miercuri, 16 aprilie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE , DIN MAREA ŞI SFÂNTA ZI DE LUNI !

                                          La UTRENIE,
                     SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI  !
                                (XXII , 15 - 46 ; XXIII, 1 - 39 )

În vremea aceea au făcut sfat fariseii ca să prindă pe IISUS în cuvânt. Şi au trimis la EL pe ucenicii lor împreună cu irodianii , zicând : Învăţătorule, ştim că eşti omul adevărului şi înveţi pe oameni calea Lui DUMNEZEU după adevăr , şi nu-ţi pasă de nimeni , pentru că nu te uiţi la faţa oamenilor. Deci spune nouă: cum ŢI se pare ŢIE ? Se cade să dăm dajdie Cezarului, sau nu ?
Dar IISUS , cunoscând vicleşugul lor , le-a răspuns : ce Mă ispitiţi , făţarnicilor ?Arătaţi - Mi banul dajdiei .Iar ei I-au adus un dinar. El i-a întrebat : al cui este chipul acesta şi minscripţia de pe el ?  Ale Cezarului , au răspuns ei. Atunci IIsus a zis către ei : daţi deci Cezarului cele ce sânt ale Cezarului , şi lui Dumnezeu cele ce sânt ale lui Dumnezeu.Şi auzind acestea , s-au minunat , şi lăsându-L ,s-au dus .În aceeaşi zi s-au apropiat de Dânsul saducheii , care zic că nu este înviere, şi L-au întrebat pe El , zicând : Învăţătorule , Moise a zis : dacă va muri cineva neavând copii , fratele lui să ia de soţie pe cea văduvă şi să ridice urmaşi fratelui său . Deci erau la noi şapte fraţi;şi cel dintâi s-a însurat şi a murit şi , neavând urmaşi , a lăsat pe femeia sa frateleui său. Tot aşa şi al doilea şi al treilea, până la a şaptealea . Iar la urmă , după ei toţi , a murit şi femeia . Aşadar la erau Înviere , a căruia dintre cei şapte va fi femeia , căci toţi au avut-o de nevastă ? Iar IIsus , răspunzând , le-a zis : vă rătăciţi, neştiind Scripturile şi nici puterea lui Dumnezeu, pentru că la Înviere nici bărbaţii nu se însoară , nici femeile nu se mărită, ci sânt ca Îngerii lui Dumnezeu în Cer. Iar despre Învierea morţilor n-aţi citit , oare, ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu când zice: Eu sânt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob? Însă Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii . Iar mulţimile , care-L ascultau ,erau uimite de învăţătura Sa. Dar fariseii , auzind că a astupat gurile saducheilor , s-au apropiat de Dânsul şi unul dintre ei , învăţător de lege , ispitindu- L , L-a întrebat : Învăţătorule , care poruncă este mai mare în lege ? Iar IIsus i-a răspuns : să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta , cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este întâia şi cea mai mare poruncă . Iar a doua , asemenea acesteia , este : să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată legea şi proorocii. Şi, fiind adunaţi fariseii , i-a întrebat IIsus, zicând : ce vi se pare vouă desore Hristos , al cui Fiu este ? Iar ei I-au răspuns :al lui David . Dânsul i-a întrebat iarăşi : cum atunci David cu duhul îl numeşte pe El Domn, când zice : zis-a Domnul Domnului Meu : şezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale. Deci , dacă David îl numeşte pe El Domn , cum este fiul lui ? Dar nimeni nu putea să-I răspundă o vorbă şi nici n-a mai îndrăznit cineva , din ziua aceea , să-L mai întrebe ceva . Atunci IIsus a vorbit mulţimilor şi ucenicilor Săi , zicând : pe scaunul lui Moise au şezut cărturarii şi fariseii . Deci toate câte vă vor zice vouă să păziţi , păziţi-le şi faceţi-le ;dar după faptele lor să nu faceţi, căci ei zic , dar nu fac. Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor , iar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. Toate faptele lor le fac ca să fie văzuţi de oameni : îşi lăţesc filacteriile şi -şi măresc ciucurii de la poalele hainelor ; le place să stea în capul mesei la ospeţe şi pe scaunele cele dintâi în sinagogi şi să li se închine lumea prin târguri şi să-i numească oamenii : rabi, rabi. Voi însă să nu vă numiţi rabi , căci Învăţătorul vostru unul singur este , Hristos , iar voi toţi sânteţi fraţi. Nici tată să nu vă numiţi pe pământ , căci Tatăl vostru unul este Cel din Ceruri. Să nu vă numiţi nici Învăţător , căci Învăţătorul vostru este unul singur : Hristos.Iar care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru ; căci cine se va smeri pe sine se va înălţa. Vai vouă cărturarilor şi fariseilor făţarnici ! Pentru că închideţi Împărăţia Cerurilor înaintea oamenilor, nici voi nu intraţi şi nici pe cei care vor să intre,  nu-i lăsaţi. Vai vouă , cărturarilor şi fariseilor făţarnici ! Pentru că mâncaţi casele văduvelor şi cu făţărnicie faceţi Rugăciuni lungi ; pentru aceasta mai multă osândă veţi lua. Vai vouă , cărturarilor şi fariseilor făţarnici ! Pentru că voi înconjuraţi marea şi uscatul ca să faceţi un prozelit ; şi dacă îl dobândiţi , îl faceţi fiu Gheenei , îndoit decât voi . Vai vouă , povăţuitorilor orbi , care ziceţi că cel care se va jura pe templu nu este cu nimic vinovat , dar cel care se va jura pe aurul templului este vinovat . Nebuni şi orbi ! Ce este mai mare ? Darul , sau Altarul care sfinţeşte Darul ? Deci cel care se jură pe el şi pe toate câte sânt deasupra lui . Şi cel care se jură pe templu se jură pe le şi pe cel care locuieşte în el.Şi cel care se jură pe Cer se jură pe scaunul lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade în el . Vai vouă , cărturarilor şi fariseilor făţarnici  ! Pentru că toţi daţi zeciuială din izmă , din mărar şi din chimen , dar aţi lăsat părţile cele mai grele ale legii : judecata, mila şi credinţa ;pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi . Povăţuitorii orbi , care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila . Vai vouă cărturarilor şi fariseilor făţarnici ! Pentru că voi curăţiţi partea cea dinafară a paharului şi a blidului , iar pe dinăuntru sânt pline de răpire şi de nedreptate . Fariseule orb , curăţeşte întâi partea cea dinăuntru a paharului şi a blidului , ca să fie curată şi cea dinafară . Vai vouă , cărturarilor şi fariseilor făţarnici ! Pentru că voi semănaţi cu mormintele cele văruite , care pe dinafară se arată frumoase , dar înăuntru sânt pline de oasele morţilor şi de toată necurăţia . Aşa şi voi , pe dinafară vă arătaţi drepţi oamenilor , dar înăuntru sânteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege . Vai vouă , cărturarilor şi fariseilor făţarnici  ! Pentru că voi zidiţi mormintele proorocilor şi împodobiţi şi împodobiţi gropile drepţilor , zicând : dacă am fi fost noi în zilele părinţilor noştri , n-am mai fi fost părtaşi cu ei la vărasrea sângelui proorocilor . Aşadar voi înşivă mărturisiţi că sânteţi fiii celor care au omorât pe prooroci .Dar voi umpleţi cu vârf măsura părinţilor voştri . Şerpi , pui de năpârci , cum veţi scăpa de osânda Gheenei ? De aceea , iată Eu trimit la voi prooroci şi înţelepţi şi cărturari ;dintre ei veţi ucide şi veţi rastigni , dintre ei veţi bate în adunările voastre şi îi veţi goni din oraş în oraş , ca să vină asupra voastră tot sângele drepţilor , care s-a vărsat pe pământ , de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia , fiul lui Varahia  , pe care l-aţi omorât între templu şi Altar . Adevărat vă spun vouă că vor veni toate acestea peste neamul acesta . Ierusalime, Ierusalime , cel care ai omorât pe prooroci şi ai ucis cu pietre pe cei trimişi la tine , de câte ori am vrut să adun pe fiii tăi , cum îşi adună găina puii săi sub aripi , dar n-aţi vrut . Iată casa voastră vi se lasă pustie. Căci vă spun vouă : de acum nu Mă veţi mai vedea până când nu veţi zice : bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! 
Dragilor, urmează şi SFANTA  EVANGHELIE tot din Sfanta şi Marea Zi de Marţi de la Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie. 
                                               Cu dragoste, Maria


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu