duminică, 29 iunie 2014

ACATISTUL SFINŢILOR APOSTOLI , PETRU ŞI PAVEL !

                                                           29  Iunie  2014 ,

                  Marea  şi  Sfânta  Sărbătoare,
                        a  Sfinţilor Apostoli
                          Petru  şi  Pavel !

        Acatistul  Sfintilor Apostoli Petru şi Pavel !
                                                 
Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi(de trei ori).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.
Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...
Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin
Troparul, glasul al 4-lea
Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.
Condac 1:
P
e cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte îngerește cugetând, și acum cu îngerii fiind, cu cântări îngerești și lui Dumnezeu cuvioase, să lăudăm pe întâi stătătorii Apostolilor, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, strigând: Bucurați-vă Petru și Pavele, Apostolilor!
Icos 1:
F
ără de început fiind cu vremea, început de vreme a luat făcătorul vremurilor Dumnezeu-Cuvântul și, trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preales te-a arătat pe tine, Petre. Pentru aceea cântăm ție:
Bucură-te, al cetei ucenicilor începătorule;
Bucură-te, al tainelor lui Hristos tăinuitorule;
Bucură-te, decât toți cuvântătorii de Dumnezeu mai înaltule;
Bucură-te, decât iconomii duhului mai întâiule;
Bucură-te, că pe Hristos ție Tatăl L-a descoperit;
Bucură-te, că pe acesta Adevărat Dumnezeu l-ai propovăduit;
Bucură-te, piatră a Bisericii prea nesfărâmată;
Bucură-te, temelie a mărturisirii prea întemeiată;
Bucură-te, începătura cea în chipul stihiilor a credinței;
Bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe;
Bucură-te, prin care Hristos s-a slăvit;
Bucură-te, prin care satana a fost rușinat;
Bucură-te, Petre, Apostole!
Condac 2:
V
ederea ta cea înțelegătoare curățind-o, ai intrat în sânurile părintești, o, minune, și printr-însele ai văzut, fără ochi, Petre, pe Hristos Dumnezeu împreună fără de început cu Tatal și cu Duhul; și propovăduindu-L pe dânsul ai strigat: Aliluia!
Icos 2:
L
uminat fiind de fulgerări neapropiate înțelegerii, când ți s-a arătat din cer Lumina, care biruia lumina soarelui, ai fost tras, Pavele, spre credința îndumnezeită, și vas alegerii te-ai facut. Pentru aceea auzi:
Bucură-te, privitorule al luminii celei nemărginite;
Bucură-te, tăinuitorule al tainelor lui Hristos;
Bucură-te, ritorul cel bine grăitor al Bisericii;
Bucură-te, preaînțelepte propovăduitor al lumii;
Bucură-te, că întru tine viețuieste Hristos, Care pentru lume S-a răstignit;
Bucură-te, că până la al treilea cer te-ai suit;
Bucură-te, că la înălțimea Raiului ai fost răpit;
Bucură-te, mare învățător al neamurilor;
Bucură-te, al credincioșilor prin duhul născător;
Bucură-te, cel prin care lumea s-a luminat;
Bucură-te, cel prin care întunericul s-a alungat;
Bucură-te, Pavele, Apostole!
Condac 3:
T
recând toată firea celor ce sunt, o, Pavele, te-ai lipit de Hristos cel iubit al tău, și te-ai arătat împreună cu dânsul un duh, numai lui Hristos viețuind, pe Hristos îndrăgind, pe Hristos socotindu-L răsuflare, lumină și dragoste, cântându-I: Aliluia!
Icos 3:
I
ntrând în norul cel mai presus de lumină al privirii, ți-ai muiat buzele tale, Petre; și umplându-te întâi de dumnezeire, ne-ai împărtășit pe noi de dumnezeiescul dar, cu graiurile tale cele de Dumnezeu scrise; pentru aceea glăsuim ție acestea:
Bucură-te, îndumnezeitule, cu Dumnezeu unitule;
Bucură-te, născutule al lumii celei neînserate;
Bucură-te, pescarule, al pescarilor mai întâiule;
Bucură-te, cerule decât cerurile mai înaltule;
Bucură-te, că te-ai arătat al dumnezeieștii firi părtaș;
Bucură-te, că pe fii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu;
Bucură-te, sfătuitorule de trebuință al bisericii;
Bucură-te, bătrân folositorule al turmei lui Hristos;
Bucură-te, îndulcire preadesfătată a minților;
Bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor;
Bucură-te, cel prin care credința s-a lățit;
Bucură-te, cel prin care rătăcirea s-a zădărnicit;
Bucură-te, Petre, Apostole!
Condac 4:
G
raiuri de viață veșnică a rostit Petru căre piatra Vieții zicând: La cine, afară de Tine, vom merge și să fim vii? Arătând astfel dragostea cea către Stăpânul, a strigat către El: Aliluia!
Icos 4:
A
i fost răpit la înălțimile cele veșnice și ai trăit, Pavele, în afară de cele simțite și gândite, nu cu gândul, ci întru Duhul care era unit cu trupul, sau era fără de trup, Dumnezeu știe; pentru aceasta strigăm ție:
Bucură-te, îndrăgirea lui Hristos cea neoprită;
Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat;
Bucură-te, cel ce ai cunoscut taina răpirii;
Bucură-te, cămara tăcerii celei înțelegătoare;
Bucură-te, că pentru Hristos pe toate gunoaie le-ai socotit;
Bucură-te, că toate le-ai facut ca pe cei multi sa îi mântuiești;
Bucură-te, al înțelepciunii lui Dumnezeu vas mult încăpător;
Bucură-te, Apostole al darului celui din lege arătător;
Bucură-te, al lui Hristos deasă îndeletnicire;
Bucură-te, al lui Iisus dulce gândire;
Bucură-te, miros de viață purtător pentru unii;
Bucură-te, miros omorâtor pentru alții;
Bucură-te, Pavele, Apostole!
Condac 5:
L
uminile cinstitelor tale trimiteri, în toate zilele îndumnezeiesc pe oameni, o, Pavele, prin care cei înțelegători cu adevărat ajung la îndumnezeire și oglindesc slava lui Dumnezeu, strigând: Aliluia!
Icos 5:
N
e-ai câștigat la brâu aur sau argint de-al tău, pe pământ, o, Simon Petre ci având înfricoșător numele lui Iisus, ai împărtășit zestre fericită și prinr-Însul minunile lucrai celor ce strigă ție acestea:
Bucură-te, străină hrană a sufletului;
Bucură-te, prea dulce băutură a trupului;
Bucură-te, dumnezeiască alifie a celor orbiți;
Bucură-te, neauzită doctorie a celor ce bolesc;
Bucură-te, că pe Tavita, care murise, vie ai ridicat-o;
Bucură-te, că pe Safira moartă dintr-o dată ai arătat-o;
Bucură-te, cel ce pe Anania, dintr-o dată mort l-ai făcut;
Bucură-te, cel ce numai cu un cuvânt pe slăbănog l-ai îndreptat;
Bucură-te, izvor care varsă sănătate;
Bucură-te, fântâna odrăslitoare de vindecări;
Bucură-te, cel ce ai gonit cu umbră bolile;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunea pe Simon ai omorât;
Bucură-te, Petre, Apostole!
Condac 6:
T
ras ai fost, Petre, de frumusețea dumnezeirii lui Hristos, care ai fulgerat în munte. Pentru aceea văzând-o împodobită ca pe o cămașă de nuntă cu strălucirile lumii celei nemărginite, înspăimântat m-ai strigat: bine este a petrece aici cântând: Aliluia!
Icos 6:
C
uvintele cele ascunse ale docmelor celor preaînalte ale iconomiei lui Hristos, o, Pavele, scotindu-le din cele neapuse, le tâlcuiești mai presus de fire, ridicând pe cei credincioși cu minune a striga ție:
Bucură-te, minunea Apostolilor cea lăudată;
Bucură-te, frumusețea cea încuviințată a scripturii celei noi;
Bucură-te, adâncimea cuvintelor celor însuflate de Dumnezeu;
Bucură-te, noianul înțelegerilor celor înțelepțite de Dumnezeu;
Bucură-te, înaltule tâlcuitor al dumnezeieștii întrupări;
Bucură-te, carte închipuită de Dumnezeu, minții la vedere înspăimântătoare;
Bucură-te, cămara dumnezeiască a cereștilor comori;
Bucură-te, materia cea trebuincioasă a celor învățători;
Bucură-te, cel ce ai luat spre propovăduire neamurile;
Bucură-te, cel ce săvârșești minuni dese;
Bucură-te, cel ce numele lui Hristos ai purtat;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat mare meșter al cortului nou;
Bucură-te, Pavele, Apostole!
Condac 7:
M
inune mare s-a văzut la sfârșitul vieții tale celei dumnezeiești, o, fericite Pavele: căci, tăiat fiind capul tău, de trei ori la înălțime de la pământ a săltat cu săltările ca și cu niște cântări, lăudant Treimea așa: Aliluia!
Icos 7:
P
opor nou ai facut, prin Dumnezeiescul Duh, pe poporul cel vechi al iudeilor, cu baia nașterii de Dumnezeu înnoindu-l, pururea pomenite Petre, și locaș darului arătându-l, strigând ție:
Bucură-te, surpătorule al umbrei legii;
Bucură-te, stâlp întăritor al adevărului;
Bucură-te, cel ce pe Israel din slavă l-ai schimbat;
Bucură-te, cel ce întru duhul pe acesta cu Hristos l-ai legat;
Bucură-te, că în Tabor lumina Dumnezeirii ai văzut;
Bucură-te, că alt soare cu totul luminos te-ai facut;
Bucură-te, cel ce ai fost ales să auzi glasul părintesc;
Bucură-te, cel ce legea duhului ai luat;
Bucură-te, cel ce ai fost numit fericit de Hristos;
Bucură-te, cel ce în cuvinte te-ai îmbogățit de stăpânire;
Bucură-te, cel ce pe credincioși în răbdare I-ai mântuit;
Bucură-te, Petre, Apostole!
Condac 8:
S
trăin pe munte, îndoită patimă ai pătimit, după simțire și gândire, Petre; căci biruite fiind cele firești ale tale de asupreala luminii, singur Dumnezeu se vedea, prin suflet și prin trup, Căruia și căzând jos îndumnezeit ai strigat: Aliluia!
Icos 8:
C
er înțelegător te-ai arătat, tuturor povestind Pavele, slava lui Dumnezeu; și vestirea ta a ieșit în tot pământul, propovăduind pe Treimea cea nezidită, și pe Hristos, Fiu al lui Dumnezeu, neamurilor celor ce strigă ție așa:
Bucură-te, cel ce cu adâncurile duhului te îmbogățești;
Bucură-te, cel ce cu cunoștința cea nejefuită te fălești;
Bucură-te, casa cea preacinstită a Treimii;
Bucură-te, Biserica celor două firi;
Bucură-te, necuprinsă lățime a dragostei celei îndoite;
Bucură-te, lungime a dumnezeieștii rânduieli celei mai înalte de veci;
Bucură-te, neapropiată înălțime a teologiei;
Bucură-te, nevăzută adâncime a iconomiei;
Bucură-te, văzătorule al sfaturilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, minte ascuțită a descoperirilor;
Bucură-te, focul atotvederii de Dumnezeu;
Bucură-te, fântâna adâncă a înțelepciunii de Dumnezeu;
Bucură-te, Pavele, Apostole!
Condac 9:
C
u dor pipăind ascunsurile cele nemăsurate ale adâncului celui preaînalt, o, Pavele, ai aflat în acestea mărgăritare, tăcere înțelegătoare, spaimă și uimire, odihnă și bucurie, împreună a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 9:
P
e ritorii cei zadarnici în cuvinte și înțelepți, ca pe niște neînțelepți I-a arătat Petru cel simplu, luând grai al înțelepțirii de Dumnezeu și limbă de foc a Dumnezeiescului Duh, ridicând pe cei ce cred, ca să-I strige lui din inimă:
Bucură-te, gură cinstită a Mângâietorului;
Bucură-te, limba cu foc îngrădită;
Bucură-te, doborârea înțelepciunii celor înțelepți;
Bucură-te, lepădarea priceperii celor pricepuți;
Bucură-te, Petre, porumbița cea albă a bucuriei;
Bucură-te, de Dumnezeu închipuită tăbliță tuturor fericiților;
Bucură-te, primitorule al cheilor Împărăției Cerurilor;
Bucură-te, vistierul tainelor lui Hristos;
Bucură-te, cugetarea cea veche a credincioșilor;
Bucură-te, podoaba darului cea preamărita;
Bucură-te, sărătură a focului ceresc;
Bucură-te, învățătură a Luminii celei neasemănate;
Bucură-te, Petre, Apostole!
Condac 10:
S
emn al dragostei Sale arătând Hristos pașterea oilor, ți-a zis ție: Dacă Mă iubești Petre, paște cu osârdie oile Mele. Pe care le-ai și păscut, bucurându-te pentru dumnezeiasca îndrăgire și strigând: Aliluia!
Icos 10:
C
e-mi este mie bogăția și slava și desfătarea, cea care se strică, Biserica lui Hristos strigă. A mea bogăție și slavă și desfătare este Pavel, dulce grăind și preaînalt ritorisind; pe care și sărutându-l strig:
Bucură-te, trâmbița adevărului;
Bucură-te, chitara teologiei;
Bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce grăitoare;
Bucură-te, rânduneaua lui Hristos, cea mult glăsuitoare;
Bucură-te, vioara care ai viersuit Evanghelia lui Luca;
Bucură-te, organ insuflat de suflările Mângâietorului;
Bucură-te, limbă de foc suflătoare care faci să răsune cele dumnezeiești;
Bucură-te, canon, alăută, și muză a duhului;
Bucură-te, îndulcire cuviință a urechilor mele;
Bucură-te, odihnă a tâmplelor mele;
Bucură-te, cel prin care de idoli m-am slobozit;
Bucură-te, cel prin care lui Hristos m-am logodit;
Bucură-te, Pavele, Apostole!
Condac 11:
C
ovârșind doimea materiei cea care este cu nerânduială, ai cunoscut doimea firii lui Hristos, și curățindu-te la cele trei părți ale sufletului, singur văzător, nematerialnic al Treimii te-ai văzut, fără materie unindu-te și Acesteia din inimă cântând, Pavele: Aliluia!'
Icos 11:
L
umina cea întâi, care din Fecioara a strălucit, lumina a doua, pe tine, Petre, te-a arătat lumii, cu fulgerările cele prealuminoase ale cunoștinței de Dumnezeu luminând pe toți și deșteptând cu laude mulțumitoare a cânta ție:
Bucură-te, lumina celor întunecați;
Bucură-te, calea celor rătăciți;
Bucură-te, al minunilor lui Hristos mai întâiule propovăduitor;
Bucură-te, al patimilor lui preaalesule mărturisitor;
Bucură-te, că tu singur lămurești a iadului pogorâre;
Bucură-te, că tu întâi ai vestit popoarelor Învierea;
Bucură-te, cel ce ai cuvântat revărsarea Mângâietorului la popoare;
Bucură-te, cel ce ai învățat Evanghelia pe Marcu;
Bucură-te, cel întâi luminător al neamurilor;
Bucură-te, calul lui Hristos cel preaales alergător;
Bucură-te, disc luminos al soarelui;
Bucură-te, urmare a neurmăritului Dumnezeu;
Bucură-te, Petre, Apostole!
Condac 12:
T
e bucuri negrăit întru cele înalte, o, Petre, cu Hristos iubitul învățător ca un Dumnezeu, fără mijlocire cu Dumnezeu cel din fire, care cu punerea acum stai, și de slava cea dumnezeiește începătoare te umpli strigând neîncetet: Aliluia!
Icos 12:
C
ânți lui Dumnezeu-Treimii, cu preadulce viețuire, cântarea cea întreit Sfântă, Pavele, și cu duhul, cu cuvântul și cu mintea, unite fiind, vezi pe minte, pe cuvânt și pe duh prin închipuire pe cel întâi chip, Dumnezeu spre Dumnezeu; pentru aceea auzi:
Bucură-te, icoană a frumuseții celei întâi închipuite;
Bucură-te, stăpânirea docmelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, descoperirea din nou a lumii celei gândite;
Bucură-te, arătare a celor gândite;
Bucură-te, gura cea grăitoare de Hristos, răsuflarea lui Gură de Aur;
Bucură-te, preaîndumnezeită zare a minții lui Dionisie;
Bucură-te, privitorule al vederilor celor nevăzute;
Bucură-te, auzitorule al graiurilor celor neauzite;
Bucură-te, cel plin de roadele Duhului;
Bucură-te, cel îndestulat de darurile Lui;
Bucură-te, cel prin care Treimea a fost propovăduită;
Bucură-te, cel prin care Unimea a fost preaslăvită;
Bucură-te, Pavele, Apostole!
Condac 13:
O
, preadulce Petre și preaiubite Pavele, Părinții cucerniciei noastre, primiți această scurtă cântare, ca pe o gângurire de prunci mici, și slavei celei veșnice învredniciți pe cei ce viersuiesc: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori)
                                               Cu dragoste, 
                                                                    Maria !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu