iarăşi ducându-se, a doua oară, s-a rugat, zicând: Părintele Meu, dacă nu este cu putinţă să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia Ta.
43. Şi venind iarăşi, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiaţi.
44. Şi lăsându-i, S-a dus iarăşi şi a treia oară S-a rugat, acelaşi cuvânt zicând.
45. Atunci a venit la ucenici şi le-a zis: Dormiţi de acum şi vă odihniţi! Iată s-a apropiat ceasul şi Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoşilor.
46. Sculaţi-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce M-a vândut.
47. Şi pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul dintre cei doisprezece, şi împreună cu el mulţime multă, cu săbii şi cu ciomege, de la arhierei şi de la bătrânii poporului.
48. Iar vânzătorul le-a dat semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este: puneţi mâna pe El.
49. Şi îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis: Bucură-Te, Învăţătorule! Şi L-a sărutat.
50. Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus şi L-au prins.
51. Şi iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia şi, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea.
52. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.
53. Sau ţi se pare că nu pot să rog pe Tatăl Meu şi să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?
54. Dar cum se vor împlini Scripturile, că aşa trebuie să fie?
55. În ceasul acela, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna pe Mine.
56. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile proorocilor. Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit.
57. Iar cei care au prins pe Iisus L-au dus la Caiafa arhiereul, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii.
58. Iar Petru Îl urma de departe până a ajuns la curtea arhiereului şi, intrând înăuntru, şedea cu slugile, ca să vadă sfârşitul.
59. Iar arhiereii, bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus, ca să-L omoare.
60. Şi n-au găsit, deşi veniseră mulţi martori mincinoşi. Mai pe urmă însă au venit doi şi au spus:
61. Acesta a zis: Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l clădesc.
62. Şi, sculându-se, arhiereul I-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva Ta?
63. Dar Iisus tăcea. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.
64. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. Şi vă spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta puterii şi venind pe norii cerului.
65. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele, zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui.
66. Ce vi se pare? Iar ei, răspunzând, au zis: Este vinovat de moarte.
67. Şi au scuipat în obrazul Lui, bătându-L cu pumnii, iar unii Îi dădeau palme,
68. Zicând: Prooroceşte-ne, Hristoase, cine este cel ce Te-a lovit.
69. Iar Petru şedea afară, în curte. Şi o slujnică s-a apropiat de el, zicând: Şi tu erai cu Iisus Galileianul.
70. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor, zicând: Nu ştiu ce zici.
71. Şi ieşind el la poartă, l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul.
72. Şi iarăşi s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta.
73. Iar după puţin, apropiindu-se cei ce stăteau acolo au zis lui Petru: Cu adevărat şi tu eşti dintre ei, căci şi graiul te vădeşte.
74. Atunci el a început a se blestema şi a se jura: Nu cunosc pe omul acesta. Şi îndată a cântat cocoşul.
75. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar.

Image result for potirul sfant imaginiImage result for potirul sfant imagini..
Dragii mei, ne aflăm în SFANTUL POST al NASTERII DOMNULUI.
Sa ne legam si noi cu HRISTOS ,prin SFANTA si dumnezeiasca ÎMPĂRTASANIE, dar nu inainte de a ne spovedi la Părintele duhovnic. 
Dacă trupul are nevoie de hrana lumeasca ca sa reziste,atunci, si Sufletul fiecaruia dintre noi, are nevoie de hrana dumnezeiasca,adică ,de SFANTUL TRUP si SANGE al MĂNTUITORULUI nostru IISUS HRISTOS,fara de care nu ne vom putea mântui,si nu vom putea fi legati cu HRISTOS.
Asa sa ne ajute BUNUL DUMNEZEU si MĂICUȚA DOMNULUI,Amin!
                                       Cu dragoste,Maria. 

106 comentarii:

 1. Tare multe suflete sunt lihnite de foame cu oamenii de acum.Imbuibarea cu hrana si bautura pt trup atit conteaza,trup care ajunge hoit intr-un mormint.Dar cu sufletelul dat de Dumnezeu in care se afla cel mai pretios dar SCINTEIA DIVINA ce facem? Sunt 6 reguli pe care trebuie sa le facem sa nu mai fie sufletul flamind POSTUL,MILOSTENIA,RUGACIUNEA,SPOVEDANIA,IMPARTASANIA,IUBIREA DE APROAPELE astea ne salveaza si hraneste sufletul iar iubirea nefatarnica pt Dumnezeu este cununa de aur a celor 6 reguli.Toate sunt usor de implinit mai putin iubirea de aproapele aici e cauza tuturor relelor,aici lupta e grea dar inarmeaza-te crestine cu rabdare,rabdare si iar rabdare ca Dumnezeu ati vede nevointa si dirzenia si te ia in brate cind viata e grea si vei cistiga averea cea mai de pret RAIUL.

  RăspundețiȘtergere
 2. Sangele lui Isus pe cruce reprezinta razbunarea elitei malefice pe acesta MARE FIINTA DE LUMINA care a venit pe Pamant stiind la ce riscuri se expune, dar cu mare dreagoste pentru umanitate, de a ne ajuta sa intelegem cum sa iesim din inchisoarea frecventei vibrationale in care ne-am afundat de mii de ani.
  El a venit cu intentia de a ne arata calea de trezire si eliberare prin invataturi, nu sa infiinteze o noua religie care sa inrobeasca si mai tare.

  Religia crestina a fost infiintata de intuneric tocmai pentru a nu permite omenirii eliberarea,fiindca oamenii incepusera sa inteleaga ceea ce a propovaduit Isus.

  Isus a devenit un Hristos si a inviat pentru a ne arata cum putem face aceasta fiind un pamantean.Ne-a aratat cum sa facem noi aceasta.Noi trebuie s-o facem nu El,fiindca nu este permis de legile divine sa se intervina in eliberarea si evolutia unei civilizatii.De aceea s-a intrupat aici ca sa poata interveni altfel NU ESTE PERMIS,fiindca se incalca DIRECTIVA DIVINA A LIBERULUI ARBITRU.

  DIVINITATEA in IUBIREA SA MARE pentru copii Sai a trimis FIINTE INALT SPIRITUALE, bineinteles cu acordul lor,pe Pamant tot timpul, nu numai in acea perioada de acum 2000 de ani,tocmai pentru a putea ajuta omenirea sa iasa din uitarea cea de moarte care a cuprins-o!OAMENII SUNT FIINTE SPIRITUALE IN EXPERIMENTARE UMANA.
  Chiar daca nu credeti, omenirea este moarta din punct de vedere spiritual fiindca spiritul oamenilor este in adormire totala.Omenirea se inchina "Stapanirii"

  Va rog cautati ADEVARUL vostru propriu,nu ascultati ce spun eu ,altul sau invataturile pamantene.Va rog deschideti-va mintea,cercetati ce cititi ce auziti,ce simtiti treceti totul prin filtrul vostru si credeti in ceea ce va spune inima voastra! Cititi cu mintea si decodati cu sufletul,acolo se afla inalta intelegere.
  EU SUNT D

  P.S. Dna Maria dvs intelegeti ceva din ce tot indrug eu aici pe blogul dvs?
  Va rog postati!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Subscriu! Foarte bine prezentat!

   Ștergere
  2. Nu prea cred,si mai cred ca nu prea o intreseaza!

   Ștergere

  3. eu sunt d
   Religia crestina a fost infiintata de intuneric tocmai pentru a nu permite omenirii eliberarea,fiindca oamenii incepusera sa inteleaga ceea ce a propovaduit Isus.
   Va rog cautati ADEVARUL vostru propriu,nu ascultati ce spun eu ,altul sau invataturile pamantene.Va rog deschideti-va mintea,cercetati ce cititi ce auziti,ce simtiti treceti totul prin filtrul vostru si credeti in ceea ce va spune inima voastra! Cititi cu mintea si decodati cu sufletul,acolo se afla inalta intelegere.
   EU SUNT D

   RASPUNS
   SERIOS, LEGIUNE DE DEMONI ???? ia sa vedem CUM MINTI FEMEIE FARA CAP ´´ EU SUNT D = EU SUNT DIAVOLUL ´´

   PREOTII DIN DREAPTA CREDINTA =ORTODOXIE sunt URMASII APOSTOLILOR CA APOSTOLII Au HIROTONIT PREOTII ....dur adevar stiu religii PAGINE si LUMESCO -DIAVOLESTI .....

   FAPTELE APOSTOLILOR

   22.Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credinţă şi (arătându-le) că prin multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu.
   23.Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră.

   deci PROSTIE INTRUCHIPATA vezi AICI doua lucruri

   BISERICA
   PREOTI

   mai indraznesti sa ataci biserica DREPTEI CREDINTE si PREOTII ei , femeia demonilor sau cei care ascultati de demoni ????

   SA iti intre BINE IN CAPUL tau CA :
   16. Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.
   17. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri.
   18.Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.

   deci IISUS HRISTOS A ZIDIT BISERICA , ASADAR NU MAI E TEMPLU ci BISERICA ( a adaugat la templu o mica parte si A DEVENIT biserica - o taina pe care poate cindva o voi dezvalui CA SA VEDETI cum A FACUT ASTA ) apoi a hirotonit PREOTI in ea dupa CE AU STARUIT IN DREAPTA CREDINTA adica ortodoxia ....

   CONCLUZIONAM SiMPLU

   IISUS HRISTOS = BISERICA MEA = APOSTOLI = PREOTI HIROTONITI IN DREAPTA CREDINTA = ORTODOXIA = PORTILE IADULUI NU O VOR BIRUI ..

   CINE NU ESTE IN BISERICA NU ESTE CU IISUS HRISTOS care este CAPUL BISERICII , biserica fiind trupul LUI ca scris este :

   23.Pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este.
   24.Ci precum Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru totul.

   AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX

   ps in iad e multa durere ´´ in carne ´´ CA DEMONII NU AU TRUP DE CARNE ....

   aviz smintitelor ca scris este :VAI DE CELE care smintesc
   7.Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala.

   EU SUNT D = eu sunt diavolul = vai omule ca prin tine vine sminteala = femeia cu cap de sarpe .... dur adevar stiu dar ardem demonii din tine mereu si mereu ....


   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
 3. 1 CORINTENI 12

  12. Caci, dupa cum trupul este unul si are multe madulare, si dupa cum toate madularele trupului, macar ca sunt mai multe, sunt un singur trup, tot asa este si Hristos.
  13. Noi toti, in adevar, am fost botezati de un singur Duh, ca sa alcatuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; si toti am fost adapati dintr-un singur Duh.
  14. Astfel, trupul nu este un singur madular, ci mai multe.
  15. Daca piciorul ar zice: "Fiindca nu sunt mana, nu sunt din trup" - nu este pentru aceasta din trup?
  16. Si daca urechea ar zice: "Fiindca nu sunt ochi, nu sunt din trup" - nu este pentru aceasta din trup?
  17. Daca tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Daca totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
  18. Acum, dar, Dumnezeu a pus madularele in trup, pe fiecare asa cum a voit El.
  19. Daca toate ar fi un singur madular, unde ar fi trupul?
  20. Fapt este ca sunt mai multe madulare, dar un singur trup.
  21. Ochiul nu poate zice mainii: "N-am trebuinta de tine"; nici capul nu poate zice picioarelor: "N-am trebuinta de voi."
  22. Ba mai mult, madularele trupului care par mai slabe sunt de neaparata trebuinta.
  23. Si partile trupului care par vrednice de mai putina cinste, le imbracam cu mai multa podoaba. Asa ca partile mai putin frumoase ale trupului nostru capata mai multa frumusete,
  24. pe cand cele frumoase n-au nevoie sa fie impodobite. Dumnezeu a intocmit trupul in asa fel, ca sa dea mai multa cinste madularelor lipsite de cinste,
  25. pentru ca sa nu fie nicio dezbinare in trup, ci madularele sa ingrijeasca deopotriva unele de altele.
  26. Si daca sufera un madular, toate madularele sufera impreuna cu el; daca este pretuit un madular, toate madularele se bucura impreuna cu el.
  27. Voi sunteti trupul lui Hristos, si fiecare, in parte, madularele lui.

  Vezi tu, maria, ce mare legatura este intre oameni.Parca nu citim aceeasi Biblie.Viziunile tale sunt combatute de Biblie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vezi tu, maria, ce mare legatura este intre oameni.Parca nu citim aceeasi Biblie.Viziunile tale sunt combatute de Biblie.

   RASPUNS :
   serios ?
   ai citit bine ce ai postat ??? ia sa vedem :

   13. Noi toti, in adevar, am fost botezati de un singur Duh, ca sa alcatuim un singur trup....

   deci care OAMENI spui ??????
   asadar MAI GINDESTE si apoi vorbeste CA DAI VERSETE pe care nu le intelegi .....esti botezata ORTODOXA ???

   AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  2. CreTin Ortodox, vrei sa traduc din romana in romana?

   Ștergere
  3. Anonim16 noiembrie 2016, 23:11
   CreTin Ortodox, vrei sa traduc din romana in romana?

   RASPUNS :
   mor de rasss ... nu PRICEPI ca NU TOTI OAMENII sunt a lui HRISTOS ci doar din DREAPTA CREDINTA ORTODOXA ....capisici ´´ inteligetule´´ ??? deci VERSETELE sunt CLARE DAR tu CONTESTIND ce a zis maria INSEAMNA ca nu pricepi nici ce a zis maria si nici VERSETELE DATE DE TINE ....DUR ADEVAR STIU dar NU TE BAGA UNDE NU PRICEPI ....ITI FAC MAI MARUNT ??? HA HA HA ..... esti confuz rau ´´ DESTEPTULE ´´ si taci sau o iei .... ALEGE....ha ha ha

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   ps romana e romana dar ROMAN nu esti de nu pricepi romana scrisa de tine .....

   aviz amatorilor si amataorelor

   crestin ortodox

   ps poti sa o contesti in altele pe maria si am facut-o si eu dar unde ARE DREPTATE lasa-o jos ca macane ´´ inteligentule ´´ .... dur adevar stiu DAR DACA ma folosesti cuvinte CARE NU ISI AU ROSTUL in discutie s-ar putea sa intru in joc si NU O SA ITI PLACA .... capisici , jucatorule ???? ... preia sfatul meu si a nu mai vad cuvintul ´´ cretin ´´ in dialog .....cauta altele dar e asta UITA-L .... dur adevar stiu dar nu sari calul ca o iei ....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  4. cum ziceam: CreTin Ortodox, sper ca ai vazut diferenta. E dur dar adevarat :)

   Ștergere
 4. Fara Iisus Hristos nu putem face nimic,caci din El si prin El avem viata.Pentru aceasta,fara o autentica vietuire in Hristos,omul moare inca de viu fiind.Acest lucru a fost spus de Insusi Mantuitorul Iisus Hristos zicand:
  ''Ramaneti in Mine si Eu in voi.Precum mladita nu poate sa aduca roada de la sine,daca nu ramane in vita,tot asa nici voi,daca nu ramaneti in Mine.Eu sunt vita,voi sunteti mladitele.Cel ce ramane in Mine si Eu in el,acesta aduce roada multa,caci fara Mine nu puteti face nimic.Daca cineva nu ramane in Mine se arunca afara ca mladita si se usuca;si le aduna si le arunca in foc si ard.Daca ramaneti intru Mine si cuvintele Mele raman in voi,cereti ceea ce voiti si se va da voua.''(Ioan 15,4-7)

  RăspundețiȘtergere
 5. Oamenii mor in nestiinta si se nasc la fel,apoi mor a doua oara,si pentru a treia oara.
  Oamenii nu stiu cine a fost Isus,nu stiu cine sunt ei si nu stiu CINE ESTE DUMNEZEU.
  Oamenii nu stiu ca a fost alegerea lor sa vina aici sa-si salveze fratii care au uitat de Dumnezeu,si au cazut cu totii in uitare.
  Oamenii nu stiu ca EI de fapt STIU TOTUL!Ca SUNT TOTUL IN TOT! NIMIC NU NE POATE DESPARTI DE DIVINITATEA NOASTRA!

  In uitarea noastra ne-am dat acordul,practic ne-am vandut Liberul Arbitru,pentru a ne lasa prostiti de catre cei care s-au autoproclamat stapanii pamantului.
  Omenirea crede ca se inchina CREATORULUI A TOT CEEA CE ESTE,DAR SUNT INSEALATI AMARNIC.

  VA ROG CONSTIENTIZATI! SUNTEM PRINSI IN PLASA DE SUFLETE CARE NE ASTEAPTA LA MOARTE SI CARE NE MENTINE IN MATRICE/INCHISOARE.SUNTEM PRINSI IN ROATA INCARNARII DE MILENII SI HABAR NU AVEM,FIINDCA NI SE STERGE MEMORIA!
  Dumnezeul,stapanitorul acestui Pamant cere inchinare,obedienta,ameninta cu judecata si pedeapsa fiindca are nevoie de energia noastra,fara de care el nu ar avea nicio putere.Noi ii dam puterea noastra fara sa stim.
  IMPAMANTATI-VA SI IMPUTERNICITI-VA,SI NIMIC NU VA VA PUTEA ATINGE!
  EU SUNT D

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Draga D, mesajul de la 11.27 este ok pentru gândirea mea, chiar si acesta de la 12.09 mai putin ultimele doua fraze (acolo clar ca îmi scapa ceva).
   Cristina

   Ștergere
  2. EU SUNT D= AU SUNT DIAVOLUL
   El a venit cu intentia de a ne arata calea de trezire si eliberare prin invataturi, nu sa infiinteze o noua religie care sa inrobeasca si mai tare.´´   raspuns :
   ce spui tu e necunoastere CRASA A SFINTEI SCRIPTURI ... si explic CA SA VEZI
   CUVINTUL RELIGIA = RE-LIGIO = A LEGA = A REFACE = A RECONECTA ( E DIN LIMBA LATINA )
   religia este CALEA adica LEGATURA ... fara CALEA CORECTA nu poti sa intri in imparatia cerurilor ... esti ca UN HOT care sare gardul si NU INTRA PE USA ... ioan 10

   1.Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar.

   cuvintul religie vine de la RELIGIO adica
   religia este LEGATURA cu DUMNEZEU ... deci fara RELIGIE = RE LEGARE la divin NU EXISTA MANTUIRE .... SI RELIGIA ESTE CALEA , drumul si USA ... cui a fost data asta ???? APOSTOLILOR .. APOSTOLIi AU DAT-O episcopilor apoi PREOTILOR SI PREOTII , CREDINCIOSILOR de azi adica TOTI RELEGATI, RECONECTATI . RELIGIOSI de IISUS HRISTOS IN DREAPTA CREDINTA ... CIND FEMEIA A MINCAT DIN POMUL OPRIT s-a LEGAT DE DIAVOL si A RAMAS FARA HAR , fara RELIGIE ... DECI LEGATURA = RELIGIA este DE BAZA PENTRU A FI CONVINS DE CALEA DREAPTA SI EA ESTE NUMAI ORTODOXIA .... DUR ADEVAR STIU , dar CALEA = RELIGIA este ingusta si PUTINI o afla .... NU TE MINTI SINGURA SAU NU TE LASA AMIAGITA DE SATANA ca ITI TAI SINGURA SANSA SA INTRI IN RAI ....

   SI LIMBA ROMANA ARE taina cuvintului in ea si sa o desfasor si te las pe tine SA VEZI

   RELIGIE = RE LIGIE = RE LI GI E = RE LI( LE ) GEI = RE LE GE I = RE LE GE = LEGE RE = LEGEA LUMINII = IISUS HRISTOS

   RE LE GE = LUMINA EL PAMINT = EU SUNT LUMINA LUMII

   CIND VEZI CUVINTELE nimeni nu te poate insela ca scris este :
   33.Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

   deci DREAPTA CREDINTA = ORTODOXIA e singura care E CALEA = RELIGIA = LEGATURA cu ADEVARUL - DUHUL SFINT SI VIATA = DUMNEZEU TATAL ....

   SI AICI SI CUVINTELE DUHULUI SFINT = SFINTA SCRIPTURA

   4.Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har;
   5.Căci noi aşteptăm în Duh nădejdea dreptăţii din credinţă.

   LEGEA CADERE DIN HAR
   AI LEGE = A LEGA
   AI HAR = RELEGE = RELIGIE ...

   DECI HARUL E RELIGIA DREPTEI CREDINTE = ORTODOXIA ....harul e duhul sfint care LEAGA ( RELEAGA ) DE HRISTOS ADICA DUHUL SFINT = RELIGIE ....

   LEGEA E LEGATURA CU SARPELE CA SI FORMA IAR RELIGIA ESTE DUHUL SFINT CA SI FORMA .... AMBELE LEAGA dar NUMAI UNA DUCE IN RAI . ALTA IN IAD .... DUR ADEVAR STIU dar lumina = religia SI intunericul = legea NU AU NIMIC IN COMUN ...

   deci DE CINE TE LEGI ??? SAU Te RE LEGI ca sa scapi ?? ALEGE RAIUL SAU IADUL dar NU CONFUNDA CELE DOUA SI NU SMINTI PE ALTII ca e la fel sau nu conteaza ....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  3. EU SUNT DIAVOLUL = EU SUNT D
   Oamenii nu stiu ca EI de fapt STIU TOTUL!Ca SUNT TOTUL IN TOT! NIMIC NU NE POATE DESPARTI DE DIVINITATEA NOASTRA!

   RAspuns :
   4.Atunci şarpele a zis către femeie: "Nu, nu veţi muri!
   5.Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul".

   DE DIAVOLUL DIN TINE nu te desparti STIM ASTA dar NU MAI SMINTI PE ALTII ca NU MAI TINE ....
   RELIGIA ortodoxa A omorit moartea pe cruce SI SARPELUI PE CARE TU IL PROPOVADUIESTI nu ii place CRUCEA CA ASA A FOST INVINS si CRUCEA ESTE ARMA IMPOTRIVA LUI CA SCRIS ESTE :

   18.Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.

   AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX

   CUVINTUL CRUCII demone TE ARDE stim bine asta ´´ eu sunt d = eu sunt diavolul ´´

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  4. Didona, te rog explica-ne cum sa facem aceasta:

   "IMPAMANTATI-VA SI IMPUTERNICITI-VA,SI NIMIC NU VA VA PUTEA ATINGE!"

   Ștergere
  5. Sfantule,domnu profesor.ai gasit imediat sa spui" Eu Sunt D" ca inseamna Eu Sunt Diavolul ..

   Ștergere
  6. Pai spune-ne tu Didona cine este Isus, cine este Dumnezeu, cine esti tu.
   Lumineaza-ne.

   Repeti aceleasi lozinci, dar nimic concret.

   Ștergere
  7. cunosti scrisu crestinule ,sfantule:

   raspuns :
   ce spui tu e necunoastere CRASA A SFINTEI SCRIPTURI ... si explic CA SA VEZI
   CUVINTUL RELIGIA = RE-LIGIO = A LEGA = A REFACE = A RECONECTA ( E DIN LIMBA LATINA )
   religia este CALEA adica LEGATURA ... fara CALEA CORECTA nu poti sa intri in imparatia cerurilor ... esti ca UN HOT care sare gardul si NU INTRA PE USA ... ioan 10

   1.Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar.

   cuvintul religie vine de la RELIGIO adica
   religia este LEGATURA cu DUMMNEZEU ... deci fara RELIGIE = RE LEGARE la divin NU EXISTA MANTUIRE .... SI RELIGIA ESTE CALEA , drumul si USA ... cui a fost data asta ???? APOSTOLILOR .. APOSTOLIi AU DAT-O episcopilor apoi PREOTILOR SI PREOTII , CREDINCIOSILOR de azi adica TOTI RELEGATI, RECONECTATI . RELIGIOSI de IISUS HRISTOS IN DREAPTA CREDINTA ... CIND FEMEIA A MINCAT DIN POMUL OPRIT s-a LEGAT DE DIAVOL si A RAMAS FARA HAR , fara RELIGIE ... DECI LEGATURA = RELIGIA este DE BAZA PENTRU A FI CONVINS DE CALEA DREAPTA SI EA ESTE NUMAI ORTODOXIA .... DUR ADEVAR STIU , dar CALEA = RELIGIA este ingusta si PUTINI o afla .... NU TE MINTI SINGURA SAU NU TE LASA AMIAGITA DE SATANA ca ITI TAI SINGURA SANSA SA INTRI IN RAI ....

   SI LIMBA ROMANA ARE taina cuvintului in ea si sa o desfasor si te las pe tine SA VEZI

   RELIGIE = RE LIGIE = RE LI GI E = RE LI( LE ) GEI = RE LE GE I = RE LE GE = LEGE RE = LEGEA LUMINII = IISUS HRISTOS

   RE LE GE = LUMINA EL PAMINT = EU SUNT LUMINA LUMII

   CIND VEZI CUVINTELE nimeni nu te poate insela ca scris este :
   33.Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

   deci DREAPTA CREDINTA = ORTODOXIA e singura care E CALEA = RELIGIA = LEGATURA cu ADEVARUL - DUHUL SFINT SI VIATA = DUMNEZEU TATAL ....

   SI AICI SI CUVINTELE DUHULUI SFINT = SFINTA SCRIPTURA

   4.Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har;
   5.Căci noi aşteptăm în Duh nădejdea dreptăţii din credinţă.

   LEGEA CADERE DIN HAR
   AI LEGE = A LEGA
   AI HAR = RELEGE = RELIGIE ...

   DECI HARUL E RELIGIA DREPTEI CREDINTE = ORTODOXIA ....harul e duhul sfint care LEAGA ( RELEAGA ) DE HRISTOS ADICA DUHUL SFINT = RELIGIE ....

   LEGEA E LEGATURA CU SARPELE CA SI FORMA IAR RELIGIA ESTE DUHUL SFINT CA SI FORMA .... AMBELE LEAGA dar NUMAI UNA DUCE IN RAI . ALTA IN IAD .... DUR ADEVAR STIU dar lumina = religia SI intunericul = legea NU AU NIMIC IN COMUN ...

   deci DE CINE TE LEGI ??? SAU Te RE LEGI ca sa scapi ?? ALEGE RAIUL SAU IADUL dar NU CONFUNDA CELE DOUA SI NU SMINTI PE ALTII ca e la fel sau nu conteaza ....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox
   citeste aici si citeste la ce raspuns mi,ai dat mie ,,este axact ca si aici ,,fiecare punct,virgula,,este copiat
   deci crestinule: dai copi,si iar copi,si iar copi,,,,,nu esti in stare sa spui nimic din inima,,doar copi si iar copi,,si te dai mare crestin,si mare sfant,
   deci hahahahha mor de ras crestinule ,
   daca vrei iti mai arat cate mesaje ai copiat si aceleasi raspunsuri ai dat peste tot,,hahahah

   Ștergere
  8. Adyna16 noiembrie 2016, 23:43
   cunosti scrisu crestinule ,sfantule:
   crestin ortodox
   citeste aici si citeste la ce raspuns mi,ai dat mie ,,este axact ca si aici ,,fiecare punct,virgula,,este copiat
   deci crestinule: dai copi,si iar copi,si iar copi,,,,,nu esti in stare sa spui nimic din inima,,doar copi si iar copi,,si te dai mare crestin,si mare sfant,
   deci hahahahha mor de ras crestinule ,
   daca vrei iti mai arat cate mesaje ai copiat si aceleasi raspunsuri ai dat peste tot,,hahahah

   RASPUNS :

   SERIOS ? morrr de rassssss .... sa nu imi spui ca daca dau copy paste DE LA MINE , SCRIS DE MINE SI ALTE DATI fac vreun plagiat CA ATUNCI mor de ras ca nu am scris din inima
   fiind scris de mine MEREU SI MEREU ???? femeie FARA CAP SI prostie INTRUCHIPATA dar CIND AM SCRIS ca REPET SI REPET SI REPET MEREU PENTRU TOTI ca NU trecem mai departe PINA NU PRICEPETI lucruri DE CRESA ai citit?????? morrrr de rasssss
   SI ATUNCI LUIND LOGICA TA LIpsa UN AUTOR nu mai are vOie SA ISI MULTIPLICE CARTILE SCRISE DE EL ca NU SCRIE DIN INIMA ???? ai gindit mult CE AI SCRIS MAI SUS , FEMEIE FARA CAP ???? deci repet si repet DIN SCRIERILE MELE SCRISE DE MINE POT SA DAU COPY PASTE DE CITE ORI AM CHEF pentru orice FEMEIE SAU BARBAT care VORBESTE ACELEASI PROSTII ca oricine AltCINEVA.... imi dai voie ????? ha ha ha ha ha ha ha ha ha ... sau PE TEXTELE MELE nu sunt eu SEFUL LOR CI TU????

   sau o logica LIPSA si mai crasa MERGIND PE GINDIREA TA HAOTICA daca te compar PE TINE , ADYNA cu EU SUNT D = EU SUNT DIAVOLUL o sa sari IN SUS de ´´ jignire ´´ DAR ca tu gindesti DESPRE RELIGIE CA SI ´´ eu sunt d ´´ pot compara SI SA DAU ACELASI RASPUNS ??? sigur daca e permis si am dreptul TEXTELOR MELE scrise SA LE FOLOSESC CIND VREAU , CUM VREU SI CIND VREAU ..... DUR ADEVAR stiu DAR DACA TACEAI mareeeeeeee FILOZOAFA ERAI .....

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   ps mor de ras cum femeie fara cap acuza FARA CAP si apoi sE SIMT JIGNITE de PROPRIA PROSTIE .... sau poate le-o fi placind PROPRIA PROSTIE asa demult INCIT nu se lasa de ea ?? DUR ADEVAR STIU dar mor de rassss adyna = eu sunt d= despre religie ACEEASI NECUNOASTERE = aceLasi raspuns

   AVIZ AMATORILOR SI AMATAORELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
  9. SCHIMBARI SOCANTE - UN PACT DIABOLIC

   https://www.youtube.com/watch?v=m82UAZfNAQc

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
 6. Asa sa ne ajute pe noi toti Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului,sa avem un post cu spor.Cu multa dragoste aceeasi Minerva P.

  RăspundețiȘtergere
 7. Maria, boabele strugurului sunt sufletelor oamenilor care-l iubesc pe Dumnezeu. Asa se formeaza un ciorchin... din multe suflete care formeaza intregul! Dumnezeu este in noi iar noi in Domnul...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Hei an.13,18,ciorchinul de strugure este o secventa din ADN-ul uman.ADN-ul uman(si nu numai)are forma unui ciorchin de strugure,e complicat de explicat mai mult,dar acesta e adevarul,Dumnezeu doreste si are nevoie de sufletele noastre cu un ADN cat mai usor,asa ceva se obtine prin post,rugaciune(meditatie)si milostenie,fapte bune in general.De aceea se spune ca mai degraba trece camila prin urechia acului decat bogatul,pt.ca evident bogatul e imbuibat mereu.Saracul mananca si el ce poate-de aceea se spune:"fericiti cei saraci cu Duhul,ca acelora este imparatia cerurilor"Duhul insusi este acea picatura-scanteie sau cum doriti s-O definiti-dintr-o secventa de ADN. V-ati intrebat vreodata de ce Pr.Arsenie Boca a studiat medicina cu precadere Genetica?

   Ștergere
  2. Boabele strugurelui alb reprezinta sacralitatea legatura nevazuta dintre noi si Dumnezeu Iisus Hristos.Vinul sfintit se transforma in trupul si sangele lui Iisus ceea ce inseamna ca el traieste in noi si noi in El.

   Ștergere
  3. De ce boabele strugurelui alb si nu a celui rosu?raspunde:

   Ștergere
  4. Erau boabe de lumina alba orbitoare,precum stau stelele pe Cerul noptii. Nu erau boabe de struguri lumesti. Ori aceste boabe divine, sunt sufletele celor care se vor uni cu HRISTOS prin SFANTUL BOTEZ si prin SFANTA si DUMNEZEIASCA IMPĂRTASANIE.

   Ștergere
 8. Of Doamne Iisuse Hristoase mare e mila si puterea Ta. Sunt atat de pacatoasa incat nici pe sfert nu sunt ca Tine. Si cu toata taria mea de femeie lasa'nd tot ce este lumesc nu as putea fi. Lacrimi multe nu'mi vor spala pacatele.

  RăspundețiȘtergere
 9. Mie imi este greu sa cred ca biblia si invatatura ei ne tin captivi in acea plasa de care se vorbeste in comenturile de pe aceasta pagina. Biblia a fost insuflata de Duhul Sfint sau prin rapiri la cer nu a scris nimeni de capul lui acolo mai ales ca sa descoperit ca toata e numai coduri.Mintuitorul cit a fost pe pamint a spus clar ,,CINE NU VA MINCA TRUPUL MEU SI NU VA BEA SINGELE MEU NU VA INTRA IN IMPARATIA CERURILOR,,!Si de botez la fel ,,CINE NU SE VA BOTEZA DIN APA SI DIN DUH SFINT NU VA INTRA IN IMPARATIA MEA!.Cum sa fim prizonieri in aceasta viata cind cele doua te elibereaza si te duc pe cararea lui Dumnezeu?

  RăspundețiȘtergere
 10. Specialisti catre ONU: Sunt 100 de civilizatii extraterestre. Pregatiti-va ! Vin extraterestrii

  http://www.efemeride.ro/specialisti-catre-onu-sunt-100-de-civilizatii-extraterestre-pregatiti-va-2

  RăspundețiȘtergere
 11. Nu mai e decat un pas pana la intalnirea cu extraterestrii. Asta spun reprezentantii Academiei de Stiinte din Anglia.
  Vin extraterestrii,mai e putin pana la intalnirea cu ei..si sunt 100 de civilizatii
  http://www.efemeride.ro/specialisti-catre-onu-sunt-100-de-civilizatii-extraterestre-pregatiti-va-2

  RăspundețiȘtergere
 12. Odata am intrebat ingerul pazitor.iNGERULE de cate zile este nevoie sa tin post ca sa ajung la desavarsire?Si el mi-a raspuns."Tine postul in permanenta".Acesta a fost raspunsul.
  Nu este exagerare dar este nevoie de post continuu pentru a ajunge la perfectiunea sufletului si pentru a deveni sfant.Ingerul ne invata ce sa facem dar noi ascultam de el sau facem contrar lui?
  Luati seama la ce am spus si cugetati.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anonim16 noiembrie 2016, 16:08
   POSTUL se tine după Rânduielile Bisericesti !
   POSTUL nu este obligatoriu si ptr cel sanatos si ptr cel bolnav.
   POSTUL de la alimente poate sa-l tina cei care pot si sunt sanatosi. Bolnavii care au nevoie de hrana consistenta,copiii si batranii, pot sa mănânce fara probleme, căci vor fi împărtășiti.
   Nu atât POSTUL de la alimente este important,cît FAPTELE noastre, RUGACIUNEA noastra,MILOSTENIA si IUBIREA față de Aproapele.
   Asadar,degeaba tinem POST,daca facem rele, dacă urâm pe cei de langa noi.
   Sa postim cel mai mult de la a deschide gura ,si de a vorbi vorbe grele, si dureroase pentru inima si suflet. Cu dragoste,Maria.

   Ștergere
  2. Ilie Sorinel daca tu poti posti incontinuu bravo tie.pentru sufletul tau o faci..
   Imi spui si mie cum ai intrebat ingerul pazitor,cum a raspuns îngerul?

   Ștergere
  3. Adyna ma confunzi nu sunt cine crezi tu.Apropo de intrebat ,intreaba si vei primi raspuns.

   Ștergere
  4. Sigur ca voi posti incontinuu,de asta am si primit acest raspuns,viata mea toata va fii dedicata trup si suflet lui Dumnezeu,in incercarea de a ajunge la desavarsire.Asta e singurul meu tel,si nu ma voi abate sub nici o forma de la el.

   Ștergere
  5. Scuze .am crezut ca esti Iie Sorinel.imi pare rau ..dar intrebare tot aceasi ramane..iarta.ma

   Ștergere
  6. 20.08

   Inseamna ca sunteti calugar de postiti in continuu ?
   Cei care s-au retras din viata lumeasca , departe de toti si de toate , pierduti in munti, au ales acest mod de viata . Dar traind in cele lumesti , printre altii , ce rol are eliminarea si selectia hranei normale atata timp cat vedeti, auziti, rostiti si participati -chiar nevoit- la viata cotidiana cu tot ce implica ea . E ca si cum ai fi invitata la un ospat si nu poti sa mananci . Nu-i mai simplu sa nu te duci, sa renunti si sa nu fii masochist?
   In ceea ce priveste ,,perfectiunea sufletului'' esti sigur ca cineva ar fi atins-o ? Cine este atat de perfect intr-o lume imperfecta ? This is de questions !

   Ștergere
  7. . Sf. Ioan Botezatorul a postit in continuu (Matei 3, 4; Marcu 1, 6).

   Iisus a poruncit limpede ca sa postim si cum sa postim (Matei 6,16-18; Luca 21-34). Apostolii au postit si s-au rugat (F. Ap. 13,3; 14, 23; I Cor. 7,5; II Cor. 11, 27). Deci, orice crestin trebuie sa fie convins de trebuintele postului, sa-l respecte in convingerile sale si sa-l practice atat cat darul credintei si puterile il ajuta ferindu-se de a-l defaima, intrucat el este de origine dumnezeiasca, dat noua cu scopul de a ne infrana trupul de la patimi, a ne smeri sufleteste si a ne face mai buni intru pocainta si rugaciune spre mantuirea noastra si slava Lui Dumnezeu (V. infranarea, Liturghisirea, Rugaciunea).

   Ștergere
  8. Renuntarea la toate plăcerile lumesti este calea ce duce spre desăvârsire si trăirea întru bucuria celor
   sfinte.Cand postesti trupul nu mai este trup ci se transforma in Duh Sfânt.De aceea este atât de importanta postirea continua.Iar Duhul Sfânt se întreține in acelasi mod ca atunci când l-ai primit.Adică prin rugăciune si post.Ambele sunt fapte înspre curățirea continua a sufletului si trupului.

   Ștergere
  9. Nu trebuie sa fii călugăr ca sa postesti.Trebuie sa ai doar vointa începutul este mai greu după aia totul pare firesc.Si cel mai frumos lucru este sa postesti dar si cel mai usor.

   Ștergere
  10. Anonim 16 noiembrie 2016, 22:18 se vorbea de postul continuu , ai inteles ? Cum sa fie usor ? Doar Sf. Ioan Botezatorul a postit continuu ! Inseamna infranare de tot , inseamna sa ai o viata curata in trup si suflet !
   Ganditi ce spuneti , nu mai aruncati cu vorbe al caror inteles va e cam greu sa il pricepeti si nici vorba sa-l puteti aplica .

   Ștergere
  11. Nu ai inteles nimic Anonim17 noiembrie 2016, 05:53.Pacat ca nu intelegeti.Imi dau seama de ce omenirea este atat de decazuta,la asemenea idei.Eu nu sunt cine crezi tu ca as fii,dar nici acela de care vorbesti.Iar ca sa fii sfant este un lucru mare ceea ce nu toata lumea o pune aplicare ca nu ii este dat.

   Ștergere
  12. Anonim16 noiembrie 2016, 16:08
   Odata am intrebat ingerul pazitor.iNGERULE de cate zile este nevoie sa tin post ca sa ajung la desavarsire?Si el mi-a raspuns."Tine postul in permanenta".Acesta a fost raspunsul.
   Nu este exagerare dar este nevoie de post continuu pentru a ajunge la perfectiunea sufletului si pentru a deveni sfant.Ingerul ne invata ce sa facem dar noi ascultam de el sau facem contrar lui?
   Luati seama la ce am spus si cugetati.

   RASPUNS :
   fals ---
   ingerul care posteste INCONTINUu ESTE demonul CARE TE-A INVATAT CA demonul NU ARE NEVOIE DE MINCARE .... ingerii NU MANINCA NIMIC SI mandria IA FACUT DEMONI si ACEST demon TI-A DAT SFATUL ´´Tine postul in permanenta´´ ... deci MAI USOR cu postul ´´ ingerului ´´ ca SMINTESTI omul CREZIND ca ai vorbit cu un inger ... ori e in caul tau ORI E DEMON .... SFATUL DE A POSTI incontinuu e demonic CACI NICAIERI NU E SCRIS IN SFINTA SCRIPTURA un astfle de sfat ci altul care E CU TOTUL ALTCEVA si anume ´´ RUGATI-VA NEINCETAT ´´ .... NU CONFUNDA LUCRURILE ca NU E DE JOACA CU MANTUIREA TA

   aviz amatorilor si amatOarelor

   crestiN ortodox

   Ștergere
  13. Anonim16 noiembrie 2016, 22:16
   Renuntarea la toate plăcerile lumesti este calea ce duce spre desăvârsire si trăirea întru bucuria celor
   sfinte.Cand postesti trupul nu mai este trup ci se transforma in Duh Sfânt.

   RASPUNS :
   o mare PROSTIE ce ai spus mai sus
   OMUL e format din TRUP si SUFLET .... TRUPUL NU SE TRASFORMA NICIODATA IN DUH SFINT .... TRUPUL LUI ADAM e INDUMNEZEIT INAINTE DE CADERE dar NU E DUHUL( SUFLETUL ) LUI ADAM ....

   te citez :
   ´´De aceea este atât de importanta postirea continua.Iar Duhul Sfânt se întreține in acelasi mod ca atunci când l-ai primit.Adică prin rugăciune si post.Ambele sunt fapte înspre curățirea continua a sufletului si trupului.´´

   raspuns:
   fals ...

   nici apostolii NU AU POSTIT CONTINUU ci CIND S-A SCRIS ´´ POST SI RUGACIUNE ´´ ERA DE ALUNGARE A DEMONILOR , un anumit tip de demoni CARE IES CU POST SI RUGACIUNE nu ca postul CONTINUU e valabil .... intelegi diferenta ???? deci NU MAI SMINTI OAMENII cu spusele DEMONULUI care ti-a spus ca si ´´ inger ´´ CA esti si tu orb si orbesti si pe altii CU SMINTEALA TA .... DUR ADEVAR STIU dar NU TE JUCA CU MANTUIREA TA si A ALTORA

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   ps esti confuz de la post sau demonul care te invata deci MERGI LA SPOVEDANIE SI IMPARTASANIE CA NU ESTI BINE

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
 13. 29.Ca nici un trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.
  30.Din El, dar, sunteţi voi în Hristos Iisus, Care pentru noi S-a făcut înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţire şi răscumpărare,
  31.Pentru ca, după cum este scris: "Cel ce se laudă în Domnul să se laude".

  RăspundețiȘtergere
 14. Anonim16 noiembrie 2016, 16:49

  EU SUNT DIAVOLUL = EU SUNT D

  Ti-am publicat toate citatele, din politete!
  Dar nu-mi place ca te autointitulezi DIAVOLUL, apoi sustii sus si tare precum că eu as fi impotriva BIBLIEI CRESTIN ORTODOXE.
  Este o mare MINCIUNĂ !
  Eu nu sunt impotriva BIBLIEI, ci prin ceea ci mi se arată si mi se graieste,vin pentru a completa BIBLIA,si nicidecum s-o schimb,sau sa fiu impotriva ei.
  Te rog sa comentezi civilizat si sa nu mai spui tot felul de aberatii. Cu dragoste,Maria.

  RăspundețiȘtergere
 15. STIMATE D 16NOIEMBRIE 12.03--DUMNEZEU NU ESTE RAZBUNATOR-- PT CA EL ESTE ENERGIA UNIVERSULUI--DUHOVNICUL MEU ZICEA--SA STITI MAI CA DE NU AR FI DUMNEZEU TOATE STELELE V-AR CADEA IN CAP--NU ESTI CRESTIN--TOATA ORDINEA DIN UNIVERS ARE UN MARE ORGANIZATOR--CARE DA SENS EISTENTEI TUTUROR FORMELOR EXISTENTIALE--DUMNEZEU NU ESTE VAMPIR ENERGETIC--CA NU AM AVEA SOARELE SA INSUFLETEASCA PAMANTUL--STAI TE ROG SI MEDITEAZA PROFUND--SUNTEM IN POSTUL CRACIUNULUI--MARE AMARACIUNE MI-AI PROOCAT!!!!!!!!!!--IL OFENSEZI PE CREATOR

  RăspundețiȘtergere
 16. PRUNCA ȘAPTE !!!
  Dragii mei,am vazut ca tot va contraziceti si va dati cu părerea despre PRUNCA LUI DUMNEZEU ȘAPTE.
  V-am mai spus:
  DUMNEZEU imi va spune mie cu 3 ZILE inainte ca ȘAPTE să se nască. Vom cunoaste persoana care va fi vrednica de un asemenea MINUNE, precum si locu si ziua. Sa avem rabdare si CREDINȚĂ. Cu dragoste,Maria.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, Maria! O asteptam pe Ea, Aleasa lui Dumnezeu! Doamne ajuta!

   Ștergere
  2. Sapte este mult mai mult decat ce se vede cu ochii firesti,este o persoana în spiritul lui Dumnezeu ce va aduce lumea la credinta.Este o persoana ce nu va avea hrana lumească pentru ca este născută din Duh Sfânt si nu are nevoie a se hrăni fizic ci pranic.Ce este nascut din Duh este Duh,ce este nascut din trup este trup.Totusi nu ne-am lămurit hrana lui sapte este sapte ori sapte adică cifra nemuririi sufletului si cifra sacra a lui Dumnezeu 7.Cifra 7 este mentionata in multe versete ale bibliei ca fiind număr sfânt legatura noastra cu Dumnezeu printr-o fetita/fata care deja este venita in vederea pregătirii inceperii misiunii sale pe pământ.Nu va fii doar un prunc legat in fasa ca toți ceilalți bebelusi ci pentru altceva este trimisă.Vom vedea asta cu toții.Legatura ei cu noi este de fapt trezirea noastra si a inceperii a unei vieti spirituale.Poate fii Maica noastra a tuturor ca fiind o extensie a ei.Ea poate lua trup de fetita am mai citit asta prin alte profeții.Ea va întoarce toata suflarea de pe pământ înaintea venirii fiului ei pe pământ in chip de fetita..Deci mare atentie este scris ca Maica Sfântă va lua chip de fetita pe pământ si este doar extensia ce si-o trimite pe pământ de aceea încă o data Dumnezeu va savarsi pe pământ o noua minune.

   Ștergere
  3. Se spune ca este o femeie matura, careia i se vor "decarca de sus"toate darurile, calitatile, capacitatile, atributele Marii Zeite Mama si ca va detine "puterea, iubirea si intelepciunea" de-a conlucra cu "fortele" planetare, interplanetare, galactice si intergalactice". Fiind pe planeta, deja, urmeaza sa se activeze echipa care se ocupa de "protectia ei" si se va reuni cu o echipa alcatuita de Dumnezeu, pentru a se infaptui Planul Lui Dumnezeu de Restaurare a Creatiei". D-nei Maria Ghiorghiu i s-au revelat unele lucruri, insa nu chiar cum sunt ele, face parte si asta dintr-o anumita "strategie"...

   Ștergere
  4. Femeie matura este dar "nasterea ei"= momentul cand aceasta este complet pregatita 100% pentru a-si incepe misiunea. Despre acel moment vom sti de la Maria cu 3 zile inainte.

   Ștergere
  5. Anonim16 noiembrie 2016, 20:33,da asa este din fericire acest lucru este adevarat.Dar nu multi inteleg cei care citesc.

   Ștergere
  6. Umanitatea are nevoie de Ea, Mama Divina. Nu se mai poate in ce hal a decazut omenirea si planeta noastra. Noi, umanitatea suntem intr-un stadiu degradant, inimaginabil. Nu se mai poate continua in acest fel. Daca nu ne vom trezi, nu va fi bine deloc.

   Ștergere
  7. Am impresia ca aparitia ei va fii in anul 2017.Daca vorbim despre aceeasi persoana Anonim16 noiembrie 2016, 20:33.

   Ștergere
  8. Probabil ca asa este, Anonim 20:33.

   Ștergere
  9. Posibil si chiar probabil , Anonim 21:03, ca asa este.

   Ștergere
 17. " să se nască " are cu totul alta semnificatie in contextul acestei profetii pe care ati scris-o.  RăspundețiȘtergere
 18. Un parinte,un Om frumos!
  https://www.youtube.com/watch?v=WZdyTXLRnSQ
  V

  RăspundețiȘtergere
 19. Pentru cei care inca nu au vizionat:Dorobanțul Lui Dumnezeu
  https://www.youtube.com/watch?v=C7rRsAlhK8c
  V

  RăspundețiȘtergere
 20. IN SFARSIT CINEVA AMINTESTE DE IEROMONAHUL NIL DOROBANTU --CARE IN DUH ESTE EGAL CU IEROMONAHUL ARSENIE BOCA--A TRECUT LA DOMNUL BATUT SI IN CHINURI--A FOST DAT SI LA TV DESPRE SFIINTIA SA--FELICITARI ANONIM 16 NOIEMBRIE 21.15

  RăspundețiȘtergere
 21. Draga doamna Maria,Crestinul Ortodox denatureaza semnatura mea"EU SUNT D" neintelegand ca de fapt mintea sa il autodefineste! Va rog sa nu va suparati pe el fiindca are si el rolul lui aici in gradina dvs.
  Dumnealui chiar nu pricepe ca eu il indragesc pentru efortul de a desface firul in patru incercand sa se inteleaga pe sine tot explicand, numai el stie ce! Este ca un copil caruia nu-i convine ceva si se da cu fundul de pamant.Eu doar astept maturizarea sa.Chiar daca nu se va intampla in aceasta viata,poate va fi in cea viitoare,nu-i nicio graba, este timp berechet.

  Daca ar avea intelegerea mea ar stii ca nu poti influenta negativ pe cineva atata timp cat ii spui sa priveasca in interiorul sau sa se descopere pe Sine,Fiinta Suverana care Este.Negandu-te pe tine il negi pe Dumnezeu,iar energia ta este donata acelei entititati pe care o crezi separata de tine.De aceea spun imputerniciti-va!

  Dar asta se intampla cu cei care sunt prinsi in acest somn,sunt speriati de "cosmarul"trezirii a STARII DE A FI! Daca ar sti cat de frumosi sunt in interior nu ar mai privi afara niciodata.

  Crestinule,nu-ti fie frica de ce vei descoperi intrand in interior, acolo IL vei descoperi pe Dumnezeu!

  BIBLIA NE ESTE DUMNEZEU,CI DOAR O CALE DE A AJUNGE LA EL,cu conditia sa ai o constiinta inalta ca s-o poti interpreta, altfel vei lua citatele mot-a-mot fara niciun inteles.Biblia contine si adevaruri dar sunt codate iar cheia acestor coduri o gasesti numai in nivelul de constiinta.

  Totul depinde de CONSTIINTA.Deci inainte de a judeca, va rog, cititi cu atentie ceea ce scriu,fiincda interpretarea este strict personala.Doar vedeti, ce intelege dragul nostru Crestin!
  EU SUNT D

  RăspundețiȘtergere
 22. Este foarte elocventa imaginea UNITATII noastre ca oameni intru Cristos.Exact asa suntem uniti intre noi toate Fiintele vii care exista in Creatie.
  TOT CEEA CE ESTE, face parte din TOT CEE CEEA CE A FOST,CE ESTE SI CE VA FI.

  Noi suntem scanteile ale CELUI CARE S-A DIVIZAT IN INFINITE PARTI pentru a experimenta ceea ce cunostea.
  CREATORUL A TOT CEEA CE ESTE se experimenteaza pe SINE prin toate aceste parti,de aceea a dat legea liberului arbitru pentru a nu fi conditionat de nimeni si nimic.Tot ceea ce tu simti si traiesti ajunge prin ceea ce tu esti la SURSA A TOTCREATOARE.
  De aceea spun ca nu exista judecata fiindca;cum ar putea Creatorul sa te traga la raspundere cand EL experimenteaza odata cu tine? El se bucura si plange odata cu tine.

  Aceasta legatura care simbolizeaza ciorchinele care sustine boabele de strugure la un loc-UNITATEA, nu se va rupe niciodata.Doar alegerea experientei a iluzia separarii de divinitate poate sa te faca sa crezi ca tu esti aici si EL este acolo.
  Cu totii am ales sa uitam cine suntem ca o provocare sa vedem cum putem trai in iluzia "AFARA".

  Cand vad cum unii incearca din rasputeri sa demonstreze ce inseamna Dumnezeu,ma amuz fiindca exact asa de naiva am fost si eu.

  ADEVAR VA SPUN,DIVINITATEA ESTE DE O FRUMUSETE NEACCEPTATA DE MINTE! DIVINITATEA ESTE LIBERTATE,FARA NICIO REGULA,FARA NICIO CONDITIONARE,DOAR O DRAGOSTE ETERNA! FITI ACEASTA si reintrati in UNITATE,constientizati atasarea voastra de CIORCHINE-CREATOR!
  EU SUNT D

  RăspundețiȘtergere
 23. Anonim17 noiembrie 2016, 09:51
  Draga doamna Maria,Crestinul Ortodox denatureaza semnatura mea"EU SUNT D" neintelegand ca de fapt mintea sa il autodefineste! Va rog sa nu va suparati pe el fiindca are si el rolul lui aici in gradina dvs.

  RASPUNS :
  eu sunt d NEDEFINITA ca si SCRIERE este HAOS ... deci ce spuneai ca te defineste ???? FEMEIE FARA CAP cind NU SCRII COMPLET numele tau SI IN CAPUL TAU eu sunt d SE traduce ´´ eu sunt dumnezeu ´´ si scrierile tale DE ´´ DUMNEZEIRE SI TREZIRE asta denota NU IMI RAMINE MIE DECIT sa ARAT CELORLATI cit de departe EU SUNT D poate insela CU VIETI ANTERIOARE CARE NU EXISTA , cu somnul EI , cu atacul impotriva religiei TOATE SUB prostia DIAVOLULUI ca asa se scrie ´´ EU SUNT Diavolul ´´ CA invataturile LUI le porpovaduiesti CA SCRIS ESTE CA LUMEA ESTE SUB STAPINIREA CELUI RAU .... DUR ADEVAR STIU dar DEMONII NU MA SPERIE si ardem toti INDIFERENT ca TU VREI SAU NU VREI .... DUR ADEVAR STIU dar scrierie tale demonice ARATA ce spun eu si titlul ASCUNS ´´ eu sunt D ´´= eu sunt diavolul .... sti CINE SE ASCUNDE DA ?... ce spuneai de trezire ?? DORMI PROFUND papusa si SCRIERILE TALE stau marturie ORICIND , ORICUI care doreste sa verifice CE SPUN eu ..... dur adevar stiu .....

  aviz amatorilor si amatoarelor

  crestin ortodox


  RăspundețiȘtergere
 24. eu sunt d
  Crestinule,nu-ti fie frica de ce vei descoperi intrand in interior, acolo IL vei descoperi pe Dumnezeu!

  RASPUNS :
  in interiorul PLIN DE PACATE ??? SERIOS demone ??? PE DICLONA care e femeie fara cap INTEleg ca ´´ o inveti ´´ DEMONISME si basme lumesti DAR LA MINE NU TINE ... HA HA HA ... dur ADEVAR STIU
  cind spun ca ´´ eu sunt d ´´ = eu sunt diavolul E VALABIL ca scris este :

  LEPADAREA DE SINE , CRUCEA SI URMAREA LUI HRISTOS
  34. Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.
  35.Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.

  VERSETE BIBLICE ca NU ii plac legiunilor de demoni care il au pe diavol CA SI CAPUL LOR care ´´CREATORUL A TOT CEEA CE ESTE se experimenteaza pe SINE prin toate aceste parti´´ SI SuFlELTUL DOCLONEI E PIERDUT caci ea ´´spun ca nu exista judecata fiindca;cum ar putea Creatorul sa te traga la raspundere cand EL experimenteaza odata cu tine? El se bucura si plange odata cu tine.´´

  SFINTA SCRIPTURA citire ca EXISTA JUDECATA si e scris :
  bogatul E IN IAD si NU S-A REINCARNAT ca sa ´´ evolueze´´ ci ACOLO RAMINE .... deci NICI O SANSA A Doua dupa ce mori SA IESI DIN IAD daca NU ESTI IN DREAPTA CREDINTA = ortodoxia si nu fac altii DE PE PAMINT in NUMELE TAU anumite lucruri CA SA TE SCOATA ... esti damnat vesnic PENTRU FAPTELE TALEEEEE CA ASA AI ALES ... sa SLUJESTI DEMONILOR INCA DIN VIATA prin ce spui , faci etc etc etc .... dur adevar stiu DAR NU NE JUCAM CU MANTUIREA OMULUI

  pilda bogatului si a lazar
  22. Si a murit saracul si a fost dus de catre ingeri in sanul lui Avraam. A murit si bogatul si a fost inmormantat.
  23. Si in iad, ridicandu-si ochii, fiind in chinuri, el a vazut de departe pe Avraam si pe Lazar in sanul lui.
  24. Si el, strigand, a zis: Parinte Avraame, fie-ti mila de mine si trimite pe Lazar sa-si ude varful degetului in apa si sa-mi racoreasca limba, caci ma chinuiesc in aceasta vapaie.
  25. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ti aminte ca ai primit cele bune ale tale in viata ta, si Lazar, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mangaie, iar tu te chinuiesti.
  26. Si peste toate acestea, intre noi si voi s-a intarit prapastie mare, ca cei care voiesc sa treaca de aici la voi sa nu poata, nici cei de acolo sa treaca la noi.

  AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

  CRESTIN ORTODOX


  vezi diclona PE CINE ASCULTI ??? ...


  RăspundețiȘtergere
 25. didona = eu sunt d
  ´´Daca ar avea intelegerea mea ar stii ca nu poti influenta negativ pe cineva atata timp cat ii spui sa priveasca in interiorul sau sa se descopere pe Sine,Fiinta Suverana care Este´´

  raspuns :

  SERIOS ? AI GINDIT-O mult ????
  MOR DE RASSS
  spune-i unui criminal in serie sa se uite in interiorul lui sa se descopere si va raspunde ca tine ´´nu poti influenta negativ pe cineva ´´ dupa ce iti ia gitul .... E DUR EXEMPLU stiu DAR tot mergind pe ILOGICA ta CARE CREZI IN REINCARNARE ´´ ACEST CRIMINAL te-a omorit DUPA CE s-a uitat in interiorul lui CA intr-o viata trecutA tu la-ai Omorit SI atunci ´´ DIVINITATEA se experimeteaza pe sine ´´ si PUTEM OMORI ORICIND ORICUM ORICE ca VIETILE VIITOARE ne dau sansa sa repARAM si NU MAI E JUDECATA DELOC .... FEMEIE FARA CAP AI PRICEPUT prostie INTRUCHIPATA ilogica TA si a celui pe care il asculti cind spui ´´ EU SUNT D ´´ ca esti DIAVOLUL ???? DUR ADEVAR STIU dar INFLUENTELE lui IN TINE SI CU TINE sunt mereu si mereu prin ce scrii si TEXTELE TALE vorbesc DE DIAVOL ... dur adevar stiu ..... NU TE JUCA CU MANTUIREA TA CA ITI VEI PIERDE SUFLETUL in mina celui pe care il slujeSTI acum ....

  AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

  CRESTIN ORTODOX

  RăspundețiȘtergere
 26. Doamna Maria, daca puteti sa ne raspundeti la o intrebare :

  Biblia Cornilescu (BC) este mult diferita de Biblia Ortodoxa ( BO) ?
  Care din cele doua, respecta in mai mare masura, cele lasate de Iisus Hristos prin cuvant oamenilor ? Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Biblia Cornilescu este citita de pocaitii neoprotestanti. Doar acea versiune le convine.

   Ștergere
  2. Daca ii intrebati pe neoprotestanti o sa zica ca BC e cea mai buna si daca ii intrebati pe ortodoxi o sa zica ca BO e cea mai buna....

   Ștergere
  3. Deoarece cei mai multi credinciosi(oricarei religii ar apartine) si necredinciosi nu cunosc faptul ca Biserica se intemeiaza pe Marea Jertfa Mantuitoare a Crucii, iar autorii sfinti care au scris despre marea Jertfa au facut-o cu smerenie, consider ca trebuie (re)amintit ca BIBLIA, aceasta colectie de Carti Sfinte ("Cartile"), a fost alcatuita de catre Biserica Ortodoxa Apostolica, in anul 363 d.H. cand Episcopii Ortodocsi intruniti intr-un Sfant Sinod, in cetatea rasariteana Laodiceea, din Capadochia (Kap Dakia)au hotarat asta. De atunci, toti cei care au protestat si potesteaza si de tip "Neo",dau fel de fel de "interpretari proprii", arogandu-si lucruri care nu le apartin, ci, acestia pot doar sa emita pareri, nimic mai mult decat atat. Vechiul Testament este cartea fundamentala a religiei evreiesti, numita si "Legea mozaica" sau "Iudaismul".Noul Testament este cartea fundamentala a "Crestinismului".
   Insa, Noul Testament fara Vechiul testament ar fi ca o cladire fara fundatii. Tot asa ar fi Sfanta Traditie. De aceea, in Sfanta scriptura, Biserica a pastrat intreg Vechiul Testament, ca invatatura revelata si pedagog (calauza) spre Hristos. "Legea Veche" ne-a fost calauza spre Hristos pentru ca sa ne indreptam din credinta. Zicerea ca "Biserica a pastrat", se arata ca Sfanta Scriptura este opera oamenilor sfinti ai Bisericii, adica este creatoarea NTsi pastratoarea VT in cartea numita Biblia.

   Toate cele bune!

   Lucia Dobrea (Bistrita)

   Ștergere
 27. BC este rescrisa, BO este originala

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Respinsa de dvs poate..haha....trebuie sa fie respinsa de Dumnezeu,degeaba noi oamneii respingem o biblie sau un om ,ca face parte dintr.o alta religie,dar Dumnezeu este cel care are ultimul Cuvânt ..

   Ștergere
  2. Nimic nu-i original, toate sunt traduceri!

   Iar legat de sentinte legate de iad, adica de despartirea de Dumnezeu, nu poti sa spui unuia care-i calugar in Tibet (exemplu aleator) sau populatiei Chinei ca merge in iad pentru ca nu-s ortodocsi (aici e la mintea copilului).Poti sa spui unuia care taie si spanzura (la propriu).
   Dumnezeu nu se uita la om cate clase are sau in ce religie crede el, ci EL SE UITA IN INIMA OMULUI!
   Daca face faptele LUMINII cum poti sa-i spui tu ca el merge in iad ???
   Esti tu indreptatit sa afirmi si sa sustii ceva ce tu insuti nu ai experimentat, ai fost in Rai ori in iad si ai vazut pe aceia?
   Ori vorbesti (tastezi) ca sa te dai mare (ocean) cand totusi esti mic?
   Nimeni sa nu-si aroge meseria de invatator daca nu a ajuns sa se cunoasca pe sine!
   Ce spune cartea?
   Cunoaste-te pe tine insuti!
   Parca vad o furie declansata de un C.O....

   Ștergere
  3. Asa este Alexandru..mare dreptate ai zis..Dumnezeu se uita la inima omului,toate Bibliile sunt traduse de om...daca ei au tradus.o fara frica de Dumnezeu,intr.o zi o sa plateasca amarnic pentru asta..

   Ștergere
  4. 1.Daca face faptele LUMINII cum poti sa-i spui tu ca el merge in iad ???
   2.Esti tu indreptatit sa afirmi si sa sustii ceva ce tu insuti nu ai experimentat, ai fost in Rai ori in iad si ai vazut pe aceia?
   3.Ori vorbesti (tastezi) ca sa te dai mare (ocean) cand totusi esti mic?
   4.Nimeni sa nu-si aroge meseria de invatator daca nu a ajuns sa se cunoasca pe sine!
   5.Ce spune cartea?
   6 Cunoaste-te pe tine insuti!
   7.Parca vad o furie declansata de un C.O....

   RASPUNS
   serios ???
   intrebari MAI SIMPLE DE ATIT nu ai ???? HA HA HA
   SI LE-AM NUMEROTAT ca sa iti raspuns la ele
   1. pomul cunostintei BINELUI si raului ARE BINE = LUMINA in el si ce s-a intimplat cu omul cu faptele BINELUI , LUMINII din pomul GRESIT ??? si raspund tot eu IN IAD COMPLET .... deci TOTI SUNTEM IN IAD ....
   2.DA sunt pentru ca IISUS HRISTOS A IMPLINIT ce AU SPUS PROFETII si SFINTA SCRIPTURA INSUFLATA DE DUHUL SFINT si SE NUMESTE credinta ADICA CUNOASTEREA DE DUMNEZEU ca scris este :
   1.Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească.
   2.Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui.
   3.Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.

   deci VIATA VESNICA E CUNOASTEREA DE DUMNEZEUL PROPOVADUIT DE PROFETII SI FIUL LUI DUMNEZEU IISUS HRISTOS CARE ESTE CALEA ADEVARUl SI VIATA ... CARE A INVIAT DIN MORTI ( singurul INVIAT DIN MORTI ) , DUMNEZEU ADEVARAT DIN DUMNEZEU ADEVARAT ....

   3. UITE AICI SI DESPRE IAD SI RAI CA DUMNEZEU NU MINTE si exemplu este pilda bogatului si saracului in sfinta scriptura dupa CADEREA DIN RAI a PROTOPArintilor si bineinteles despre iad si rai IN ZILELE NOASTRE care ADEVERESC ce au spus de-aLungul secolelor multi SFINTI PARINTI :
   https://www.youtube.com/watch?v=a3KhUvgfntQ

   CONTINUI
   aviz amatorilor si amataorelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  5. Povestea de mai jos e scrisa de un fost calugar budist. Redau cateva fragmente din ea:

   “Buna! Numele meu e Athet Pyan Shinthaw Paulu si sunt din Myanmar. M-am nascut in 1958 in orasul Bogale din sudul Myanmar-ului. Parintii mei erau budisti devotati, asa cum sunt marea majoritatea a oamenilor din Myanmar. La 18 ani, am fost trimis la o manastire budista pentru a deveni calugar novice. In Myanmar, multi parinti incearca sa-si trimita fiii intr-o manastire budista, considerand ca e o mare onoare in a servi in felul acesta.

   Cand am implinit 19 ani si 3 luni (in 1977), am devenit calugar obisnuit. Calugarul senior de la manastirea mea mi-a dat un nou nume budist, acesta fiind obiceiul in tara noastra. El era cel mai faimos calugar budist din tot Myanmar-ul. Toata lumea stia cine era, fiind onorat pe scara larga de catre oameni si respectat ca un mare invatator. Din pacate, in 1983 el muri brusc, fiind implicat intr-un accident de masina mortal. Moartea lui a socat pe toata lumea. La momentul acela eram calugar deja de sase ani.

   Am incercat din greu sa fiu cel mai bun calugar si sa urmez toate preceptele budismului. La un moment dat, m-am mutat intr-un cimitir unde am trait si am meditat continuu. Unii calugari care doresc sa cunoasca adevarurile lui Buddha fac lucruri ca mine. Unii se duc in adancul padurilor si duc o viata solitara. Am incercat sa ma detasez de gandurile mele egoiste si de dorinte, pentru a scapa de boala si suferinta si pentru a ma elibera de ciclul acestei lumi. Cat am stat la cimitir, nu mi-a fost frica deloc de fantome. Atunci cand am incercat sa ating pacea interioara, un tantar a aterizat pe bratul meu si, in loc sa-l alung, l-am lasat sa ma piste. Si asta pentru ca invataturile noastre budiste ne spun ca nu trebuie sa facem rau niciunei fiinte.

   Putin timp după piscatul tantarului, m-am imbolnavit foarte grav. M-am dus la spital pentru tratament, iar medicii mi-au spus ca am atat febra galbena cat si malarie. Am stat o luna i spital, timp in care nu numai ca nu m-am facut mai bine, dar mi-era din ce in ce mai rau. Medicii mi-au dat drumul, spunandu-mi ca nu aveam nicio sansa de supravietuire.

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  6. cntinuare

   Dupa ce am fost externat din spital, m-am intors la manastire, unde alti calugari au avut grija de mine. Mi-era atat de rau, incat, la un moment dat am intrat intr-o stare de inconstienta. Am aflat mai tarziu ca de fapt am murit timp de trei zile. Inima mea incetase sa mai bata, iar trupul meu a fost pregatit pentru incinerare, pentru a fi supus unui ritual de purificare conform traditiilor budiste.

   Desi cei din jurul meu spuneau ca sunt mort, totusi mintea si spiritul meu erau constiente. Sa va povestesc acum experienta mea dincolo de moarte. Am simt deodata un vant foarte puternic si cand privi in jur vazui un loc pustiu, fara persoane. Am mers un timp, pana cand am vazut un rau. De partea cealalta a raului se afla un lac oribil de foc, asemenea iadului. In budism nu avem conceptul de iad. La inceput am fost confuz si nu am stiut ca era un iad pana cand l-am vazut pe Yama, regele iadului (n.t. Yama este numele atribuit regelui Infernului, in numeroase culturi din Asia). El avea un trup si o fata de leu, dar picioarele erau asemenea unui naga (spirit de sarpe). Pe cap avea o serie de coarne. Imi era extrem de frica. Tremurand, am intrebat cum il cheama. El a raspuns, “Eu sunt regele iadului, Distrugatorul”.   Regele iadului mi-a spus sa se uite in iazul de foc. M-am uitat si am vazut mai multi calugari budisti. M-am uitat mai aproape si am vazut capul ras al unui om. Cand m-am uitat la fata omului am vazut ca era calugarul meu senior, cel care a murit intr-un accident de masina in 1983. L-am intrebat: “De ce se afla el in acest lac de foc? El a fost un invatator foarte bun.” Regele iadului a raspuns: “Da, a fost un invatator bun, dar nu credea in Iisus Hristos. De aceea, el este in iad.”.

   Mi s-a spus sa ma uit la o alta persoana care se afla in foc. Am vazut un barbat cu parul foarte lung infasurat pe partea stanga a capului sau. L-am intrebat regele iadului “Cine este acest om?” El a raspuns: “Aceasta este cel caruia voi va inchinati: Gautama Buddha”. Am fost foarte deranjat sa-l vad pe Gautama in iad. Am protestat: “Gautama a fost un om bun si a avut un caracter moral desavarsit. De ce sufera el in acest lac de foc?” Regele iadului mi-a raspuns: “Nu conteaza cat de bun a fost. El este in acest loc pentru ca nu a crezut in Dumnezeul cel vesnic.”

   Am vazut apoi un alt om care purta o uniforma de soldat. El avea o rana mare pe piept. L-am intrebat: “Cine este acest om?” Regele iadului mi-a raspuns: “Acesta este Aung San, liderul revolutionar din Myanmar. El este aici pentru ca a persecutat si a ucis crestini, dar mai ales pentru ca nu crede in Iisus Hristos.”

   Epilog

   Dupa descrierea infieratoare a iadului, acest fost calugar budist ne descrie cum a vizitat si paradisul, in cele 3 zile cat timp el a fost mort. Apoi, ca un miracol el s-a trezit. Iată ce ne mai povesteste el:

   Imediat am inceput sa le spun calugarilor si oamenilor lucrurile pe care le-am vazut si auzit. Toti au fost uimiti. Le-am spus despre cine se afla in iazul de foc, si le-am spus ca numai crestinii detin adevarul si ca stramosii nostri ne-au inselat de mii de ani! Le-am spus ca tot ce credem noi este o minciuna. Oamenii au fost uimiti pentru ca stiau ce fel de calugar am fost, plin de ravna pentru invataturile lui Buddha.

   Dupa acest eveniment marcant, fost calugar deveni crestin si se lapada de credinta sa pentru Buddha.


   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  7. Alexandru Dragomir18 noiembrie 2016, 10:21
   Iar legat de sentinte legate de iad, adica de despartirea de Dumnezeu, nu poti sa spui unuia care-i calugar in Tibet (exemplu aleator) sau populatiei Chinei ca merge in iad pentru ca nu-s ortodocsi (aici e la mintea copilului)´´

   raspuns :
   SERIOS tocmai ca UN BUDIST a Spus SI daca nu spui DEVII MINCINOS SI TE INCHINI TATALUI MINCIUNII ADICA DIAVOLULUI SI AJUNGI IN IAD DIRECT ( tagaduind adevarul si PROPOVADUIND MINCIUNA ... dur adevar stiu DAR NU TE JUCA CU MANTUIREA TA )

   CITEZ :
   ´´Mi s-a spus sa ma uit la o alta persoana care se afla in foc. Am vazut un barbat cu parul foarte lung infasurat pe partea stanga a capului sau. L-am intrebat regele iadului “Cine este acest om?” El a raspuns: “Aceasta este cel caruia voi va inchinati: Gautama Buddha”. Am fost foarte deranjat sa-l vad pe Gautama in iad. Am protestat: “Gautama a fost un om bun si a avut un caracter moral desavarsit. De ce sufera el in acest lac de foc?” Regele iadului mi-a raspuns: “Nu conteaza cat de bun a fost. El este in acest loc pentru ca nu a crezut in Dumnezeul cel vesnic.”

   aviz amatorilor si aamtaorelor

   crestin ortodox

   Ștergere

  8. PROFETII ALE SFINTILOR PARINTI
   https://www.youtube.com/watch?v=_mz1ayLTv28

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  9. Dumnezeu nu se uita la om cate clase are sau in ce religie crede el, ci EL SE UITA IN INIMA OMULUI!

   raspuns :
   SERIOS ?? e asta ai gindit-o sau ti-a venit instant ??? MOR DE RASSS
   IA SA VEDEM CE ZICE SI DUMNEZEU :

   INIMA care desigur NU O AI deci NU AI CUM SA intelegi INIMA despre care se vorbeste si niste VERSETE la CARE sa GINDESTI PROFUND :
   DESPRE INIMA , filozofule orb
   7. Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii, ca să învăţ judecăţile dreptăţii Tale.
   8.Îndreptările Tale voi păzi; nu mă părăsi până în sfârşit.
   9.Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale.
   10.Cu toată inima Te-am căutat pe Tine; să nu mă lepezi de la poruncile Tale.
   11.În inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca să nu greşesc ţie.

   DECI INIMA LA CINE ESTE ???? upsss IN ORBIREA TA RASPUNZI CA NU CONTEAZA RELIGIA ?? acum VEZI orbule ?? dur adevar stiu DAR SA CONTINUAM
   32.Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile?

   INIMA ARDE la auzul INVATATURII ADEVARATE .... RETINE CLAR ACESTEA ... dur adevar stiu DAR DUHUL LUMII NU CUNOASTE duhul lui DUMNEZEU , DECI atentie e cine asculti ...si continuarea ...
   Si asta se intimpla dupa aceea :
   24.Nu este ucenic mai presus de învăţătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său.
   25.Destul este ucenicului să fie ca învăţătorul şi slugii ca stăpânul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu cât mai mult pe casnicii lui?
   26.Deci nu vă temeţi de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut.
   27.Ceea ce vă grăiesc la întuneric, spuneţi la lumină şi ceea ce auziţi la ureche, propovăduiţi de pe case.
   28.Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena.

   ps nu ti s-a intimplat asta Alexandru Dragomir18 noiembrie 2016, 10:21 DE ASTA ESTI ORB si TE iert ca nu stii ce spui si faci SI mai STARUIE in ADEVARUL , CALEA S VIATA si LASA-TE DE far:adelegile DUHULUI INVATATURILOR LUMESTI ca sa ti se INTIMPLE ASTA :
   44.Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi.
   45.Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile.

   ma ai alte intrebari SIMPLE , dupa CE MANInci aceste raspunsuri ( CUM ?? daca esti intelept STII CUM SE MANINCA ) ha ha ha .... dur adevar stiu ....

   AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX


   Ștergere
  10. JUDECATA DE APOI, Să Ne Ajute Bunul Dumnezeu

   https://www.youtube.com/watch?v=Wxc8tnBzr6M   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  11. Crestine prea sfant..am vazut video ..este tot biblic..dar nu zice ca doar cei ortodoxi ca vedea pe Domnul ci toti cei ce au pazit tot ce a zis Iisus.
   Deci tot ce este scris in Biblie este in video.
   Atata ce este scris in Biblie

   Ștergere
  12. Adyna18 noiembrie 2016, 22:05

   iadul descris foarte BINE
   https://www.youtube.com/watch?v=Nir3BTA3WaM

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox
   12. Apoi a mai zis iarasi Domnul Dumnezeu catre Noe: "Iata, ca semn al legamantului, pe care-l inchei cu voi si eu tot sufletul viu ce este cu voi din neam in neam si de-a pururi,
   13. Pun curcubeul Meu in nori, ca sa fie semn al legamantului dintre Mine si pamant.
   14. Cand voi aduce nori deasupra pamantului, se va arata curcubeul Meu in nori,
   15. Si-Mi voi aduce aminte de legamantul Meu, pe care l-am incheiat cu voi si cu tot sufletul viu si cu tot trupul, si nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toata faptura.
   16. Va fi deci curcubeul Meu in nori si-l voi vedea, si-Mi voi aduce aminte de legamantul vesnic dintre Mine si pamant si tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pamant!"
   17. Si iarasi a zis Dumnezeu catre Noe: "Acesta este semnul legamantului, pe care Eu l-am incheiat intre Mine si tot trupul care este pe pamant".
   18. Iar fiii lui Noe; care au iesit din corabie, erau: Sem, Ham si Iafet. Iar Ham era tatal lui Canaan.
   19. Acestia sunt cei trei fii ai lui Noe si din acestia s-au inmultit oamenii pe pamant.

   cubul e ESENTIAL ca VEDERE aici pe pamint si trebuie IESIT din el si e o singura cale ( taina care cindva o voi dezvalui in cuvintul CURCUBEU ).... nu degeaba cuvintul curCUBeu contine CUBUL in el ....deci curcubeul american ca RAINBOW nu are nimic de a face cu CURCUBEUL LUI DUMNEZEU ca legamint DAR DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT SI TOTI SI TOATE AJUNG IN IAD IN CUBURI pentru faradelegile lor --- dur adevar stiu dar simbolismul curcubeului american preluat de acesti oameni care sunt LSBG II DUCE IN IAD DIRECT ....si in cuburi vor fi toti si toate ..... Steagul de curcubeu (sau steagul curcubeu) este un steag în culorile curcubeului, având diverse reprezentații de-a lungul istoriei. Astăzi, este cel mai des identificat ca un simbol al comunității și identității LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și transgen), folosit mai ales ca o manifestație o mândriei gay (sau gay pride).

   DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT si AMERICA VA SUFERI MULT SI SI EUROPA pentru aceste faradelegi CARE ISI BAT JOC DE DUMNEZEU ....

   aviz amatorilor si amataorelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  13. Am vazut video asta
   https://www.youtube.com/watch?v=Nir3BTA3WaM
   Asa cum ai vb acum,mai poate sa stea cineva de vorba cu tine. .mai trebuie sa scoti din vocabular "femeie fara cap"

   Ștergere
 28. Am schimbat pozele de la profil sa vezi ce Biblie citesc eu...varul meu a primit.o de la un preot a zis sa nu o dea la nimeni (nu stiu dc) ..din cate am apucat sa citesc si eu ,sa sti ca nu este diferenta mare ..

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Adyna ,

   Cartea se numeste : SANTA SCRIPTURA A VECHIULUI SI A NOULUI TESTAMENT IASI, 1874

   Se spune ca ar fi tradus-o Nitzulescu Nicolae, profesor de teologie (nehirotonit).
   De regulă, ediţiile scoase de Societatea Biblică Britanică trec sub tăcere numele traducătorilor şi al revizorilor textului (când aceştia n‑au avut, pentru serviciile aduse Societăţii Biblice, încuviinţarea cultului din care făceau parte, şi chiar ei au cerut să nu fie daţi în vi­leag, căci dovada colaborării cu alte denominaţi i‑ar fi putut expune la sancţiuni canonice din partea autorităţii bisericeşti).
   Au existat ediţii tipărite tot de Societatea Biblica Britanica şi Străinătate ce conţineau Noul Testament şi Psalmii, în întregime revizuit de N. Niţulescu, care au apărut în anii: 1893, 1897, 1898.

   Traducerea Nitzulescu conţine adevăruri exact traduse, care contravin traducerilor sinodale :

   Traducerea tetragramei YHWH cu Iehova în aproape 7000 de ori în Vechiul Testament, şi nu înlocuirea Numelui divin cu Domnul aşa cum a făcut ediţiile sinodale. Ceea ce denotă că liderii ortodocşi se cred mai înţelepţi ca Dumnezeu care a călăuzit pe scriitorii Bibliei să scrie Numele lui Dumnezeu în text!!! Ei se aseamănă cu cornul cel mic din Daniel 7:20,Daniel 7:24,Daniel 7:25, care schimbă legea!

   » În Biblia lui Nitzulescu priviţi cum redă corect Numele divin şi identitatea lui Dumnezeu:

   » În loc să iubim pe Iehova, versiunea sinodală spune să iubim pe Domnul !!! pe care Domn? Este Dumnezeu un necunoscut, fără Nume? Ia priviţi înşelăciunea: „Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta.” Chiar prima poruncă devine neclară, şi duc milioane de ortodocşi în rătăcire că ei nu-L iubesc pe Iehova, nici nu-L cunosc ca Iehova!
   Pentru a susţine corectitudinea Niţulescu redă Tit 2:13: „…arătarea măreaţă a marelui nostru Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Christos ” [sublinierea îmi aparţin]. Iar ortodocşi pentru a falsifica sensul din greacă care este la genitiv şi pentru a susţine trinitatea traduc în Biblia Sinodală 1988: „Şi să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Hristos Iisus”, dar curios că în 2Petru 1:1, ei introduc „a” care se subânţelege! Căci ei traduc astfel: „Simon Petru, slujitor şi apostol al lui Iisus Hristos, celor ce prin dreptatea Dumnezeului nostru şi a Mântuitorului Iisus Hristos au dobândit o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră”.

   » Un alt exemplu este că Biblia Nitzulescu redă cu „betrânii besericei” şi nu cu „preoţii Bisericii” ca şi BO 1988! – Fapte 20:17. În greacă este: „presbyteros”: bătrâni, şi nu preoţi care în greacă este: „iereys”.

   Şi exemplele pot continua! Versiunile ortodoxe, fie din 1914, din 1982, 1988, 1999, fac aceleaşi greşeli voite contra adevărului!!!

   Ștergere
  2. asa este anonimm,,,,cam toate bibliile sunt traduse de om pentru religia lui,, da stiu si eu ca era scris Iehova ,MESIA,,si multe altele,,chiar am citit pe net,, de aia zis ca fiecare om care a tradus Biblia a tradus,o pentru religia lui ,,ca si Biblia Cornilescu prima oara a fost de acord Biserica oRTODOXA apoi nu a mai fost de acord,,,de ce oare? prima oara a fost de acord,,au dat acordul fara sa citeasca ???nu cred,,,dar ma gandesc din cearta lor ,din neintelegerile lor,nu a mai fost de acord,,,
   si totusi poruncile adresate de Iisus noua tuturor sunt aceleasi in toate scripturile .

   Ștergere
  3. Dar ai vazut ce frumos scris.plin cu greseli..chiar imi place sa citesc ..sunt mai grele unele cuvinte de inteles.si cred ca si din acest motiv au tradus biblia ..dar totusi trebuia sa pastreze cuvintele originale...daca originalul nu mai există,pai cate generatii au trecut si la fiecare generatie a fost tradusa Biblia,cam ce a ajuns in zilele noastre in Biblii.

   Ștergere
  4. Anonim18 noiembrie 2016, 14:55
   » Un alt exemplu este că Biblia Nitzulescu redă cu „betrânii besericei” şi nu cu „preoţii Bisericii” ca şi BO 1988! – Fapte 20:17. În greacă este: „presbyteros”: bătrâni, şi nu preoţi care în greacă este: „iereys”.


   RASPUNS :
   SERIOS ??? mor de ras si desigur sa pun o simpla intrebare

   Moise era presbyteros” sau „iereys”???

   ACUM sa te vad ´´ inteleptule ´´ ce raspunzi si MARE ATENTIE la ce raspunzi ... dur adevar stiu DAR TE-AI BAGAT SINGUR unde nu stii si o sa arat asta DUPA RASPUNSUL TAU .... HA HA HA ..... Mor de ras ce va urma SI NICI PRIN CAP NU ITI TRECE, prostie INTRUCHIPATA .... DECI RASPUNSUL TAU IL ASTEPT

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   ps cind oamenii se baga SINGURI IN FOC sa nu se mire ca vor fi arsi ...

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   REPET INTREBAREA
   Moise era presbyteros” sau „iereys”???

   AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

   crestin ortodox


   Ștergere
 29. Crestin Ortodox,asa cum nu intelegi Biblia, nu-ti intelegi semenii,nu intelegi ortodoxia,nu intelegi nici semnatura mea.Mintea ta este mult prea virusata ca sa poti intelege ceva ce depaseste nivelul constiintei dumitale.Apropo!Stii ce-i aia CONSTIINTA? Stiai ca un om poate fi inteligent dar sa traiasca inconstient.
  Daca presupui ca stii CINE SUNT EU,te intreb? CINE ESTI TU?
  EU SUNT D

  P.S.Nu te mai stradui sa decodifici aceasta semnatura fiindca nu esti capabil fara o constiinta inalta!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. EU SUNT DI VINA!!!

   Ștergere
  2. Anonim18 noiembrie 2016, 09:34
   Crestin Ortodox,asa cum nu intelegi Biblia, nu-ti intelegi semenii,nu intelegi ortodoxia,nu intelegi nici semnatura mea.Mintea ta este mult prea virusata ca sa poti intelege ceva ce depaseste nivelul constiintei dumitale.Apropo!Stii ce-i aia CONSTIINTA? Stiai ca un om poate fi inteligent dar sa traiasca inconstient.
   Daca presupui ca stii CINE SUNT EU,te intreb? CINE ESTI TU?
   EU SUNT D

   raspuns :
   constinta =CONȘTIÍNȚĂ, conștiințe, s. f. 1. (Fil.) Sentiment, intuiție pe care ființa umană o are despre propria existență;

   e ´´ INALTA ´´ constiinta asta A TA si se numeste MANDRIE .... UN PACAT de MOARTE si DIAVOLESC ... dur adevAR stiu
   FEMEIE fara CAP dar cu capul SARPELUI citire SFINTA SCRIPTURA CA SA VEZI :dur adevar stiu
   LUCA
   1.Şi a zis către ucenicii Săi: Cu neputinţă este să nu vină smintelile, dar vai aceluia prin care ele vin!
   2.Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare, decât să smintească pe unul din aceştia mici.

   DECI MANDRIA TA sminteste cu ´´ constiinta inalta ´´ plina de pacateLE EVEI = VIATA PACATOASA ...
   3.Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l.

   si ce sunt eu ???
   o sluga netrebnica
   10.Aşa şi voi, când veţi face toate cele poruncite vouă, să ziceţi: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem.

   deci sunt sluga netrebnica si fac ce e datoria de a face ....

   AVIZ AMATORILOR SI AMATOARELOR

   CRESTIN ORTODOX

   Ștergere
 30. cretin ortodox 18 noiembrie 09.34--cearta peretii casei tale ca nu esti mandru ci trufas--detesti creatia lui D-zeu care este perfectibila --de aceea ne da D-zeu INCERCARI si suferim--suntem pe pamant ca am ales jertfa altfel d-zeu ne ducea pe alte planete--cand te crezi superior altora te autodefinesti

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asa este..el este cel mai Sfant si toti mergem spre Iad.dupa parerea lui
   Dumnezeu este cel ce va decide.cel ce va judeca drept

   Ștergere
  2. Adyna18 noiembrie 2016, 20:42
   Asa este..el este cel mai Sfant si toti mergem spre Iad.dupa parerea lui
   Dumnezeu este cel ce va decide.cel ce va judeca drept

   raspuns :
   NU mergem in iad ci SUNTEM IN IAD si NE AFUNDAM IN EL ....si dumnezeu A DECIS inca din geneaz UNDE SUNTEM si bineinteleS CREDINTA DREAPTA ORTODOXA te scoate din iad DACA DORESTI si TE STRADUIESTI sa iesi ....
   de unde STIM ca suntem in iad ???
   GENEZA CITIRE :
   Iar lui Adam i-a zis: "Pentru că ai ascultat vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: "Să nu mănânci", blestemat va fi pământul pentru tine!
   a decis dumnezeu IADUL ??? DAAAAAAAA ... deci adyna VEZI ca nu stii DAR VORBESTI ca femeile FARA CAP .....

   24.Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii.

   CONCLUZII SIMPLE DE CRESA
   1 PAMINTUL BLESTEMAT
   2. izgonirea din rai

   DECI sunteti in iad DAAAAAA ??? si PE PAMINT cine a cazut din cer ????? LUCIFER CU O TREIME DIN INGERI au fost aruncati in univers , pamint si in pamint .... DECI SUNTEM IN IAD CU TOTIIIIIIIIIIIIIIIIIIII de asta CALAMITATI SI DISTRUGERI LA TOT PASUL ...... orbilor ce sunteti ... dur adevar stiu DAR SA ACUZATI cum ca eu va arunc in iad E CEa MAI MARE PROSTIE da VA IERT PE TOTI SI TOATE ca nu stiti ce spuneti si faceti si cind EU SPUN CA DREAPTA CREDINTA NE SCOATE DIN IAD mereu si mereu SI CA SINGURA CALE ESTE IISUS HRISTOS SA PUTEM IESI DIN PAMINT , DE PE PAMINT SI DEASUPRA INTREGUlUI UNIVERS de unde incepe imparatia cerurilor voi ma acuzati ??? MOR DE RASSS dar NU VA JUCATI CU MANTUIREA VOASTRA ca DUMNEZEU NU SE LASA BATJOCORIT si CREDINTA FALSA va duce in iaddddd direct CA PE EA O SLUJITI adica pe ANTIHIrist ...


   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   acest pamint SI TOT UNIVERSUL si IN PAMINT ESTE iadul COMPLET si IN VIDEO CLIP ( ADYNA esti atenta , DA ??) prima oara ´´luminile´´ LA CARE OMUL a fost martor SI LE-A TRADUS CA SI CUM AR FI RAIUL CA nu exista judecata ERA IADUL DUPA CE PE nori a venit Iisus Hristos IN Spatele lui ....
   deci moartea clinica unde NU EXISTA JUDECATA pentru cei care vad ´´ frumuseti de rai ´´ VAD IADULLLLLLLL trasformat IN ´´ LUMINA ´´ .... dur adevar stiu dar concluzionam simplu

   ORICE MOARTE CLINICA in care se vede urcare si LUMINA FARA JUDECATA si repet FARA JUDECATA este AMAGIRE SI DIRECT IADUL ..... ´´ satana se poate trasforma in inger de lumina si casa lui la fel ´´ ... DUR ADEVAR STIU

   ASTA E AMAGIREA IADULUI DIRECT FARA SCAPARE
   TOATE RELIGIILE LUMII SUNT IADUL SI PROPOVADUIR4EA IADULUI CU EXCEPTIA ortodoxiei care spune clar de vamile vazduhului prin acre trece sufletu in 40 de zile APOI SE PUNE IN IAD SAU RAI dupa JUDECATA PARTICULARA a fiecarui suflet ....

   insemare demonica este ´´ raiul´´ direct al mortilor clinici caci E IADUL si descriu iadul CARE ´´ E MINUNAT ´´ dar INSELARE DEMONICA si videoclipul FACE DIFERENTA ... DECI ADYNA PRICEPI DA ???

   realitatea ADEVARULUI JUDECATII DUPA MOARTE este AICI cu VAMILE VAZDUHULUI CARE SE INTIND DE LA PAMINT prin TOT UNIVERSUL pina la capatul LUI ....DECI scara ESTE DE LA PAMINT , prin tot universul PINA LA CAPATUL LUI ....CA SA SE PPRICEAPA ca in universul ASTA nu il veti vedea pe dumnezeu CI NUMAI DEMONI de diferite ´´ nuante ´´ SI extraterestrii toti sunt DEMONII-----
   https://www.youtube.com/watch?v=HXW3s5vjRcE

   https://www.youtube.com/watch?v=PE6-sHoTN7U

   aviz amatorilor si amatoarelor

   crestin ortodox

   Ștergere
  3. Da sunt atenta,am priceput ,o sa ma uit la aceste doua video ce mi,ai trimis,,,ala de sus video l,am vazut ,,,,

   https://www.youtube.com/watch?v=U8PZhMYdxsU

   Ștergere
 31. BIBLIA AM MAI ZIS SE BAZEAZA PE CELE 4 EVANGHELII GASITE LA NAG HAMADI-MAREA MOARTA DE UN CIOBAN --ACESTA NESTIIND CARTE A VANDUT-O LA UN ANTICAR UNDE A STAT MULTA VREME--A GASIT-O UN ENGLEZ FARAMITATA DE TIMP--SI A INCEPUT S-O STUDIEZE LA LONDRA--DE ACEEA SE SPUNE CA CELE 4 EVANGHELII TRADUSE LA LONDRA SUNT CELE ORIGINALE---EU PERSONAL AM UN EXEMPLAR DIN ANII 1800 AL NOULUI TESTAMENT--APOI S-A TRADUS IN CELELALTE LIMBI--CU MODIFICARI DE LIMBAJ DIN TRADUCERI--SA NU CONFUNDAM SCRIERILE DE LA QUMMRAN ALE ESSENIENILOR ASEMANATOARE CU CELE DE LA NAG HAMMADI CONSIDERATE DE CRESTINISM APOCRIFE--BIBLIA E SCRISA IN CHEI FILOZOFICE-ASA MI-A ZIS DUOVNICUL MEU SANATATE SI BUCURII

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Te rog scrie cu litere mici..si eu ti.am mai zis si tot asa scrii cu litere mari..
   Daca mai citesc tot ce scrii ajung sa port ochelari ..glumeam
   Serios scrie cu litere mici..
   Deci trebuie sa imi cumpar o Biblie de la Londra,sa citesc originalul.
   Raspunde.mi cu litere mici te rog

   Ștergere
 32. draga Adyna--ai dreptate dar unui anonim ii-ziceam ca am probl cu ochii destul de grave--raspunsul lui sec a fost--pune-ti ochelari! pai am- mi-ar trebui o lupa--glumesc--asadar pe wikipedia daca o sa cauti gasesti adevarul pe care si eu l-am cautat despre istoria NOULUI TESTAMENT-sunt muuulte necunoscute de om--asa se SLAVESTE DUMNEZEU-SA VADA OMUL CINE-I STAPANUL UNIVERSULUI--cu stima--bucurii sa ai cu toata familia

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pai daca aveti probleme cu ochii cred ca aveti si ochelari.
   Nu stiu ce sa zic,dar cred ca puteti scrie si cu litere mici,macar asa amestecat ,litere mici si mari
   Ca daca este doar litere mari citim greu,mai ales daca scrii ff mult.
   Multumesc la fel si dvs va doresc .

   Ștergere
 33. LA ANONOM 19 NOIEMBRIE 00.45--amfacut o greseala referitoare la descoperirea evangheliilor de la NAG HAMMADI--ACEST LOC ESTE IN EGIPTUL DE SUS--unde erau crestinii copti--nu cum am scris eu la MAREA MOARTA---scuze

  RăspundețiȘtergere