luni, 14 aprilie 2014

SEMNELE VENIRII LUI IISUS ! SFINTELE EVANGHELII , DIN SFÂNTA ŞI MAREA ZI LUNI !

                                           La UTRENIE , 

                   SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI  !
                                   (XXI , 18 - 44 )

În vremea aceea , pe când se întorcea în oraş , IISUS a flămânzit ; şi văzând un smochin lângă drum , s-a dus la el ; dar negăsind nimic într - însul , decât numai frunze , a zis smochinului : de acum înainte să nu mai dea rod din tine în veci.  Iar smochinul s-a uscat chiar în clipa aceea . Văzând aceasta , ucenicii s-au minunat şi au zis : cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă ? IIsus însă a răspuns şi le-a zis : adevărat vă spun vouă că , dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi , veţi face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci şi muntelui acestuia de veţi zice , ridică-te şi te aruncă în mare, se va face aşa ;şi toate câte veţi cere în rugăciunea voastră cu credinţă, veţi primi. Şimintrând în templu , s-au apropiat de Dânsul , care învăţa , căpeteniile preoţilor şi bătrânii poporului şi I-au zis : cu ce putere faci şi cine Ţi-a dat puterea aceasta ? Iar IISUS, răspunzând , le-a zis :vă voi întreba şi EU pe voi un cuvânt , la care de-MI veţi răspunde şi EU vă voi spune cu ce putere face acestea . Botezul lui Ioan de unde a fost : din cer , sau de la oameni ? Iar ei cugetau întru sine , zicând : dacă vom zice : din cer , ne va spune : pentru ce dar n-aţi crezut lui ? Iar dacă vom zice :  de la oameni, ne temem de popor , pentru că toţi îl socotesc pe Ioan ca pe un prooroc. Atunci,răspunzând lui IISUS , au zis : nu ştim. Zis-a lor şi EL : nici EU nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea. Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii ; şi mergând la cel dintâi , i-a zis : fiule , du-te astăzi de lucrează în via mea. Acesta însă , răspunzând , i-a zis : nu vreau ; dar mai pe urmă părându-i rău , s-a dus. Mergând la celălalt , i-a zis tot aşa ; acela , răspunzând ,a zis : eu, doamne , voi merge, dar nu 
s-a dus .Care dintre aceşti doi a făcut voia tatălui său ? I-au răspuns : cel dintâi. IISUS le-a zis : adevărat vă spun vouă că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în Împărăţia lui DUMNEZEU , căci a venit Ioan la voi în calea dreptăţii şi n-aţi crezut în el ; dar vameşii şi desfrânatele au crezut, iar voi aţi văzut şi nu v-aţi căit nici după aceea , ca să credeţi în el. Ascultaţi altă pildă : era un om oarecare stăpân al casei sale , care a sădit vie ; a împrejmuit-o cu gard , a săpat într-însa teasc , a clădit un turn de pază , şi a dat-o lucrătorilor , iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor , a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade ; dar lucrătorii , punând mâna pe slujitori , pe unul l-au bătut , pe altul l-au omorât , iar pe altul l-au ucis cu pietre . Din nou a trimis pe alţi slujitori , mai mulţi decât cei dintâi , şi le-au făcut şi acelora tot aşa .La urmă a trimis la ei pe fiul său , zicând :  se vor ruşina de fiul meu ; însă lucrătorii  viei , văzând pe fiul , au zis între ei :  acesta este moştenitorul , veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Şi punând mâna pe el , l-au scos afară din vie şi l-au omorât. Deci , când va veni stâpănul viei , ce va face acelor lucrători ? I-au răspuns : pe cei răi cu rău îi va pierde , iar via o va da altor lucrători , care-i vor da roadele la vremea lor . IISUS  le-a zis : n-aţi citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii , aceasta a ajuns să fie în capul unghiului ;  de la DOMNUL s-a făcut aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri ? De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăţia lui DUMNEZEU şi se va da neamului , care aduce roadele ei. Şi cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma , iar peste cine va cădea ea , îl va spulbera. 
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !

                         La  Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie ,
                  SFÂNTA  EVANGHELIE  DE  LA  MATEI  ! 
                                     (XXIV , 3 - 35 )

                SEMNELE  VENIRII
                              LUI  IISUS  HRISTOS !

În vremea aceea , şezând IISUS pe Muntele Măslinilor , s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi , la o parte, şi I-au zis : spune nouă când au să fie acestea şi care este semnul venirii TALE şi al sfârşitului acestei lumi ? Răspunzând , IISUS le-a zis : vedeţi să nu vă înşele cineva, fiindcă vor veni mulţi în numele MEU , zicând : eu sânt Hristos , şi pe mulţi vor înşela . De asemenea , veţi auzi de războaie şi veşti de războaie. Luaţi seama să nu vă înspăimântaţi , căci trebuie să fie toate acestea , dar încă nu va fi atunci sfârşitul. Se va scula un neam contra altui neam şi o împărăţie contra altei împărăţii , şi va fi foamete , ciumă şi cutremure pe alocurea .Dar toate acestea vor fi numai începutul durerilor . Atunci vă vor da la chinuri şi vă vor ucide , şi veţi fi urâţi de toate neamurile din pricina numelui MEU. Şi atunci mulţi vor fi slabi de înger şi se vor vinde unii pe alţii şi se vor urâ unii pe alţii. Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor înşela pe mulţi. Iar , din înmulţirea fărădelegii , dragostea multora se va răci . Dar cel ce va răbda până la sfârşit , acela se va mântui . Când se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea , spre mărturie la toate neamurile , atunci va veni sfârşitul. Deci , când veţi vedea urâciunea pustiirii , despre care s-a grăit prin proorocul Daniil , stând în locul cel sfânt - cine citeşte să înţeleagă - atunci cei din iudeea să fugă la munţi ; cel ce va fi pe casă să nu se coboare , ca să-şi ia ceva din casă ; iar cel care va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi , ca să-şi ia haina . Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele care vor alăpta , în zilele acelea ! Rugaţi-vă , ca să nu fie fuga voastră iarna , nici sâmbăta , căci va fi atunci strâmtoare mare , cum n-a fost de la începutul lumii până acum , şi nici nu va mai fi. Şi dacă nu s-ar scurta aceste zile , nici un om n-ar mai scăpa ; dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile . Atunci , de vă va spune cineva : iată , HRISTOS  este aici , sau acolo , să nu-l credeţi. Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi minuni , încât să amăgească , de va fi cu putinţă , chiar pe cei aleşi. Iată v-am spus mai dinainte . Deci , dacă vă vor zice : iată este în pustie , să nu ieşiţi ;  iată este în cămări , să nu credeţi . Căci precum porneşte fulgerul de la răsărit şi se arată până la apus , aşa va fi şi venirea Fiului Omului.Că oriunde va fi un stârv , acolo se vor aduna vulturii . Însă , îndată după strâmtoarea acelor zile , soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei ; iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerului se vor clătina . Atunci se va arăta pe Cer semnul Fiului Omului şi atunci vor plânge toate neamurile pământului ; şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă. EL va trimite pe Îngerii SĂI , în glas mare de trâmbiţă , şi vor aduna pe cei aleşi ai LUI din cele patru vânturi , de la o margine a cerurilor , până la celelalte margini. Luaţi pildă de la smochin : când mlădiţa lui este fragedă şi înfrunzeşte , atunci ştiţi că vara este aproape . Tot aşa şi voi , când veţi vedea toate acestea , să ştiţi că Fiul Omului este aproape , chiar lângă uşă. Adevărat vă spun vouă : nu va trece neamul acesta , până ce nu vor fi toate acestea. Cerul şi Pământul vor trece , dar Cuvintele Mele nu vor trece.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE , SLAVĂ  ŢIE !

Dragii mei , să vă fie de mare folos aceste dumnezeiesti Cuvinte, din DUMNEZEIASCA  EVANGHELIE .
Aveţi grijă de suflet, fiţi buni şi milostivi şi încercaţi să postiţi măcar în această săptămână a PĂTIMIRILOR  MÂNTUITORULUI  IISUS  HRISTOS, atât de la mâncare, dar mai ales de la vorbe grele, vorbe care rănesc şi aduc suferinţă aproapelui nostru.
Mergeţi şi vă spovediţi la PREOT, ca apoi să primiţi SFANTA şi Dumnezeiasca ÎMPĂRTĂŞANIE , cu Prea Scump şi Prea sfânt Trupul şi Sângele Domnului.
                           Ca întotdeauna , cu dragoste, Maria. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu