duminică, 19 ianuarie 2020

PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA, LA DUMINICA A 29 A , DUPĂ RUSALII !

              Image result for cleopa ilie

Predică la Duminica a XXIX-a după Rusalii
( Despre nerecunoştinţă şi nemulţumire faţă de Dumnezeu )

 Predici la duminici :

Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sînt?
Nu s-a aflat să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decît numai acesta ce este de alt neam?


(Luca 17, 17-18)


Iubiţi credincioşi,
După cum mulţumirea şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu îi aduc omului laudă, fericire şi binecuvîntare, tot aşa şi cei nemulţumitori şi nerecunoscători faţă de binefacerile lui Dumnezeu, au primit de la El aspre pedepse vremelnice şi veşnice. Nerecunoştinţa şi nemulţumirea omului faţă de binefacerile lui Dumnezeu se socoteşte ca o nebunie înaintea Lui. Acest lucru îl putem înţelege luminat din cuvintele Sfintei Scripturi care, arătînd nemulţumirea poporului iudeu faţă de atîtea binefaceri primite de la Dumnezeu, îl numeşte nebun cînd zice: Acest popor este nebun şi neînţelept. Şi, mustrînd nemulţumirea poporului, zice: Oare nu Acesta este Părintele tău care te-a zidit pe tine? (Deuteronom 32, 6). Apoi, arătînd nerecunoştinţa şi nemulţumirea poporului iudeu pentru binefacerile pe care le-a primit, zice: Oare acestea răsplătiţi Domnului?
După ce le arată binefacerile cele mari ce le-a făcut Dumnezeu cu ei, atît de nerecunoscători şi nemulţumitori, care au părăsit pe Dumnezeu şi s-au închinat diavolilor prin idolii lor, le zice: Jertfit-au diavolilor şi nu lui Dumnezeu, dumnezeilor pe care nu i-au ştiut. Şi iarăşi le zice: Pe Dumnezeu Cel ce te-a născut L-ai părăsit şi ai uitat pe Dumnezeu Cel ce te hrăneşte (Deuteronom 32, 17-18).
Apoi, arătînd Sfînta Scriptură şi pedeapsa dumnezeiască ce a urmat pentru nerecunoştinţa şi nemulţumirea lor faţă de marile binefaceri ale lui Dumnezeu, zice: Întoarce-voi faţa Mea de la dînşii şi voi arăta lor ce le va fi în zilele cele de apoi, că neam îndărătnic este, fii la care nu este credinţă întru dînşii. Ei M-au mîniat întru cel ce nu este Dumnezeu, mîniatu-M-au întru idolii săi, şi Eu îi voi mînia pe ei întru cel ce nu este neam... Că foc s-a aprins întru mînia Mea, arde-va pînă la iadul cel mai de jos, mînca-va pămîntul şi roadele lui, arde-va temeliile munţilor. Aduce-voi la ei rele şi săgeţile Mele îi vor sfîşia pe dînşii. Topindu-se de foame şi de mîncarea păsărilor şi de gîrbovire nevindecată. Dinţi de fiare voi trimite asupra lor cu mînia celor ce se tîrăsc pe pămînt. Din afară îi va stăpîni pe ei sabia şi din lăuntru frica... că voi ascuţi ca fulgerul sabia Mea, şi va începe mîna Mea a judeca şi voi răsplăti pedeapsă vrăjmaşă şi celor ce Mă urăsc pe Mine voi răsplăti (Deuteronom 32, 20-25; 41).
Prin proorocul Isaia îi zice neamului neînţelegător al lui Israel: Surzilor, auziţi, priviţi şi vedeţi (Isaia 42, 18). Apoi, arătîndu-le şi pedeapsa pentru nerecunoştinţa binefacerilor Lui, zice: El a vărsat asupra lor iuţimea mîniei Lui şi furiile războiului. Văpaia i-a cuprins şi n-au priceput, arşi au fost şi n-au luat seamă (Isaia 42, 25). Încă şi Neemia după ce arată marile faceri de bine ale lui Dumnezeu asupra poporului Israel, arată şi nerecunoştinţa lui faţă de atîtea binefaceri primite de la Dumnezeu, zicînd: Dar părinţii noştri s-au îndărătnicit şi şi-au învîrtoşat cerbicia lor. N-au ascultat poruncile Tale, nici s-au supus şi au uitat minunile Tale pe care le-ai făcut pentru ei; învîrtoşatu-s-au cu cerbicia lor şi în răzvrătirea lor şi-au ales căpetenie ca să se întoarcă în robia lor (Neemia 9, 16-17), şi iar zice: S-au răzvrătit împotriva Ta; au aruncat Legea Ta la spate; pe proorocii Tăi care îi îndemnau să se întoarcă la Tine i-au ucis şi Ţi-au adus hule mari (Neemia 9, 26). Arătînd apoi şi pedeapsa lui Dumnezeu pentru această răzvrătire a lor, zice: Atunci Tu i-ai dat în mîinile vrăjmaşilor lor, care i-au apăsat (Neemia 9, 27).
Ieremia, arătînd pedeapsa asupra nerecunoştinţei şi nemulţumirii poporului ales faţă de binefacerile primite de la Dumnezeu, zice: Cum, adică, să te iert, Ierusalime, pentru aceasta? Fii tăi M-au părăsit şi se jură pe dumnezei care n-au fiinţă. Eu i-am săturat, iar ei au făcut desfrînare, umblînd în grup pe la casele desfrînatelor. Ei sînt cai îngrăşaţi şi fiecare nechează după femeia aproapelui său, apoi zice: Este cu putinţă să nu pedepsesc aceasta, zice Domnul, şi Duhul Meu să nu se răzbune asupra unui popor ca acesta? (Ieremia 5, 7-9). Arătînd apoi pedeapsa ce îi aşteaptă pentru această răzvrătire, nerecunoştinţă şi nemulţumire faţă de binefacerile Sale, le zice: Casa lui Israel, iată Eu voi aduce asupra voastră un neam de departe, zice Domnul, un popor puternic, un popor vechi, un popor a cărui limbă tu nu o ştii şi nu vei înţelege ce grăieşte el. Tolba lui este ca un mormînt deschis şi ai lui sînt toţi viteji. Şi aceia vor mînca secerişul tău şi pîinea ta, şi vor mînca pe fii tăi şi pe fiicele tale, vor mînca strugurii tăi şi smochinele tale şi vor trece prin sabie cetăţile tale cele tari în care tu te încrezi (Ieremia 5, 15-17). În alt loc zice: Iată voi face cuvintele Mele foc în gura ta, iar pe poporul acesta îl voi face lemne şi îl va mistui focul acesta (Ieremia 15, 14).
Şi după dumnezeiescul împărat şi prooroc David arătînd nerecunoştinţa şi nemulţumirea poporului lui Israel faţă de binefacerile lui Dumnezeu, zice: Au uitat pe Dumnezeu, Care i-a izbăvit pe ei, Care a făcut lucruri mari în Egipt...(Psalm 105, 21) şi au jertfit lui Baal-Peor şi au mîncat jertfele morţilor. Şi L-au întărîtat pe El cu faptele lor (Psalm 105, 28-29). Şi au jertfit pe fiii lor şi pe fetele lor idolilor, au vărsat sînge nevinovat, sîngele fiilor lor şi al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan şi s-a spurcat pămîntul de sînge (Psalm 105, 37-38). Apoi, arătînd şi pedeapsa pentru această fărădelege şi nerecunoştinţă a lor faţă de Dumnezeu, zice: Atunci S-a aprins de mînie Domnul împotriva poporului Său şi a urît moştenirea Sa şi i-a dat pe ei în mîinile neamurilor şi i-au stăpînit pe ei cei ce-i urau pe ei. Vrăjmaşii lor i-au asuprit pe ei şi au fost nefericiţi sub mîinile lor (Psalm 105, 40-42).
Pînă aici am arătat cu mărturii din Sfînta Scriptură cît de mare este păcatul nerecunoştinţei şi al nemulţumirii faţă de binefacerile lui Dumnezeu precum şi pedeapsa pe care a dat-o Dumnezeu poporului lui Israel pentru aceste păcate. Vedem însă şi în Sfînta Evanghelie pe omul ce era dator cu zece mii de talanţi, cum milostivindu-se spre el stăpînul său i-a iertat toată datoria. Iar el n-a voit să ierte pe omul care îi era dator numai cu o sută de dinari. Pentru această nerecunoştinţă şi nemulţumire faţă de binefacerile ce le-a primit de la stăpînul său, a fost dat pe mîna chinuitorilor pînă ce va plăti toată datoria (Matei 18, 24-34). Vedeţi cît de mare este păcatul nerecunoştinţei faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni?
Iubiţi credincioşi,
După ce am arătat pedeapsa lui Dumnezeu pentru acest păcat, voi prezenta o istorioară adevărată prin care iarăşi se va arăta cum pedepseşte Preabunul Dumnezeu pe omul cel nemulţumit de binefacerile primite de la El.
Un mare făcător de rele, într-o vreme fiind foarte ostenit de cale, s-a dus şi s-a culcat la umbra unui zid vechi. Pe cînd dormea el, i-a grăit cineva, zicîndu-i: "Scoală-te repede de aici şi mergi alături, căci cade zidul şi te omoară. Iar el s-a sculat repede şi fugind îndată a căzut zidul". Iar el, plin fiind de toate păcatele a pus în mintea sa că este un om bun şi îl iubeşte Dumnezeu, căci l-a scăpat de moarte şi nu-l urăşte pentru faptele şi uciderile care le-a făcut în viaţă. Deci, a cumpărat tămîie şi lumînări şi intrînd în biserică a zis: "Mulţumesc Ţie, Doamne, că m-ai scăpat de la această mare primejdie şi de moarte". El n-a înţeles că alta voieşte Dumnezeu de la el, adică să-şi îndrepte viaţa şi să nu mai facă rău.
Apoi a început din nou a face tot felul de răutăţi, fără nici o căinţă de păcatele lui. Dar într-o noapte, pe cînd dormea pe patul său, i s-a arătat cineva şi i-a zis: "Eu sînt cel care te-a trezit cînd dormeai sub zid şi tu, în loc să te pocăieşti, mărturisindu-ţi păcatele şi să pui hotărîre în inima ta ca să nu mai faci cele rele înaintea lui Dumnezeu, ai adus tămîie şi lumînări la biserică şi ai socotit că îmi sînt plăcute faptele şi făţărniciile tale. Să ştii că pentru aceasta te-am izbăvit de primejdia aceea, ca să nu mori nepocăit. Iar tu, în loc de pocăinţă iar ai început a face cele rele ale tale. De aceea, pentru nerecunoştinţa şi nemulţumirea ta care ai arătat-o faţă de bunătatea lui Dumnezeu, nu vei muri repede ca să nu te vadă nimeni, cum era să-ţi fie moartea sub acel zid, ci vei tras în ţeapă în mijlocul oraşului ca să te vadă toţi oamenii şi să ia pildă spre îndreptarea lor, văzînd cum moare un tîlhar şi ucigaş nepocăit". La aceste cuvinte el se înfricoşează, dar îndată prinzîndu-l oamenii, l-au dus la judecătorul cetăţii şi el a hotărît să fie tras în ţeapă în mijlocul tîrgului ca să-l vadă toţi şi să nu urmeze acelui tîlhar nemulţumitor şi nerecunoscător faţă de binefacerile lui Dumnezeu. (Mărgăritarele Sf. Ioan Gură de Aur, Bucureşti, 1746, p. 163)
Iubiţi credincioşi,
Toţi oamenii sînt datori a mulţumi lui Dumnezeu, ziua şi noaptea pentru toate cele bune şi cele rele pe care le primesc de la El. Că cel ce nu mulţumeşte supără pe Dumnezeu şi în loc de bune va primi cele rele, adică boală, pagubă, tulburare şi osîndă veşnică. Aţi auzit de pedeapsa lui Dumnezeu asupra evreilor nemulţumiţi din legea veche. Aţi auzit şi de pedeapsa cumplită asupra tîlharului nepocăit din istorioara de mai sus. Aţi auzit şi de nemulţumirea şi lipsa de recunoştinţă a celor nouă leproşi din Evanghelia de azi. Toţi zece se rugau şi strigau la Fiul lui Dumnezeu să se milostivească şi să-i vindece. Dar după ce s-au vindecat, numai unul s-a întors la Hristos şi căzîndu-I în genunchi, I-a mulţumit cu lacrimi. De aceea şi Domnul a zis: Oare nu zece s-au vindecat? Dar cei nouă unde sînt? Nu s-au gîndit să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu, decît numai acesta care este de alt neam? Apoi, i-a zis celui vindecat: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mîntuit! (Luca 17, 17-19).
Vedeţi că cel ce mulţumeşte se şi mîntuieşte, căci are credinţă în Dumnezeu? Iar cel nerecunoscător, este departe de Dumnezeu, pentru că este nepocăit, adică zace în păcate. De aceea de va muri în această stare, unul ca acela se va osîndi în iad.
Acum să ne întrebăm fiecare: Oare noi mulţumim zilnic şi în fiecare ceas lui Dumnezeu pentru binefacerile primite? Sau uităm de această mare poruncă? Căci şi Sfîntul Apostol Pavel ne porunceşte, zicînd: Pentru toate mulţumiţi (I Tesaloniceni 5, 18; Efeseni 5, 20). Ştim că mulţi cîrtesc în inimile lor şi zic la necaz: "Pentru ce să mulţumesc lui Dumnezeu, că iată sînt bolnav, nu s-a împlinit cererea, soţul este rău, copilul n-a reuşit?" Dar să te întreb în numele lui Dumnezeu: Oare cînd erau sănătoşi şi tineri şi aveau de toate şi toţi îi cinsteau, atunci mulţumeau lui Dumnezeu? Atunci veneau regulat la biserică, se spovedeau, posteau şi se împărtăşeau cu Preacuratele Taine? Sau erau tot aşa de nepăsători, şi puţin credincioşi ca acum?
Dacă n-ai reuşit azi, vei reuşi sigur mîine. Numai să nu ceri cele ce nu-ţi sînt de folos. Dacă eşti bolnav azi, de ce cîrteşti? Dar n-ai fost sănătos toată viaţa şi ai uitat să mulţumeşti Ziditorului tău? Dacă ai pierdut ceva sau nu ţi s-a împlinit cererea, de ce te superi şi mînii pe Dumnezeu? Nu cumva ceri lui Dumnezeu numai cele materiale şi trecătoare şi uiţi să ceri cele veşnice şi mîntuitoare? Poate de aceea nu ţi-a împlinit Domnul cererea, căci Dumnezeu pe cele materiale ţi le dă de la sine dacă vei căuta mai întîi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui (Matei 6, 33).
Aici credincioşii noştri fac o mare greşeală, că cer de la Dumnezeu mai întîi lucruri pămînteşti şi abia la urmă cer iertarea păcatelor, care ne asigură fericirea şi mîntuirea sufletului, iar Dumnezeu, dimpotrivă, ne porunceşte să căutăm mai întîi Împărăţia Cerului, adică biserica, rugăciunea, pocăinţa, împăcarea cu toţi, postul, smerenia şi Sfînta Împărtăşanie, şi numai la urmă să cerem şi cele pămînteşti: sănătate, reuşită în viaţă, căsnicie, copii, ajutor în toate, pe care ni le promite să ni le dea gratuit, chiar dacă nu le cerem.
Cum trebuie să mulţumim lui Dumnezeu? În toate zilele şi în fiecare ceas şi clipă să zicem în casă, la biserică, pe cale şi oriunde această scurtă rugăciune: "Slavă lui Dumnezeu pentru toate!" Dacă nu ni se împlineşte cererea, noi să-i mulţumim Mîntuitorului pentru tot ce ne-a dat în viaţă: pentru sănătate, pentru minte, pentru cei doi ochi, pentru pîinea zilnică, pentru servici, pentru copii, pentru preoţii care ne păstoresc, pentru Sfînta Cruce cu care biruim pe diavoli, şi mai ales pentru Evanghelie şi pentru că sîntem fii ai Bisericii Ortodoxe. Oare cîţi, alături de noi, sînt orfani, bolnavi fără leac, flămînzi, amăgiţi de secte şi robiţi de patimi, iar noi avem de toate şi nu mulţumim cît trebuie?
Cea mai înaltă rugăciune de mulţumire pe pămînt este Sfînta Liturghie. De aceea se mai numeşte şi jertfă euharistică, adică jertfă de laudă şi de mulţumire. Sîntem datori ca în fiecare sărbătoare şi mai ales Duminica să ascultăm slujba Sfintei Liturghii şi să mulţumim lui Dumnezeu pentru toate cîte ne-a dat în viaţă şi în timpul săptămînii care a trecut! Să trăim mulţumind, iar nu cîrtind. Să ne mulţumim cu tot ce ne dă Dumnezeu şi să zicem că nu sîntem vrednici de cît ne dă. De vom face aşa vom primi mai multe daruri de la El şi sufletul ne va fi în pace, iar dincolo cu îngerii în veci Îl vom slăvi. Amin.

10 comentarii:

 1. Vai de tine,Marie!Cate suflete ti-ai propus sa duci in iad?!Mii,zeci de mii,sute de mii,milioane?Vei arde vesnic cu posedarea ta,pt ca duhul dracilor iti spune toate aceste lucruri,nu Duhul Sfant!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anonim19 ianuarie 2020, 13:57
   Nu-mi purta mie de grija! Ai grija de sufletul tau care traieste si se zbate in intunericul iadului!
   Lasa-mi cititorii Blogului Dumnezeu Exista -Marturii,in pace! Poate fiecare dintre ei sa discearna binele de rău!Lasa sa ard eu vesnic in IAD si Semenii mei sa mearga in IMPARATIA CERURILOR !
   Te rog, nu mai scrie astfel de minciuni,căci nu ti le voi mai publica !

   Ștergere
  2. Anonim19 ianuarie 2020, 13:57
   Tu boteaza-te de inca o mie de ori la 21 de ani,căci tot in iad vei chinui vesnic!

   Ștergere
 2. Anonim19 ianuarie 2020, 13:57
  Te-am rugat sa nu mai scrii degeaba,căci oricum nu le voi citi si nici publica vreodata! Vrei sa ne luptam pentru HRISTOS CEL ADEVARAT? Atunci,s-o facem cu armele pe care HRISTOS ni le-a lasat.Stii care sunt acelea? Daca nu stii sau nu vrei sa le accepti,iata care sunt:
  Sfânta Evanghelie după Ioan
  123456789101112131415161718192021
  Capitolul 14
  1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine.
  2. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc.
  3. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu.
  4. Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea.
  5. Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem şti calea?
  6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.
  7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut.
  8. Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns.
  9. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl?
  10. Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările Lui.
  11. Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea.
  12. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.
  13. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul.
  14. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face.
  15. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.
  16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac,
  17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi!
  18. Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi.
  19. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii.
  20. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.
  21. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui.
  22. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii?
  23. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el.
  24. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis.
  25. Acestea vi le-am spus, fiind cu voi;
  26. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.
  27. Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze.
  28. Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi. De M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine.
  29. Şi acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla, ca să credeţi când se vor întâmpla.
  30. Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine;
  31. Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. Sculaţi-vă, să mergem de aici.

  RăspundețiȘtergere
 3. Nu a notat nimeni spusele lui Isus,citezi din niste texte inventate. Poate ca acela care-ti vorbeste de botezul la 21 de ani are mai multa dreptate si vrea sa te ajute. Isus a spus altceva,nu ce ne spune biserica. Singura ai spus ca biblia contine scene de cruzime care nu ar trebui sa fie acolo. Potopul lui Noe,adica uciderea oamenilor in masa( genocid) de catre Dumnezeu,nu ar fi trebuit sa fie in biblie? De fapt,oamenii nu au fost ucisi prin inec,ci prin radiatii provocate de explozii nucleare. Cine i-a facut pe oameni,i-a si omorit iar creatorii sint niste savanti de pe alta planeta,condusi de Yahve si ucigasii sint cei din guvernul lor,niste politicieni din gruparea lui Satan ( asa era numele acelui extraterestru). Judecata de apoi,adica selectia oamenilor pentru a repopula planeta,se va face dupa autodistrugerea omenirii( de-aia Isus a spus ca nu stie nici tatal lui cind va fi,pentru ca nu va fi hotarita de creatori,ci de oameni).
  Nu vor trece judecata cei bisericosi,ci cei rationali,care au crezut mesajul lui Isus,mesaj trunchiat de preoti,caci cunoasterea intregului mesaj transmis omenirii prin Isus ar fi dus la disparitia religiilor. Este mai bine sa recunoastem adevarul ascuns in biblie: omenirea e creatia unor oameni de pe alta planeta.
  Nu e nimic senzational in acest lucru,si oamenii de pe Terra vor face acest lucru in viitor,daca nu se autodistrug intrun razboi atomic

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anonim 18:41,Tatal Ceresc stie cand va fi sfarsitul,si asa e vreau s-o ajut pe doamna Maria,scopul meu e constructiv,nu distructiv,cand ii spun ca buletinele cu cip,microciparea,posibil si pasapoartele cu cip,extraterestrii,schimbarea Sabatului de oameni din Sambata in Duminica,idolatria prin inchinare la Fecioara Maria,la sfinti,moaste si cruci,si combinarea sau amestecul Sfintei Scripturi cu traditiile lumesti si alte lucruri sau obiceiuri lumesti sunt impotriva Cuvantului Lui Dumnezeu si duc in iadul vesnic!Iisus cand m-a nascut din nou acum aproximativ 6 ani m-a botezat cu Foc si Duh Sfant asemenea celor 12 Apostoli in Ziua Cincizecimii,cand s-a pogorat Duhul Sfant asupra lor!Cum poate spune doamna Maria ca nu e posibil sa fii nascut din nou,cand Insusi Iisus a spus si parintelui Nicodim si pilda pt toti oamenii,daca nu va nasteti din nou,nu puteti intra in Imparatia Cerurilor si Mania Lui Dumnezeu ramane peste voi!Ca sa poti fi nascut din nou de Iisus,trebuie sa vrei,adica sa te pocaiesti de toate pacatele,si sa-ti predai viata Lui Iisus,bine-ar fi in totalitate,altfel ai de suferit si plans mult ca sa te mantuiesti si sa te stradui sa nu mai pacatuiesti macar cu voia,pacatele grave sunt cele cu voia!Eu nu spun minciuni,ci spun ce imi reveleaza Domnul Iisus,da adevarul doare si nu poate fi inteles!Sper ca doamna Maria a inteles care e misiunea mea,pt ca si eu i-am inteles misiunea,si e aceiasi de a ne mantui pe noi si de a ajuta pe semenii nostrii sa se mantuiasca!Iisus spune vezi-ti barna din ochi,si apoi paiul din ochiul fratelui tau,si aici nu ma refer la doamna Maria ci strict la mine si in general!Si apostolul Pavel daca nu ma-nsel spune ca trebuie sa fim hraniti cu carne nu cu lapte,adica sa fim maturi in implinirea Cuvantului Lui Dumnezeu,nu prunci!Sa ma ierte doamna Maria,da viata m-a facut sa par dur in ceea ce cuvinte folosesc,da scopu e constructiv,avem nevoie unii de altii,mai ales ca suntem in vremea sfarsitului sfarsitului si diavolul racneste ca un leu si cauta pe cine sa inghita!Sfanta Scriptura trebuie inteleasa si aplicata atat dupa Vechiul cat si dupa Noul Testament!Oamenii trebuie preveniti de iadul vesnic,de judecata dreapta si scoatere din Rai,daca nu se pocaiesc de toate pacatele,iar Calea,Adevarul si Viata este Iisus Care e Acelasi atat pt cei din Vechiul Testament cat si pt cei din Noul Testament,adica Drept si Iertator in egala masura,adica nu vrei sa renunti la faptele rele si nu vrei prin Iisus sa faci binele,esti judecat,daca renunti la faptele rele si faci prin Iisus binele,esti iertat!

   Ștergere
  2. Nascut din nou,in imparatia lui Isus,inseamna sa fii clonat,adica modificat genetic,pentru a putea trai pe o alta planeta,fara a purta o casca de cosmonaut

   Ștergere
  3. Maria,ai avut curajul sa publici niste mesaje care nu corespund cu ideile tale,induse de biserica. Asa cum sint manipulati musulmanii,asa sunt manipulati si crestinii. Preotii sint de vina,religiile trebuie sa dispara,altfel nu va fi pace,iar asta o vrea Dumnezeu

   Ștergere
 4. 13.57 tu chiar te crezi "curat"? Nu e om pe pamantul asta fara de pacat. Ne pierdem sufletele singuri, noi nu stim sa citim Biblia * sa o intelegem. Omule daca Dumnezeu ar veni si ne-ar tine de mana tot am calca in gropi, nu de alta dar asa suntem noi oamenii.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nascut din nou inseamna trezit de Dumnezeu,chemat la pocainta si sfintenie,la curatie spirituala,si sa faci ce-au facut cei 12 Apostoli dupa Ziua Cincizecimii sau Pavel dupa ce L-a intalnit pe Iisus pe drumul Damascului sau alti oameni chemati de Dumnezeu pt ai sluji!Insa am dat inapoi,si in functie de pocainta Iisus mai imi reda din har,prin semne si vise!Nu am spus ca sunt curat,mai am mult pana acolo,insa stiu cum ne curatim,abstinenta,plans,post,rugaciune,metanii inainte Lui Iisus si El ne iarta!Important e sa ne straduim sa mergem pe calea cea ingusta sa ne straduim sa fim perfecti prin Iisus si Duhul Sfant pt a face pace cu Tatal Ceresc!Si da,Iisus cand va veni a Doua oara,si e foarte aproape A Doua Venire a Mantuitorului,in maxim cativa ani,Iisus va elimina toate religiile si credintele,in frunte cu cea mondiala pe care o va forma antihrist,si Iisus va forma El Guvernul Sau dupa cele 10 Porunci asa cum a fost date lui Moise si evreilor cu Sabatul Adevarat al Sambetei si fara idolatrie,fara chipuri cioplite,fara icoane,fara zei falsi,si dupa Cele 9 Fericiri,explicate de El,si nu va mai fi rautate,manie,ucidere,,avorturi,curvie,hotie,minciuna si nimic rau!Insa la A Doua Venire se va implini ce a spus Sfantul Apostol Petru ca Pamantul Acesta cu tot ce este pe El va arde,si Iisus va domni pe Noul Pamant in perfectiune,si animalele salbatice vor fi prietene cu oamenii,exact cum s-a intamplat cu Profetul Daniel in groapa cu lei!Si inca ceva ce mai doresc sa precizez,Domnul Iisus nu va trimite in iad pe nimeni pt ca vrea sa tina si Duminica sau Invierea Sa sau orice alta zi,pt Dumnezeu o tine si Lui Ii slujeste,insa Sambata trebuie tinuta cum ne-a invatat Iisus sa o implinim,adica sa-I slujim Lui Dumnezeu,si sa ne iubim aproapele!Iisus ne-a invatat ce e bine sa facem in Sabat,nu l-a dezlegat sau desfiintast cum sunt inselati preotii si pastorii sa creada si sa spuna!L-a dezlegat l-a a face Voia Lui Dumnezeu,nicidecum la voia robiei celui rau!Da,Sambata nu e voie sa faci curatenie,sa faci cumparaturi,sa muncesti,etc,insa e voie sa vindeci,sa scoti demoni,sa te rogi,sa-ti salvezi aproapele de la moarte,sau necaz,sa te unesti cu arpoapele in Numele Domnului Iisus,cam acestea ne-a invatat Domnul Iisus ca e bine si normal,firesc sa facem in Sabat!Fariseii transformau Sabatul in osanda vesnica atat pt ei cat si pt poporul evreu,pt ca nu era implinit dupa Voia Lui Dumnezeu!Iisus a aratat cum trebuie implinit Sabatul atat de evrei cat si de intreaga lume!

   Ștergere