sâmbătă, 19 ianuarie 2019

PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA, LA DUMINICA A 29 A , DUPĂ RUSALII !


                    Image result for cleopa ilie

Predică la Duminica a XXIX-a după Rusalii
( Despre nerecunoştinţă şi nemulţumire faţă de Dumnezeu )

 Predici la duminici :

Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sînt?
Nu s-a aflat să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decît numai acesta ce este de alt neam?


(Luca 17, 17-18)


Iubiţi credincioşi,
După cum mulţumirea şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu îi aduc omului laudă, fericire şi binecuvîntare, tot aşa şi cei nemulţumitori şi nerecunoscători faţă de binefacerile lui Dumnezeu, au primit de la El aspre pedepse vremelnice şi veşnice. Nerecunoştinţa şi nemulţumirea omului faţă de binefacerile lui Dumnezeu se socoteşte ca o nebunie înaintea Lui. Acest lucru îl putem înţelege luminat din cuvintele Sfintei Scripturi care, arătînd nemulţumirea poporului iudeu faţă de atîtea binefaceri primite de la Dumnezeu, îl numeşte nebun cînd zice: Acest popor este nebun şi neînţelept. Şi, mustrînd nemulţumirea poporului, zice: Oare nu Acesta este Părintele tău care te-a zidit pe tine? (Deuteronom 32, 6). Apoi, arătînd nerecunoştinţa şi nemulţumirea poporului iudeu pentru binefacerile pe care le-a primit, zice: Oare acestea răsplătiţi Domnului?
După ce le arată binefacerile cele mari ce le-a făcut Dumnezeu cu ei, atît de nerecunoscători şi nemulţumitori, care au părăsit pe Dumnezeu şi s-au închinat diavolilor prin idolii lor, le zice: Jertfit-au diavolilor şi nu lui Dumnezeu, dumnezeilor pe care nu i-au ştiut. Şi iarăşi le zice: Pe Dumnezeu Cel ce te-a născut L-ai părăsit şi ai uitat pe Dumnezeu Cel ce te hrăneşte (Deuteronom 32, 17-18).
Apoi, arătînd Sfînta Scriptură şi pedeapsa dumnezeiască ce a urmat pentru nerecunoştinţa şi nemulţumirea lor faţă de marile binefaceri ale lui Dumnezeu, zice: Întoarce-voi faţa Mea de la dînşii şi voi arăta lor ce le va fi în zilele cele de apoi, că neam îndărătnic este, fii la care nu este credinţă întru dînşii. Ei M-au mîniat întru cel ce nu este Dumnezeu, mîniatu-M-au întru idolii săi, şi Eu îi voi mînia pe ei întru cel ce nu este neam... Că foc s-a aprins întru mînia Mea, arde-va pînă la iadul cel mai de jos, mînca-va pămîntul şi roadele lui, arde-va temeliile munţilor. Aduce-voi la ei rele şi săgeţile Mele îi vor sfîşia pe dînşii. Topindu-se de foame şi de mîncarea păsărilor şi de gîrbovire nevindecată. Dinţi de fiare voi trimite asupra lor cu mînia celor ce se tîrăsc pe pămînt. Din afară îi va stăpîni pe ei sabia şi din lăuntru frica... că voi ascuţi ca fulgerul sabia Mea, şi va începe mîna Mea a judeca şi voi răsplăti pedeapsă vrăjmaşă şi celor ce Mă urăsc pe Mine voi răsplăti (Deuteronom 32, 20-25; 41).
Prin proorocul Isaia îi zice neamului neînţelegător al lui Israel: Surzilor, auziţi, priviţi şi vedeţi (Isaia 42, 18). Apoi, arătîndu-le şi pedeapsa pentru nerecunoştinţa binefacerilor Lui, zice: El a vărsat asupra lor iuţimea mîniei Lui şi furiile războiului. Văpaia i-a cuprins şi n-au priceput, arşi au fost şi n-au luat seamă (Isaia 42, 25). Încă şi Neemia după ce arată marile faceri de bine ale lui Dumnezeu asupra poporului Israel, arată şi nerecunoştinţa lui faţă de atîtea binefaceri primite de la Dumnezeu, zicînd: Dar părinţii noştri s-au îndărătnicit şi şi-au învîrtoşat cerbicia lor. N-au ascultat poruncile Tale, nici s-au supus şi au uitat minunile Tale pe care le-ai făcut pentru ei; învîrtoşatu-s-au cu cerbicia lor şi în răzvrătirea lor şi-au ales căpetenie ca să se întoarcă în robia lor (Neemia 9, 16-17), şi iar zice: S-au răzvrătit împotriva Ta; au aruncat Legea Ta la spate; pe proorocii Tăi care îi îndemnau să se întoarcă la Tine i-au ucis şi Ţi-au adus hule mari (Neemia 9, 26). Arătînd apoi şi pedeapsa lui Dumnezeu pentru această răzvrătire a lor, zice: Atunci Tu i-ai dat în mîinile vrăjmaşilor lor, care i-au apăsat (Neemia 9, 27).
Ieremia, arătînd pedeapsa asupra nerecunoştinţei şi nemulţumirii poporului ales faţă de binefacerile primite de la Dumnezeu, zice: Cum, adică, să te iert, Ierusalime, pentru aceasta? Fii tăi M-au părăsit şi se jură pe dumnezei care n-au fiinţă. Eu i-am săturat, iar ei au făcut desfrînare, umblînd în grup pe la casele desfrînatelor. Ei sînt cai îngrăşaţi şi fiecare nechează după femeia aproapelui său, apoi zice: Este cu putinţă să nu pedepsesc aceasta, zice Domnul, şi Duhul Meu să nu se răzbune asupra unui popor ca acesta? (Ieremia 5, 7-9). Arătînd apoi pedeapsa ce îi aşteaptă pentru această răzvrătire, nerecunoştinţă şi nemulţumire faţă de binefacerile Sale, le zice: Casa lui Israel, iată Eu voi aduce asupra voastră un neam de departe, zice Domnul, un popor puternic, un popor vechi, un popor a cărui limbă tu nu o ştii şi nu vei înţelege ce grăieşte el. Tolba lui este ca un mormînt deschis şi ai lui sînt toţi viteji. Şi aceia vor mînca secerişul tău şi pîinea ta, şi vor mînca pe fii tăi şi pe fiicele tale, vor mînca strugurii tăi şi smochinele tale şi vor trece prin sabie cetăţile tale cele tari în care tu te încrezi (Ieremia 5, 15-17). În alt loc zice: Iată voi face cuvintele Mele foc în gura ta, iar pe poporul acesta îl voi face lemne şi îl va mistui focul acesta (Ieremia 15, 14).
Şi după dumnezeiescul împărat şi prooroc David arătînd nerecunoştinţa şi nemulţumirea poporului lui Israel faţă de binefacerile lui Dumnezeu, zice: Au uitat pe Dumnezeu, Care i-a izbăvit pe ei, Care a făcut lucruri mari în Egipt...(Psalm 105, 21) şi au jertfit lui Baal-Peor şi au mîncat jertfele morţilor. Şi L-au întărîtat pe El cu faptele lor (Psalm 105, 28-29). Şi au jertfit pe fiii lor şi pe fetele lor idolilor, au vărsat sînge nevinovat, sîngele fiilor lor şi al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan şi s-a spurcat pămîntul de sînge (Psalm 105, 37-38). Apoi, arătînd şi pedeapsa pentru această fărădelege şi nerecunoştinţă a lor faţă de Dumnezeu, zice: Atunci S-a aprins de mînie Domnul împotriva poporului Său şi a urît moştenirea Sa şi i-a dat pe ei în mîinile neamurilor şi i-au stăpînit pe ei cei ce-i urau pe ei. Vrăjmaşii lor i-au asuprit pe ei şi au fost nefericiţi sub mîinile lor (Psalm 105, 40-42).
Pînă aici am arătat cu mărturii din Sfînta Scriptură cît de mare este păcatul nerecunoştinţei şi al nemulţumirii faţă de binefacerile lui Dumnezeu precum şi pedeapsa pe care a dat-o Dumnezeu poporului lui Israel pentru aceste păcate. Vedem însă şi în Sfînta Evanghelie pe omul ce era dator cu zece mii de talanţi, cum milostivindu-se spre el stăpînul său i-a iertat toată datoria. Iar el n-a voit să ierte pe omul care îi era dator numai cu o sută de dinari. Pentru această nerecunoştinţă şi nemulţumire faţă de binefacerile ce le-a primit de la stăpînul său, a fost dat pe mîna chinuitorilor pînă ce va plăti toată datoria (Matei 18, 24-34). Vedeţi cît de mare este păcatul nerecunoştinţei faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni?
Iubiţi credincioşi,
După ce am arătat pedeapsa lui Dumnezeu pentru acest păcat, voi prezenta o istorioară adevărată prin care iarăşi se va arăta cum pedepseşte Preabunul Dumnezeu pe omul cel nemulţumit de binefacerile primite de la El.
Un mare făcător de rele, într-o vreme fiind foarte ostenit de cale, s-a dus şi s-a culcat la umbra unui zid vechi. Pe cînd dormea el, i-a grăit cineva, zicîndu-i: "Scoală-te repede de aici şi mergi alături, căci cade zidul şi te omoară. Iar el s-a sculat repede şi fugind îndată a căzut zidul". Iar el, plin fiind de toate păcatele a pus în mintea sa că este un om bun şi îl iubeşte Dumnezeu, căci l-a scăpat de moarte şi nu-l urăşte pentru faptele şi uciderile care le-a făcut în viaţă. Deci, a cumpărat tămîie şi lumînări şi intrînd în biserică a zis: "Mulţumesc Ţie, Doamne, că m-ai scăpat de la această mare primejdie şi de moarte". El n-a înţeles că alta voieşte Dumnezeu de la el, adică să-şi îndrepte viaţa şi să nu mai facă rău.
Apoi a început din nou a face tot felul de răutăţi, fără nici o căinţă de păcatele lui. Dar într-o noapte, pe cînd dormea pe patul său, i s-a arătat cineva şi i-a zis: "Eu sînt cel care te-a trezit cînd dormeai sub zid şi tu, în loc să te pocăieşti, mărturisindu-ţi păcatele şi să pui hotărîre în inima ta ca să nu mai faci cele rele înaintea lui Dumnezeu, ai adus tămîie şi lumînări la biserică şi ai socotit că îmi sînt plăcute faptele şi făţărniciile tale. Să ştii că pentru aceasta te-am izbăvit de primejdia aceea, ca să nu mori nepocăit. Iar tu, în loc de pocăinţă iar ai început a face cele rele ale tale. De aceea, pentru nerecunoştinţa şi nemulţumirea ta care ai arătat-o faţă de bunătatea lui Dumnezeu, nu vei muri repede ca să nu te vadă nimeni, cum era să-ţi fie moartea sub acel zid, ci vei tras în ţeapă în mijlocul oraşului ca să te vadă toţi oamenii şi să ia pildă spre îndreptarea lor, văzînd cum moare un tîlhar şi ucigaş nepocăit". La aceste cuvinte el se înfricoşează, dar îndată prinzîndu-l oamenii, l-au dus la judecătorul cetăţii şi el a hotărît să fie tras în ţeapă în mijlocul tîrgului ca să-l vadă toţi şi să nu urmeze acelui tîlhar nemulţumitor şi nerecunoscător faţă de binefacerile lui Dumnezeu. (Mărgăritarele Sf. Ioan Gură de Aur, Bucureşti, 1746, p. 163)
Iubiţi credincioşi,
Toţi oamenii sînt datori a mulţumi lui Dumnezeu, ziua şi noaptea pentru toate cele bune şi cele rele pe care le primesc de la El. Că cel ce nu mulţumeşte supără pe Dumnezeu şi în loc de bune va primi cele rele, adică boală, pagubă, tulburare şi osîndă veşnică. Aţi auzit de pedeapsa lui Dumnezeu asupra evreilor nemulţumiţi din legea veche. Aţi auzit şi de pedeapsa cumplită asupra tîlharului nepocăit din istorioara de mai sus. Aţi auzit şi de nemulţumirea şi lipsa de recunoştinţă a celor nouă leproşi din Evanghelia de azi. Toţi zece se rugau şi strigau la Fiul lui Dumnezeu să se milostivească şi să-i vindece. Dar după ce s-au vindecat, numai unul s-a întors la Hristos şi căzîndu-I în genunchi, I-a mulţumit cu lacrimi. De aceea şi Domnul a zis: Oare nu zece s-au vindecat? Dar cei nouă unde sînt? Nu s-au gîndit să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu, decît numai acesta care este de alt neam? Apoi, i-a zis celui vindecat: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mîntuit! (Luca 17, 17-19).
Vedeţi că cel ce mulţumeşte se şi mîntuieşte, căci are credinţă în Dumnezeu? Iar cel nerecunoscător, este departe de Dumnezeu, pentru că este nepocăit, adică zace în păcate. De aceea de va muri în această stare, unul ca acela se va osîndi în iad.
Acum să ne întrebăm fiecare: Oare noi mulţumim zilnic şi în fiecare ceas lui Dumnezeu pentru binefacerile primite? Sau uităm de această mare poruncă? Căci şi Sfîntul Apostol Pavel ne porunceşte, zicînd: Pentru toate mulţumiţi (I Tesaloniceni 5, 18; Efeseni 5, 20). Ştim că mulţi cîrtesc în inimile lor şi zic la necaz: "Pentru ce să mulţumesc lui Dumnezeu, că iată sînt bolnav, nu s-a împlinit cererea, soţul este rău, copilul n-a reuşit?" Dar să te întreb în numele lui Dumnezeu: Oare cînd erau sănătoşi şi tineri şi aveau de toate şi toţi îi cinsteau, atunci mulţumeau lui Dumnezeu? Atunci veneau regulat la biserică, se spovedeau, posteau şi se împărtăşeau cu Preacuratele Taine? Sau erau tot aşa de nepăsători, şi puţin credincioşi ca acum?
Dacă n-ai reuşit azi, vei reuşi sigur mîine. Numai să nu ceri cele ce nu-ţi sînt de folos. Dacă eşti bolnav azi, de ce cîrteşti? Dar n-ai fost sănătos toată viaţa şi ai uitat să mulţumeşti Ziditorului tău? Dacă ai pierdut ceva sau nu ţi s-a împlinit cererea, de ce te superi şi mînii pe Dumnezeu? Nu cumva ceri lui Dumnezeu numai cele materiale şi trecătoare şi uiţi să ceri cele veşnice şi mîntuitoare? Poate de aceea nu ţi-a împlinit Domnul cererea, căci Dumnezeu pe cele materiale ţi le dă de la sine dacă vei căuta mai întîi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui (Matei 6, 33).
Aici credincioşii noştri fac o mare greşeală, că cer de la Dumnezeu mai întîi lucruri pămînteşti şi abia la urmă cer iertarea păcatelor, care ne asigură fericirea şi mîntuirea sufletului, iar Dumnezeu, dimpotrivă, ne porunceşte să căutăm mai întîi Împărăţia Cerului, adică biserica, rugăciunea, pocăinţa, împăcarea cu toţi, postul, smerenia şi Sfînta Împărtăşanie, şi numai la urmă să cerem şi cele pămînteşti: sănătate, reuşită în viaţă, căsnicie, copii, ajutor în toate, pe care ni le promite să ni le dea gratuit, chiar dacă nu le cerem.
Cum trebuie să mulţumim lui Dumnezeu? În toate zilele şi în fiecare ceas şi clipă să zicem în casă, la biserică, pe cale şi oriunde această scurtă rugăciune: "Slavă lui Dumnezeu pentru toate!" Dacă nu ni se împlineşte cererea, noi să-i mulţumim Mîntuitorului pentru tot ce ne-a dat în viaţă: pentru sănătate, pentru minte, pentru cei doi ochi, pentru pîinea zilnică, pentru servici, pentru copii, pentru preoţii care ne păstoresc, pentru Sfînta Cruce cu care biruim pe diavoli, şi mai ales pentru Evanghelie şi pentru că sîntem fii ai Bisericii Ortodoxe. Oare cîţi, alături de noi, sînt orfani, bolnavi fără leac, flămînzi, amăgiţi de secte şi robiţi de patimi, iar noi avem de toate şi nu mulţumim cît trebuie?
Cea mai înaltă rugăciune de mulţumire pe pămînt este Sfînta Liturghie. De aceea se mai numeşte şi jertfă euharistică, adică jertfă de laudă şi de mulţumire. Sîntem datori ca în fiecare sărbătoare şi mai ales Duminica să ascultăm slujba Sfintei Liturghii şi să mulţumim lui Dumnezeu pentru toate cîte ne-a dat în viaţă şi în timpul săptămînii care a trecut! Să trăim mulţumind, iar nu cîrtind. Să ne mulţumim cu tot ce ne dă Dumnezeu şi să zicem că nu sîntem vrednici de cît ne dă. De vom face aşa vom primi mai multe daruri de la El şi sufletul ne va fi în pace, iar dincolo cu îngerii în veci Îl vom slăvi. Amin.

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A 29 A DUPĂ RUSALII !


                   Vindecarea  celor  10  Leproşi !

                               Sfânta Evanghelie de la Luca !

                                                        (XVII, 12-19 )

În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat , L-au întâmpinat zece bărbaţi leprosi care stăteau departe şi care au ridicat glasul şi au zis :Iisuse, Învăţătorule,fie-Ţi milă de noi !
 Iar El,văzându-i , le-a zis lor :duceţi-vă şi vă arătaţi Preoţilor .
                       Image result for cei 10 leprosi imagini
Dar , pe când ei se duceau , s-au curăţit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând ca s-a vindecat , s-a întors şi cu glas mare slăvea pe Dumnezeu; şi a căzut cu faţa la pământ lângă picioarele Lui Iisus şi I-a mulţumit.
                                                Image result for cei 10 leprosi imagini
Şi acela era samarinean. Iisus însă, răspunzând, a zis : oare, nu toţi zece s-au curăţit ? Dar cei nouă unde sunt ? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu , decât numai acesta care este de alt neam ? Apoi a zis către acela : scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                            Amin !

                                  Dragii mei, 

Oriunde vă aflaţi pe acest Pământ, dacă aveti pe lângă voi O SFÂNTĂ  BISERICĂ, lăsaţi toate treburile la o parte, lăsaţi televizorul si calculatorul şi mergeţi la Sfanta si DUMNEZEIASCA  LITURGHIE !
Credeţi-mă dragilor, căci asta este tot ce contează: grija pentru sănătatea sufletului.
Venirea  MÂNTUITORULUI  IISUS  HRISTOS, este mai aproape decât credeţi!
Aveti grija de suflet dragilor, si nu uitaţi să mulţumiţi Domnului si pentru cele bune, dar si pentru cele mai puţin bune.
Iubiti-vă sufleteste unii pe altii, si ajutaţi-vă  între voi, asa ne spune Măicuţa Domnului.
Aşa precum în Pilda celor 10 leprosi, când Iisus  a întrebat : "oare nu zece s-au vindecat?",tot asa dragii mei, ne va intreba pe toţi: 
Oare nu toti ati avut Biserici ale Tatălui Meu, si Preoţi între voi?   
De ce nu ati avut grija de suflet, căci Eu v-am chemat la MINE în fiecare clipă.
Nu mai amânaţi fratilor, ci mergeţi măcar în ZIUA  DOMNULUI, în ZIUA  SFANTA a DUMINICII la Sfanta Biserica, si veti simti Ajutorul Divin care,vă va învălui cu Dragoste Dumnezeiasca, şi care nu se va termina niciodata, oricat ati darui din aceasta Dragoste, Semenilor din jurul vostru.
Asa cum trupul nostru cere hrana materiala si imbracaminte, tot asa dragilor, si Sufletul nostru cere Hrana spirituală care, să înmulţeasca Lumina Învierii Lui Hristos. 
Daţi trupului ce este al trupului, dar mai ales, daţi Sufletului ce este al Sufletului !
                                Cu dragoste, Maria. 

O EXPLOZIE CEREASCA ! UN SOARE DIVIN SI MULTE CIFRE PRINTRE EXPLOZIA SA !


                 17 Ianuarie 2019,ora 4,17 zori de zi !

                                Dragii mei,

În aceasta dimineata in zori,ma trezeste un Soare alb si stralucitor,un Soare mai mic,dar care ,stralucea cat 100 de Sori la un loc.
Soarele nu lumina,nu imprastia raze sau caldura imprejurul său,sau peste tot Cerul noptii,ci trimetea caldura sa,lumina si razele sale albe si stralucitoare, direct spre mine.


                                 Imagine similară.
Simteam caldura sa catifelata,simteam mangaierea Razelor sale divine, voiam ca sa nu se mai termine aceasta minune.
Si totusi,după numai cateva secunde de mangaiere divina, totul dispare si vad stand cu ochii inchisi,vad acum un Cer de ziua,un Cer innorat.Nori gri mai mari sau mai mici,acopereau Bolta Cereasca de ziua,si chiar se miscau de colo,colo.
Brusc,aud un zgomot ca de cristal si vad cum de după norii care acopereau Cerul de ziua,apare din nou Soarele alb si orbitor de stralucitor care,explodeaza pur si simplu,iar Razele sale ca albe si orbitor de stralucitoare,se rup intr-un infinit de "cioburi" si scot un zgomot ca de cristal, un cristal extrem de fin.

                           Imagine similară.

Asa precum se imprastie tot si toate la o Explozie puternica,tot la fel s-au imprastiat Razele Soarelui divin.
Asa precum privim noi Soarele pe Cer, tot asa priveam si eu cu ochii inchisi fiind (asa vad eu cel mai bine )vedeam in stanga Soarelui care se micsora pana la dipsaritie după explozie, vedeam doua cifre faţă in faţă.
Acestea erau:

                               "53  53  !

Aceste cifre erau scrise cu gri inchis ,in lumina alba orbitoare in locul in care Soarele a explodat.
Apoi dragilor,vad ca mai apar cel putin alte cinci cifre in dreapta Soarelui care a explodat,cifre ce apareau in acelasi cu persistenta celor doua de 53.
Aceste cifre dragilor, nu sunt sigura daca am apucat sa le scriu corect, totul era cu fractiuni de secunda.
Voi incerca ca sa le scriu, dar cu rugamintea ca voi sa intelegeti faptul ca, doar 2 sau chiar 3 din dreapta le-am vazut corect,adica,mi le-am amintit corect.
Iata:
      53     53  Imagine similară       11,9, 29 ,15 

                                                              14,41 !"

Cifrele dragilor, s-au imprastiat in lumina alba stralucitoare,precum stau Stelele pe Cer.
Deoarece nu intelegeam ce se întampla, am ramascu gandul la ceea ce mi se aratase si am notat in caietul meu de suflet.
În timp ce notam in caietul meu de suflet, aud glas care spune rastit,spunea pe un ton grav ,aliniind cifrele din dreapta Soarelui care explodase.
Le-a aliniat si a grait asa:

             Ce este ???
Si le scrie :
           11,9,29,15,14 ,41 !
         Acestea sunt zilele in care ,va veti cutremura ."

Dragii mei, aceste cuvinte la imperativ m-au cutremurat si pe mine la propriu.
In ce fel ne vom cutremura cu totii, numai Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului stie.
A ne cutremura,nu inseamna neaparat ca se cutremura Pămantul !
A ne cutremura,poate insemna ca vom trai EVENIMENTE nu tocami bune,atat la nivel de Tara si popor român,cat si  la nivel mondial.
Sa ne rugam la Bunul Dumnezeu si la Maicuta Domnului ca sa nu ne paraseasca nicio clipa,ci sa ne apere de tot raul si de tot necazul care s-ar abate asupra noastra.
Sa nu uitam fratilor,ca sa mergem la Sfanta Biserica macar in SFANTA zi de DUMINICA,si sa ne contopim inima si sufletul cu Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie,apoi,sa multumim Domnului si MAICII LUMINII pentru tot si pentru toate, după care, sa ne spovedim la Părintele Duhovnic,urmand apoi, ca sa ne invrednicim a  primi Sfanta si Dumnezeiasca Impartasanie cu Prea Scump si cu Prea Sfant Trup si Sangele Domnului nostru IISUS HRISTOS ,Caruia I se cuvine,toata cinstea,slava si inchinarea,Amin !
                          Cu dragoste,Maria.

vineri, 18 ianuarie 2019

SFINTELE ICOANE ERAU DISTRUSE ! TOATE CADEAU DE PE PERETE !                              18  Ianuarie 2019,ora 5,23 !

                                Dragii mei,

În aceasta dimineata ma trezeste un glas care intreaba asa:

              "Vrei sticlă,nu ?

Şi aud glas dragilor,glas care spune cu tristete asa:
                Toti dădeau in Buzduganul ceresc ."

Clipă în care ,vad inspre Est o incapere pe al carui perete de la Rasarit ,se aflau foarte multe Sfinte Icoane.
Imagini pentru icoaneImagini pentru icoaneImagini pentru icoaneImagini pentru icoaneImagini pentru icoaneImagini pentru icoaneImagini pentru icoaneImagini pentru icoane
Din spatele acestui perete ,se aud lovituri cumplite de topor.
Erau multe maini care loveau peretele cu ură,iar SFINTELE ICOANE de pe perete,se prabuseau una cate una si toate gramada jos.
Dragii mei, vor veni vremuri cand SFINTELE BISERICI vor trece prin grele incercari, vor fi dărâmate una cate una. Nu vom avea unde sa ne plecam capul. 
Sa ne rugam la Bunul Dumnezeu si la Maicuta Domnului ca sa nu ingaduie sa se intample o asemenea nenorocire, si neaparat dragilor, atat cat inca se mai poate,sa mergem macar in ziua Sfintei Duminici la Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie , si sa daruim DOMNULUI si MAICII DOMNULUI inima noastra,sufletul nostru si toata fiinta noastra. Numai asa vom gasi ,Calea spre mantuirea sufletului nostru.
                                 Cu dragoste,Maria.

P.S.

EMIL STRAINU despre Maria Ghiorghiu ,la minutul 39-40 din linkul de mai jos :

.

La minutul 39 -40 din linkul de mai sus ,despre MARIA GHIORGHIU si Cartile sale !

 !!! ESCROCII NU AU LIMITE ! NU CUMPARATI AMULETE SAU CARTI CU RITUALURI , TRIMISE DE ESCROCI IN NUMELE MEU !

                      Prieteni dragi,

Am redus pretul CARTILOR pentru ca 

fiecare dintre voi sa poata cumpara orice volum doreste.

Iata dragilor noile preturi:

30 lei ROMANIA VIITORUL al DOILEA IERUSALIM :
Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
12 lei VIATA EXTRATERESTRA :

Fotografia postată de Maria Ghiorghiu..
25 Lei primul volum din 2016 :

https://1.bp.blogspot.com/-hygcXuHRA-w/V7oIhxgiXoI/AAAAAAAAAEQ/J-58X6g3fskjoLAy8-aH65tX4fJIVgyOgCLcB/w530-h374-p/14111967_650437155116702_1428354742_n.jpg.
La SALA DALLES -ANTICARIAT ,am lasat cateva CARTI din toate cele 3 volume.
DONATORII sunt rugati sa sune  la 0747226236 si vor primi toate CARTILE absolut GRATUIT !
Cititorii si doritorii pot suna tot la cest numar pentru a ne da toate datele,ca sa le trimitem CARTILE dorite prin posta sau fan curier.
Si totusi ,daca nu ati reusit sa ajungeti la LANSAREA din 11 - 12 august,puteti merge ca sa va procurati CARTILE dorite de la ANTICARIAT.
Deasemenea,ma puteti suna la 0747226236,pentru COMANDA CARTI,sau imi puteti scrie in privat pe Facebook : Maria Ghiorghiu.ro ,si pe maill : mariatecuci61@yahoo.com.
Va multumesc din inima !
Cu dragoste,cu iubire si cu aleasa recunostinta pentru voi toti cititorii Blogului DUMNEZEU EXISTA -MARTURII ,dar si pentru toti Prietenii de pe FACEBOOK si nu numai.
Iata dragilor si site/ul pe care puteti comanda Cartile,dar si linkul in care gasiti Contul bancar pentru DONATII ,pentru editarea urmatoarelor 2 volume la care m-am si apucat de scris :

Contul pentru strainătate:

Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 

Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 

7307

sau prin WESTERN UNION :

Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da

 un numar mai

 mare, si mi-l puteti scrie in privat pe

facebook, sau pe 

maill mariatecuci61@yahoo.com. 

Contul pentru România:

 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 

1504 7307Iata si site-ul pentru cumpararea CARTILOR ,dar ,

DONATORII sunt rugati sa sune 

 la 0747226236 si vor primi toate

 CARTILE absolut GRATUIT !

https://adevarulduhuluisfant.ro.
Dati clik pe - dreptunghiul in care scrie Comenzi.
Iata:

.
                              Dragii mei

Cu multä bucurie vä recomand o nouä carte :

UNIVERSUL SUFLETULUI MEU SPRE CERURI !

Cartea este scrisä de ADRIANA BOSSHART,
prietena mea cea mai bunä, de Suflet.
O Carte de Suflet pentru Suflet,
O Carte de Poezie,
O Carte deosebitä, 
Care aratä multä träire si sensibilitate,
O Carte foarte frumoasä,
O Carte color cu poze si picturi ale autoarei.
Costä numai 10 lei, Poezii minunate
Inältätoare la Ceruri, la Divinitate.
Cartea este prezentata deosebit de frumos,de dl General Emil Strainu :
..

Cu ocazia Särbätorilor de iarna ,cine comandä din Cärtile ADEVARUL DUHULUI  SFANT, primeste si o Carte UNIVERSUL SUFLETULUI MEU SPRE CERURI -  CADOU !

O Puteti comanda pe acelasi Site Adevarul Duhului Sfant.ro,dar si la tel.0747226236 !
https://adevarulduhuluisfant.ro.
Dati clik pe - dreptunghiul in care scrie Comenzi.
Iata: