luni, 28 mai 2018

SFANTA EVANGHELIE DIN ZIUA PREA SFINTEI TREIMI !


                           28 Mai 2018,

MAREA  SI SFANTA  SARBATOARE , A PREA  SFINTEI TREIMI !
              

                                          
                     PREA  SFÂNTA  TREIME !                         
       Sfanta Evanghelie de la

Ioan VII, 37-53 Capitolul VII -37.


 Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus astat 

între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină 
la Mineşi să bea.
38. Cel ce crede în Mine, precum 
a zis Scriptura: râuri de apă vievor curge din pântecele lui.
39. Iar aceasta a zis-o despre 

Duhul pe Care aveau să-L 
primească aceice cred în El. 
Căci încă nu era (dat) Duhul,
 pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit.
40. Deci din mulţime, auzind 
cuvintele acestea, ziceau: 
Cu adevărat,Acesta este Proorocul.
41. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva

din Galileea va să vină
Hristos?
42. N-a zis oare Scriptura, că 

Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David?
43. Şi s-a făcut dezbinare în 

mulţime pentru El.
44. Şi unii dintre ei voiau să-L 

prindă, dar nimeni n-a pus
 mâinile pe El.
45. Deci slugile au venit la arhierei 

şi farisei, şi le-au zis aceia:
De ce nu L-aţi adus?
46. Slugile au răspuns: Niciodată 
n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om.
47. Şi le-au răspuns deci fariseii:

 Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi?
48. Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei?
49. Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată!
50. A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea,

fiind unul dintre ei:
51. Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâişi nu ştie ce a făcut?
52. Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cerceteazăşi vezi că din Galileea

 nu s-a ridicat prooroc.
53. Şi s-a dus fiecare la casa sa.

 Capitolul VIII /12. 
Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: 
Eu sunt Lumina lumii
cel ce Îmi urmează Mie nu va

 umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii. 
Capitolul X /1. 
Adevărat,adevărat zic vouă: 
Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor,ci sare pe aiurea, 
acela este fur şi tâlhar.
2. Iar cel ce intră prin uşă este păstorul oilor.
3. Acestuia portarul îi deschide şi

 oile ascultă de glasul lui, 
şi oile sale le cheamă pe nume şi
 le mână afară.
4. Şi când le scoate afară pe toate

 ale sale, merge înaintea lor, 
şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui.
5. Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că

 nu cunosc glasul lui.
6. Această pildă le-a spus-o Iisus, 

dar ei n-au înţeles ce înseamnă cuvintele Lui.
7. A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: 

Eu sunt uşa oilor.
8. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu 

i-au ascultat.
9. Eu sunt uşa: de va intra cineva 

prin Mine, se va mântui
şi va intraşi va ieşi şi păşune va

 afla.
Slavă Ţie Doamne ,Slavă Ţie ! 
                     Amin!


Evanghelia zilei
Luni, 28 mai 2018

Sfintii zilei:(�) Sf. Treime
Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului
Sf. Sfinţit Mc. Eutihie
Liturgia:
Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur
Pericopa evanghelica:
Matei XVIII, 10-20


Matei XVIII, 10-20Capitolul XVIII10. Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, că zic vouă:Că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri.
11. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.
12. Ce vi se pare? Dacă un om ar avea o sută de oi şi una din ele s-arrătăci, nu va lăsa, oare, în munţi pe cele nouăzeci şi nouă şi ducându-seva căuta pe cea rătăcită?
13. Şi dacă s-ar întâmpla s-o găsească, adevăr grăiesc vouă că se bucurăde ea mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă, care nu s-au rătăcit.
14. Astfel nu este vrere înaintea Tatălui vostru, Cel din ceruri, casă piară vreunul dintr-aceştia mici.
15. De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tineşi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău.
16. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din guraa doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul.
17. Şi de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii
iar de nu va ascultanici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş.
18. Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legateşi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer.
19. Iarăşi grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământîn privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către TatălMeu, Care este în ceruri.
20. Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şiEu în mijlocul lor.

Pericopa apostolica:
Efeseni V, 8-19
Evrei VII, 26
VIII, 2
Fapte XII, 1-11

Efeseni V, 8-19Capitolul V8. Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul
umblaţi ca fii ai luminii!
9. Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr.
10. Încercând ce este bineplăcut Domnului.
11. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului,ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă.
12. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi.
13. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină,
14. Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice:Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos.
15. Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi,ci ca cei înţelepţi,
16. Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt.
17. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voiaDomnului.
18. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţide Duhul.
19. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti,lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre, Evrei VII, 26Capitolul VII26. Un astfel de Arhiereu se cuvenea să avem: sfânt, fără de răutate,fără de pată, osebit de cei păcătoşi, şi fiind mai presus decât cerurile. Capitolul VIII2. Slujitor Altarului şi Cortului celui adevărat, pe care l-a înfiptDumnezeu şi nu omul. Fapte XII, 1-11Capitolul XII1. Şi în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a pus mâna pe unii din Biserică,ca să-i piardă.
2. Şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3. Şi văzând că este pe placul iudeilor, a mai luat şi pe Petru, (şierau zilele Azimelor)
4. Pe care şi prinzându-l l-a băgat în temniţă, dându-l la patru străjide câte patru ostaşi, ca să-l păzească, vrând să-l scoată la popor dupăPaşti.
5. Deci Petru era păzit în temniţă şi se făcea necontenit rugăciunecătre Dumnezeu pentru el, de către Biserică.
6. Dar când Irod era să-l scoată afară, în noaptea aceea, Petru dormeaîntre doi ostaşi, legat cu două lanţuri, iar înaintea uşii paznicii păzeautemniţa.
7. Şi iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucitlumină. Şi lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deşteptat, zicând: Scoală-tedegrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
8. Şi a zis îngerul către el: Încinge-te şi încalţă-te cu sandalele.Şi el a făcut aşa. Şi i-a zis lui: Pune haina pe tine şi vino după mine.
9. Şi, ieşind, mergea după înger, dar nu ştia că ceea ce s-a făcutprin înger este adevărat, ci i se părea că vede vedenie.
10. Şi trecând de straja întâi şi de a doua, au ajuns la poarta ceade fier care duce în cetate, şi poarta s-a deschis singură. Şi ieşind,au trecut o uliţă şi îndată îngerul s-a depărtat de la el.
11. Şi Petru, venindu-şi în sine, a zis: Acum ştiu cu adevărat că Domnula trimis pe îngerul Său şi m-a scos din mâna lui Irod şi din toate câteaştepta poporul iudeilor. 
P.S.

cartile live sub lumina tiparului ! romania viitorul al - Dumnezeu există ...

mariaghiorghiu.blogspot.com/.../cartile-live-sub-lumina-tiparului.ht...

Translate this page
6 days ago - May 2, 2018 - Cartea - ROMÂNIA VIITORUL AL DOILEA NOU ... Cu mare bucurie în inima si-n suflet, va marturisesc ca în luna Mai 2018, spre ...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu