joi, 17 aprilie 2014

SFINTELE EVANGHELII DIN SFÂNTA ŞI MAREA ZI DE MIERCURI !

                                        La Utrenie  , 
                           Sfânta Evanghelie de la IOAN !
                                    (XII, 17 - 50 )

În vremea aceea mulţimea care fusese cu IIsus mărturisea cum l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea a ieşit poporul înaintea Lui , pentru că auzise că a făcut această Minune . Deci fariseii ziceau între ei : vedeţi că nimic nu folosiţi ! Iată lumea s-a dus după Dânsul. Şi erau unii greci dintre cei care veniseră să se închine la praznic ; aceştia s-au apropiat de Filip , care era din Betsaida Galileii , şi l-au rugat zicând : doamne , voim să vedem pe IIsus . A venit Filip şi i-a spus lui Andrei , şi apoi Andrei şi Filip I-au spus lui Iisus . Iar IIsus le-a răspuns , zicând : a venit ceasul ca să se preamărească Fiul Omului. Adevărat, adevărat vă spun vouă că dacă grăuntele de grâu , când cade în pământ , nu va muri , rămâne numai el ; iar dacă va muri , aduce multă roadă . Cel ce-şi iubeşte sufletul său îl va pierde; iar cel ce-şi urăşte sufletul său în lumea aceasta îl va păstra spre viaţa cea veşnică .Dacă slujeşte cineva Mie , să vină după Mine şi unde sânt eu acolo va fi şi slujitorul Meu.Dacă va sluji cineva Mie , îl va cinsti Tatăl Meu. Acum sufletul Meu este tulburat, dar ce voi zice ?  Părinte , izbăveşte-Mă pe Mine de ceasul acesta .Părinte, preamăreşte numele Tău. Atunci a venit glas din Cer : L-am preamărit şi iarăşi îl voi preamări. Iar poporul care era de faţă şi auzea , zicea : a fost tunet ! Alţii ziceau : a vorbit cu Dânsul un Înger . IIsus a răspuns şi a zis : nu pentru Mine a venit glasul acesta , ci pentru voi.Acum este judecata acestei lumi.Acum stăpânitorul acestei lumi va fi izgonit afară. Iar Eu, când voi fi înălţat de pe pământ , pe toţi îi voi trage după Mine.Iar aceasta o zicea, arătând cu ce moarte avea să moară. Atunci mulţimea I-a răspuns : noi am auzit din lege că Hristos rămâne în veci, deci cum zici Tu că trebuie să fie înălţat Fiul Omului ? Atunci IIsus a zis ătre ei : puţină vreme mai este Lumina la voi. Umblaţi până când aveţi Lumina , ca să nu vă cuprindă întunericul; căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge. Până când aveţi Lumina , credeţi în Lumină, ca să fiţi fiii Luminii. Acestea le-a zis IIsus şi , ducându-se , s-a ascuns de ei. Dar, deşi a făcut atâtea Minuni înaintea lor , ei tot nu credeau în El , ca să se împlinească cuvântul proorocului Isaia , pe care L-a zis : Doamne , cine a crezut în ceea ce a auzit în ceea ce a auzit de la noi ? Şi : braţul Domnului cui s-a descoperit ? De aceea nu puteau să creadă , pentru că iarăşi Isaia a zis : au orbit ochii lor şi s-au împietrit inima lor , ca să nu vadă cu ochii şi nici să înţeleagă cu inima cu inima , ca nu cumva să se întoarcă şi Eu să-I vindec. A zis Isaia acestea , fiindcă a văzut slava Lui şi a grăit despre El. Însă şi dintre căpetenii mulţi au crezut ăn El , dar de teama fariseilor nu mărturiseau , pentru ca să nu mai fie izgoniţi din sinagogă ,pentru că ei au iubit slava omenească mai mult decât slava lui DUMNEZEU. Iar IIsus a strigat şi a zis : cine crede în Mine nu crede în Mine , ci în Cel ce M-a trimis pe Mine.Şi cine Mă vede pe Mine vede pe Cel care M-a trimis pe Mine . Eu Lumină am venit în lume , pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. Şi dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu crede , nu-l judec Eu , căci n-am venit să judec lumea , ci ca să mântuiesc lumea.Cine se leapădă de Mine şi nu primeşte cuvintele Mele are judecător care să-l judece : cuvântul pe are L-am grăit ; acela îl va judeca în ziua cea de apoi. Pentru că EU nu am grăit de la Mine , ci Tatăl Cel care M-a trimis , Acela Mi-a dat Poruncă ce să spun şi ce să vestesc şi ştiu că Porunca Lui este viaţa veşnică . Deci cele ce vestesc Eu , precum Mi-a spus Mie Tatăl , aşa le vestesc. 
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ  ŢIE !

             LA  SFÂNTA ŞI  DUMNEZEIASCA  LITURGHIE , 
                    SFÂNTA EVANGHELIE DE LA MATEI !
                                    ( XXVI , 6 - 16 )

În vremea aceea , fiind IIsus în Betania ,în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de Dânsul o femeie având având un alabastru cu mir de mare preţ şi l- turnat pe capul Lui, când El şedea la masă ; însă, văzând aceasta , ucenicilor lui le-a părut rău şi a zis : de ce s-a făcut această risipă ? Căci acest Mir se putea vinde cu preţ mare, iar banii iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus , aflând , le-a zis : pentru ce faceţi supărare femeii ? Ea a făcut un lucru bun faţă de Mine, căci pe săraci pururea îi aveţi cu voi , dar pe Mine nu Mă aveţi pururea ; dacă ea a turnat mirul acesta pe trupul Meu ,spre îngroparea Mea a făcut-o . Adevărat vă spun vouă că oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta , în toată lumea , se va spune şi ce a făcut ea , spre pomenirea ei. Atunci unul din cei doisprezece care se numea Iuda Iscarioteanul s-a dus la căpeteniile preoţilor şi le-a zis : ce voiţi să-mi daţi şi eu vi-L dau în mâinile voastre ? Iar ei s-au învoit cu el - treizeci de arginţi. Şi de atunci căutau un prilej potrivit , ca să-L dea în mâinile lor. 
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie !
Dragii mei, şi eu am primit PORUNCĂ de la MÂNTUITORUL, ca să scriu toate căte le văd si le aud, exact asa precum mi le-a încredinţat mie roabei Sale şi păcătoasei de mine.
Şi aşa am făcut şi fac,şi nu mă abat deloc , de la CALEA LUI  DUMNEZEU.
                                Cu dragoste şi preţuire, Maria.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu