joi, 17 aprilie 2014

SFÂNTA EVANGHELIE A SFINTEI LITURGHII ,DIN MAREA ŞI SFÂNTA ZI DE MARŢI !

                                     Sfânta  Evanghelie de la MATEI !
                            ( XXIV , 36-51; XXV , 1 - 46 ; XXVI , 1 -2 )

Zis-a Domnul către ucenicii Săi  : de ziua şi de ceasul acela , nimeni nu ştie , nici Îngerii din Ceruri , nici Fiul , ci numai Tatăl Meu singur . Cum a fost în zilele lui Noe , aşa va fi şi la venirea Fiului Omului . Căci precum era în zilele cele dinainte de potop , când oamenii mâncau şi beau , se însurau şi se măritau , până în ziua în care a intrat Noe în corabie , şi n-au ştiut nimic , până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi ; tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului . Atunci din doi care vor fi în câmp , unul se va lua şi altul se va lăsa . Din două care vor măcina la moară , una se va lua şi alta se va lăsa . Deci privegheaţi , căci nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. Însă să ştiţi aceasta că , de-ar şti stăpânul casei în care ceas din noapte va veni furul , ar priveghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa . Pentru aceasta şi voi fiţi gata , căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi . Cine este , oare , slujitorul cel credincios şi înţelept , pe care l-a pus stăpânul său peste slujitorii săi , ca să le dea hrană la vreme ? Fericit este slujitorul acela pe care , venind stăpânul său , îl va găsi făcând aşa . Adevărat vă spun vouă că îl va pune peste toate averile sale. Dacă însă slujitorul acela, fiind rău , va zice în inima sa : stăpânul meu va întârzia , şi va începe să bată pe tovarăşii săi şi să mănânce şi să bea cu beţivii , va veni stăpânul slujitorului aceluia în ziua în care nu se aşteaptă şi în ceasul în  care nu se gândeşte , şi - I va tăia din dregătorie şi -I va face părtaş cu făţarnicii . Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor . Atunci se va asemăna Împărăţia Cerurilor cu zece fecioare care , luându-şi candelele lor , au ieşit în întâmpinarea Mirelui . Cinci însă din ele erau înţelepte , iar cinci nebune . Cele nebune , luându-şi candelele lor , n-au luat cu ele untdelemn ; iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase , o dată cu candelele lor . Dar întârziind Mirele , au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare : iată , Mirele vine ; ieşiţi în întâmpinarea Lui ! Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi şi-au împodobit candelele lor .Iar cele nebune au zis celor înţelepte : daţi - ne din untdelemnul vostru , căci se sting candelele noastre .Dar cele înţelepte au răspuns , zicând : pentru ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă , mai bine duceţi-vă la cei ce vând şi vă cumpăraţi .Dar , plecând ele să cumpere , a venit Mirele şi cele care erau gata au intrat cu El la nuntă şi s-a închis uşa . Iar mai pe urmă au sosit şi celelalte fecioare , zicând : Doamne, Doamne , deschide-ne nouă . Dar El răspunzând a zis : adevărat vă spun vouă  : nu vă cunosc pe voi . Drept aceea , privegheaţi căci nu ştiţi ziua , nici ceasul , în care va veni Fiul Omului. Căci în acelaşi chip un om oarecare , plecând departe ,a chemat slujitorii săi şi le-a încredinţat averea sa : unuia i-a dat cinci talanţi , altuia doi , iar altuia unul, fiecăruia după puterea lui , apoi a plecat. Îndată cel care primise cei cinci talanţi s-a dus şi a neguţătorit cu ei şi a făcut alţi cinci talanţi . Tot aşa şi cel cu doi a dobândit şi el alţi doi . Iar cel care primise un talant s-a dus şi a săpat în pământ ascunzând argintul stâpânului său . Dar , după multă vreme , s-a înapoiat stâpânul acelor slujitori şi le-a cerut socoteala . Apropiindu-se cel care primise cinci talanţi , a adus alţi cinci talanţi, zicând : stăpâne , cinci talanţi mi-ai dat , iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei . Iar stăpânul său i-a zis : bine, slujitor bun şi credincios , peste puţine ai fost credincios , peste multe te voi pune;intră în bucuria stăpânului tău. Apropiindu-se şi cel care primise doi talanţi , a zis : stăpâne , doi talanţi mi-ai dat , iată alţi doi talanţi am dobândit cu ei. Stăpânul său i-a zis : bine , slujitor bun şi credincios , peste puţine ai fost credincios , şi peste multe te voi pune ; intră în bucuria stăpânului tău . Apoi, apropiindu-se cel care primise un talant , a zis : stăpâne , te-am ştiu că eşti om aspru ,care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai vânturat . De aceea m-am temut şi m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ;iată ia-ţi ce este al tău . Iar stăpânul său , răspunzând i-a zis : slujitor viclean şi leneş , ai ştiut că secer unde n-am semănat şi că adun de unde n-am vânturat ? Pentru aceasta se cuvenea ca tu să fi dat banii mei schimbătorilor de bani şi eu , venind , mi-aş fi luat înapoi ce este al meu cu dobândă . Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. Căci tot celui care are i se va da şi-i va prisosi ; iar de la cel care nu are se va lua şi ceea ce are ; iar pe slujitorul cel netrebnic aruncaţi-l în întunericul cel mai dinafară . Acolo unde va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Iar când va veni Fiul Omului în slava Sa şi toţi Sfinţii Îngeri cu El , atunci va şedea pe scaunul slavei Sale . Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile ;şi -i va despărţi pe unii de alţii , cum desparte păstorul oile de capre ; şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga . Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Sa : veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu ,moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeirea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau ; străin am fost şi M-aţi primit ; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat ; bolnav am fost şi M-aţi căutat ;în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii îi vor răspunde, zicând : Doamne, cînd Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit , sau însetat şi Ţi-am dat să bei ? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat ? Şi când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine ?  Iar Împăratul , răspunzând , va zice către ei : adevărat vă spun vouă că , întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici , Mie Mi-aţi făcut . Atunci va zice şi celor de-a stânga Sa : duceţi-vă de la Mine , blestemaţilor , în focul cel veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mînânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau ; străin am fost şi nu M-aţi primit ; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat ;bolnav şi în temniţă , şi nu M-aţi cercetat . Atunci vor răspunde şi ei : Doamne, când Te-am văzut flămând , sau însetat , sau străin , sau gol , sau bolnav , sau în temniţă , şi nu Ţi-am slujit Ţie ? El însă le va răspunde şi le va zice : adevărat vă spun vouă că , întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici , nici Mie nu Mi-aţi făcut . Şi vor merge aceştia la chinuri veşnice , iar drepţii la viaţa veşnică . Iar , după ce a sfârşit toate cuvintele acestea , a zis IIsus către ucenicii Săi : ştiţi că peste două zile vor fi Paştile şi Fiul Omului se va da să se răstignească.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ ŢIE !
                                          Cu dragoste şi cu aleasă preţuire, 
                                                                     Maria

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu