duminică, 1 iulie 2018

PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA ,LA DUMINICA A CINCEA DUPĂ RUSALII !

                                            1 Iulie 2018 !

Predica Părintelui Cleopa  ,

la Duminica a 5-a dupa Rusalii!

 Vindecarea celor doi demonizati !

                                     Image result for PARINTELE CLEOPA IMAGINI
                            
                                   
“Ce este nouă şi Ţie, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?” (Matei 8, 29)

Iubiţi credincioşi,
Una din învăţăturile Sfintei Evanghelii de azi este aceea despre iad şi chinurile lui, de care şi diavolii se tem şi se cutremură. Cînd Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a ajuns cu predicarea cuvîntului în părţile Gadarenilor, zis şi Gherghesenilor, L-au întîmpinat doi oameni îndrăciţi care ieşeau din morminte şi erau  foarte munciţi. Diavolii care chinuiau pe aceşti oameni, văzînd pe Mîntuitorul, au strigat: Ce este nouă şi Ţie Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?
Să ne punem întrebarea de ce au zis diavolii “mai înainte de vreme?” Cum să înţelegem acest cuvînt? Iată cum. Dracii ştiau prea bine că la Judecata de apoi îi aşteaptă osînda cea veşnică.
Despre aceasta ne arată dumnezeiasca Scriptură, zicînd: Căci dacă Dumnezeu, pe îngerii care au păcătuit nu i-a cruţat, ci legîndu-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziţi pînă la judecată… (II Petru 2, 4). Încă şi apostolul Iuda, în a sa sobornicească epistolă, acelaşi lucru arată, zicînd: Pe îngerii care nu şi-au păzit vrednicia, ci au părăsit locaşul lor, i-a pus la păstrare sub întuneric, în lanţurile veşnice, spre judecata zilei celei mari (Iuda 1, 6).
Aşadar, fraţii mei, acest lucru ştiindu-l preabine diavolii, că mare osîndă şi grele munci îi aşteaptă în ziua cea mare a Judecăţii de apoi, şi, totodată, cunoscînd puterea cea fără de margini a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Îl rugau să nu-i muncească înainte de vreme. Adică să nu-i trimită mai înainte de judecata cea de apoi în gheena focului nestins, dacă îi scoate din cei doi oameni, ci să le dea voie să se ducă în turma cea de porci, care nu era departe de ei (Matei 8, 29-31).
Iubiţi credincioşi,
Avînd în vedere că şi diavolii se tem de muncile iadului, voi vorbi pe scurt despre iad şi muncile din el. De la început vă rog să ţineţi minte că nici un patriarh, nici un prooroc, nici un apostol, nici un sfînt sau dascăl al Bisericii, nu ne-a vorbit mai luminat despre muncile iadului, ca Însuşi Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia Sa. De aceea ni se cuvine mai mult a crede şi a asculta despre acest mare adevăr, că nu unul din robii lui Dumnezeu ne-a vorbit despre muncile iadului, ci Însuşi Ziditorul şi Dumnezeul nostru. Vrednice de crezare sînt şi învăţăturile sfinţilor prooroci din Legea Veche, despre chinurile cele veşnice ale iadului. Dar cu mult mai mult ni se cuvine a crede în cuvintele Sfintei Evanghelii pentru că sînt rostite de Însuşi Fiul lui Dumnezeu şi după acestea vom fi judecaţi.
Iată mărturiile principale ale Sfintei Scripturi despre iad şi chinurile veşnice ale lui. Mai întîi trebuie să ştim că iadul este un loc de chin (Matei 18, 8; 23, 33). În iad se munceşte şi trupul şi sufletul (Daniel 12, 2; Matei 5, 29). Iadul are pedeapsă veşnică (Matei 25, 46; Marcu 3, 29: I Tesaloniceni 1, 10). Iadul are iezer de foc (Apocalipsa 19, 20; 20, 15). Iadul are rîu de foc (Matei 18, 8; 25, 41) Iadul are flacără veşnică (Isaia 33, 14). Iadul are foc mistuitor (Evrei 10, 27). Iadul are cuptor veşnic (Matei 13, 50). Iadul are gheena focului celui nestins (Matei 5, 22). Iadul are tartar, adică frig cumplit. Iadul are întuneric veşnic (Matei 22, 13). Iadul are plîngerea şi scrîşnirea dinţilor (Matei 22, 13). Iadul are deznădejde şi este veşnic cu toate muncile lui. Iadul are vierme neadormit, adică mustrarea conştiinţei, şi foc nestins (Marcu 9, 44).
Să auzim acum ce zic Sfinţii şi dumnezeieştii Părinţi despre iad şi chinurile păcătoşilor. Sfîntul Ioan Gură de Aur zice despre muncile iadului: “Nu crede, omule, că acel foc se aseamănă celui din această lume; focul din această lume consumă şi schimbă deplin tot ceea ce aprinde, iar focul de dincolo de mormînt va arde totdeauna ceea ce a aprins şi nu va înceta niciodată să ardă. De aceea se numeşte nestins, că şi păcătoşii care vor arde în el vor deveni nemuritori pentru chinuri” (Viaţa repausaţilor noştri, Bucureşti, 1890, p. 327).
Sfîntul Ioan Damaschin zice: “Păcătoşii vor fi daţi focului veşnic; nu unui foc material ca al nostru, ci unui foc ce nu este cunoscut decît lui Dumnezeu. Acel foc va arde fără a consuma sau a distruge. El va lucra nu numai asupra trupului păcătoşilor ci şi asupra duhurilor celor netrupeşti, ale demonilor, el va fi întunecat şi tainic. Pe lîngă acest foc, cei păcătoşi vor fi mîncaţi de viermele conştiinţei lor. Viermele şi focul ce munceşte pe păcătoşi în gheenă este conştiinţa lor” (Teologia dogmatică, de Macarie, tom 2, p.  656-657).
Sfîntul Vasile cel Mare recunoaşte viermele din iad ca o realitate, iar nu o ficţiune, o alegorie, o idee abstractă. Sfîntul Ioan Gură de Aur pune, de asemenea, viermele şi amarul muncilor iadului, ca simţual, zicînd: “De la sicriu şi de la vierme aruncă-ţi cugetarea ta la viermele ce nu moare şi la focul ce nu se stinge; la scrîşnirea dinţilor şi la întunericul cel mai dinafară, la suferinţa unei strîmtori veşnice”. Sfîntul Dimitrie al Rostovului, zice: “În gheenă va fi un foc nestins, o iarnă friguroasă, un vierme ce nu moare, o putoare nesuferită, o întristare netîlcuită, o foame grozavă, o sete nepotolită şi o strîmtoare extremă” (Omilia a doua, despre intrarea Domnului în Ierusalim).
Să auzim acum şi pe dumnezeiescul părinte Chiril al Alexandriei, care zice despre muncile veşnice ale iadului: “Mă înfricoşez de gheenă, că fără de sfîrşit este. Mă înspăimîntez de tartarul cel mai dinafară, că nu are împărtăşire cu lumina. Mă înfricoşez de viermele cel neadormit, că fără de sfîrşit chinuieşte. Mă înfricoşez de rîul cel de foc care curge înaintea scaunului înfricoşatului şi prea Veşnicului Judecător, care va face sunet mare şi cu văpaie prea iute va arde. Mă înfricoşez de negura cea fără de lumină. Mă înfricoşez de întunericul cel mai din afară şi de legăturile cele nedezlegate, de scrîşnirea dinţilor şi de plîngerea cea nemîngîiată…”. Apoi zice: “Acolo totdeauna se aude: “Vai!” Acolo toţi strigă: “Vai mie”, “Vai mie” şi nu este cine să le ajute. Suspină neîncetat şi necurmat din adîncul inimii lor şi nimeni nu este cine să-i audă. Plîng şi se jelesc, dar nimeni nu este cine să se milostivească spre ei. Unde este desfătarea, unde este nălucirea averilor, unde este acolo frumuseţea femeilor mincinoase şi nefolositoare? Unde este acolo spoirea şi sulemenirea femeilor celor rele pe care o uneltesc spre a înşela tinerii? Unde este podoaba hainelor? Unde este dulceaţa păcatului cea necurmată şi întinată? Unde este mîndria cea fără de omenie? Unde sînt boierii, unde împăraţii, unde egumenii şi cei ce se fălesc cu dregătoriile şi bogăţiile lor? Ei defaimă pe Dumnezeu care i-a făcut pe dînşii” (Uşa pocăinţei, 1812, p. 371-380).
Sfîntul Clement al Romei zice despre muncile iadului: “Toate sufletele sînt nemuritoare, chiar şi cele ale păcătoşilor. Mai bine ar fi fost acestora să nu mai fi existat, căci în prada muncilor celor fără de sfîrşit, în focul care nu se stinge, nemurind niciodată, ei nu vor vedea sfîrşitul chinurilor lor”. Sfîntul Policarp, episcopul Smirnei, zice: “Tu mă ameninţi pe mine cu un foc care se consumă pentru un timp şi se stinge curînd, căci nu cunoşti nimic de focul judecăţii viitoare şi de munca cea veşnică pregătită pentru necredincioşi”. Sfîntul Iustin Martirul, vorbind de muncile iadului, zice: “Satana cu toată armata lui şi cu toţi cei ce au urmat exemplul său, vor fi trimişi în focul cel nestins şi acolo veşnic vor suferi”.
Sfîntul Chiril al Ierusalimului zice: “Dacă cineva este păcătos, el primeşte un trup veşnic destinat a suferi chinurile păcatului şi va arde veşnic în foc, fără a se distruge sau a se mistui vreodată”. Sfîntul Vasile cel Mare, arătînd că muncile iadului sînt veşnice, zice: “Domnul afirmă că aceştia vor merge în munca cea veşnică” (Matei 25, 46). În alt loc trimite pe cei păcătoşi în focul cel veşnic care este gătit diavolului şi îngerilor lui (Matei 25, 41).
După cum ne spune Mîntuitorul în Sfînta Evanghelie (Matei 25, 41), iadul a fost creat de Dumnezeu, nu la începutul zidirii, ci în clipa căderii din cer a îngerilor săi. El a fost destinat nu oamenilor, ci “diavolului şi îngerilor lui”, pentru că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, dorind “să fie asemenea Celui Preaînalt”. Iadul este o temniţă de chin veşnic pentru ei, întrucît îngerii căzuţi nu mai au iertare şi pocăinţă, căci au păcătuit în ştiinţă şi voinţă liberă, nu ca oamenii care cad din slăbiciune şi neştiinţă. De aceea numai oamenii au pocăinţă şi iertare, iar diavolii niciodată.
Atunci de ce se pedepsesc sufletele oamenilor păcătoşi în muncile iadului, în temniţa diavolilor şi la un loc cu ei, dacă iadul este numai pentru ei? Pentru că oamenii ascultă mai mult de îndemnurile diavolilor spre păcat, decît de poruncile lui Dumnezeu spre mîntuire. Şi dacă nu se pocăiesc din viaţă de bună voie, prin spovedanie şi lacrimi de căinţă şi dacă nu părăsesc păcatele pînă la moarte datorate necredinţei, nepăsării, mîndriei şi altor patimi care îi ţin legaţi, atunci sufletele păcătoşilor sînt aruncate în chinurile iadului, la un loc cu diavolii pe care i-au ascultat.
Dar oare şi sufletele oamenilor nepocăiţi rămîn veşnic în iad cu diavolii? Oare păcătoşii din chinurile iadului nu mai au nici o salvare? Ce ne învaţă despre aceasta Sfînta Biserică? Cei care au murit în păcate grele împotriva Sfîntului Duh, cum sînt necredincioşii, care pînă la moarte declară că nu cred în Dumnezeu, cei care refuză la sfîrşitul vieţii spovedania şi Sfînta Împărtăşanie, cei care se leapădă de dreapta credinţă şi mor în secte, vrăjitorii, cei care se sinucid şi nu au nădejde în mila lui Dumnezeu, toţi aceştia nu mai au nici o iertare după moarte şi Biserica nu se roagă pentru ei niciodată, iar sufletele lor se chinuiesc veşnic în iad cu diavolii.
La fel zac în chinuri şi sufletele celor ce au făcut păcate de moarte şi strigătoare la cer, pînă în ceasul morţii, precum: înjurături de cele sfinte, tot felul de desfrînări, ucideri de copii (avorturi), cei stăpîniţi de mîndrie, de ură care mor neiertaţi unii cu alţii, zgîrciţii, beţivii şi toţi cei robiţi de patimi care mor nespovediţi pînă în ceasul morţii. Pentru aceştia Biserica se roagă, dacă nu s-au lepădat de credinţă, însă sufletele lor numai se uşurează de chinuri, dar nu se scot cu totul la lumină, fiind nepocăiţi şi nedezlegaţi de păcate pe pămînt.
A treia categorie de suflete ce se chinuiesc în iad este a celor ce au crezut în Dumnezeu, dar s-au spovedit şi căit de păcat numai la moarte şi n-au mai avut timp a-şi face canonul pentru ele pe pămînt. Aceştia suferă chinuri mai uşoare în iad şi toţi sînt izbăviţi de osîndă prin slujbele Bisericii şi milosteniile făcute în numele lor. Trebuie să mai ştim că sînt multe locuri şi feluri de chinuri în iad, după măsura păcatelor fiecăruia şi după urmările şi sminteala pe care le-au pricinuit altora. Altfel şi în alt loc se chinuiesc apostaţii, adică lepădaţii de credinţă şi necredincioşii şi altfel se chinuiesc ucigaşii, desfrînaţii şi urîtorii de oameni. Iar altfel se chinuiesc vrăjitorii şi mincinoşii şi în alt fel şi loc se chinuiesc cei zgîrciţi şi nemilostivi, căci precum în Împărăţia lui Dumnezeu “multe locaşuri sînt”, după măsura faptelor fiecăruia, tot aşa şi în iad multe locuri şi feluri de chinuri sînt după măsura păcatelor omeneşti.
Nu este om în trup care să poată vedea chinurile iadului şi să nu moară de frică şi durere. Că dacă şi diavolii fug de iad şi stau pe pămînt sau în văzduh pînă la ziua cea mare a judecăţii de apoi, cuprinşi de groaza chinurilor din iad, cum aţi auzit în Evanghelia de azi, apoi cum să nu ne temem şi să nu fugim noi păcătoşii de muncile iadului? Cum să nu ne pocăim aici, în trup, şi să nu ne plîngem păcatele prin spovedanie şi fapte bune, acum cînd mai avem puţină vreme, ştiind că fără pocăinţă nu este mîntuire şi că dincolo nimeni nu mai poate face nimic? Cum să nu purtăm grijă de morţii noştri care au murit nepregătiţi, ştiind că în iad nu mai este pocăinţă şi că ei aşteaptă în foc rugăciunile, slujbele şi milostenia noastră?
Deci să ne pocăim cît mai curînd, că nu ştim ceasul plecării noastre din trup. Să ne mărturisim păcatele cu mare căinţă şi cu lacrimi la duhovnici iscusiţi, ca să luăm dezlegare şi să facem pe pămînt canon pentru păcatele noastre, ştiind că în curînd ne cheamă Hristos din trup şi nu ştim dacă ne va mai pomeni cineva după moarte. Căci acum cît este Sfînta Liturghie pe pămînt, cît mai sînt duhovnici iscusiţi şi mai avem puţine zile cu uşurinţă ne putem pocăi. Iar dacă vom muri în păcatele noastre, în nepăsare, în necredinţă, în răutate, în mîndrie, în desfrîu, cine ne va scoate din focul iadului, din mîinile diavolului care stă gata să ne ucidă?
Să ne temem de Dumnezeu, fraţii mei, să ne temem de judecată şi de orice păcat. Să alungăm pe diavoli dintre noi şi păcatele din inimile noastre, prin pocăinţă adevărată şi viaţă curată, prin spovedanie, rugăciune, ascultare şi iubire în Hristos. Să ne îndreptăm acum cît mai sîntem în trup, că după moarte şi mai ales după Judecata de apoi, nimeni nu mai poate schimba nimic.
Cu aceste îndrumări creştineşti, să-L rugăm pe Mîntuitorul Hristos să alunge duşmănia dintre oameni, necredinţa şi dezbinarea din lume şi tot păcatul din inimile noastre, ca să avem cu toţi parte de rai şi de Cereasca Împărăţie împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii. Amin.
de Arhimandrit Cleopa Ilie

21 de comentarii:

 1. http://profetieavertisment.ro/mesaje/?numar=77%2C38%2C9%2C210

  RăspundețiȘtergere
 2. Doamna Maria.Este pe punctul de a fi adoptată NOUA LEGE DE COMBATERE A ANTISEMITISMULUI.Vă aduc la cunoștință că nu o să mai avem voie să mai folosim cuvintele"evreu,evrei,poporul evreu"ptr.că vom fi considerați antisemiți,fasciști,urmănd a suferi represalii.Se va interzice publicarea în articole pe bloguri,reviste,cărți, a unor citate din capitolele din Biblie care vorbesc de"evrei"(chiar în sens pozitiv)sau din capitole care au titlul de"Evrei..1..2 etc.. chiar dacă sunt scrieri sfinte sau istorice.
  Nu o să mai fie voie să se spună că Iissus a fost văndut de o mănă de preoți în colaborare cu Iuda,de aceeași etnie ca și El,și dat pe măna guvernatorului roman spre a fi judecat de popor și omorăt!Se interzice"culpabilizarea poporului Israel"chiar dacă e vorba de adevăruri istorice.Deci va trebui obligatoriu-sub amenințarea sancțiunii lipsirii de libertate-să se schimbe pasajele din Biblie sau sa fie omise mai ales la slujba de Paște cu altele care vor arăta că Iissus a fost crucificat exclusiv de către guvernatorul roman,fără implicarea,denunțul cuiva din poporul său,iar preoții israelieni(!?)consultați de guvernator nu au avut nici un rol.De asemeni pe muntele Golgotei Iissus,nu ar fi fost huiduit,lovit,scuipat de către conaționalii lui,ci tot poporul strâns la execuție era liniștit.Doar soldații romani și familiile lor,îl loveau,scuipau,huiduiau și înjurau în limba ebraică!Această lege este una din metodele de anihilare a poporului(populației),fiind de fapt antiromânească,dând nastere la abuzuri,sancțiuni și suplicii împotriva poporului romăn.Cine va critica această lege,va fi antisemit și pedepsit.Cine va critica anumite acțiuni antiumane si fapte rele ale reprezentanților Israelului va fi antusemit,chiar dacă va avea dreptate!De ce a fost nevoie de ea cănd romănii sunt blănzi și toleranți?Pt.că analiștii satanici au concluzionat că românii mai sunt încă destul de uniți(nu au fost încă dezbinați),datorită ortodoxiei,a tradițiilor de înviere,colinde de Crăciun etc..

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 18.37 Stai linistit ca la noi sunt mii de legi care nu se aplica , ca si cele de circulatie .

   Ștergere
  2. 07.32 niciodata nu se stie cine te denunta si sa vezi atunci cum se aplica legea! Asta e consolarea ta? Nu vezi ce fac astia cu codul penal?

   Ștergere
 3. Ce are antisemitismul cu religia veți spune?Păi are o legătură cu bătaie lungă(un an,doi).DRAGI ROMÂNI,S-A DAT LOVITURA DECISIVĂ ÎN DISTRUGEREA NAȚIEI PRIN NOUA LEGE DE COMBATERE A ANTISEMITISMULUI!!!!PREA UȘOR S-A TRECUT PESTE ACEASTĂ LEGE!Românii habar nu au despre ea,întrucăt ,intenționat,mass media nu a discutat-o(la ordin bineînțeles).Culmea,singura speranță este la coruptul K.V.Johanis ca să nu o promulge,întrucăt membrii forumului german ar urma să fie arestați pe bandă rulantă și cu ei +50%din românii practicanți ai religiei ortodoxe.Cum?Iată:potrivit noii legi,nu mai ai voie să critici pe cineva de etnie israeliană,sau să arăți fapte istorico-biblice,ptr că asta va însemna că culpabilizezi poporul Israel și inciți la holocaust!.Apoi va fi interzis(deja este!)să folosești cuvăntul"evreu,evrei,poporul evreu"nici pe stradă,nici în mass media(inclusiv youtube),nici în scrieri de orice fel.Aceste cuvinte se vor înlocui-obligatoriu!-cu cuvintele:"israelit,israeliți,poporul israelit".Pericolul?Se vor interzice în curând liturghiile și bisericeile,în care se pomenește de "evrei",chiar dacă istoric e corect.Întrucăt nu se va putea face înlocuirea-scriptura nu poate fi schimbată- cănd preotul va vorbi la slujba de înviere,se vor interzice toate predicile din biblie unde se pomenește de evrei,chiar în sens pozitiv,deci și la slujba de înviere.Preoții care nu se vor supune vor fi arestați ca și legionari!Apoi și Biblia se va interzice ptr că ea cuprinde istoria religioasă a poporului"evreu",ba chiar are capitole,proverbe intitulate chiar așa"evrei..1,2 etc.Vom ajunge să facem slujbe pe ascuns în păduri,catacombe,ca pe vremea lui Iissus.Mai e puțin și o să vedeți asta.Guvernul Dăncilă va fi judecat de înaltă trădare,sau"discutat"în lume creîndu-se în lume ideea greșită că poporul român e antisemit și fascist,deoarece își anchetează guvernanții ptr vizite oficiale în Israel,de parcă ar fi în război cu statul Israel(de fapt SOROS este în război total cu Israel,iar Romănia fiind 70% în măinile lui,el se consideră stăpăn aici și prin urmare consideră el,România trebuie să facă politica lui anti Israel).Apoi,după ce devine implementată în lume ideea de România=fascism,se va trece urgent la aplicarea în biserică a legii antisemitismului,după cum v-am zis.SĂ NU SPUNEȚI CĂ NU A-ȚI FOST AVERTIZAȚI.Nu ar trebui să mai folosiți cuvăntul"evreu"nici în comentarii pe youtube.DOAMNE DUMNEZEULE,NU-I AJUTA PE POTRIVNICII POPORULUI ROMÂN!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa dea Dumnezeu ca ultima speranta sa fie la "coruptul" Presedintele Romaniei - cum spui 19:01! Asa sa iti ajute Dumnezeu! Nici acum nu vrei sa recunosti ca toate problemele tarii sunt cauzate de psd. Noroc cu "coruptul", care le pune piedica! Altfel, de mult era tara la dracu.

   Ștergere
  2. 07.26 ai mare dreptate!
   19.01 a descoperit unde zace coruptia din Romania! Ca toti fanaticii PSD, nu vede padurea din cauza copacilor! Oare presedintele modifica legi in tara asta sau PSD-ALDE da liber la furt organizat? Rosia Montana au terminat-o, gata!

   Ștergere
 4. Parlamentarii evrei vor să-l bage la puşcărie pe Patriarhul Daniel!
  În tot scandalul Dragnea – Veorica – Iohannis, care ţine prima pagină a ziarelor şi a posturilor tv o lege a unui neica nimeni, era să treacă neobservată şi să arunce în aer societatea românească. Şi asta pentru că în Parlament sunt o grămadă de tembeli, care ridică mâna la comandă şi habar n-au pe ce lume trăiesc. De ce? Pentru că poporul i-a ales şi i-a trimis să doarmă câte o legislatură pe banii noştri. Cine a generat toată tâmpenia? Nimeni altul decât Silviu Vexler deputat de Roman, nepotul președintelui Comunității Evreiești din Roman, profesorul Iancu Vexler. Ce face deputatul în cauză? Un proiect de lege, care îi împarte pe romani în evrei şi ne-evrei. Adică tot romanul dacă nu e evreu, e prost şi n-are voie să ridice ochiul spre evreul deştept, ca dacă o face,primește de la trei luni la trei ani închisoare!Si asta nu pentru ca in România n-ar fi existat o lege a antisemitismului, dar… parcă mai trebuia una!

  RăspundețiȘtergere
 5. Din scrisoarea de sesizare a neconstituționalității a noii legi antisemite:Din momentul promulgării Proiectului de Lege, orice preot, presbiter, pastor sau credincios obișnuit, aparținător al unei denominațiuni creștine din România, care va citi în public pasajele evanghelice de mai jos, va intra sub incidența art.3 al Legii speciale și va putea fi acuzat de antisemitism și condamnat la închisoare de la 3 luni la 3 ani.
  Preoții ortodocși citesc public, în fiecare an, aceste următoare texte evanghelice în Săptâmăna Patimilor din Postul Paștelui:

  „Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu.”. Evanghelia după Ioan cap.19, versetele 6-7.
  „Pentru aceasta, Pilat căuta să-L elibereze; iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta, nu eşti prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului.”. Evanghelia după Ioan cap.19, versetul 12.
  „Şi era Vinerea Paştilor, cam la al şaselea ceas, şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit.”. Evanghelia după Ioan, cap.19, versetele 15-16.
  „Și văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai mare tulburare se face, luând apa și-a spălat mâinile înaintea mulțimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veți vedea.
  25. Iar tot poporul a răspuns și a zis: Sângele Lui asupra noastră si asupra copiilor noștri!„. Evanghelia dupa matei, cap.27, versetele 24-25
  Iisus Hristos este numit în Noul Testament: „Împăratul iudeilor”, „regele lui Israel” sau „regele iudeilor”.

  În urma promulgării Proiectului de Lege se va pune problema dacă aceste pasaje evanghelice mai sunt legale și se va putea cere eliminarea lor din canonul Noului Testament. Astfel, protejarea unei minorități etnice și religioase, numită de textul legii speciale „evrei” va discrimina o majoritate religioasă creștină numită în textul legii speciale „ne-evrei”.

  RăspundețiȘtergere
 6. Deasemeni, multe rugăciuni, ale majorității ortodoxe din România, fac referire la „evrei”, „iudei”, „israeliți”, criticând atitudinea acestora de respingere a lui Iisus Hristos, Dumnezeului creștinilor.
  În data de 14 august a fiecărui an, în bisericile ortodoxe se face o slujbă specială denumită Prohodul Maicii Domnului.
  Vom cita din cartea „Prohodul Maicii Domnului, tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2013”.
  „34. Dușmanii tăi iudei, cei preaînșelători, vrând să ardă trupul tău ca niște păgâni, s-au orbit de dreapta Celui Preaînalt.” (pag.17, op.cit.).
  „36. Iudeul cel pizmaș, patul vrând a-ți surpa, nevăzut a suferit tăierea de mâini, că necugetat sicriul ți-a atins.” (pag.17, op.cit.).
  „39. Se întărâtară, în zadar iudeii, asupra ta, Fecioară. 40. Gânduri pângărite, cugetat-au, Doamnă, Asupra trupului tău.” (pag.58, op.cit.).
  Conform Expunerii de motive, oricine va cânta aceste versuri, după promulgarea Proiectului de Lege, va fi pasibil de condamnare pentru antisemitism, conform art.3 din Proiectul de Lege.
  În Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor, în toate bisericile ortodoxe din România, Prohodul Domnului.
  Vom cita din „Prohodul Domnului, întreg și neschimbat, Tipărit cu binecuvântarea sfântului Sinod al Bisericii României, la 1942. Iar acum, cu câteva îndreptări, retipărit la București în anul 2007.”.
  „Falnice Israil, ucigașe norod, pentru ce-ai ales mai bine pre Varavva, și pre Domnul pentru ce l-ai răstignit?”. (pag.22, op.cit.).
  „Ucigaș și vrăjmaș, pizmătareț norod, rușinează-te măcar, înviind Hristos, de măhrama și de giulgiurile Lui.” (pag.24 ,op.cit.).
  „Al vieții fiind dătător, cuvinte, pre Iudeii, ce pe Cruce te-au suit, nu i-ai omorât, ci-mpreună și pre-ai lor morți înviezi.”. (pag.38, op.cit.).
  „Îndărătnic neam jidovesc ce-ai luat arvuna, cunoscut-ai ridicarea bisericii; Pre Hristos dar pentru ce l-ai osândit?”. (pag.40, op.cit.).
  Totodată, „Canoanele Bisericii Ortodoxe”, ediția a III-a îmbunătățită, Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Sibiu, 2005, conține numeroase texte explicite ce pot fi interpretate ca o încălcare a prevederilor Proiectului de Lege.
  „Canonul 64 apostolic (oprirea comuniuni cu necreștinii și ereticii) Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.”. (pag.43, op.cit.).

  „Canonul 70 apostolic (oprirea comuniunii religioase cu iudeii) Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon, sau oricare din catalogul (rândul) clericilor ar posti cu iudeii, sau ar prăznui (ar serba, ar ţine) săr­bătorile cu ei, sau ar primi de la ei darurile de sărbătoare, precum azimele sau ceva de acest fel, să se caterisească, iar dacă ar fi laic, să se afurisească.”. (pag.46, op.cit.).

  „Canonul 71 apostolic (oprirea comuniunii cultice cu păgânii și iudeii) Dacă vreun creştin ar duce untdelemn sau ar aprinde lumânări la tem­plul păgânilor sau la sinagoga iudeilor, în sărbătorile lor, să se afurisească.”. (pag.46, op.cit.).

  Exemplele de canoane creștin ortodoxe, care vor deveni ilegale, pot continua.

  Din momentul promulgării Proeictului de Lege toate cărțile citate vor putea fi declarate ca „materiale antisemite” conform prevederilor art.2, lit.d) din Proiectul de Lege. Persoanele care le vor tipări și le vor distribui, vor putea fi condamante conform prevederilor art. 4, din același proiect: „Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.”.

  RăspundețiȘtergere
 7. O predică susținută de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române va putea fi interpretată ca fiind sub incidența „Proiectului de Lege antisemite": «Pilda aceasta ne arată că Dumnezeu a ales poporul evreu ca să lucreze în via Sa, adică să pregătească mântuirea neamurilor. L-a ales din celelalte popoare și i-a dat Legea prin Moise și multe reguli religioase, morale și cultice pentru a-l ajuta să-și păstreze identitatea și să împlinească o misiune sfântă. „Umanitatea păcătoasă, chiar dacă este chemată la o lucrare sfântă, devine adesea nerecunoscătoare, răzvrătită și îndărătnică în a împlini voia lui Dumnezeu. Comportamentul lucrătorilor răi ai viei este comportamentul tuturor oamenilor răi care după ce au fost chemați să lucreze în via Domnului, adică să slujească lui Dumnezeu, uită repede de Stăpânul viei și se fac ei înșiși stăpâni pe vie, considerând via ca o proprietate a lor.

  RăspundețiȘtergere
 8. Urmează concluzia pildei lucrătorilor viei care se fac stăpâni pe via Domnului:"De aceea, Domnul Iisus Hristos spune că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la ei şi se va da neamului care va face roadele ei. Vedem că Domnul Iisus identifică via cu lucrarea pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu, iar lucrătorii sunt cei chemați să pregătească intrarea oamenilor în Împărăția Lui”, a explicat Preafericirea Sa.».

  RăspundețiȘtergere
 9. Doamneee.Am citit proiectul legii care a fost aprobat în unanimitate în Camera Deputaților si Senat.Ca student în Drept,sesizez un precedent periculos:atingerea proprietății private aparținănd unui evreu,instituție evreiească sau sinagogă se consideră antisemitism și se judecă din această perspectivă și nu din perspectiva legilor statului romăn privind violarea domiciliului si furtul din locuințe.Cu alte cuvinte se introduce o prevedere de lege penală paralelă,privilegiată.Adică:dacă un hoț fură din două locuințe-a unui român și a unui evreu-va fi judecat după legile țării în privința furtului din locuința românului.Dar ptr locuința care s-a nimerit să fie a unui evreu,va fi judecat ca și furt ca gest de răzbunare antisemită și va fi condamnat la ani grei de închisoare cu executare integrală,și fără posibilitatea de a fi eliberat înainte de termen.Consecință:hoții se vor informa de acum înainte,ce etnie are proprietarul,sau șoferul,înainte să dea lovitura.Greu,ptr că mulți au nume romănești neoașe sau sunt din familii mixte evreo-române.Evreii vor fi ocoliți si vor fi în maximă siguranță.De asemeni dacă un etnic evreu comite o hoție sau corupție,anchetarea sa va fi considerstă un act de răzbunare antisemită,chiar dacă respectivul e vinovat,iar procurorul respectiv riscă să înfunde închisoarea.
  Acest proiect de lege este agresiv antiromănesc și anticonstituțional.In Constituție se prevede că toți cetățenii sunt egali în fața legii,indiferent de etnie,religie și sex.
  Practic se induce ideea ca această etnie este dumnezeiască și nimeni nu are voie să o atingă.

  RăspundețiȘtergere
 10. Pai si de ce PSD a votat asa ceva? Oare nu ii considerati vloi salvatorii natiunii?

  RăspundețiȘtergere
 11. Nu are a face numai cu PSD-vinovatul de serviciu ptr tot.(eu țin cu USR!).Problema este că au votat-o TOȚI DEOPOTRIVĂ:și PNL și USR și unele minorități.F.puțini au sesizat pericolul ei ptr identitatea națională.Mulți au votat-o ca "primarul"ptr că așa le-a cerut șeful de partid,sau ptr că este în trend"democratică""cerută de UE"pe principiul "toleranței" supralegiferate.Problema este că nu s-au propus amendamente și obiecții din partea opoziției ptr înlăturarea exagerărilor,și dublei măsuri.Opoziția,cu care eu țin și de la care mă așteptam,și-a dat măna cu PSD,și s-a pătat.Singurii care au obiectat,au fost cățiva minoritari(ungur,sârb,tătar).Legea a fost propusă de un evreu marionetă și a fost susținută în unanimitate de PNL ptr că a fost bâgată cu forța-și la presiune externă-spre aprobare de către Uniunea Europeană,SUA,Canada,etc,care au deja legi asemănătoare(în Canada din ac.categ.privilegiată fac parte alături de evrei și alte categorii "dicriminate"cărora li se acordă privilegii"compensatorii":musulmanii și gay,de care nu ai voie să te atingi sau plângi,ptr că întâi ești suspectat de antisemitism,antimulticulturalism și numai după o atentă cercetare,dacă ai dreptate se deschide o anchetă împotriva infractorului minoritar etc)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 02.44 Oare trece o lege daca nu e votata de PSD-ALDE? Nuuuuuu, categoric, nuu!
   Nu mai gasi justificari tradatorilor de tara!

   Ștergere
 12. Pregătiți-vă de sacrificiu și mucenicie!Iubitul unora de mai sus,K.V.J,a promulgat legea FOARTE REPEDE,fiind deci de acord și în UNANIMITATE cu PSD,PNL.USR etc.Nu a întors legea la parlament,cum a făcut cu celelalte legi.Toți și-au dat măna frățește.Pe romăni și alte etnii din țară"ne-evrei"nu ne mai apără decât Dumnezeu.citez:"Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 2 iulie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului", ne informeaza site-ul președenției.Conform Adevarul, ActiveWatch i-a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis să nu promulge această lege întrucât „dublează legislaţia deja în vigoare, nu are şanse reale să fie aplicată şi nu asigură proporţionalitatea limitării libertăţii de expresie în raport cu gravitatea discursului“

  RăspundețiȘtergere
 13. Toti care fac politica in Romania o fac fiindca au ” certificat” de loialitate de la conducătorii evreilor sefarzi(slugi ale satanei)…nu mai puneti pret pe nici o vorba rostita de haimanalele din parlament…astia si-au vandut sufletul si sunt doar roboței.Nu a-ți văzut că toți aleșii fac căte o vizită în Israel(Ponta a fost chiar și consilier al primului ministru din Israel)adică la Marea Poartă de unde provin cei ce dețin toate băncile și puterea monetară din lume?Apoi mai fac căte o vizită sau își asigura loialitatea și față de SUA(fiara ce se ridică din mare)care susține și reprezintă interesele Israelului.Toți conducătorii de partide de la noi au primit"binecuvăntarea"fie de la Soros,fie de la Inalta Poartă,
  iar cei ce nu s-au dus să o ia(din patriotism),au fost grabnic înlocuiți sau înlăturați de la șefie.F.mulți dintre cei din opoziție care critică temenelele PSD fața de Israel,sunt cu Soros,alt evreu.Soarta Romăniei se dispută acum între cele două tabere de evrei,care au transformat România în câmp de înfruntare personală pentru acapararea puterii și controlului complet.60% din activele,companiile,industrii,ONG-uri si 65% din terenurile țării,sunt deținute de aceste două tabere.Practic,noi românii doar credem că suntem stăpâni la noi în țară.În realitate suntem priviți ca un balast nefolositor care își duce viața pe teritoriul pe care ei sunt proprietari,și ca orice proprietar și patron,nu vrea să piardă în afaceri ci se străduiesc să cheltuiască căt mai puțin cu întreținerea"sclavilor români".Patrioții români nu mai au nici o putere.Le sunt tăiate aripile din fașă cu ștampila de"naționalist"de către propaganda antiromăneasca a mass mediei,care le este 100% aservită și loială.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si ce, n-ai sa te mai poti ruga?
   Si daca esti student, nu stii sa lasi spatii intre cuvinte?

   Ștergere
 14. Urmează interzicerea Sf.Cruci sub toate formele, ca fiind simbol antisemit…și următoarele......

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se va interzice si religia in scoli câteva persoane au avut viziuni.Cruce interzisă,religie interzisă.

   Ștergere