duminică, 25 iunie 2017

PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA ,DIN DUMINICA A TREIA DUPĂ RUSALII!


                                     PREDICA  PĂRINTELUI  CLEOPA ,DIN DUMINICA  A TREIA  DUPĂ  RUSALII!
        
Predică la Duminica a III-a după Rusalii
( Despre paza minţii şi despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu )
 

De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat (Matei 6, 22)

Iubiţi credincioşi,

Auzim pe Mîntuitorul zicînd: Dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cît mai mult? (Matei 6, 23). Să înţelegem că această lumină este mintea noastră, căci după mulţi Sfinţi Părinţi mintea este ochiul sufletului. Cînd mintea noastră se va întuneca de păcate, atunci toată aşezarea şi simţurile trupului vor fi întunecate. Căci dacă mintea noastră, pe care ne-a dat-o Dumnezeu spre luminare şi povăţuire la toată fapta bună, va fi întunecată de cele rele, atunci cu cît mai întunecate vor fi poftele trupului nostru, care pururea şi prea lesne se pleacă la păcate.
Cînd cîrmaciul corabiei sau al unui mijloc de călătorie se îmbată şi se întunecă la minte, atunci cei ce sînt în corabie, în avion sau în orice maşină cu care călătorim sînt în primejdie de moarte. Tot aşa cînd mintea noastră este întunecată de păcate şi de pofte, sufletul nostru este pururea în primejdie să moară prin păcat. Dacă ochiul sufletului nostru, adică mintea va fi curată şi fără răutate, atunci şi aşezările şi lucrările trupului şi ale sufletului nostru vor fi luminate şi bine plăcute lui Dumnezeu. De aceea sfinţii au avut mare grijă să fie treji şi veghetori cu mintea în toată vremea, păzind-o curată de păcate şi de răutate.
Dar nu numai ei se sileau să aibă această lucrare, adică paza minţii, ci şi pe noi ne învăţau amănunţit această lucrare. Iată ce zice sfîntul Isihie Sinaitul: "Paza minţii este calea a toată virtutea şi porunca lui Dumnezeu" (Filocalia IV, 1947, p. 42). Auzim şi pe Cuviosul Pimen Egipteanul, zicînd: "Nu avem nevoie de nimic, numai de minte trează" (Patericul egiptean, 1930, p. 186). Avva Agaton a fost întrebat: "Ce este mai mare, osteneala trupească, sau păzirea cea dinăuntru?", şi a zis bătrînul: "Asemenea este omul ca un pom, osteneala trupească este frunza, iar paza celor dinăuntru este rodul" (Ibidem, p. 27).
Paza minţii este de mai multe feluri. Întîi trebuie să ne păzim mintea de închipuri pătimaşe. Al doilea, să ne păzim mintea de orice gînd păcătos. Al treilea, să chemăm neîncetat numele Domnului nostru Iisus Hristos în ajutor. Al patrulea, să ne aducem aminte neîncetat de moarte, spre a nu greşi înaintea lui Dumnezeu (Filocalia IV, op. cit. p. 45). Nimeni nu-şi poate păzi mintea de gînduri rele şi de închipuiri pătimaşe de nu va avea pururea în mintea sa rugăciunea neîncetată. Despre aceasta zice Sfîntul Isihie Sinaitul: "Paza minţii şi rugăciunea se susţin una pe alta. Căci paza minţii vine din rugăciunea neîncetată, iar rugăciunea, din paza minţii şi din atenţia cea mare".
Toţi sfinţii şi dumnezeieştii Părinţi se sileau pururea la păzirea minţii, căci ştiau că fără această sfîntă lucrare nimic nu poate spori omul pe calea poruncilor lui Dumnezeu. De aceea, iubiţii mei fraţi, se cade nouă a ne păzi mintea de gînduri şi imaginaţii rele, aducîndu-ne aminte de Mîntuitorul nostru Iisus Hristos care zice: Privegheaţi în toată vremea, rugîndu-vă (Luca 21, 36). Şi iarăşi: Privegheaţi, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul cînd vine Fiul Omului (Matei 25, 13). La fel Sfîntul Apostol Petru ne îndeamnă la trezvie şi la paza minţii, zicînd: Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutînd pe cine să înghită (I Petru 5, 8).
Să trecem cu cuvîntul şi la altă învăţătură despre care am amintit la începutul predicii noastre, ce se cuprinde în Sfînta Evanghelie de azi. Este vorba de pronia sau, cum îi mai zicem noi, purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Aţi auzit pe Mîntuitorul vorbind în Sfînta Evanghelie de azi: Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi mînca, nici pentru trupul vostru cu ce veţi îmbrăca (Matei 6, 25). Apoi, ca să ne arate bunătatea Sa negrăită şi purtarea Sa de grijă faţă de noi şi de toate făpturile Sale, ne trimite cu mintea la păsările cerului, zicînd: Căutaţi la păsările cerului, că nu seamănă nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte (Matei, 6, 26).
Ca să vă puteţi da seama cît de mare este purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru păsările cerului care sînt atît de neînsemnate faţă de om, voi folosi un exemplu de la Sfîntul Vasile cel mare, despre o pasăre de mare ce se cheamă alcion. Pentru această pasăre Dumnezeu ţine marea în linişte paisprezece zile pentru a nu-i strica cuibul făcut în nisipul mării şi a îneca puişorii acestei păsări minunate.
Iată istorisirea Sfîntului Vasile: "Această pasăre, alcionul, are obiceiul a-şi scoate puii la marginea mării. Ea îşi pune ouăle în nisip lîngă apa mării şi le cloceşte pe la mijlocul iernii, cînd se pornesc pe mare vînturi şi furtuni care cu pornire mare izbesc valurile sale de maluri. Dar toate valurile şi furtunile se potolesc şi se alină, cînd alcionul şade pe ouă în cele şapte zile, după care ies puişorii din găoace. Fiindcă şi de hrană au trebuinţă, Dătătorul Cel Mare, Dumnezeu, a mai dăruit acestei păsări, încă şapte zile pentru creşterea puilor săi. În şapte zile puii acestei păsări pot zbura spre a scăpa de apele mării. Aceste lucruri le ştiu corăbierii de prin aceste locuri şi numesc aceste zile "zilele alcionului".
Corăbierii cu corăbiile încărcate de mărfuri, aşteaptă să vină zilele alcionului, spre a porni în largul mării. Ei ştiu că atunci Dumnezeu ţine marea în loc, să nu se tulbure pentru ouăle şi puişorii alcionului".
Apoi zice marele Vasile: "Aceasta ţi-am pus înainte ca o lege, omule, despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu către cele necuvîntătoare, spre îndemnare, ca să ceri de la Dumnezeu cele spre mîntuirea ta, căci dacă pentru o pasăre este atîta purtare de grijă, apoi ce nu s-ar fi făcut pentru tine, pe care te-a făcut după chipul lui Dumnezeu" (Sfîntul Vasile cel mare, Omilii la Hexaimeron, Bucureşti, 1986. p. 164).
Să vedem şi purtarea de grijă la ariciul de mare. Acesta este o vietate prea mică şi nevrednică de băgat în seamă. De multe ori se face învăţător corăbierilor, arătîndu-le cînd are să se tulbure marea şi cînd au să vină furtuni mari şi primejdioase pentru corăbii. Aricii cunoscînd mai înainte tulburarea mării de furtuni, se vîră sub o lespede mică, de care se prind cu picioruşele lor stînd în vremea furtunilor. Cînd valurile mari îi clatină ei se ţin de greutatea lespedei şi astfel scapă de a fi aruncaţi de valuri. Cînd văd acest semn, corăbierii cunosc din timp pornirea furtunii mari care are să fie. Şi nu pleacă cu corăbiile în largul mării, pentru a nu se primejdui. Nici un astrolog, nici un meteorolog nu ştie aşa de bine despre tulburările pămîntului şi ale văzduhului, schimbarea vremii, ca ariciul de mare, căci pe el nici filozofii, nici astronomii şi nici meteorologii nu l-au învăţat aceasta, ci Domnul mării şi al vînturilor. În această vietate mică, a pus urma înţelepciunii Sale celei mari şi negrăite.
Acestea arătîndu-le dumnezeiescul ierarh Vasile cel Mare, zice; "Nimic nu este lipsit de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nimic nu este trecut cu vederea de El. Toate le priveşte cu luare aminte ochiul cel  neadormit al Lui. Lîngă toţi este de faţă cu mare îndestulare, dăruind fiecăruia mîntuirea. Dacă n-a lăsat Dumnezeu pe ariciul de mare afară de cercetarea Sa, pe ale tale nu le va cerceta? (Ibidem, p. 164). Încă şi ariciul de uscat este mare filosof şi meteorolog, fiindcă din două răsuflări îşi face vizuina. Cînd suflă crivăţul de miazănoapte el astupă gaura din partea aceea, din care simte că vine crivăţul. Cînd are să se schimbe vremea şi are să vină austrul, vîntul de miazăzi, se mută la răsuflătoarea dinspre miazănoapte. Prin aceasta ne arată nouă oamenilor tăinuit, nu numai că prin toate trece şi străbate purtarea de grijă a Aceluia ce ne-a zidit, ci şi faptul că în cele necuvîntătoare este orecare simţire a lucrului, ce are să se facă mai pe urmă în vremea viitoare. Ştim că cele necuvîntătoare au ştiinţă de mai înainte de la Dumnezeu, referitoare la schimbarea ce are să fie în aer, pricepere care mă covîrşeşte" (Ibidem, p. 173).
Încă vedem purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nu numai asupra oamenilor ci şi a altor vieţuitoare de pe pămînt. Căci ursul cînd este greu rănit de alte fiare, are ştiinţă să se vindece singur cu floarea ce se cheamă lumînărică. Iar vulpea cînd este rănită are pricepere şi ştie să se vindece cu lacrima de răşină a molidului. Şi la furnică pronia lui Dumnezeu se vede în chip luminat căci i-a dat ei pricepere Preaînduratul Dumnezeu ca vara să-şi gătească şi să-şi adune hrana peste iarnă, mai înainte de a veni peste ea asprimea iernii. Că fără lenevire îşi cheltuieşte vremea şi cu mare sîrguinţă se întinde la lucru, pînă ce hrana cea îndestulată pentru iarnă ajunge în cămări şi aşezată cu multă sîrguinţă şi pricepere rară acolo, ca multă vreme să nu se strice. Că taie şi spintecă cu ale ei unghii partea cea din mijloc a roadelor ca nu încolţind, netrebnice să-i fie spre hrană. După ce le-a scos partea încolţitoare, le usucă dacă simte că se umezesc şi nu le scoate afară pe acestea în fiecare vreme, ci numai cînd vremea este bună şi secetă, ca să nu le umezească. Într-adevăr, nu vei putea să vezi nor sau ploaie curgînd cînd furnicile scot afară grîul să-l usuce.
Acest cuvînt va ajunge spre a spune minunile Prea Veşnicului Ziditor, care se văd în zidirile Sale şi purtarea Lui de grijă spre toate cele mici şi cele mari din zidirea Sa. Acestea înţelegîndu-le să zicem şi noi cu proorocul: Cît s-au mărit lucrurile Tale, Doamne. Toate întru înţelepciune le-ai făcut (Psalm 103, 25) (Ibidem, p. 173-174). Deci să înţelegem că pronia lui Dumnezeu este îngrijirea neîntreruptă a Lui faţă de toate făpturile Sale. Şi precum aerul înveleşte lucrurile din el şi apa acopere lucrurile care sînt în ea, aşa pronia cea prea bună şi sfîntă a Înduratului şi Atotputernicului Dumnezeu pe toate le cuprinde şi le îngrijeşte, ca un adevărat părinte şi purtător de grijă a toate (II Regi 16, 9; Psalm 32, 13-15; 113, 10). De aceea, arătînd dumnezeiasca Scriptură purtarea de grijă cea veşnică a lui Dumnezeu asupra lumii, zice: "În toate zilele pămîntului semănatul şi secerişul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea, nu vor mai înceta" (Facere 8, 21).
Despre puterea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de toate lucrurile Sale vedem şi din cele vorbite de El către Iov: Încinge ca un bărbat mijlocul tău şi Eu te voi întreba, iar tu să-Mi răspunzi. Unde ai fost cînd am întemeiat pămîntul? Spune-mi de ai cunoştinţă? Cine a pus măsurile lui de ştii, sau cine este cel ce a pus funie de măsurat peste dînsul? Pe ce s-au întărit stîlpii lui şi cine este acela ce a pus peste dînsul piatra cea din marginea unghiului? Cînd s-au făcut stelele, lăudatu-M-au cu glas mare toţi îngerii Mei. Am ocolit marea cu îngrădituri cînd se revărsa afară şi cînd ieşea din pîntecele maicii ei şi am pus îmbrăcămintea ei nor şi am înfăşurat-o pe ea cu negură şi am pus ei hotar înconjurînd-o cu încuietori şi porţi şi i-am zis: Pînă aici să vii şi să nu treci mai departe, ci întru tine să se sfărîme trufia valurilor tale. Oare în zilele tale am tocmit lumina cea de dimineaţă şi luceafărul şi-a văzut rîndul său? Apucatu-te-ai de aripile pămîntului ca să scuturi pe cei necredincioşi de pe dînsul. Oare tu ai luat din pămînt lut şi l-ai făcut vieţuitor şi l-ai pus pe el, ca să poată cuvînta pe pămînt? Oare tu ai luat de la cei necredincioşi lumina şi braţul mîndrilor tu l-ai sfărîmat? Oare venit-ai la izvoarele mărilor şi umbrele adîncului le-ai umblat?
Deschisu-ţi-au ţie de frică porţile morţii şi portarii iadului văzîndu-te pe tine s-au înspăimîntat? Ai aflat şi lăţimea cea de sub cer? Spune-mi dar cum este şi cît este? În ce pămînt locuieşte lumina şi întunericul ce loc are? De mă voi duce la hotarele lor, ştii cărările lor? Ştii cînd aveai să te naşti şi cît de mult este numărul anilor tăi? Ai venit la visteriile zăpezii şi visteriile grindinei le-ai văzut? Oare tu porţi grijă de ceasul vrăjmaşului sau de ziua războiului şi a bătăii? De unde iese bruma şi de unde se risipeşte austrul sub cer şi cine a gătit ploi iuţi, curgeri de ape şi calea fulgerului şi a tunetului, ca să ploaie pe pămînt unde nu este bărbat şi în pustie unde nu este om (Iov 38, 3-26).
Am însemnat aici puţine din cartea dumnezeiescului Iov căruia Preaînduratul şi Atotputernicul Dumnezeu a binevoit a-i arăta multe despre minunile cele preamari şi despre purtarea Sa de grijă faţă de toate zidirile Sale.
Din toate acestea înţelegem că întreaga creaţie, cerul şi pămîntul, îngerii şi oamenii se află în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Cel ce ne-a zidit şi are milă de toată făptura.
Iubiţi credincioşi,
Concluzia Evangheliei de astăzi este cuprinsă într-o singură frază: Căutaţi mai întîi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă (Matei 6, 33). Zadarnic ne ostenim zi şi noapte pentru cele trecătoare. În zadar alergăm fără rost după lucruri nefolositoare care pier odată cu noi. Ba uneori nici somn nu avem, nici sfintele sărbători nu le mai ţinem, nici la biserică nu găsim timp să mergem, nici acasă nu ne rugăm, nici cărţi sfinte nu citim, nici pe cei bolnavi nu-i cercetăm, nici de moartea cea grabnică şi de judecata lui Dumnezeu nu ne mai aducem aminte. Toţi dorim cît mai multe. Toţi visăm averi, cinste, sănătate şi viaţă fericită. Dar de faptele creştineşti, de rugăciune, de iertare, de pocăinţă şi de Dumnezeu aproape toţi uităm.
De aceea este în lume atîta suferinţă şi sînt atîtea boli şi certuri în familie, pentru că am uitat de Dumnezeu. Am uitat de poruncile Lui, de dragostea Lui, de Biserica Lui, de mîntuitoarele învăţături ale Sfintei Evanghelii, punînd nădejdea numai în mîinile, în mintea şi în mîndria noastră. Poate de aceea mulţi creştini nu au adevărata pace şi mulţumire sufletească.
Să ne întoarcem din nou la Dumnezeu, la rugăciune, la lucrarea faptelor bune. Dumnezeu ne aşteaptă. Să nu ne mai mîndrim cu mintea noastră, să nu ne punem nădejdea în mîinile noastre, nici în viaţa aceasta trecătoare. Ci numai în Dumnezeu să credem, în El să nădăjduim, Lui numai să I ne închinăm, la Biserica lui Hristos să mergem cît mai des şi prin pocăinţă şi viaţă creştinească să lucrăm ogorul mîntuirii noastre.
În toate cele bune să fim întîi. Şi la lucrul mîinilor şi la biserică şi la milostenie şi la post şi la rugăciune. Cu mîinile să lucrăm, dar cu mintea să ne rugăm. Cu picioarele să călătorim pe calea vieţii, dar cu limba să lăudăm pe Dumnezeu şi să dăm sfaturi duhovniceşti. Să creştem copiii în frică de Dumnezeu, să trăim în pace cu iubitorii de  pace, iar de cei răi, răzvrătitori, eretici şi robiţi de patimi să ne ferim, ca să nu cădem în cursele lor. Să nu ne biruim nici de mîndria hainelor, nici de laudele sau ocara oamenilor, nici de beţie sau cumplita desfrînare sau de mulţimea grijilor pămînteşti care stăpînesc astăzi toată lumea.
De vom face aşa, vom duce aici viaţă liniştită, vom avea timp mai mult de rugăciune, şi vom fi fericiţi şi pe pămînt şi în cer. Atunci vom putea cînta împreună cu proorocul David: Bogaţii au sărăcit şi au flămînzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele (Psalm 33, 10). Amin.
                                                Cu dragoste,Maria.

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN DUMINICA A TREIA DUPĂ RUSALII !


            DUMINICA  A TREIA, DUPĂ  RUSALII !
                                                     
                                                                La Utrenie, 

                    Sfânta  Evanghelie de la Marcu !
                     Evanghelia  a  Treia a Învierii !
                               (XVI, 9 - 20 ) 

În vremea aceea , după ce a înviat , dimineaţa, în ziua dintâi a săptămânii, IIsus  s-a arătat întâi Mariei Magdalena , din care scosese şapte diavoli.Ea s-a dus şi a vestit pe cei care fuseseră cu Dânsul şi care acum plângeau şi se tânguiau.Însă ei , auzind că este viu şi că a fost văzut de ea , n-au crezut.Iar după aceea s-a arătat în alt chip , la doi dintre ei , care mergeau pe drum , ducându-se la câmp. Şi întorcându-se aceştia , au spus celorlalţi , dar nici pe ei nu i-au  crezut. În sfârşit , s-a arătat chiar celor unsprezece , când şedeau la masă şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că n-au crezut pe cei care-L văzuseră înviat. Apoi a zis câtre ei :mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia  la toată făptura.Cel care va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel care nu v-a crede se va osândi. Iar celor care vor crede, le vor urma minunile acestea: în numele Meu vor scoate diavoli;în limbi noi vor grăi ;şerpi vor lua şi de vor bea ceva de moarte , nu-i va vătăma; pe bolnavi mâinile-şi vor pune şi bine le va fi.
Deci, Domnul Iisus,după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la Cer, şi a şezut de-a dreapta Lui Dumnezeu . Iar ei pornind , au propovăduit pretutindeni,Domnul împreună cu ei lucrând şi cuvântul adeverindu-L , prin Minunile ce urmau.Amin
  Slavă Ţie Doamne , Slavă Ţie !

               La Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie ,                   Sfânta Evanghelie de la Matei.

                                                                (VI, 22 - 23 )

Zis-a Domnul către dânşii :luminătorul trupului este ochiul ;dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat ; iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina , care este în tine , este întuneric , cu cât mai mult va fi întunericul ! 
Nimeni nu poate să slujească la doi domni , căci sau pe unul va urâ şi pe altul va iubi , sau după unul se va ţine şi de celălalt nu va avea grijă;nu puteţi să slujiţi Lui Dumnezeu şi lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă : să nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră gândind ce veţi mânca , ori ce veţi bea;nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca . Oare, nu este viaţa mai mult decât hrana , şi trupul decât îmbrăcămintea ? Uitaţi-vă la păsările Cerului , cp nu seamănă , nici nu seceră ,nici nu adună în hambare , şi Tatăl vostru cel ceresc le hraneste. Au nu sunteţi voi cu ,mult mai presus decât ele ? Şi cine dintre voi, oricât şi-ar pune el mintea , poate să-şi adauge la statura sa un cot ? Iar de îmbrăcăminte ce vă îngrijiţi ?Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc :nu se ostenesc , nici nu torc, şi totuşi vă spun vouă că nici Solomon , în toată mărirea sa , nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă , oare, nu cu mult mai mult pe voi, o puţin credincioşilor? Deci, să nu duceţi grijă zicând : ce vom mânca, sau ce vom bea, sau  cu ce ne vom îmbrăca ! Căci toate acestea le caută păgânii;doar ştie Tatăl vostru cel ceresc că aveţi nevoie de toate acestea.Ci căutaţi mai întâi Împărăţia Lui Dumnezeu şi Dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie ! Amin !
Dragii mei, oriunde vă veţi afla ,mergeţi la Sfanta Biserică, si traiti cu inima si cu sufletul Sfanta şi dumnezeiasca Liturghie .
Vă veti intoarce acasă , plini de energie pozitivă si plini de speranţă. 
                    Cu dragoste, Maria. 

TIMP REVOLUTIONAR PENTRU FASCISTI ! GREVĂ !

                                     24  Iunie 2017,ora 5,33 dimineata !

                                        Dragii mei,

Aceasta dimineata a fost plina de VESTI ,chiar daca nu sunt tocami bune si placute.
Un om informat,este un om mai puternic,deoarece, stie la ce sa se astepte,nu-i asa?
Iata ce spunea un glas ,astazi dimineata in zori:

       "Timp revolutionar pentru fascisti ! 

         Sindicalistii si-au dat seama ca sunt aici,faţă de GREVA ....!"

Iar glasul nu mai continuă.
Dragii mei,pentru a afla ce se va intampla,pentru a intelege acest MESAJ,trebuie sa stim ce inseamna acest cuvant, "fascism":      

FASCÍSM s. n. Forma cea mai reacționară, fățișă, teroristă de dictatură a burgheziei imperialiste, care prin oprimarea clasei muncitoare și a tuturor elementelor progresiste ale societății și prin suprimarea ultimelor libertăți democratice, urmărește menținerea puterii burgheziei și pregătirea războaielor de cotropire. Fascismul internațional este dușmanul de moarte al tuturor popoarelor din întreaga lume care luptă pentru libertate, independență și viața lor. DOC. PART. 277. Teoria rasistă servește ca idee organizatoare a fascisnmlui. SAHIA, U.R.S.S. 165.
 • sursa: DLRLC (1955-1957)
 •  
 • adăugată de LauraGellner
 •  
 • Iar acum ca am aflat ce inseamna fascism revolutionar, 
 • stim cu siguranta la ce sa ne putem astepta.
 • Nu va fi liniste in ROMÂNIA ,si nu numai.
 • Dar sa nu uitam fratilor, că DUMNEZEU este Cel Atotputernic,este Cel Atoatestiutor, si numai EL are grija de noi,ocrotindu-ne pe fiecare in parte după CREDINTA noastra,după faptele noastre bune ,sau mai puţin bune.
 • Cu adevarat fratilor, cum ne vom asterne in aceasta viata, asa vom trai pentru vesnicie in viata cealalta.
 • Vom face bine, vom gasi bine ! 
 • Ne vom lăfăi în lux in aceasta viata,si nu vom avea grija si de cei amărâti, asa vom trai in vesnicie in chinuri groaznice.
 • Nu este greu deloc,ca sa dam dovada de CREDINTA,de IUBIRE fata de Aproapele, de milă si iertare.
 • Încercati numai,si vă veti simti usori la suflet ,precum un fulg de nea in palma voastra.
 •                                        Cu dragoste,Maria.
P.S.
                             Dragii mei,
Al doilea volum al ADEVARULUI DUHULUI SFANT, adica,ROMANIA NOUL IERUSALIM,va merge spre EDITURA in luna IUNIE 2017.
Va fi aceeasi EDITURA care a editat si primul volum al CARTII-ADEVARUL DUHULUI SFANT, adica:
EDITURA KITCOM reprezentata de :
GEORGE  si RODICA  TULEA, sunt doi oameni cu suflet mare si foarte credinciosi,doi oameni la care tin foarte mult.
Ma rog pentru ei ,ca sa le dea BUNUL DUMNEZEU si MAICA DOMNULUI un copilas atât de mult dorit si atât de mult asteptat
Din inimă si din suflet,aduc multumiri tuturor 
celor care au pus si pun o cărămidă sau mai 
multe, la ZIDIREA CUVANTULUI LUI DUMNEZEU!
Vă asigur pe toti dragilor,că mă rog pentru 
fiecare in parte,iar DARUL vostru ,vă va fi dat 
înapoi de Dumnezeu si de Măicuta 
Domnului,înzecit si poate chiar însutit.
Ajutorul tău pentru zidirea Cuvântului 
Lui Dumnezeu,este de nepretuit!
Ajutorul vostru Prieteni dragi,este de nepretuit pentru mine.
Fara voi,eu nu as fi putut scoate Cărti după Cărti.
Vă iubesc cu sufletul, si ma rog pentru voi toti si pentru cei dragi voua!
Iata detaliile:
Contul pentru strainătate:
Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 
Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307
sau prin WESTERN UNION :
Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da un numar mai mare, si mi-l puteti scrie in privat pe fb, sau pe maill. 
Contul pentru România:
 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307

DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE  ADEVARULUI DUHULUI SFANT! 

https://plus.google.com/.../SC4N4eBme14

7 days ago - DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME, ALE ADEVARULUI DUHULUI SFÂNT ! DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE ...


https://plus.google.com/.../CCD4pSVdgtb


Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANTVA COSTA DOAR 28 LEI,  PENTRU LUNA DECEMBRIE 2016  si pentru tot anul 2017 !! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA

CONT DONATII , PENTRU ZIDIREA CUVANTULUI LUI DUMNEZEU ...


https://plus.google.com/.../posts/EDkpmvpXtCn

Translate this page
2 days ago - CONT DONATII , PENTRU ZIDIREA CUVANTULUI LUI DUMNEZEU ! CONT DONATII , PENTRU ZIDIREA CUVANTULUI LUI DUMNEZEU !

VARĂ LUNGĂ SI SECETĂ CUMPLITĂ !!!

                                               24 Iunie 2017,ora 5,07 dimineata ! 

                                            Dragii mei,

În aceasta dimineata in zori de zi ,ma trezeste glas care spune ceva tare "fierbinte ".
Glasul spunea asa:

                  "Vară lungă !!!
                 De lângă parfum,ieşea Ţărână !"
                                                     

Image result for VARĂ SECETA..

Dragilor,nu-i asa? Greu este de tâlcuit acest MESAJ!
Chiar daca acum ploua in mai multe locuri din Ţară,si chiar sunt INUNDATII,totusi dragii mei,vom avea parte de o seceta cumplita.
O seceta prelungita pe ani de zile.
DUMNEZEU este supărat pe FIII SĂI de pe PĂMANT,si va inchide CERUL.

Image result for VARĂ SECETA..
Asa precum am scris de curand,in acest articol;iata linkul:

SECETA !!! DUMNEZEU ÎNCHIDE CERUL ! NE ASTEAPTĂ ANI ...


https://plus.google.com/.../posts/bcrnWYpaRYu

Translate this page
Jun 16, 2017 - DUMNEZEU ÎNCHIDE CERUL ! NE ASTEAPTĂ ANI CUMPLITI DE SECETĂ !SECETA !!! DUMNEZEU ÎNCHIDE CERUL ! NE ASTEAPTĂ ANI CUMPLITI DE ...
Ştiu! Se vor gasi si cititori care vor fi gata sa arunce cu piatra, si cu tot ce au invatat sa faca in cei 7 ani de acasa.
Vor spune ca DUMNEZEU nu pedepseste ,deoarece este IUBIRE!
DUMNEZEU pe cine iubeste ,il si pedepseste,il cearta cu milă pentru ca sa nu-i piarda sufletul.
Apoi,suntem noi atât de buni si fara de păcat ,ca sa meritam numai cele bune?
Suntem noi atât de buni,incat sa curga numai lapte si miere in viata noastra?
Cum sa indraznim a cere de la BUNUL DUMNEZEU cele Bune,daca noi ne dusmanim, daca noi ne urâm Aproapele si nu iertam pe cei care ne gresesc?
Cum se spune in Rugaciunea TATAL NOSTRU?
 "Şi ne iartă gresalele noastre,precum si noi iertam gresitilor nostri !"
Dar oare realizam ce cerem?
Oare chiar iertam celor care ne gresesc? Eu nu cred!
Multi spun asa: am iertat dar nu pot uita!
Fratilor! Aceasta nu este iertare!
Aceasta este laudarosenie ca i-am iertat !

Cel care iarta pe cineva,uita ca i-a făcut rau cândva.

Adică, nu-i mai pune la socoteala răul făcut,ci-l iarta

 din toata inima sa,asa cum si DUMNEZEU ne iarta

cand ne rugam LUI,sau cand ne spovedim la

 PĂRINTELE DUHOVNIC.

Atunci când iertam celui care ne-a gresit,cand

iertam cu adevarat,ne simtim usurati sufleteste si

 bucurosi ca am iertat ,si astfel,simţim că  am mai

 urcat o scara către Împărătia BUNULUI DUMNEZEU

 si a MAICII DOMNULUI, devenind mai  bineplacuti

 divinitatii si mai intariti in CREDINTA.

Iertati fratilor,ca sa fiti iertati !

Niciodata sa nu mai amintiti cuiva,ca ati iertat pe cel

 care v-a facut rău.

Aceasta, sa fie cunoscut numai de DUMNEZEU si de

 persoanele in cauză.

De nu veti face asa ,nu va veti putea elibera de

 gândul de ură, împotriva celui ce tocmai ati spus ca

 l-ati iertat!

Numai asa veti putea pune capul pe perna si sa

 dormiti linistiti şi fara frământarea sufletului si a

 inimii ,de cum ati putea sa va razbunati pe cel care

 v-a supărat.                                     

Asa sa ne ajute BUNUL DUMNEZEU si MAICUTA

  DOMNULUI,Amin!


                                      Cu dragoste,Maria.P.S.

                             Dragii mei,

Al doilea volum al ADEVARULUI DUHULUI SFANT,

 adica,ROMANIA NOUL IERUSALIM,va merge spre

 EDITURA in luna IUNIE 2017.

Va fi aceeasi EDITURA care a editat si primul volum al 

CARTII-ADEVARUL DUHULUI SFANT, adica:


EDITURA KITCOM reprezentata de :

GEORGE  si RODICA  TULEA, sunt doi oameni cu suflet

 mare si foarte credinciosi,doi oameni la care tin foarte

Ma rog pentru ei ,ca sa le dea BUNUL DUMNEZEU si

 MAICA DOMNULUI un copilas atât de mult dorit si atât

 de mult asteptat.

Din inimă si din suflet,aduc multumiri tuturor
celor care au pus si pun o cărămidă sau mai 

multe, la ZIDIREA CUVANTULUI LUI DUMNEZEU!

Vă asigur pe toti dragilor,că mă rog pentru 

fiecare in parte,iar DARUL vostru ,vă va fi dat 

înapoi de Dumnezeu si de Măicuta
Domnului,înzecit si poate chiar însutit.

Ajutorul tău pentru zidirea Cuvântului 

Lui Dumnezeu,este de nepretuit!

Ajutorul vostru Prieteni dragi,este de

 nepretuit pentru mine.

Fara voi,eu nu as fi putut scoate Cărti după 

Cărti.

Vă iubesc cu sufletul, si ma rog pentru voi

 toti si pentru cei dragi voua!

Iata detaliile:

Contul pentru strainătate:

Cod Bic Raiffeisen Bank : RZBRROBU 

Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307

sau prin WESTERN UNION :

Maria Ghiorghiu -România , unde vă va da un numar

 mai mare, si mi-l puteti scrie in privat pe fb, sau pe

 maill. 

Contul pentru România:

 Cod IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1504 7307

DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE  ADEVARULUI DUHULUI SFANT! https://plus.google.com/.../SC4N4eBme14

7 days ago - DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME, ALE ADEVARULUI DUHULUI SFÂNT ! DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE ...


https://plus.google.com/.../CCD4pSVdgtb


Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANTVA COSTA DOAR 28 LEI,  PENTRU LUNA DECEMBRIE 2016  si pentru tot anul 2017 !! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA

CONT DONATII , PENTRU ZIDIREA CUVANTULUI LUI DUMNEZEU ...https://plus.google.com/.../posts/EDkpmvpXtCn

Translate this page
2 days ago - CONT DONATII , PENTRU ZIDIREA CUVANTULUI LUI DUMNEZEU ! CONT DONATII , PENTRU ZIDIREA CUVANTULUI LUI DUMNEZEU !