duminică, 5 februarie 2017

PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA ,DIN DUMINICA VAMESULUI SI A FARISEULUI !

Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii
( a Vameşului şi a Fariseului )
Despre mîndrie şi smerenie
Voi sînteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre;
căci ceea ce la oameni este înalt, urîciune este înaintea lui Dumnezeu
(Luca 16, 15)                          ATENŢIE !!!


Pe acest Blog DUMNEZEU EXISTA -MARTURII, nu se vor publica Comentariile injurioase,vulgare,precum si cele care aduc jignire cititorilor ,dar si administratorului acestui Blog!!

    Image result for parintele cleopa ..     Iubiţi credincioşi,

În multe locuri ale Sfintei Scripturi se arată cît de mare, cît de păgubitoare de suflet şi cît de urîtă de Dumnezeu este patima mîndriei, dar nu puţin se poate cunoaşte răutatea acestui păcat şi din învăţătura Sfintei Evanghelii de astăzi. Eu, fiind prea mic şi nepriceput a arăta prin scris sau prin cuvînt cîte înfăţişări are şi cît de felurită este această răutate a păcatului mîndriei, voi aduce în mijloc o învăţătură preaminunată a Sfîntului Ioan Scărarul în această privinţă. Prin aceasta se va cunoaşte cîte capete are această înfricoşată fiară a mîndriei şi prin care cei înţelepţi şi iscusiţi vor înţelege cît de pestriţ şi primejdios este acest păcat.
Iată ce zice acest sfînt părinte despre mîndrie: "Mîndria este lepădătoare de Dumnezeu, învăţătură a diavolilor, defăimare a oamenilor, maica osîndirii, strănepoata laudelor, semn al nerodirii, izgonirea ajutorului lui Dumnezeu, ieşirea din minţi, înaintemergătoare de căderi, pricină a epilepsiei, izvor al mîniei, uşă a făţărniciei, întărire a diavolilor, străjuitoare a păcatelor, pricinuitoare a nemilostivirii, neştiinţă de îndurare, amară luătoare de seamă a greşelilor altora, judecătoare fără de omenie, împotrivă luptătoare a lui Dumnezeu" (Filocalia, IX, Cuvîntul 25, Despre mîndrie, Bucureşti, 1980).
Se cuvine mai întîi să arătăm cît de vechi este acest păcat şi prin cine a intrat în lumea de sus şi în cea de jos. Vechimea acestui păcat numai singur Dumnezeu o cunoaşte, fiindcă numai El ştie cînd a căzut satana cu îngerii lui din cer. Nouă nu ni s-a făcut cunoscut cu cîte mii de ani înainte de zidirea lumii văzute a fost căderea îngerilor în acest păcat. Dumnezeiasca Scriptură ne arată că acest greu păcat a fost pricina căderii din cer a satanei şi a îngerilor celor de un gînd cu el. Iată ce zice Dumnezeu prin gura marelui prooroc Isaia în această privinţă: "Tu ai zis în cugetul tău: În cer mă voi sui, deasupra stelelor cerului voi pune scaunul meu. Şedea-voi pe muntele cel înalt peste munţii cei înalţi care sînt spre miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra norilor, fi-voi asemenea Celui Preaînalt (Isaia 14, 13-14).
În aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi se arată care a fost gîndul satanei mai înainte de căderea lui. Iar despre căderea lui şi a celorlalţi îngeri de un gînd cu el, Sfînta Scriptură ne arată, zicînd: Cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsare dimineaţa, zdrobitu-s-a de pămînt cel ce trimitea la toate neamurile... Şi iarăşi: Acum în iad te vei pogorî, în temeliile pămîntului (Isaia 14, 15). Şi iarăşi zice Sfînta Scriptură de căderea satanei: Pogorîtu-s-a în iad mărirea ta şi multa veselie a ta, sub tine voi aşterne putrejune şi rămăşiţa ta vor fi viermii (Isaia 14, 11).
Dacă ne vom întoarce acum cu mintea la rugăciunea fariseului din Evanghelia ce s-a citit astăzi şi dacă vom cerca cu luare aminte înţelesul cuvintelor lui, vom înţelege mult din vicleniile păcatului mîndriei care s-a strecurat în cuvintele cele pline de laudă ale fariseului. Dumnezeiescul Părinte Ioan Scărarul zice că mîndria este "amară luătoare de seamă şi judecătoare fără de omenie a păcatelor altora". Sfînta Evanghelie ne arată că: Fariseul, stînd în biserică, aşa se ruga întru sine: Dumnezeule, mulţumesc Ţie că nu sînt ca ceilalţi oameni: răpitor, nedrept, preadesfrînat. Dar ce fel de mulţumire aducea el lui Dumnezeu în rugăciunea lui dacă, plin de mîndrie, osîndea pe ceilalţi oameni că sînt răpitori, nedrepţi, preadesfrînaţi etc.? După cum se cunoaşte, rădăcina rugăciunii lui era mîndria. Din această blestemată rădăcină ieşeau cuvintele lui pline de îndreptăţire de sine înaintea oamenilor. El a uitat cuvîntul Sfintei Scripturi care zice: Cel ce nădăjduieşte în Dumnezeu cu inimă îndrăzneaţă, unul ca acesta este nebun (Pilde 28, 26).
Fariseul mulţumea lui Dumnezeu cu gura sa, dar cu inima şi cu mintea sa se mîndrea foarte mult şi din prisosinţa inimii sale pline de mîndrie scotea cuvinte de laudă defăimînd pe ceilalţi oameni că sînt răpitori, nedrepţi, preadesfrînaţi şi păcătoşi.
Dumnezeiasca Scriptură ne arată că: Necurat este înaintea Domnului cel înalt cu inima (Pilde 16, 6), şi că Înaintea ochilor lui Dumnezeu sînt căile omului şi toate urmele lui le cunoaşte (Pilde 5, 21). După învăţătura Sfinţilor Părinţi trebuie să avem convingerea că nu este clipă în care să nu greşim înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în fiecare clipă sîntem datori să ne smerim şi să ne pocăim, măcar printr-un suspin al inimii noastre. Dar în rugăciunea cea plină de laudă a fariseului în loc de smerenie şi cunoştinţa neputinţelor sale, el osîndeşte cu mîndrie pe aproapele său căci din prisosinţa inimii sale vorbea gura lui (Matei 12, 34; 15, 18). Însă dumnezeieştii Părinţi ne învaţă, zicînd: "Taci tu, să vorbească faptele tale" (Filocalia, X, Bucureşti, 1981).
La fariseul mîndru vedem lucrurile cu totul întoarse. El se laudă şi trîmbiţează înaintea oamenilor faptele sale cele bune şi defaimă, osîndind pe ceilalţi oameni. Dar cine a pus pe fariseu să judece, să arate păcatele oamenilor şi să scoată la iveală faptele sale cele bune? Oare nu mîndria, iubirea de arătare şi lauda cea plină de îngîmfare? Oare nu trebuie ca să avem înaintea noastră păcatele noastre, după mărturia Sfintei Scripturi care zice: Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea (Psalmul 50). Oare nu ne învaţă şi Sfîntul Efrem Sirul, în rugăciunea sa din postul mare, zicînd: "Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd păcatele mele şi să nu osîndesc pe fratele meu...?". Fariseul însă scoate la iveală isprăvile lui şi osîndeşte păcatele altora prin rugăciunea sa plină de mîndrie.
Să auzim mai departe laudele fariseului care zice: Postesc de două ori pe săptămînă. Care erau zilele săptămînii în care posteau iudeii? Erau joia şi lunea, căci după datina bătrînilor, nu după poruncă, socoteau că Moise s-a suit pe Muntele Sinai joi şi după patruzeci de zile s-a pogorît luni. Dacă fariseul postea aceste două zile, ce l-a silit să arate, înaintea oamenilor, fapta lui, dacă nu mîndria încuibată adînc în inima lui? Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, în privinţa postirii, ne învaţă dimpotrivă: Tu, însă cînd posteşti să nu te arăţi oamenilor că posteşti (Matei 6, 17-18). Fariseul nu numai că nu ascunde fapta cea bună a postului, ci şi cu mare glas o vestea înaintea oamenilor, zicînd: Postesc de două ori pe săptămînă (Luca 18, 12).
Să urmărim şi celelalte laude ale fariseului. Căci după ce s-a lăudat cu postirea, acelaşi lucru îl face şi cu milostenia: Dau zeciuială din toate cîte cîştig (Luca 18, 12). Mîntuitorul însă ne învaţă: Cînd faci milostenie, să nu ştie stînga ta ce face dreapta ta, ca milostenia să fie întru ascuns şi Tatăl tău care vede întru ascuns, îţi va răsplăti ţie (Matei 6, 3-4).
Iubiţi credincioşi,
După ce am vorbit despre mîndria şi lauda cea fără minte a fariseului, să ne întoarcem privirea minţii noastre şi spre aşezarea cea smerită şi vrednică de laudă a vameşului. Să aducem în mijloc cuvintele Sfintei Evanghelii de azi: Iar vameşul, departe stînd, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci îşi bătea pieptul, zicînd: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul (Luca 18, 13). Vedeţi, fraţii mei, că vameşul stătea departe de jertfelnic şi nu îndrăznea nici ochii să-şi ridice către cer; ci îşi bătea pieptul şi din inima lui smerită şi zdrobită, zicea cu căinţă: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul! O, fericite vameşule, tu cu rugăciunea ta smerită din adîncul inimii tale, foarte mult te-ai asemănat cu tîlharul de pe cruce care a strigat din inimă: Pomeneşte-mă, Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Ta! (Luca 23, 42).
Acest fericit tîlhar, socotind că nu are alt chip a se pocăi de păcatele sale, nici vreme să facă alte fapte bune, deoarece şi picioarele şi mîinile îi erau răstignite pe cruce, dar fiind înţelept, şi văzînd că moare, s-a gîndit să strige la Dumnezeu din adîncul inimii, cu mare credinţă şi zdrobire. Pentru aceasta a fost auzit de Mîntuitorul, Care i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai (Luca 23, 43).
Bine a zis Sfîntul Efrem Sirul despre acest tîlhar: "O, tîlharule, şi al raiului tîlhar! Multe ai furat în viaţa ta, iar acum, prin puţine cuvinte zise din inimă, ai furat cu limba raiul! O, tîlharule preaînţelept care ai ştiut să furi cu limba raiul pentru că te-ai smerit şi ţi-ai recunoscut păcatul. O floare timpurie a Crucii lui Hristos!" Vedeţi cît de mare este puterea smereniei? Ea singură poate ucide mîndria şi izbăveşte de osîndă sufletele noastre, cînd nu mai putem face alte fapte bune.
Iată, fraţii mei, după cum vedeţi, rugăciunea vameşului din Sfînta Evanghelie de azi se aseamănă cu rugăciunea fericitului tîlhar de pe cruce. Că şi acela, ca şi vameşul din Sfînta Evanghelie, nu cu multe cuvinte s-a rugat, dar a strigat la Dumnezeu din adîncul inimii sale şi cu mare smerenie. De aceea a auzit: Astăzi vei fi cu Mine în rai! La fel şi fericitul vameş, puţine cuvinte a zis din inimă: Dumnezeule milostiv fii mie, păcătosul! Pentru smerita lui rugăciune auzim răspunsul cel preasfînt din gura Domnului: Zic vouă, mai îndreptat s-a pogorît acesta la casa sa, decît fariseul. Că tot cel ce se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa (Luca 18, 14).
Iubiţi credincioşi,
Nu fără rost s-a rînduit de Biserică Evanghelia Vameşului şi Fariseului în Duminica de astăzi, cu care se începe Triodul, adică perioada Postului Mare, care este cel mai potrivit timp de pocăinţă de peste an. Căci precum îngerii au căzut din cer şi primii oameni au căzut din rai din cauza mîndriei, tot aşa neamul omenesc a fost mîntuit şi ridicat la cinstea cea dintîi în Împărăţia cerurilor prin smerenia întrupării Fiului lui Dumnezeu şi a morţii Lui pe Cruce.
Şi dacă mîndria a făcut pe îngerii neascultători diavoli şi pe primii oameni care erau nemuritori în rai i-a făcut muritori pe pămînt, înţelegem că precum căderea şi moartea noastră a venit prin mîndrie, tot aşa pocăinţa, mîntuirea şi nemurirea noastră începe întîi prin smerenie. De aceea s-au şi rînduit de Sfinţii Părinţi trei Duminici pregătitoare înainte de începerea Sfîntului şi marelui Post al Paştilor. Prima Duminică, cea de astăzi, care ne pregăteşte pentru post, este tocmai aceasta numită "a Vameşului şi a Fariseului", ca să ne amintească de moartea noastră prin mîndrie şi de învierea noastră prin smerenie.
A doua Duminică pregătitoare este numită "a Fiului Risipitor". Aceasta ne îndeamnă la pocăinţă. A treia Duminică pregătitoare pentru Sfîntul şi Marele Post este numită "a Înfricoşatei judecăţi", cînd se lasă sec de carne. Aceasta ne aminteşte de sfîrşitul lumii şi de Judecata de apoi, cînd fiecare va lua plată după faptele sale. Ultima Duminică cu care începe Postul Mare se numeşte "a izgonirii lui Adam din rai". Ea are scopul de a ne reaminti de păcatul strămoşilor noştri, care au fost alungaţi din rai din cauza mîndriei şi lăcomiei, pentru a ne îndemna la rugăciune şi la post cu toată stăruinţa şi evlavia.
Iată dar că, începînd din Duminica de astăzi, a vameşului şi a fariseului, ne pregătim pentru începerea Marelui Post al Sfintelor Paşti. Începutul pocăinţei şi al postului îl facem prin rugăciunea unită cu smerenie, dacă vom urma vameşului. De aceea, fraţii mei, ştiind că mîndria a creat iadul şi a aruncat pe îngerii căzuţi şi pe oamenii nepocăiţi în adîncul gheenei, sîntem datori să punem de astăzi început bun de pocăinţă şi să urmăm vameşului pocăit, iar nu fariseului mîndru.
Mare păcat este mîndria, fraţilor. Ea se arată şi în vorbire şi în îmbrăcăminte luxoasă, şi în mînie, care este fiica mîndriei, şi în lenevire la biserică şi în amînarea pocăinţei şi în spovedanie nesinceră, că cel mîndru nu vrea să-şi mărturisească preotului păcatele mari, nici nu se căieşte pentru ele din cauza slavei deşarte care îl stăpîneşte. Mai cumplită este mîndria minţii, cînd omul se crede mai capabil, mai bun decît alţii. Cea mai grea este, însă mîndria sufletului, cînd omul se socoteşte mai învăţat, mai talentat, mai corect şi mai plăcut înaintea lui Dumnezeu decît mulţi şi chiar decît toţi oamenii.
Asemenea creştini stăpîniţi de duhul mîndriei, sînt lăsaţi de Dumnezeu să cadă în desfrînare şi în alte păcate grele, ca să se smerească. Alţii, însă cad în păcate şi mai grele. Unii, din mîndrie diabolică, nu mai cred în Dumnezeu. Alţii, hulesc şi batjocoresc Sfînta Scriptură, Biserica, Crucea, icoanele, sfintele slujbe şi pe sfinţii slujitori. Iar alţii, tot din mîndrie, se rup de Biserică, nu vor să mai asculte de preoţi şi se duc la tot felul de secte, căci mîndria este izvorul tuturor sectelor.
Fraţii mei, să fugim de cumplitul păcat al mîndriei, care a aruncat o parte din îngeri în iad şi a scos pe primii oameni din rai. Să fugim de mîndria diabolică care a umplut pămîntul de secte, de oameni necredincioşi, răzvrătiţi şi răi, şi iadul de suflete condamnate la osîndă veşnică. În locul mîndriei să alegem smerenia lui Hristos, smerenia vameşului, smerenia sfinţilor, lepădînd orice cuget de slavă deşartă, de laudă personală şi de îngîmfare.
Smerenia este cel mai bun leac pentru creştinii de astăzi, pentru mîntuirea noastră. Vom putea scăpa de mîndrie prin mai multă rugăciune, ajutată de post, prin citirea cărţilor sfinte şi prin deasă spovedanie la duhovnici iscusiţi.
Postul Mare este cale bună de nevoinţă, de smerenie, de pocăinţă şi împăcare cu Dumnezeu. Să ne pregătim pentru a-l străbate cu folos şi cu bucurie, şi să-L rugăm pe Bunul nostru Mîntuitor să ne scape de păcatul cel greu al mîndriei şi să ne îmbrace în veşmîntul cel dumnezeiesc al smereniei, al rugăciunii curate şi al iubirii, care ne asigură tuturor mîntuirea sufletelor. Amin.


DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME, ALE ...


AJUTORUL  TĂU , PENTRU  ZIDIREA  CUVANTULUI  LUI DUMNEZEU, 


ESTE DE NEPREŢUIT !

https://plus.google.com/.../SC4N4eBme14


7 days ago - DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME, ALE ADEVARULUI DUHULUI SFÂNT ! DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE ...


CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI ...


https://plus.google.com/.../CCD4pSVdgtb


Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANTVA COSTA DOAR 28 LEI,  PENTRU LUNA DECEMBRIE 2016  si pentru anul 2017 !! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA .

11 comentarii:

 1. Se va cutremura mereu si Putreziciunea PSD-ului intreg, nu doar cel care se fardeaza la guvernare, sau in institutii din Romania

  RăspundețiȘtergere
 2. Marioara,
  dimineata mergem la slujba in biserica si spre seara ne ducem la Palatul Victoria cu toporul !!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. An 12:31. Buna asta :))))))

   Ștergere
  2. Au fost prinși agitatori in piață. Ce credeți că aveau intr-o sacoșa? Tepuse!!!!
   Ăsta nu mai e protest pasnic! De ce e nevoie de tepuse intr-o manifestație ilegală pasnică?
   Oare e nevoie de sânge nevinovat?
   Părinți, duceti-vă copiii acasă!

   Ștergere
 3. "păcatul strămoşilor noştri, care au fost alungaţi din rai din cauza mîndriei şi lăcomiei"
  Nu au fost alungati din aceaste cauze.
  Cauza a fost neascultarea.
  Asa s-a intamplat si cu Moise, care a ajuns pana la tara fagaduintei, dar, pentru ca nu a ascultat pe Dumnezeu cand a scos apa din stanca, i s-a oprit dreptul de a pune piciorul in ea.

  RăspundețiȘtergere
 4. Jos USR, uniunea satanistilor romani.
  Dle Trump, ajutati-ne sa scapam de ei !

  RăspundețiȘtergere
 5. Sa mergem si noi la Cotroceni!Jos verner!De se va lntampla lucruri grave ,va fi vina lui!VIN si studentii CA tot au gratuitate!Nu vad amaratii CA nu au locuri de munca?Cand termina Stau tot pe spinarea parintilor?Stie iohannis cum se creste un copil?Nu.El I a vandut in lOC sa infieze si el unul.Cert este ca si face Jocul cu inconstienti.Ramanem la fel -terminati .Mi-am dat seama de la inceput ce urmarea,ordonanta a fost pretext!Vrea pe ciolos -,guvernul lui-distrugerea Romaniei.Daca stam si asteptam ASTA se va intampla .Sa ne numim deci Lasiromania .Sa curga zdrentele PE noi de tot.Credeti CA multinationalelor nu le convin ce se intampla?Sunt primii in piata.Credeti CA celor dinafara nu le place si nu au interese?Inca suntem vaca de muls a europei.Si noi cei din 89 ne tinem copiii fara sevici - Unde sa I angajezi!Asa ....Cu o facultate terminata.Pai cei ce VIN Acum de PE Unde VIN -ma refer la studenti, stiu ASTA?Daca nu faci o cat de mica industrializare de Unde locuri de munca?A incercat cineva in anii astia?Eiiii din acest motiv nu vor PSD.Le e frica CA o sa fie mai bine!,CA am putea si noi sa traim mai omeneste!Eu nu inteleg aceasta natie!Oare Chiar vrem sa fim din nou iobagi.Sincer nu mai inteleg nimic!Au reusit sa ne spele creierul PACAT!

  RăspundețiȘtergere
 6. Masoneria


  Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie:
  Scapă cât mai iute de masonerie!
  Numai neamuri proaste, şmecheri, impostori
  Toţi sunt Mari Maeştri (în a trage sfori).
  Poartă şorţ, galoane şi-alte tinichele
  Plini de semne sacre şi de lanţuri grele.
  Ei se trag, cu toţii, din Hiram Abif
  Ziditori de temple, scrişi în catastif.


  Sunt colegi cu Mozart, Franklin, Casanova
  Şi cu manelistul Jean de la Craiova.
  Şi cu Fulgerică, zis şi Bragadel
  Care face-n spume bere caramel.
  Ce solemnitate! Şi ce jurăminte!
  Toţi sunt Fraţi de Ordin şi de lucruri sfinte!
  Plini de importanţă, nimeni nu-i ca ei
  Au ceva din puiul rumen, cu mujdei.


  E o stare bună, de suficienţă
  Ei au luat caimacul, merg doar la esenţă.
  Peste tot au oameni, siguri, la butoane
  Ei adoră, zilnic, altfel de icoane.
  Dumnezeu le este „Mare Arhitect”
  Temple – nu Biserici, ce vreţi mai direct?
  Cui jură credinţă, lăcrimînd pios?
  Forţelor oculte, nu şi lui Hristos.


  Toţi vor să parvină, brusc, pe scurtătură
  Ei vor să răstoarne legile-n natură.
  Funcţii şi onoruri aprig sunt vânate
  Prostul avansează doar pentru că-i Frate.
  Eu cunosc prea bine lumea de ocară
  A masoneriei de la noi din ţară.
  N-are idealuri, ci doar interese
  Intrigă, şi bârfă, lupte tot mai dese.


  Primitivi sunt unii, n-au nici o valoare
  Nu ştiu nici să scrie, hoţi de drumul mare
  Interlopi cu ştate vechi în puşcărie
  Şi-au găsit refugiul în masonerie
  Ocoliţi de Lege, fiindcă ei sunt fraţi
  Chiar cu cei mai vajnici dintre magistraţi.
  Iar de la o vreme, după cum se ştie
  Şi muieri fac parte din masonerie.


  Doamne, ce ridicol! Şi ce degradare!
  Le priveşte lumea ca pe vrăjitoare.
  Sunt femei cu barbă şi cu voce groasă
  Nu au altă treabă? N-au copii acasă?
  Au schimbat şi şorţul de bucătărie
  C-un şorţ geometric, de masonerie.


  Ele joacă rolul unor amazoane
  N-au feminitate – doar nişte şabloane.
  Lume subterană e masoneria
  Şubredă ca fumul şi butaforia.
  N-au zidit o casă toţi aceşti „zidari”
  Ei, de trei milenii, sunt doar panglicari
  Ritualuri false, ce s-au perimat
  Ca o operetă într-un bâlci uitat.
  Noi s-avem în viaţă doar un etalon:
  Împăratul Lumii nu a fost mason.
  Templul Lui slujiţi-l, nu un zid surpat
  Mai e timp să puneţi capăt la păcat…


  pamflet de Corneliu Vadim Tudor
  13 septembrie 2014

  RăspundețiȘtergere
 7. Limba Română

  Nu-mi place să vorbesc în limbi străine
  Eu sunt un vultur, nu sunt papagal
  Privighetoarea cântă pentru sine
  Un singur cântec, dar e magistral.

  De ce-aş vorbi engleză sau germană
  Sau graiul rus, francez sau spaniol?
  Când limba mea-i balsam de pus pe rană
  Izvor de apă vie, nu nămol.

  În limba asta mă simt cel mai bine
  Ea varsă raze de argint în jur.
  Mai dulce e ca mierea de albine
  Limba Română, templu de azur.

  Ea s-a născut şi a-nflorit sub mâna
  Lui Dumnezeu în 2.000 de ani.
  Regină între graiuri e româna
  N-o poate nimeni cumpăra cu bani.

  Ce n-ar da alţii, Doamne, să vorbească
  Atât de dulce, simplu şi bogat!
  Ei ştiu să latre, să maimuţărească
  Să dea comenzi scrâşnit şi cadenţat.

  Fireşte, ştiu că toate au valoare
  Exprimă stări de spirit, raţiuni
  Dar nici o limbă nu cunosc sub soare
  Precum e graiul nostru din străbuni.

  Pentru această limbă a curs sânge
  Pentru această limbă s-a murit.
  E limba-n care Creştinismul plânge
  În fiece biserică sau schit.

  Eroică e limba cea română
  A rezistat prin anii cei mai grei.
  Cuvinte din retorica păgână
  Ea a topit în creuzetul ei.

  Nu-mi place să vorbesc în limbi străine
  Deşi le ştiu şi chiar le preţuiesc.
  Fiţi demni, urmaşi de legiuni latine,
  De acest vechi veşmânt împărătesc.

  Corneliu Vadim Tudor

  RăspundețiȘtergere
 8. Vadim spunea cu curaj adevarul inca de acum 15 ani,dar nimeni din cine era platit pt.asta nu s-a autosesizat

  RăspundețiȘtergere
 9. Ce spunea SFANTUL ARSENIE BOCA TARA VA LUA FOC.DAR DIN CAUZA PACATELOR NOASTRE VA LUA FOC. SA STIITI CA SUNTEM PRIMA TARA IN EUROPA LA AVORTURIIII! COPIII AVORTATII CER DREPTATE SA FACA TATAL CERESC.CEI CARE II AVEM NU IAM INVATAT LA BISERICA SA MEARGA SI IAM INVATAT TABLET CUM SA UTULIZEZE DAR O RUGACIUNE CATRE DOMNUL IISUS NUL LAM INVATAT CA NOI AM UITAT,LA BISERICA NU MERG TATI,COPII,PARINTII,MAMA.MERG DOAR BUNICI SI EI DEAR PUTEA NEPOTI LA BISERICA DUMINICA DE DUMINICA SAI IA CU EI LA PREA BUNUL DUMNEZEU CA SAI INVETE IN EL SASI PUNA SPERANTE SI TOATA NADEJDIA CA EL ATOTSTIITOR STIE CEI MAI BINE PT NOI TOTI.AMIN

  RăspundețiȘtergere