marți, 28 februarie 2023

MIERCURI - CANONUL CEL MARE, PARTEA A 3 A !

                   


                       

CANONUL CEL MARE AL SFÂNTULUI ANDREI CRITEANUL (partea a III-a)

SCHITUL „SFÂNTUL GHEORGHE”, CLOŞCA (Arhiepiscopia Tomisului) 1 Martie 2023,Miercuri.

Alcătuire a Sfântului Părintelui nostru Andrei Criteanul

Cântarea 1, glasul al 6-lea:

Irmos:

Ajutor şi acoperitor S-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El; Dumnezeul părintelui meu şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă S-a preaslăvit (de două ori).

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Din tinereţe, Mântuitorule, poruncile Tale le-am lepădat, şi mi-am trecut toată viaţa cu pofte, neîngrijindu-mă şi lenevindu-mă; pentru aceasta strig Ţie, Mântuitorule: măcar la sfârşit mântuieşte-mă.

Pe mine cel lepădat înaintea uşilor Tale, Mântuitorule, măcar la bătrâneţe nu mă lăsa în iad, deşert, ci, mai înainte de sfârşit, ca un iubitor de oameni, dă-mi iertare greşealelor.

Bogăţia sufletului cheltuind-o întru păcate, pustiu sunt de virtuţi creştineşti şi, flămânzind, strig: Părinte al îndurărilor, apucând înainte, miluieşte-mă.

Eu sunt cel căzut între tâlhari, în gându-rile mele; cu totul sunt rănit acum de ele şi plin de bube; dar Tu însuţi venind de faţă, Hristoase Mântuitorule, vindecă-mă.

Preotul, văzându-mă mai înainte, a trecut de mine, şi levitul, văzându-mă gol în nenorocire, nu m-a băgat în seamă; iar Tu, Iisuse, Cel ce ai răsărit din Maria, venind de faţă, miluieşte-mă.

Stih: Cuvioasă maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu-mi dă har luminător, din osârdia ta cea dumnezeiască de sus, ca să scap de întunericul patimilor; şi să laud din inimă faptele vieţii tale cele frumoase, Marie.

Slavă..., a Treimii:

Treime mai presus de ființă, Căreia ne închinăm întru o Unime, ridică de la mine lanţul cel greu al păcatului şi, ca o milostivă, dă-mi lacrimi de umilinţă.

Şi acum..., a Născătoarei:

Născătoare de Dumnezeu, nădejdea şi ocrotitoarea celor ce te laudă pe tine, ridică de la mine lanţul cel greu al păcatului şi, ca o stăpână curată, mă primeşte pe mine cel ce mă pocăiesc.

 

Cântarea a 2-a:

Irmosul :

Ia aminte, Cerule, şi voi grăi; şi voi lăuda pe Hristos, Care a venit din Fecioară cu trup (de două ori).

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Alunecat-am în desfrânare ca David şi m-am umplut de noroi; dar Tu, Mântuitorule, spală-mă şi pe mine cu lacrimile mele.

Nici lacrimi, nici pocăinţă nu am, nici umilinţă; ci Tu însuţi acestea, Mântuitorule, dăruieşte-mi-le, ca un Dumnezeu.

Pierdutu-mi-am frumuseţea cea întâi-zidită şi podoaba mea; şi acum zac gol şi mă ruşinez.

Uşa Ta să nu mi-o închizi atunci, Doamne, Doamne! Ci să o deschizi mie, celui ce mă pocăiesc către Tine.

Ascultă suspinurile sufletului meu, şi primeşte picăturile ochilor mei, Doamne, şi mă mântuieşte.

Iubitorule de oameni, Cel ce voieşti ca toţi să se mântuiască, Tu mă cheamă şi mă primeşte ca un bun, pe mine cel ce mă pocăiesc.

A Născătoarei:

Preacurată Fecioară, Născătoare de Dum-nezeu, ceea ce una eşti prea lăudată, roagă-te îndelung, ca să ne mântuim noi.

Alt canon

Irmosul:

Vedeţi, vedeţi! că Eu sunt Dumnezeu, Care am plouat mană, şi apă din piatră am izvorât de demult, în pustie, poporului Meu, cu singură dreapta şi cu tăria Mea .

Vedeţi, vedeţi! că Eu sunt Dumnezeu; ascultă, suflete al meu, pe Domnul, Cel ce strigă, şi te depărtează de la păcatul cel dintâi; şi te teme, ca de un judecător şi Dumnezeu.

Cui te-ai asemănat, mult-păcătosule suflete? Numai lui Cain celui dintâi şi lui Lameh aceluia? Ucigându-ţi cu pietre trupul prin fapte rele, şi omorându-ţi mintea cu pornirile cele nebuneşti.

Pe toţi cei mai înainte de lege întrecându-i, o, suflete, lui Set nu te-ai asemănat, nici lui Enos ai urmat, nici lui Enoh cel ce a fost mutat la cer, nici lui Noe; ci te-ai arătat sărac de viaţa drepţilor.

Tu însuţi, suflete al meu, ai deschis zăvoarele mâniei Dumnezeului tău, şi ţi-ai înecat trupul, ca şi tot pământul, şi faptele şi viaţa; şi ai rămas afară de corabia cea mântuitoare.

Stih: Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toată osârdia şi cu dragoste ai alergat către Hristos, urând calea cea dintâi a păcatului; şi în pustiile cele neumblate hrănindu-te, şi poruncile Lui cele dumnezeieşti curat săvârşind.

Slavă..., a Treimii:

Treime fără început, nezidită, nedespărţită Unime, primeşte-mă pe mine cel ce mă pocăiesc, şi mă mântuieşte pe mine, cel ce am greşit; a Ta zidire sunt, nu mă trece cu vederea; ci mă iartă şi mă izbăveşte de osânda focului.

Şi acum..., a Născătoarei:

Preacurată Stăpână Născătoare de Dumnezeu, nădejdea celor ce aleargă la tine, şi limanul celor înviforaţi, pe Milostivul şi Făcătorul şi Fiul tău, fă-L îndurat, şi mie cu rugăciunile tale.

 

Cântarea a 3-a:

Irmosul:

Întăreşte, Doamne, pe piatra poruncilor Tale, inima mea cea clintită; că Însuţi eşti sfânt şi Domn (de două ori).

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Binecuvântarea lui Sem nu ai moştenit, ticălosule suflete, şi moştenire desfătată n-ai luat, ca Iafet în pământul iertării.

Din pământul Haran, adică din păcat, ieşi, suflete al meu, şi vino la pământul care izvorăşte de-a pururea nestricăciune vie, pe care Avraam a moştenit-o.

De Avraam ai auzit, suflete al meu, care şi-a lăsat oarecând pămâtul părinţilor şi s-a făcut străin. Urmează şi tu alegerii aceluia.

La stejarul din Mamvri ospătând patriarhul pe îngeri, a luat la bătrâneţe vânatul făgăduinţei.

Înţelegând pe Isaac, ticălosule suflete al meu, că a fost jertfit tainic jertfă nouă, ca ardere de tot Domnului, urmează voinţei lui.

Auzit-ai, suflete al meu, de Ismael, că a fost izgonit ca un fecior din slujnică; trezeşte-te, vezi, ca nu cumva păcătuind, să suferi ceva asemenea.

Stih: Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuprins sunt de tulburarea valurilor şi de furtuna păcatelor. Dar tu, maică, mântuieşte-mă acum şi mă scoate la limanul dumnezeieştii pocăinţe.

Rugăciune cu osârdie aducând şi acum, cuvioasă, către prea milostiva Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile tale deschide-mi dumnezeieştile intrări.

Slavă..., a Treimii:

Unime neamestecată, nefăcută, fire fără început, Care eşti lăudată în Treimea Feţelor, mântuieşte-ne pe noi, care ne închinăm stăpânirii Tale cu credinţă.

Şi acum..., a Născătoarei:

Pe Fiul cel fără de ani din Tatăl, sub ani L-ai născut, neştiind de bărbat, Născătoare de Dumnezeu. Minune străină! Că alăptând, ai rămas fecioară.

 

Cântarea a 4-a:

Irmosul:

Auzit-a proorocul de venirea Ta, Doamne, şi s-a temut: că aveai să Te naşti din Fecioară, şi oamenilor să Te arăţi, şi a grăit: Auzit-am auzul Tău şi m-am temut; slavă puterii Tale, Doamne (de două ori).

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Trupul mi-am spurcat, duhul mi-am întinat, peste tot m-am rănit; dar ca un doctor, Hristoase, amândouă prin pocăinţă mi le tămăduieşte. Spală-le, curăţeşte-le, Mântuitorul meu, arată-le mai curate decât zăpada.

Trupul Tău şi sângele pentru toţi Ţi-ai pus, Cuvinte, răstignindu-Te; trupul, adică ca să mă înnoieşti, iar sângele ca să mă speli. Duhul ţi-ai dat ca să mă aduci, Hristoase, Părintelui Tău.

Săvârşit-ai mântuirea în mijlocul pământului, Făcătorule, ca să ne mântuim; de bunăvoie pe cruce ai fost răstignit şi Edenul cel ce se încuiase s-a deschis; cele de sus şi cele de jos, făptura şi toate neamurile mântuindu-se, se închină Ţie.

Fie-mi mie scăldătoare sângele cel din coasta Ta, totodată şi băutură şi apa iertării ce a izvorât, ca să mă curăţesc cu amândouă, ungându-mă şi bând, şi ca o ungere şi băutură, Cuvinte, cuvintele Tale cele de viaţă.

Biserica a câştigat pahar coasta Ta cea purtătoare de viaţă, din care a izvorât nouă îndoit izvorul iertării şi al cunoştinţei; spre închipuirea celei vechi şi a celei noi, a amânduror legilor, Mântuitorul nostru.

Gol sunt, spre a intra în cămara mirelui, gol sunt şi spre a merge la nuntă şi la cină; candela mi s-a stins, fiind fără de untdelemn, cămara mi s-a închis dormind eu. Cina s-a mâncat; iar eu fiind legat de mâini şi de picioare, am fost lepădat afară.

Slavă..., a Treimii:

Nedespărţită în fiinţă, neamestecată în Feţe, Dumnezeu Te teologhisesc pe Tine Dumnezeire, una în Treime, ca pe Ceea ce eşti întocmai cu împărăţia şi întocmai cu tronul; şi strig Ţie cântarea cea mare, ce se cânta întreit întru cele de sus.

Şi acum..., a Născătoarei:

Şi ai născut şi eşti fecioară, şi ai rămas întru amândouă cu firea, Fecioară. Cel ce S-a născut înnoieşte legile firii şi pântecele a născut nesimţind dureri. Unde Dumnezeu voieşte, se biruieşte rânduiala firii; că face câte voieşte.

 

Cântarea a 5-a:

Irmosul:

De noapte mânecând, Iubitorule de oameni, mă rog luminează-mă şi mă îndreptează la poruncile Tale, şi mă învaţă, Mântuitorule, să fac voia Ta (de două ori).

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Greu la minte m-am făcut, Stăpâne, ca şi Faraon cel cumplit; Ianis şi Iamvri la suflet şi la trup, cufundat cu gândul! Ci ajută-mi mie, Mântuitorule.

Cu lut mi-am amestecat gândul, eu ticălosul. Spală-mă, Stăpâne, în baia lacrimilor mele, mă rog Ţie, albă ca zăpada făcând haina trupului meu.

De voi cerceta faptele mele, Mântuitorule, mă văd pe mine însumi întrecând pe tot omul cu păcatele; că întru cunoştinţă gândind am greşit, iar nu întru necunoştinţă.

Cruţă, cruţă, Doamne, zidirea Ta. Păcătuit-am, iartă-mă, Cel ce eşti însuţi din fire curat, căci afară de Tine nimeni altul nu este fără pată.

Pentru mine ai luat chipul meu, Dumnezeu fiind; arătat-ai minuni vindecând pe cei leproşi şi întărind pe cei slăbănogi; ai oprit curgerea de sânge, Mântuitorule, celei ce s-a atins de poalele Tale.

Stih: Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Repejunea Iordanului trecând-o, ai aflat odihnă, fugind de plăcerea trupească cea cu durere; din care şi pe noi, cuvioasă, scoate-ne cu rugăciunile tale.

Slavă..., a Treimii:

Pe Tine, Treime, Te slăvim, pe unul Dumnezeu; Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Părinte şi Fiule şi Duhule, fiinţă neamestecată, Unime, Căreia pururea ne închinăm.

Şi acum..., a Născătoarei:

Din tine S-a îmbrăcat întru a mea frământătură Dumnezeu, Cel ce a zidit veacurile, Maică Fecioară, ceea ce eşti nestricată şi nu ştii de bărbat, şi a unit Lui firea omenească.

 

Cântarea a 6-a:

Irmosul:

Strigat-am cu toată inima mea către înduratul Dumnezeu şi m-a auzit din iadul cel mai de jos; şi a scos din stricăciune viaţa mea (de două ori).

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Ridică-te şi împotriveşte-te patimilor trupeşti, ca Isus asupra lui Amalec; biruind pururea gândurile cele înşelătoare, ca şi pe gavaoniteni.

Treci peste firea cea curgătoare a vremii, ca mai înainte chivotul, şi te fă moştenitor pământului aceluia al făgăduinţei, suflete, Dumnezeu porunceşte.

Precum ai scăpat pe Petru, cel ce a strigat: scapă-mă, aşa apucând înainte, Mântuitorule, scapă-mă şi pe mine de fiară, întinzându-Ţi mâna Ta, şi mă scoate din adâncul păcatului.

Pe Tine Te ştiu liman liniştit, Stăpâne, Stăpâne Hristoase! Ci apucând înainte, izbăveşte-mă din adâncurile păcatului cele neumblate, şi din deznădăjduire.

Slavă..., a Treimii:

Treime sunt, neamestecată, nedespărţită; despărţită după Feţe, şi Unime sunt prin fire unită: Tatăl şi Fiul şi dumnezeiescul Duh.

Şi acum..., a Născătoarei:

Pântecele tău ne-a născut nouă pe Dumnezeu, cu chipul ca şi noi; deci ca pe un ziditor al tuturor, roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, ca prin rugăciunile tale să ne îndreptăm.

 

CONDAC, glasul al 6-lea:

Suflete al meu, suflete al meu, scoală! Pentru ce dormi? Sfârşitul se apropie şi vei să te tulburi. Deşteaptă-te dar, ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce este pretutindeni, şi toate le plineşte.

 

Cântarea a 7-a:

Irmosul:

Greșit-am, fărădelege şi nedreptate săvârşit-am înaintea Ta; nici am păzit, nici am făcut precum ne-ai poruncit nouă; dar nu ne părăsi pe noi până în sfârşit, Dumnezeul părinţilor (de două ori).

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Păcatele lui Manase ţi-ai îngrămădit cu voinţa, suflete, punând ca nişte lucruri de scîrbă patimile şi înmulţind cele dezgustătoare; dar pocăinţei lui râvnind cu căldură, câştigă-ţi umilinţa.

Necurăţirilor lui Ahav ai râvnit, sufletul meu! Vai mie! Te-ai făcut locaş întinăciunilor trupeşti şi vas urât al patimilor. Dar din adâncul tău suspină şi spune lui Dumnezeu păcatele tale.

Încuiatu-s-a ţie cerul, suflete, şi foamete de la Dumnezeu te-a cuprins de vreme ce nu te-ai plecat cuvintelor lui Ilie Tezviteanul, ca şi Ahav oarecând. Ci Sareptencei asemănân-du-te, hrăneşte sufletul proorocului.

A ars oarecând Ilie pe cei de două ori câte cincizeci, când a junghiat şi pe proorocii cei de ruşine ai Izabelei, spre mustrarea lui Ahav. Dar fugi, suflete, de asemănarea acestor doi şi te întăreşte.

Slavă..., a Treimii:

Treime neamestecată, nedespărţită, de o fiinţă, Unime sfântă; lumini şi lumină, şi trei sfinte şi unul sfânt, este lăudată Treimea-Dumnezeu. Laudă şi preaslăveşte, suflete, viaţă şi vieţi, pe Dumnezeul tuturor.

Şi acum..., a Născătoarei:

Lăudămu-te, bine te cuvântăm, închinămu-ne ţie, Născătoare de Dumnezeu, că ai născut, din Treimea cea nedespărţită, pe Fiul cel Unul şi Dumnezeu; şi tu însăţi ne-ai deschis nouă celor de pe pământ cele cereşti.

 

Cântarea a 8-a, glasul 8:

Irmosul:

Pe Cel pe Care-L slăvesc oştile cereşti şi de El se cutremură heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi zidirea, lăudaţi- L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii (de două ori).

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Drepte Judecătorule, Mântuitorule, miluieşte-mă şi mă izbăveşte de foc şi de groaza ce am a petrece la judecată, după dreptate; iartă-mă mai înainte de sfârşit, prin fapte bune şi prin pocăinţă.

Ca tâlharul strig Ţie: pomeneşte-mă; ca Petru plâng cu amar; iartă-mă, Mântuitorule! strig ca vameşul, lăcrimez ca păcătoasa. Primeşte-mi tânguirea ca oarecând pe a cananeencii.

Tămăduieşte putrejunea smeritului meu suflet, Mântuitorule, Unule, Tămăduitorule. Pune-mi doctorie vindecătoare şi untdelemn şi vin, lucrurile cele de pocăinţă, şi umilinţă cu lacrimi.

Cananeencii şi eu urmând, strig: Miluieşte-mă, Fiul lui David! Mă ating de poală, ca ceea ce-i curgea sânge; plâng ca Marta şi ca Maria pentru Lazăr.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Părinte, Cel fără început, Fiule, Cel împreună fără de început, Mângâietorule cel bun, Duhule cel drept, Născătorule al lui Dumnezeu-Cuvântul, Cuvinte al Tatălui celui fără început, Duhule viu şi ziditor, Treime Unime, miluieşte-mă.

Şi acum..., a Născătoarei:

Ca din porfiră s-a ţesut trupul lui Emmanuel înlăuntru în pântecele tău, Preacurată, ceea ce eşti porfiră înţelegătoare; pentru aceasta, Născătoare de Dumnezeu, cu adevărat pe tine te cinstim.

 

Cântarea a 9-a, glasul 8:

Irmosul:

Naşterea zămislirii celei fără de sămânţă este netâlcuită; rodul Maicii celei fără de bărbat este nestricat; că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile. Pentru aceasta pe tine toate neamurile, ca pe o maică mireasă a lui Dumnezeu, cu dreaptă credinţă te mărim (de două ori).

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

Bolile tămăduind, săracilor a bine vestit Hristos-Cuvântul. Pe şchiopi i-a vindecat, împreună cu vameşii a mâncat şi cu păcătoşii S-a amestecat; sufletul fiicei lui Iair, celei moarte mai dinainte, l-a întors cu atingerea mâinii.

Vameşul s-a mântuit şi păcătoasa s-a înţelepţit; iar fariseul, lăudându-se, s-a osândit. Că vameşul striga: milostiveşte-Te; şi păcătoasa: miluieşte-mă. Iar fariseul se îngâmfa strigând: Dumnezeule, mulţumescu-Ţi, şi celelalte graiuri ale nebuniei lui.

Zaheu vameş a fost, dar s-a mântuit; şi fariseul Simon s-a înşelat, şi păcătoasa şi-a luat dezlegare de iertare, de la Cel ce are puterea a ierta păcatele; căreia sîrguieşte de urmează, suflete.

N-ai râvnit păcătoasei, o, ticălosul meu suflet, care luând alabastru cu mir, cu lacrimi a uns picioarele Domnului, şi cu părul le-a şters. Căci i-a rupt zapisul păcatelor ei cele de demult.

Cetăţile cărora le-a dat Hristos bunavestire, ştii, suflete al meu, cum au fost blestemate; teme-te de pildă, să nu te faci ca acelea; pe care asemănându-le Stăpânul cu Sodoma, până la iad le-a osândit.

Să nu te arăţi, o, suflete al meu, mai rău pentru deznădăjduire, auzind credinţa cananeencei, pentru care cu cuvântul lui Dumnezeu s-a tămăduit fiica ei. Strigă din adâncul inimii, ca şi aceea lui Hristos: Fiul lui David, mântuieşte-mă şi pe mine.

Slavă..., a Treimii:

Pe Tatăl să-L slăvim, pe Fiul să-L preaînălțăm, Dumnezeiescului Duh cu credință să ne închinăm; Treimii celei nedespărțite, Unimii după ființă; ca lumină și lumini și viață și vieți, făcătoare de viață și luminătoare marginilor.

Şi acum..., a Născătoarei:

Cetatea ta păzeşte-o, Preacurată Născătoare de Dumnezeu; că în tine aceasta cu credinţă împărăţind, în tine se şi întăreşte, şi prin tine biruind, înfrânge toată încercarea, dezarmează pe vrăjmaşi şi îndreptează pe supuşii ei.

Stih: Cuvioase Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Andrei cinstite şi Părinte de trei ori fericite, păstorul Cretei, nu înceta rugându-te pentru cei ce te laudă, ca să ne izbăvim de toata mânia, necazul şi stricăciunea, şi de greşeale de neînchipuit, noi cei care cinstim pururea pomenirea ta cu credinţă.

VANZARE CARTI - ADEVARUL DUHULUI SFANT ! 85 LEI TOATE CELE 3 VOLUME!                                              Dragii mei, 

Avem din nou cele 3 volume ale Adevarului Duhului Sfant.

Avem volumul 1,2 si 3!

Volumele noi, adica, 4 si 5,cred ca vor fi gata in ianuarie 2023.

Editura KITCOM a avut o perioada mai aglomerata,iar acum lucreaza la Cartile Adevarului Duhului Sfant,volumul 4 si 5!

Cine doreste ca sa cumpere dintre aceste 3 Carti sau pe toate la un loc,ale Adevarului Duhului Sfant, o poate face astfel:

1. Lasand comanda pe Site-ul special la adresa:

https://adevarulduhuluisfant.ro/

Achitand in contul meu contravaloarea cartilor:

RAIFFEISEN BANK :
      Maria Ghiorghiu 

 Cod IBAN:

 RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307

Telefonic ,la numarul 0747226236 sau prin mesaj pe Whatsapp,acelasi numar.

Doar eu personal raspund la acest numar de telefon si la mesaje.

                                     Vol.1 -  30 lei                 Vol.2 - 35 lei

.Adevarul Duhului Sfant Vol 2.
Vol.3 - 20 lei 
Viata Extraterestra.
Transportul prin Fan -Curier 34 lei, iar prin posta 15 lei.
Iata dragilor, cum va puteti cumpara cartile si cum puteti face un Cadou de suflet celor dragi.
Va multumesc prieteni dragi si va imbratisez cu drag!
Cu dragoste,Maria.
P.S.Cine doreste ca sa contribuie la Editarea Cartilor si la divina infrumusetare periodica a Sfintei Troite a Maicii Lui Dumnezeu si a Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, o poate face astfel:
RAIFFEISEN BANK :
      Maria Ghiorghiu 

SFANTA BISERICA ARE NEVOIE DE AJUTORUL NOSTRU !


Telefon Parintele Paroh Daniel: 0761167979.                                                   Dragii mei, 

M-a intrebat Parintele Daniel de la Sfanta Biserica Sfintii Voievozi vechi, Mihail si Gavriil,daca as putea face apel la inima si sufletul credinciosilor a oamenilor cu Credinta si cu iubire de Dumnezeu si de Maicuta Domnului, pentru a putea face un gard in interiorul curtii Sfintei Biserici,gard la care ne mai trebuie suma de circa 25000 lei,adica, 5000 euro.

Dragilor,haideti ca sa ajutam si aceastaSfanta Biserica a Lui Hristos si a Maicii Lui Dumnezeu! Sfanta Biserica cu Hramul Sfintilor Voievozi Mihail si Gavriil, are nevoie de ajutorul nostru al tuturor.Asa cum vedem din poze, trebuie sa facem un gard interior, de jur împrejur, pe acolo unde se vad casele vecinilor.

Telefon Parintele Paroh Daniel: 0761167979.

Ajutorul dvs,se poate pune in contul Sfintei Biserici :
CEC BANK - RO18CECEGL0236 -RON 0028436 .
Cei care vor sa depuna in alta moneda decat leul, va rugam sunati pe PARINTELE PAROH DANIEL la telefon 0761167979. Dumnezeu si Maicuta Domnului sa va binecuvinteze impreuna cu toti cei dragi voua, iar Sfintii Arhangheli Mihail Si Gavriil sa va ocroteasca pentru mila si bunatatea inimii si sufletului vostru ! Iata si pozele din interiorul curtii Sfintei Biserici,aici unde avem mare nevoie de gard.🙏🙏🙏


.

Suntem in luna decembrie,luna faptelor bune.

Ce poate fi mai frumos pe lumea aceasta,decat faptul ca, Il imprumutam pe MANTUITORUL HRISTOS si pe MAICUTA DOMNULUI ajutand la imprejmuirea Sfintei Biserici ,in cazul de fata, cu un gard din beton.
Dumnezeu si Maicuta Domnului sa va apere si sa va ocroteasca dragilor, impreuna cu toti cei dragi si sa va dea gandul cel bun si inima curata si milostiva, ca sa ajutam SFANTA BISERICA.
Cu dragoste si cu multumire,Maria.

PICTURA DIVINA ! SFINTII BISERICII ASTEAPTA SA LE FACEM LOC IN INIMA SI-N SUFLETUL NOSTRU!


Tel.Parintele Paroh Neculai Forda :0729079924 !

                         

                                                    Prieteni dragi, 

Haideti sa fim si noi cate o particica mica de tot,din BISERICA INALTARII DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS din Tecuci,judetul Galati.

Nu costa atat de mult ca sa fim trecuti in CERURI in CARTEA VIETII,contribuind cu cativa banuti la Pictura Sfintei Biserici.

Un Sfant in picioare pictat,costa 1400 lei sau 280 de euro. Si stiti ca acel Sfant de pe peretele Sfintei Biserici,este Ofranda voastra,a familiei voastre dragilor. Sau puteti darui orice suma cat de mica,pentru ca Parintele Neculai Forda sa poata plati munca si materialele pictorilor.Oricand puteti veni in Sfanta Biserica si sa vedeti ceea ce voi sau cei dragi voua,ati daruit si au daruit Mantuitorului Hristos si Maicii Domnului.

Sunati va rog pe Parintele Forda Neculai care vă va ajuta in gasirea Sfantului pe care vreti sa-l achitati ca sa fie pictat.Parintele Neculai Forda va va elibera chitanta pentru suma pe care o depuneti in contul Sfintei Biserici pentru ajutorul vostru,si v-o poate trimite prin WhatssApp.

Tel.Parintele Paroh Neculai Forda :0729079924 !

In caz ca Parintele nu poate sa va raspunda cand sunati,atunci,ma puteti suna pe mine la :0747226236 !

Vă voi raspunde personal.


Sa ajutam pe PARINTELE cu cat putem, ca sa poata plati munca pictorilor !

Dar iata mai jos, istoricul Sfintei Biserici INALTAREA DOMNULUI din Tecuci,judetul Galati.

Dragii mei, avem nevoie de ajutor financiar pentru PICTURA SFINTEI BISERICI INALTAREA DOMNULUI ,DIN TECUCI ! Iata si din articolele anterioare.

                                           .

"Cel ce pastreaza numai pentru sine DARUL care de la Dumnezeu vine,nu stie sa Îi fie recunoscator Prea Sfantului nostru Binefacator,adica, Prea Sfantului Duh !"  


 Va rugam, Donati pentru Pictura Sfintei Biserici INALTAREA DOMNULUI din Tecuci ,judetul Galati ! Haideti fratilor ca sa daruim din toata inima pentru BISERICA DOMNULUI,căci cu atât vom ramane,nimic nu vom lua cu noi cand vom pleca din aceasta lume.Cu faptele bune ramanem! 

Sa ajutam ca sa straluceasca Biserica Lui Hristos si a Prea Curatei Fecioare Maria,impreuna cu Sfintii Săi !  

.

 Va rugam cu inima si cu sufletul,ajutati-ne financiar pentru  a duce la desavarsire PICTURA SFINTEI BISERICI -INALTAREA  DOMNULUI din Tecuci,pentru care va prezentam si DOVEZI graitoare in videoclipul de mai jos : 

                   .

Videoclipul este din 5 parti,dar nu are o ordine cronologica, ci l-am postat asa cum m-am priceput eu,ca incepatoare in filmari cu telefonul.
Va multumesc mult!
13495840
Peretii goi si albi, asteapta Mila si Iubirea Crestinilor si Iubitorilor de Dumnezeu si de Maicuta Domnului  ca sa fie pictati cu Chipurile Sfintilor,cu Chipul Prea Sfintei Treimi si al Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu!
Va rugam ,ajutati-ne pentru ca BISERICA SFANTA a Lui Hristos si a Maicii Lui Dumnezeu ,sa prinda viaţă vesnica !    
   Tel.Parintele Paroh :0729079924 !
Contul PAROHIEI  :
Cont UNICREDIT BANK SA
:RO66BACX0000000850800000 ,
Cod fiscal :13495840 !                         

          Dragii mei, 

SFANTA BISERICA cu hramul Inaltarii Domnului din Tecuci, este noua si cu pictura neterminta la interior.
Vin la voi dragilor,cu Rugamintea fierbinte de a ne ajuta financiar ca sa putem duce la desavarsire, toata pictura din interiorul Sfintei Biserici.
Aceasta este Sfanta Biserica care are nevoie de ajutor financiar, pentru a putea fi pictata la interior:

.

Pictura sfintei Biserici abia acum se face cu ajutorul si din mila crestinilor.
Troita din lemn este facuta dragilor, dar are nevoie de un soclu mare pe care sa fie inaltata,iar Părintele Paroh Neculai Forda nu are bani ca s-o inalte.
Aceasta este Sfanta Cruce care, asteapta sa fie inaltata si sa straluceasca zi si noapte in inimile si-n sufletele noastre :
                   Este posibil ca imaginea să conţină: oameni în picioare şi interior
Parintele a cheltuit si cheltuieste foarte mult cu pictura sfintei Biserici.
Cine poate dragii mei si cine doreste ca sa ajute sfanta Biserica cu banuti pentru ridicarea soclului dar si pentru pictura Sfintilor din sfanta Biserica ,o poate face donand orice suma cat de mica,astfel:
Tel.Parintele Paroh Neculai Forda :0729079924 !
Contul PAROHIEI  :
Cont UNICREDIT BANK SA:RO66BACX0000000850800000 ,
Cod fiscal :13495840 !
PARINTELE se roaga si se va ruga pentru fiecare binefacator al Sfintei Biserici Inaltarea Domnului din Tecuci judetul Galati.

               Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi oameni în picioare.

Este posibil ca imaginea să conţină: cer, copac şi în aer liber

În dreapta, cu vesminte albe,este Parintele Paroh Forda!
Va multumim din suflet si din toata inima si ne rugam la Bunul Dumnezeu si la Maicuta Domnului ca sa va binecuvinteze cu mila si cu iubirea Sa de oameni,iar DARUL vostru sa vi-l intoarca inzecit in casa si-n familia voastra,prin dragoste,sanatate si mantuire.  Cu                     dragoste,Maria.