duminică, 5 iunie 2016

PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA,LA DUMINICA A SASEA DUPĂ PASTI !                             PREDICA  PĂRINTELUI  CLEOPA , LA  DUMINICA  ORBULUI  !
( Despre orbirea sufletească )Versiune fara diacritice | Predici la duminici
Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei ce văd să fie orbi (Ioan 9, 39)

Hristos a înviat !

Iubiţi credincioşi,
                          
Multe învăţături de tot felul putem scoate din Sfînta Evanghelie de azi, de vom cerceta textul ei cu luare aminte. Una dintre aceste învăţături este cea despre orbirea duhovnicească a omului robit de păcate.
Cîtă orbire spirituală era în mintea cărturarilor şi fariseilor, care, nu numai că nu credeau în minunile mai presus de fire făcute de Hristos Domnul, ci şi hulă mare aduceau asupra Lui, zicînd că, cu Beelzebut, domnul demonilor scoate pe demoni (Marcu 3, 22). Atîta orbire era în mintea lor, încît ochi avînd, nu vedeau şi urechi avînd, nu auzeau. De aceea Domnul îi numeşte "farisei orbi" (Matei 23, 26).
Despre această orbire spirituală a cărturarilor şi fariseilor, a arhiereilor şi legiuitorilor iudei şi despre pedeapsa ce-i aşteaptă pentru aceasta zice proorocul David prin Duhul Sfînt: Să se întunece ochii lor ca să nu vadă şi spinarea lor pururea o gîrboveşte (Psalm 68, 27). Şi marele prooroc Isaia a proorocit despre orbirea spirituală a poporului lui Israel, zicînd:Dumnezeu le-a dat duh de împietrire, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă pînă în ziua de azi (Isaia 56, 10). Şi iarăşi:Că s-a învîrtoşat inima poporului acestuia şi cu urechile sale greu a auzit şi ochii săi i-a închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi cu urechile să audă şi cu inima să înţelagă şi să se întoarcă la Mine şi să-I vindec (Isaia 6, 10).
Dar din ce se naşte orbirea sufletească în mintea omului? Aceasta vine asupra omului din mai multe pricini. Mai întîi ca urmare a faptelor rele. Acest lucru îl arată Mîntuitorul cînd zice: Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit întunericul mai mult decît Lumina, căci faptele lor erau rele. Că oricine face cele rele urăşte Lumina, pentru ca faptele lui să nu se vădească(Ioan 3, 19-20). Orbirea spirituală vine de la diavol.
Orbirea spirituală vine din necredinţă şi din împotrivirea faţă de Dumnezeu. Acest lucru îl spune proorocul Isaia, zicînd: Toată ziua întindeam mîinile mele către un popor neascultător şi împotrivă grăitor (Isaia 65, 2). De aceea Dumnezeu le-a dat duh de împietrire ca să nu vadă cu ochii şi cu urechile lor să nu audă pînă în ziua de azi (Deuteronom 29, 4). Orbirea spirituală vine şi din necredinţă şi învîrtoşarea inimii, cum arată Sfînta Scriptură, zicînd: Du-te şi spune poporului acestuia: Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi uitîndu-vă vă veţi uita, dar nu veţi vedea. Că inima poporului acestuia s-a învîrtoşat şi cu urechile sale greu a auzit şi ochii săi i-a închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu urechile şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă la Mine şi să-l vindec (Isaia 6, 9-10).
Am arătat că una din pricinile orbirii spirituale este păcatul. Acum să vedem de ce păcatul aduce orbirea sufletului şi întunecarea minţii omului. Iată de ce. Păcatele după mărturisirea Sfintei Scripturi se numesc "lucruri ale întunericului" (Isaia 29, 15; Romani 13, 12; Efeseni 5, 11). Ca lucruri ale întunericului, păcatele, de orice fel ar fi, aduc în mintea omului întuneric, tulburare, boală şi orbire duhovnicească. Prin ce putem izgoni din mintea noastră întunericul păcatului? Prin părăsirea păcatului, prin ascultarea cuvintelor lui Dumnezeu, prin post, rugăciune, pocăinţă cu lacrimi şi spovedania sinceră la duhovnic şi prin lucrarea poruncilor lui Dumnezeu. Prin aceste fapte bune, fiecare om oricît de păcătos ar fi, vine la lumina cunoştinţei şi se apropie de Dumnezeu, devenind dintr-un om întunecat şi păcătos, un vas ales al lui Dumnezeu şi un fiu al împărăţiei cerurilor.
Orbirea spirituală vine uneori la om şi prin îngăduinţa şi puterea lui Dumnezeu. Acest lucru s-a arătat la mulţi oameni aleşi de Dumnezeu. Dar mai luminat vedem aceasta la alegerea Marelui Apostol Pavel, care mai înainte de chemarea sa se numea Saul şi prigonea foarte mult Biserica lui Hristos (Fapte 9, 1-22).
Iubiţi credincioşi,
Să întoarcem acum cuvîntul la orbirea sufletească din zilele noastre. Toţi am văzut oameni orbi, fie din naştere, fie din accidente, fie în urma unor boli grele. Ori de cîte ori vedem un orb, ne cuprinde pe fiecare un sentiment de milă, ba cîteodată ne dau şi lacrimile. El nu poate merge singur, nu poate vedea cerul, soarele şi frumuseţea florilor. Nu poate privi icoana şi crucea la care se închină, nici faţa mamei, a copiilor şi a semenilor săi. Orbul nu poate citi o carte sfîntă, nu poate lucra mai nimic şi se simte o povară pentru familie şi societate, căci trăieşte mai mult din mila altora.
Un asemenea om orb la ochii trupului este vrednic de jale, de îndurarea tuturor. Dumnezeu însă, mîngîie pe cei fără vedere cu alte daruri: cu multă înţelepciune, cu vorbire frumoasă, cu smerenie, cu darul lacrimilor şi adeseori cu darul cîntării frumoase. Căci Creatorul a toate, prin dumnezeiasca pronie, are milă de zidirea Sa. De aceea zice Duhul Sfînt, prin gura psalmistului:Domnul înţelepţeşte orbii! (Psalm 145, 8).
Mult mai grea şi mai vrednică de plîns este însă orbirea minţii, a inimii, a voinţei şi conştiinţei. Căci şi sufletul este cu mult mai de preţ decît trupul. De aceea zice Mîntuitorul: Ce-i foloseşte omului să cîştige lumea întreagă, dacă îşi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb pentru sufletul lui? (Marcu 8, 36-37). Sufletul fiind creat de Dumnezeu veşnic, orbirea sufletească este una din cele mai grele boli care duce la pierderea sufletului şi la osînda lui veşnică. De aceea şi vindecarea acestei boli este cu mult mai grea şi mai importantă decît vindecarea orbirii trupeşti.
Ce înţelegem prin orbirea sufletească sau duhovnicească? Înţelegem întunecarea şi înrobirea sufletului prin tot felul de păcate sufleteşti şi trupeşti. Adică trufia minţii, împietrirea inimii, slăbirea voinţei şi a conştiinţei, necredinţa, îndoiala în credinţă, sectarismul, deznădejdea, mîndria, sinuciderea, uciderea sufletească şi trupească, avortul, ura şi mînia dintre oameni, divorţul, desfrîul, minciuna, iubirea de averi, zgîrcenia, lăcomia, beţia, lenea şi altele. Toate păcatele sînt boli ale sufletului care îl aruncă în orbire şi nesimţire, iar trupul în boli grele şi fără leac. Şi dacă nu părăsim păcatele care ne robesc prin căinţă, spovedanie şi înnoire duhovnicească, orbirea sufletului, ca orice boală, duce la moartea sufletească şi la osînda sufletului în chinurile iadului.
Oare ce este creştinul care îşi schimbă credinţa în Dumnezeu şi părăseşte biserica întemeiată de Hristos şi de Sfinţii Apostoli şi se duce la secte religioase de tot felul, dacă nu orb la suflet? Ce este creştinul care nu vine cu anii la sfînta biserică, nu se roagă, nu citeşte cărţi sfinte şi amînă pocăinţa şi spovedania pînă în ceasul morţii, dacă nu un bolnav şi orb sufleteşte? Ce este omul care se numeşte creştin doar cu numele şi îşi cheltuieşte timpul, averea şi sănătatea în griji trecătoare şi în păcate de moarte, dacă nu un om nefericit şi orb la suflet? Ce este creştinul care n-a citit măcar odată Sfînta Scriptură, mai ales Noul Testament şi alte cărţi creştineşti de învăţătură, care călăuzesc şi luminează mintea şi sufletul spre Hristos, dacă nu un om nefericit şi lipsit de lumina cunoştinţei şi a bucuriei duhovniceşti? Ce este creştinul care îşi risipeşte viaţa în beţii şi desfrînări, în certuri şi divorţuri, în judecăţi şi ură, dacă nu un om slab în credinţă şi amăgit de diavoli, un om orb şi bolnav la suflet, care umblă pe calea pierzării şi nu mai este în stare să se scoale din păcate, să se pocăiască şi să-şi mîntuiască sufletul?
Cîtă orbire şi necredinţă nu au acei soţi care se căsătoresc doar din plăcere, pentru păcate şi nu vor să nască copii, sau dacă îi nasc, îi smintesc cu viaţa lor şi nu le dau o educaţie sănătoasă, creştinească? Şi doar vedem cîte neînţelegeri şi divorţuri, cîte avorturi, beţii şi lipsă de educaţie religioasă, destramă astăzi unitatea familiilor noastre, a acestor celule vii ale vieţii şi societăţii. Şi toate aceste păcate ne robesc din cauza orbirii noastre sufleteşti. Din cauza nepăsării, a necredinţei unora în Dumnezeu, a lipsei de educaţie creştină, de cunoaştere a Evangheliei, din cauza lipsei de la viaţa Bisericii, a amînării spovedaniei, a lipsei unui duhovnic bun, şi a uitării multora de moarte şi de judecata ce ne aşteaptă.
Iată, deci, ce este orbirea sufletească şi cît de mult ne robeşte pe toţi. Pe unii cu păcate trupeşti, pe alţii cu cele sufleteşti şi pe toţi cu împietrirea inimii, cu lipsa rugăciunii, cu uitarea de Dumnezeu şi cu mulţimea grijilor pămînteşti. În faţa Mîntuitorului care ne va judeca, nu este nimeni bun, nimeni drept, curat şi vrednic de viaţa viitoare.
Ce trebuie să facem deci? Cum ne putem vindeca de această cumplită nesimţire a inimii, de robia patimilor şi de orbirea sufletelor noastre? Prin părăsirea păcatelor care ne robesc, prin întoarce-rea din nou la Hristos, la biserică, la rugăciuni, la smerenie şi pocăinţă. Adică să facem ce a făcut orbul din Evanghelia de azi, pe care l-a întrebat Hristos: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Şi el a răspuns din toată inima: Cred, Doamne. Şi s-a închinat Lui! (Ioan 9, 38).
Ne întreabă şi pe noi astăzi Hristos: "Creştinilor, credeţi voi cu tărie în Hristos, Mîntuitorul lumii? Păziţi poruncile Lui? Credeţi voi în Sfînta Evanghelie ca să aveţi viaţa veşnică? Credeţi voi că Dumnezeu a creat lumea, că are milă de ea şi El singur o poate salva de la distrugere şi moarte?" De răspunsul pe care îl vom da, depinde mîntuirea sau osînda fiecăruia dintre noi.
Iar dacă credem în Fiul lui Dumnezeu cu tărie, atunci să împlinim poruncile Lui şi să facem ce a făcut orbul din Evanghelie. Că după ce i-a pus tină pe ochi l-a trimis să se spele la izvorul Siloam din apropiere şi îndată s-a vindecat şi a văzut. Tina de pe ochii sufletului este necurăţia păcatelor noastre, de care ne curăţim prin baia lacrimilor şi a spovedaniei. Să ascultăm de Hristos şi să facem ce ne porunceşte El. Să ne spălăm ochii sufleteşti, adică mintea, inima şi voinţa prin rugăciune, pocăinţă şi milostenii, şi atunci ne vom vindeca sufletul ca şi orbul din Sfînta Evanghelie.
Iubiţi credincioşi,
Viaţa pămîntească este scurtă şi plină de suferinţă şi amăgitoare, iar viaţa cerească este binecuvîntată şi plină de fericire veşnică. Să părăsim păcatele care ne orbesc şi ne ucid sufletul şi să ne reîntoarcem la Hristos. Nu-i de ajuns să facem o cruce şi să zicem: "Doamne, Doamne!" Ni se cere o profundă înnoire duhovnicească a vieţii. Ni se cere să aruncăm de pe ochii sufletului tina patimilor de pînă acum, spălîndu-ne la apa Siloamului, adică la baia spovedaniei, apoi să intrăm sub ascultarea lui Hristos şi a Bisericii pe care a întemeiat-o pe pămînt. Smerindu-ne, rugîndu-ne, împăcîndu-ne unii cu alţii, mergînd regulat la biserică, făcînd milostenie după putere, crescîndu-ne copiii în dreapta credinţă şi în iubire de Dumnezeu, devenim creştini buni, fii adevăraţi ai Bisericii Ortodoxe şi moştenitori ai împărăţiei Cerurilor. Amin.
Hristos a înviat!
                                                    Cu dragoste, MARIA

44 de comentarii:

 1. Duminica Orbului -se va repeta votul din 1992. Dumnezeu are umor-Craciun

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sigur ca Dumnezeu are umor altfel nu ii crea pe oameni.oameni care toata viata sa il caute pe El

   Ștergere
 2. apropo ,eu am votat la sibiu contra forumului german am votat un psd-ist care se numeste Sitterli-care este tot german-Sa mai spuna cineva ca Dumnezeu nu are umor.-adevarata DUMINICA ORBULUI-craciun

  RăspundețiȘtergere
 3. La Sibiu e in plina conspiratie io-HA-HA-nista PNL-ul e aliat cu Forumul German deci nu poate fi votat daca est impotriva lor iar PSD-ul are tot un candidat german pentru primarDeci pun pariu ca va fi cea mai slaba participare la alegeri din istoria Sibiului-CURAT MURDAR vorba lui nea Iancu.lucratura germana.

  RăspundețiȘtergere
 4. La Sibiu e in plina conspiratie io-HA-HA-nista PNL-ul e aliat cu Forumul German deci nu poate fi votat daca est impotriva lor iar PSD-ul are tot un candidat german pentru primarDeci pun pariu ca va fi cea mai slaba participare la alegeri din istoria Sibiului-CURAT MURDAR vorba lui nea Iancu.lucratura germana.

  RăspundețiȘtergere
 5. Fratilor, imi par deplasate aceste comentarii aici ,ignorand total subiectul.Sa dam Cezarului ce este al Cezarului, si , Lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.Si, nu ignorati textul Sfintei Evanghelii :orbul a fost vindecat, i s-a dat vederea.

  RăspundețiȘtergere
 6. Dl Crăciun a ți dat 2 mesaje dar n ați pomenit nimic de fiul dv. A venit ???? Mulțumesc

  RăspundețiȘtergere
 7. Pentru cei interesati care au cerut precizaridespre cutremurul anuntat de mine pentru perioada 6 iunie -pina in 19 iunie 2016 in baza a trei vise premonitorii postat pe blog in 2 martie.Intrucit in primul vis avut la inceputul lunii februarie eram singur acasa la sibiu iar astazi sotia a plecat la tara pina joi estimez o probabilitate marita pentru cutremur in primele patru zile ale perioadei anuntate. Cind baiatul va veni la mine la Sibiu o sa anunt scaderea acelor zile din aceasta perioada pe motiv ca in ultimile doua vise baiatul apare la casa lui de la tara[probabil ca aceasta se va intimpla in ultimile zile ale perioadei]-Craciun

  RăspundețiȘtergere
 8. Azi la ora 24 va sosi baiatul la casa lui de la tara-craciun

  RăspundețiȘtergere
 9. Detalii despre acele 3 visuri?Era foarte puternic cutremurul?Parca ati spus ca va fi in timpul noptii,nu?Alte indicii aveti?

  RăspundețiȘtergere
 10. Ce inseamna puternic , dl. Craciun cutremurul ? Simtitit ca va fi un dezastru gen cataclism ? Vedeti morti multi , cladiri la pamant ? Ca perceptie, va fi ceva de genul celui din ''77 ? Cand ziceti cutremur , simtiti panica , frica , spaima ? Multumim ca ne informati , noi cei care l-am prin pe cel din ;77 suntem cunoscatori in totalitate iar panica era mare .
  Eu inainte de cutremur cu cateva zeci de secunde am batai puternice de inima si simt un vuiet , un suierat .
  Paziti-va copiii si nu-i lasati sa fuga pe scari , sa deschida usi , geamuri , nu iesiti din casa , mai bine stati acolo unde sunteti , toti adunati , fara sa tipati . Celor mici spuneti-le ca se leagana pamantul , nu bagati frica in ei pentru ca socul e oricum mare . Doamne fereste-ne pe toti si ai mila de noi !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumim frumos pt sfaturi.Alina

   Ștergere
  2. 3 minute ·

   Dragii mei,
   Ajutorul este numai la BUNUL DUMNEZEU si la MĂICUȚA DOMNULUI.
   Ajutorul ne vine prin adevaratii MEDICI ,care au învățat pe bancile Facultatii ca sa
   vindece pe cei in suferinta.
   Nu dati ultimii banuti la astfel de indivizi !
   Mergeti la Spitalele autorizate de STATUL ROMÂN, precum si -n SFANTA BISERICA a LUI HRISTOS si a MAICII DOMNULUI.!
   Fugiti de astfel de indivizi,care va storc de bani si de bunuri materiale.
   IISUS facea MINUNI si nu cerea plată !
   Daca ai un DAR DIVIN, DUMNEZEU ne spune:

   ”ÎN DAR AI LUAT, ÎN DAR SĂ DAI !”
   Mult vor fi chinuiti în viata vesnica, astfel de indivizi escroci !
   Escro-terapia farmecelor
   Medicina naturista, astrologia, bioenergoterapia si toate cele sunt tehniciile secolului XXI preluate inca din antichitate pentru vrajeala in masa. Si aici functioneaza economia de piata...
   hotnews.ro|De HotNews.ro

   Ștergere

  3. Arhimandritul Ilarion Argatu despre vrăji şi farmece şi lupta împotriva lor . S.

   https://ro.scribd.com/doc/43654249/Despre-Vraji-Farmece-Si-Lupta-Impotriva-Lor-Pr-Ilarion-Argatu

   Ștergere
 11. detalii am mai tot dat inca de la inceput erau in primul vis unde eram la boc ma ridicam de pe pat era intunecos pe hol si am esit afara unde nu-dadeam seama e ziua sau inainte de inserare. in celelalte era la tara si tot asa era inainte de trezire de unde am tras in final concluzia ca era dimineata devreme si se crapau peretii,deci destul de puternic-craciun

  RăspundețiȘtergere
 12. Vam mintit nu va fi nici un cutremur!!!!! Dar ce creduli sunteti!!!!! Dar asai romanul , Nu degeaba am ajuns cu totii asa!!!!! Craciun

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. RUSINE sa-ti fie dle CRACIUN, si BUNUL DUMNEZEU si MAICA DOMNULUI,sa aiba grija de sufletul tau:

   Ștergere
  2. Doamna Maria ...sunteți sigura ca este adevăratul domn Crăciun? ?? Va grăbiți ca fata mare la măritat !!!!

   Ștergere
  3. Eu cred că în acest comentariu a scris un domn Crăciun fals.

   Ștergere
  4. Atunci adevaratul CRACIUN ,ar trebui sa se disculpe.

   Ștergere
  5. Si eu cred dna Maria ca e scris de un Craciun fals.Dn-ul Craciun isi semna numele mereu asa la sfarsit -craciun cu litere mici.Daca ma insel si este dumnealui are Dumnezeu grija de noi toti in functie de faptele noastre dar tind sa cred ca nu e el.Alina

   Ștergere
  6. Imi permit sa fac putin o analiza pe textele d-lui Craciun si caut sa fiu obiectiva :
   1. in mod normal, dansul nu este agramat , comparativ cu cel ce a scris sub acelasi nume mai sus si care nu a mai frecventat scoala de la clasele primare;
   2. inainte de semnatura , dl. Craciun cel adevarat ...pune o liniuta . Cel de mai sus , nu pune decat exclamari impertinente .
   3. daca dansul va citi respectivele mesaje , va avea cu siguranta si drept la replica .
   4. si inca o constatare personala : dl. Craciun cel care de fiecare data se adreseaza extrem de politicos si extrem de rezervat in precizari , scrie totdeauna cuvantul ,,sint '' cu ,,i'' si nu cu ,,u''. Acest aspect denota ca este o persoana varstnica care inca foloseste metoda gramaticala veche de redactare .
   5. Impertinentul de mai sus este un anonim in toate sensurile , un lup in blana de oaie , un nimeni care asa cum s-a semnat Craciun , se putea semna Obama, Basescu, Dante , Mihai Viteazu . I s-a parut mai cool, Craciun .
   6.IP-urile se pot verifica d-na Maria , asta spun pe viitor ca sa atentionam potentialii rau-voitori de asumarea propriilor intentii .

   Asteptam adevaratul drept la replica, Dl. Craciun , eu doar ,,v-am aparat '' din oficiu cu buna credinta ! Altfel ati fi o dezamagire . Cu stima , S.

   Ștergere
 13. Daca v-a marcat asa , inseamna ca este destul de mare , nu se crapa zidurile la 4-5 grade . In cel din '77 zidurile erau brazdate iar multe cladiri vechi au cazut .Inseamna ca si asta de care vorbiti, va fi tot peste 7 grade .

  RăspundețiȘtergere
 14. Maria ne-a spus ca nu va fi cutremur mare in Romania!Eu pe ea o cred,nu visele....Doamne ajuta-ne!

  RăspundețiȘtergere
 15. Fratilor sa inteleg ca interesul pentru acest blog este reprezentat doar de latura sa vizionara ? Aici nu facem antecamera la mama Omida .Aici este un blog unde Maria ne face cunoscute evenimente ce urmreaza a se petrece in cazul in care oamenii nu -si vor corecta comportentul gresit in care se complac. In cazul in care un eveniment prezis nu se intpla ,nu ar trebui sa aruncam cu piatra ci sa ne bucuram, deoarece oamenii incep sa redevina ,,oameni" care isi traiesc viata respectand poruncile lui Dummezeu. Evenimentele care materializeaza previziunile ar trebui sa ne intristeze deoarece nu am fost suficient de mobilizati pentru a schimba lucrurile .Sa avem nadejde in Dumnezeu ,si sa primim cu bucurie toate cele ce vor veni,asumandunile ca efect al modului in care ne-am petrecut viata .Si daca stelele de pe cer ar cadea sa nu va tulburati ne invata Domnul nostru Iisus Hristos si eu il cred .Tulburarea nu ne aduce niciun bine .Din acest motiv nu avem acces la evenimentele viitoare. Sa multumim inca o data Mariei pentru binecuvantarea pe care a primit-o de la Dumnezeu ,pentru truda si sacrificiile pe care le face pentru noi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si eu sustin cu tarie credinta in Iisus Hristos. El este Invatatorul meu si El m-a ajutat de fiecare data cand i-am cerut ajutorul, El mi-a ghidat pasii si eu am incredere deplina in Hristos. Eu ma nevoiesc sa-i urmez exemplul Lui. Stiu ca sunt departe dar nu ma las. Asta imi doresc cel mai mult de la viata.

   Sa stiti totusi ca in capul meu exista o diferenta CLARA intre Iisus Hristos si biserica ortodoxa. Eu nu le pun in aceeasi cutiuta ca majoritatea crestinilor. Pentru mine personal, Iisus este Invatatorul, iar biserica ortodoxa este doar O FORMA pe care au luat-o invataturile lui. El, Iisus este Alfa si Omega, nu biserica ortodoxa. Calea ortodoxa este o cale frumoasa dar nu este SINGURA! Dumnezeu se manifesta in mai multe feluri si forme si atata timp cat ai inima curata si intentia de a-L sluji pe el si te lasi ghidat de El si nu de mintea ta atunci nu cred ca poti gresi, dar daca totusi gresesti, te ridici si mergi mai departe cu credinta. Invataturile lui Iisus pot lua diverse FORME, asadar eu nu regasesc invataturile lui DOAR in biserica ortodoxa ci si in Reiki de exemplu. Cele trei simboluri din Reiki pentru mine simbolizeaza Calea, Adevarul si Viata, iar ce-al de-al patrulea este insusi simbolul lui Dumnezeu Tatal. Asa am inteles si aprofundat eu Reiki-ul, asa il aplic. NU toti fac asta, nu am mai intalnit la nimeni sa inteleaga Reiki-ul asa cum l-am inteles eu. Nici macar profesorii mei de Reiki nu mi-au predat asa ceva dar asta mi-a fost revelat mie caci au trecut cam patru ani pana sa ajung la intelegerea actuala. Cine stie unde voi mai ajunge cu intelegerea in viitor, ramane de vazut. Singura constanta in viata mea este Iisus Hristos.

   Iar eu personal nu fac initierile cu toate simbolurile adaugate din Reiki-ul modern, precum simbolul "sarpelui de foc" si alte simboluri adaugate aiurea, care mie unuia nu mi se par ca provin de sus, ci din alta parte, ca sa perverteasca si sa murdareasca acest sistem, adica mai pe romaneste cred ca si aici si-a bagat necuratul coada. Eu nu folosesc decat cele patru simboluri venite de la Usui.

   Ștergere
  2. Sa ne ajute Dumnezeu pe toti sa ajungem sa-L iubim asa cum merita sa fie iubit, sa-L acceptam pe Iisus ca frate mai mare care s-a dus la Tatal sa ne pregateasca un loc in casa Lui, iar Duhul Sfant sa ne reveleze adevarurile de credinta si sa ne insoteasca in toate deciziile noastre.

   Ștergere
  3. Domnule Emanuel,frumoase cuvinte ce tranit trairi la fel de frumoase .Ma intreb totusi de ce voievozii nostrii au tinut atat de mult la ortodoxie ? Stefan cel Mare dupa fiecare batalie multumea lui Dumnezeu,ridicand o biserica, Brancoveanu s-a jertfit impreuna cu fiii sai pentru ca nu s-a lepadat de credinta ortodoxa,etc. In biserica ne botezam, aici primim dezlegare de pacate si ne impartasim cu Trupul si Sangele Domului Hristos,aici ne incepem viata de familie primind binecuvantarea lui Dumnezeu ,aici participam la Sfantul Maslu, aici ne incheiem drumul pamantesc. Biserica otodoxa nu este doar zidire,este mai mult traire, suntem noi ,oamenii care se roaga impreuna, se bucura impreuna, partcipam la jertfa mantuitorului nostru impreuna,suferim impreuna cand cineva pleaca dintre noi .Hristos a spus - unde sunt doi sau trei care se roaga impreuna in numele meu, acolo sunt si Eu. Sa ne amintim si viziunile pe care Maria le-a avut in timpul sfintei liturghii .Am fi prea insingurati Domnule Emamuel fara binecuvantatarile pe care le primim in biserica. Ar disparea incet , incet, dragostea si comuniunea dintre oameni .Nu putem trai in mod egoist, singular, trebuie sa impartasim cu altii trairile
   noastre. Bucuria creste cand o imparti cu altii,suferinta scade cand o imparti cu altii.

   Ștergere
  4. Eu am vrut sa subliniez doar ca ortodoxia nu este singura cale spre Dumnezeu si mantuire. De ce fac distinctie intre invataturile lui Iisus si biserica? Pentru ca biserica catolica a schingiuit, mutilat si omorat oameni in numele credintei iar biserica ortodoxa a avut ROBI (SCLAVI) tigani (in principal). Asadar ambele nu au respectat intocmai invatatura lui Iisus.

   Iarasi mai trebuie sesizata o diferenta intre ortodoxie si biserica ortodoxa. Biserica lui Hristos suntem noi, in schimb, biserica ortodoxa este o institutie. Este o mare diferenta.

   Invataturile lui Iisus sunt aceleasi, formele pe care le imbraca ele insa pot fi diferite (vezi cate biserici crestine sunt de exemplu)

   De ce au tinut domnitorii romani la ortodoxie? Pai raspunsul este foarte simplu: ortodoxia era cea mai cunoscuta cale a lor pe acea vreme catre Dumnezeu. Asta inseamna ca este si singura? Eu cred ca nu.

   Ștergere
  5. Credinta neclintita in Dumnezeu si in adevarul credintei a facut ca stramosii nostri sa nu se inchine in fata semilunei. Nici macar perspectiva mortii nu le-au clintit credinta in Dumnezeu. Prim martiriul sfintilor credinta in Dumnezeu a dainuit peste veacuri.

   https://www.youtube.com/watch?v=AmPAT-9H68c

   Doamne, iarta-ne!
   https://www.youtube.com/watch?v=KBb4D_5GT90

   Ștergere
 16. comentariul de la 0,58 este un fals ,ale mele sint majoritatea cu litera mica ,nu ma stiu la semnul exclamarii sau al itrebari si sint semnate asa-craciun

  RăspundețiȘtergere
 17. foarte buna analiza pe text, multumesc,apropo baiatul si sotia sint la mihalt,iar asta noapte a fost cutremur de 3,8 in jud brasov la numai 27km,sper sa nu fie unul precursor pentru cel mare si sa fi gresit eu cu toata interpretarea,v-om vedea-craciun.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa fiti sanatos dl. Craciun si sa va tihneasca concediul copiiilor . Sunt cateva persoane aici pe blogul doamnei Maria pe care le citesc , le urmaresc si le respect . Sunt persoane educate cu puncte de vedere , cu stima de sine pentru ei si ceilalti . Oameni care respecta gazda si ai sai cititori . Iar la dvs. am mai observat si o alta caracteristica pe care v-o comunic acum : nu stiu daca ati lucrat in armata sau in vechiul sistem ( nu am nimic impotriva) insa sunteti documentat in tehnica militara . O tangenta ati avut , ati punctualizat uneori niste chestiuni subtile , particulare in politica externa . Si dl. Sorin si dl. Emanuel si Cristina si doamna Mira, Lucia , doamna Liliana si lunatica si stratosferica D. sunt persoane educate si foarte civilizate . Respect punctele fiecaruia de vedere . Cu stima S.


   Ștergere
 18. Atunci mincinosului care v-a folosit numele ii transmit:Sa-ti fie rusine si motivul pt care tara e asa nu e pt ca sunt oameni creduli,ci pt ca sunt din astia ca tine.Ai inteles tu...Alt blog pt amuzamentul tau chiar nu gaseai de ne-ai gasit pe noi?Alina

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ASTA nu inteleg cei care posteaza de pe ID de Anonim: ca ORICINE se poate semna cu numele lor. De ce nu va faceti voi un pustiu de bine si sa postati dupa ID-uri unice?! De ce va este frica sau lene sa faceti acest lucru?! E foarte simplu sa-ti creezi un ID UNIC de pe care sa nu poata posta nimeni in afara de tine. Asa nu-ti poate baga nimeni cuvinte in gura si apoi sa se semneze cu numele tau.

   Cazuri dintr-astea vor mai fi. Oameni care se plictisesc si vor sa-si bata joc de altii asa o fac. ORICINE se poate semna ORICUM de pe un ID de Anonim si apoi apar discutii interminabile ca ba nu a postat el etc

   Creati-va ID-uri UNICE si postati de pe ele! Asumati-va si voi ceea ce postati! Lasati frica, lenea si lasitatea!

   Ștergere
 19. nu am lucrat in armata,nici in vechiul sistem dar am fost o perioada inspector la bucuresti la revolutionari iar unii din 'prietenii'romaniei s-au cam testat cunostintele malefice pe noi si inca mai iceaca-craciun

  RăspundețiȘtergere
 20. Prichici,doar in mintea ta crezi ca esti cu IISUS,dar adevarul este ca esti pe langa.
  Nu poti fi si cu IISUS si cu reiki,chiar nu poti sluji la doi stapani.
  Te tot strofoci aici pe blog cu reiki al tau, doar doar poate pacalesti vreun fraier sa vina la pseudoterapia ta care nu este pe bani putini. Asa ca lasane cu Smintelile tale.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pentru mine personal este foarte interesant faptul ca numele lui Iisus și Usui (fondatorul sistemului Usui Reiki Ryoho) sunt formate din aceleași litere, doar ordinea lor difera.

   Oare de câte ori Învățătorul nostru nu o mai fi fost printre noi? Se știe ca la moartea lui Arsenie Boca pe cer a apărut cuvântul Enoh.

   Creștinii spun Duh Sfânt, japonezii spun Reiki. Definiția e aceeași: Duh Sfânt (duh dătător de viata), Reiki (energia universala de susținere a vieții).

   Oare slujesc la doi stăpâni sau la acelasi?! :)

   Ștergere
  2. E bine sa nu grabim sa dam cu piatra in cei care nu ne sunt asemanatori noua, care nu fac intocmai ceea ce facem noi.
   Oare Iisus a dat cu piatra in femeia pacatoasa? Era ea singura vinovata de pacatul ei?
   Este Emanuel vinovat ca nu gaseste in biserica ortodoxa, asa cum este ea acum, casa Tatalui? Oare cei care au adus biserica ortodoxa la rangul de institutie bugetara n-au nicio vina?
   Oamenii care isi pun intrebari, cauta raspunsuri. In cautarea lor pot merge si pe piste false, insa am incredere ca daca il cauti cu sinceritate pe Dumnezeu iti va arata calea spre El, chiar daca mai ratacesti pe ea. El ese bland si rabdator, iti vorbeste prin semenii tai si asteapta pana esti pregatit sa iti continui drumul pe cale.
   Nu e bine sa ne judecam unii pe altii, mai ales sub umbrela anonimatului. E bine sa ne rugam unii pentru altii sa ramanem pe Calea care duce la Dumnezeu.
   Daca Dumnezeu are mila de noi si rabdare cu noi, de ce noi, oamenii, suntem degraba maniosi si aspru judecatori cu cei care nu ne impartasesc credintele si obiceiurile?
   Cum poate un om, supus potopului de pietre aruncate asupra sa, doar pentru simplul motiv ca el a gasit calea spre Iisus intr-un alt mod, sa mearga pe calea dreptei ortodoxii, daca drept ortodocsii ii dispretuiesc pe cei care nu sunt la fel ca ei? Cum poate fi atras la credinta ta un om in care lovesti fara mila? Nu cumva, prin aceasta atitudine, il indepartezi si mai mult, iar prin judecata lui te faci partas la osanda?
   Suntem chemati sa fim blanzi unii cu altii, sa ne acceptam asa cum suntem, iar prin viata noastra sa dam marturie despre credinta noastra. Doar asa putem sa ajutam la mantuirea semenilor nostri care ratacesc pe cale. Prin faptele tale si vorbele tale arati cine este Tatal tau!
   Luati-L ca model pe Iisus, si nu pe nu stiu cine slujitor al bisericii care, desi e in biserica, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu vreau sa-i judec, Il las pe Dumnezeu sa-i judece pe cei care prin comportamentul lor neadecvat cu invatatura lui Iisus, abuzeaza de biserica lui ca sa ii asupreasca turma, imprastiind-o. Iisus, bunul pastor, ne aduna pe toti la El, fie ca vrea sau nu un "slujitor" al bisericii ortodox. Acestia uita ca la judecata lui Dumnezeu vor da seama pentru fiecare copil pe care l-au impiedicat sa vina in biserica Lui, doar pentru ca a fost inzestrat sa lege si sa dezlege dupa bunul plac.
   Judecata lui Dumnezeu este dreapta, infricosatoare, pentru ca nu mai avem cum sa ne ascundem sau sa mai mintim. Chiar nu va inspira teama acest moment al judecatii? Daca in acel moment Dumnezeu iti spune: Anonimule, de ce l-ai indepartat pe Emanuel din casa mea? De ce prin vorbele tale l-ai indepartat de dreapta credinta pe care tu ti-ai inchipuit-o ca ai urmat-o! Ce ai facut tu ca sa fii adevaratul pastrator al credintei mele si ce ai facut tu cu Adevarul meu? Care sunt roadele credintei tale?
   Jucati-va cat vreti voi cu cuvintele, cu linistirea mintii, dar cu un singur lucru nu va puteti juca: cu dreptatea si judecata lui Dumnezeu!

   Ștergere
  3. Emanuel, cand vei gasi cu adevarat un drept credincios ortodox care va trai credinta lui Iisus, iti vei gasi calea si linistea. Fii mereu mintea, inima si sufletul deschise. Vei fi uimit cat de mult te vei schimba.
   Spor la treaba, e un drum lung, uneori anevoios, alteori usor. Nu te plafona cand crezi ca ai ajuns la destinatie si ca altceva mai bun de atat nu poate fi. Ai o viata la dispozitie sa cauti si sa inveti, sa devii cel mai bun din ceea ce ai fost chemat sa fii. Intreaba-ti mereu sufletul, el e ghidul tau in aceasta lume.:)
   Iarta, chiar daca nu esti iertat, iubeste, chiar si atunci cand nu esti iubit, multumeste, chiar si atunci cand nu ai de ce/pentru ce sa multumesti. In fiecare om, experienta de viata, placuta sau nu, se gaseste o binecuvantare. :)

   Ștergere
 21. apropo de revolutionari sa stiti ca primul secretar de stat la secretariatul de stat pentru problemele revolutionarilor a fost domnul Babos din 1990 pina 1997 un fost detinut politic care a facut inchisoare pe vremea comunistilor pentru credinta religioasa un om foarte cumsecade de loc din bihor oradea care nu a fost membru PCR-craciun

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asta nu stiam , dl. Craciun . Cei mai tineri nu prea cunoastem detalii de genul acesta .

   Ștergere
 22. cutremurul de ieri a fost reactualizat ca de 3,9 pe richter si localizat la ora6 dimineata in zona sacele linga brasov-craciun

  RăspundețiȘtergere
 23. ora 6 luna 6 anul2016 [666- cifra fiarei],sa fie un semn acest cutremur de averizare pentru unul mai mare. atentie pentru cei din sud si est le recomand o vacanta la ocna sibiului unde e mai placut ca la mare,apa sarata unde pot inota usor chiar si copii si mult mai calda-craciun

  RăspundețiȘtergere