duminică, 19 februarie 2017

PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA , DIN DUMINICA ÎNFRICOŞATEI JUDECĂŢI !

                                        

                                         ATENŢIE !!!

Pe acest Blog DUMNEZEU EXISTA -MARTURII, nu se vor publica Comentariile injurioase,vulgare,precum si cele care aduc jignire cititorilor ,dar si administratorului acestui Blog! 

                                        Duminica  Înfricoşatei Judecăţi !


                                  Predica Părintelui Cleopa !

 

Predică a Părintelui Cleopa la Duminica lasatului sec de carne (a Înfricoşatei Judecăţi). Despre înfricoşata Judecată de apoi

Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea Judecăţii lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău (II Corinteni 5, 10) Iubiţi credincioşi, Astăzi am auzit toţi cei de faţă cuvintele Mîntuitorului nostru Iisus Hristos despre venirea Sa la prea Înfricoşata Judecată de apoi. Să ştiţi că nici un lucru de la întemeierea lumii şi pînă la sfîrşitul veacurilor nu este mai înfricoşat ca venirea Domnului la Judecata de apoi. Nici îngerii nu pot să ne spună cu deamănuntul despre acea preaînfricoşată venire a Domnului, cînd va judeca toate neamurile pămîntului de la Adam şi pînă la sfîrşitul lumii. Noi, fiind prea neputincioşi şi nepricepuţi, nu vom putea vorbi despre acea negrăită spaimă şi înfricoşătoare venire a Domnului. Dar din cele ce am auzit astăzi în Sfînta Evanghelie şi din cele ce arată dumnezeiasca Scriptură, precum şi din învăţăturile Sfinţilor Părinţi despre Judecata zilei celei mari, vom însemna aici cîteva învăţături după a noastră slabă pricepere despre venirea Domnului la Judecata de apoi. Şi vom arăta mai întîi cu mărturii din Sfînta Scriptură, în ce chip va veni Domnul şi care vor fi primele semne ale venirii Lui. Primele semne care vor vesti venirea Domnului la Judecată vor fi trîmbiţele cele cereşti. Acest adevăr ni-l arată Mîntuitorul, zicînd: Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trîmbiţă (Matei 24, 31). De aceea şi Sfîntul Prooroc Sofonie a numit ziua Judecăţii de apoi "ziua trîmbiţei şi a strigării" (Sofonie 1, 16). Marele Apostol Pavel, despre învierea morţilor şi glasul trîmbiţei cereşti, zice: Deodată, într-o clipeală de ochi, la trîmbiţa cea de apoi; căci trîmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi. Şi în alt loc, arătînd că trîmbiţele vor însoţi pe Domnul la Judecată, zice că: Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trîmbiţa lui Dumnezeu, se va pogorî din cer (I Corinteni 15, 52-53; I Tesaloniceni 4, 16). Sfîntul Ierarh Grigorie Teologul, arătînd tăria glasului şi puterea acelor trîmbiţe care vor anunţa venirea Domnului, zice: "Înfricoşat este glasul trîmbiţelor, la care se supun stihiile, care despică pietrele, care vor deschide mormintele, care vor descoperi cele mai dedesubt, care vor zdrobi şi vor sfărîma porţi de aramă şi vor dezlega şi vor risipi legăturile morţii". Al doilea semn, care se va arăta după sunarea cea cu mare strigare a trîmbiţelor, va fi învierea morţilor. Dar oare, fraţii mei, în ce fel vor fi trupurile drepţilor şi ale păcătoşilor la învierea cea de apoi? Oare vor învia aşa cum le punem noi în sicrie şi în morminte? Nu, căci mare deosebire vor avea trupurile oamenilor la învierea cea de apoi de trupurile de acum. Trupurile drepţilor, în vremea Judecăţii de apoi, vor fi împodobite cu patru daruri alese: cu darul strălucirii, al uşurimii, al subţirătăţii şi al nepătimirii. 


Deci fiecare trup al celor drepţi, cu nemăsurată rază ca soarele va străluci, după cum şi Însuşi Stăpînul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a zis: Atunci drepţii vor străluci ca soarele întru Împărăţia Tatălui lor (Matei 13, 43). Prea minunată va fi atunci acea uşurime şi lesne mişcare a trupurilor drepţilor încît să poată umbla în fiecare parte a lumii după voia lor, fiindcă nici o întîrziere nu le va pricinui lor greutatea. Aceasta o arată şi înţeleptul Solomon care zice: Ca nişte scîntei care se lasă pe mirişte aşa vor fi (Înţelepciunea lui Solomon 3, 7) căci scînteile cînd sunt purtate de vînt, pretutindeni cu mare uşurinţă se răspîndesc. Trupurile drepţilor vor avea şi subţirătate, încît cu toată lesnirea să poată trece prin celelalte materii. Aşa a trecut trupul Stăpînului nostru Iisus Hristos după înviere, prin acea piatră mare care zăcea deasupra mormîntului, fără a rupe peceţile şi a intrat prin uşile încuiate în casa în care erau ucenicii adunaţi de frica iudeilor, ca un duh preasubţire care nici în ziduri nu se ţine, nici în uşi nu se împiedică. Despre aceste patru daruri ale trupurilor înviate, Sfîntul Apostol Pavel zice: Se seamănă întru stricăciune, înviază întru nestricăciune (I Corinteni 15, 42). Iată darul nepătimirii. Se seamănă întru necinste, înviază întru slavă. Iată darul strălucirii. Se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere. Iată darul uşurimii. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc (I Corinteni 15, 43-44). Iată darul subţirătăţii. Să arătăm pe scurt şi în ce fel vor fi trupurile înviate ale celor păcătoşi osîndiţi la muncă veşnică. Mare va fi deosebirea trupurilor celor păcătoşi de trupurile luminate ale drepţilor şi sfinţilor lui Dumnezeu. Fiindcă în loc de strălucire, se vor îmbrăca cu adînc de întuneric care va fi asemenea cu prea adîncul întuneric al iadului. In loc de frumuseţe, trupurile păcătoşilor vor avea urîciune plină de scîrbă. In locul uşurimii trupurilor drepţilor, trupurile păcătoşilor vor fi prea grele şi greu de mişcat, ca să nu urmeze cu osîrdie dumnezeieştile porunci. Căci singure trupurile acestea ale păcătoşilor vor fi spre muncă veşnică şi fără sfîrşit. Iubiţi credincioşi, Ce alte semne vor urma înaintea venirii Domnului la judecată? Citim în Sfînta Evanghelie că atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului (Matei 24, 30), care, după înţelesul Sfinţilor Părinţi este Crucea lui Hristos pe care şi-a dat duhul (Ioan 19, 30). Unii zic că îndată ce se va arăta Crucea pe cer, se va însemna cu acest semn fruntea tuturor drepţilor (Apocalipsa 7, 3). Văzînd semnul Sfintei Cruci pe cer, vor plînge toate neamurile pămîntului (Matei 24, 30). Dar pentru ce vor plînge la arătarea ei toate neamurile pămîntului? Vor plînge atunci toate popoarele pentru că vor cunoaşte al cui este semnul Sfintei Cruci; vor plînge toţi care nu au cinstit Sfînta şi de viaţă făcătoare Cruce, altarul cel preasfinţit cu Sîngele lui Hristos şi semnul venirii Lui. Ce vor zice atunci păgînii, necredincioşii şi sectanţii care n-au cinstit Sfînta Cruce şi nu s-au închinat semnului Fiului Omului? După arătarea Sfintei Cruci pe cer, la înfricoşata Judecată va veni Iisus Hristos întru slavă şi putere, cum spune în dumnezeiasca Evanghelie: Şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă (Matei 24, 30). Iată şi cîteva prealuminate mărturii care ne arată slava cea negrăită cu care va veni Domnul la înfricoşata Judecată. Sfîntul prooroc David, zice: Foc înaintea Lui va merge şi cu văpaia va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui (Psalm 49, 4). Şi iarăşi: Luminat-au fulgerele Lui lumea, văzut-a şi s-a cutremurat pămîntul; munţii ca ceara s-au topit de faţa Domnului, de faţa Domnului a tot pămîntul; vestit-au cerurile dreptatea Lui şi au văzut toate popoarele slava Lui (Psalm 96, 4-6). Iar marele prooroc Isaia, despre înfricoşata venire a Domnului, zice: Căci Domnul vine în văpaie şi carele Lui sunt ca o vijelie, ca să dezlănţuie cu fierbinţeală mînia Lui şi certarea Lui cu văpăi de foc. Domnul va judeca cu foc şi cu sabie pe tot omul şi mulţi vor fi cei care vor cădea de bătaia Domnului! (Isaia 66, 15-16). Iar lîngă înfricoşatul scaun cel de văpaie al Domnului va sta Preasfînta şi Preacurata Născătoare de Dumnezeu de-a dreapta tronului Preaveşnicului Împărat, după cum este scris: De faţă a stat împărăteasa de-a dreapta Ta... (Psalm 44, 11). Înaintea Domnului vor merge arhanghelii cei mai întîi stătători, iar după aceştia stăpîniile, începătoriile şi înaintea lor Arhanghelul Mihail, încins cu sabie de văpaie şi strălucind ca un fulger şi ca un mai mare ostaş al marelui Împărat. Apoi vor urma Apostolii, mucenicii, ierarhii şi mulţimea cea fără de număr a Îngerilor şi Sfinţilor, cu săbii cu două tăişuri în mîinile lor, ca să răzbune pe neamuri şi să pedepsească pe popoare (Psalm 149, 6-7). Oare cine va putea să stea atunci înaintea Judecătorului Celui Preaînfricoşător şi nemitarnic?! Acestea le-a cugetat şi Proorocul Isaia, care zice: Intraţi în crăpăturile stîncilor şi vă ascundeţi în pulbere de la înfricoşata faţă a Domnului şi de la strălucirea slavei Lui (Isaia 2, 10). Sfîntul Evanghelist Matei spune următoarele despre venirea Domnului: Vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă. Şi iarăşi zice: Cînd va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale (Matei 24, 30; 25, 31). Sfîntul Evanghelist Luca, de asemenea Îl arată venind pe nori cu putere şi cu slavă multă (Luca 21, 27). După cuvîntul Sfîntului Apostol Pavel, Judecata de apoi se va face în văzduh, deasupra văii lui Iosafat, unde vor fi adunate toate neamurile şi limbile, de la primul Adam pînă la ultimul om. Apoi îi va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stînga (Matei 25, 32-33). După această veşnică despărţire a celor buni de cei răi, va începe judecata cea mare. Dar cine ne va pîrî atunci în faţa Dreptului judecător? Însăşi faptele noastre rele pe care le-am făcut şi nu ne-am pocăit. Apoi ne vor osîndi duhovicii, cărora nu ne-am spovedit de toate păcatele, nici am făcut canon pentru ele. Apoi ne vor osîndi îngerii care ne-au fost păzitori de la botez, pe care nu i-am ascultat. Ne vor osîndi şi îngerii care au scris toate faptele noastre din copilărie. Dar cel mai mare pîrîş care ne va pîrî şi ne va cere pedeapsă şi osînda veşnică de la Dumnezeu în ziua cea mare a Judecăţii de apoi, va fi diavolul pe care noi acum îl ascultăm şi facem voile lui şi nu ne pocăim în fiecare zi de cele ce facem. Vai de noi! Ce vom face atunci dacă ne va găsi moartea şi judecata nespovediţi şi nepocăiţi? Ce ne va folosi atunci viaţa aceasta amăgitoare şi trecătoare în care acum ne desfătăm? Că ne legăm cu inima de ea şi de grijile veacului de acum, încît uităm de moartea care vine şi de osînda cea veşnică care ne aşteaptă în ziua cea mare a Judecăţii de apoi. Vedeţi, fraţii mei, cum toţi murim şi nimeni din oameni nu rămîne pe acest pămînt, oricine ar fi el. Vedeţi că cel ce moare, de faţă fiind noi, i se leagă limba, i se schimbă ochii, îi tace gura, i se opreşte graiul, cînd vede pe dumnezeieştii îngeri cum cheamă sufletul din trup! Atunci măcar împărat de ar fi, măcar slugă, măcar stăpînitor a toată lumea, tot se cutremură, se tulbură, se înspăimîntează, văzînd puteri înfricoşate, văzînd chipuri străine, văzînd feţe aspre şi posomorîte, văzînd rînduielile îngereşti pe care niciodată nu le-a mai văzut. Atunci luînd îngerii sufletul prin văzduh, îl duc la judecată, întru care stau începătoriile, stăpîniile şi ţiitorii de lume ai puterilor celor potrivnice, pîrîşii noştri cei amari, vameşii cei cumpliţi, şi luătorii de seamă şi îngerii în văzduh întîmpinîndu-l, cer seama şi îl socotesc şi îi aduc înainte păcatele lui şi zapisele lui cele din tinereţe, cele din bătrîneţe, cele de voie şi cele fără de voie, cele prin lucru, cele prin gînduri şi cele prin aduceri aminte. Multă este frica acolo, mare este cutremurul ticălosului suflet a-tunci, care pătimeşte de la mulţimea milioanelor de diavoli. Iubiţi credincioşi, Evanghelia Duminicii de azi este cea mai înfricoşătoare din tot cursul anului, pentru că ne vorbeşte despre sfîrşitul lumii care este tot mai apropiat şi de marea Judecată de apoi a tuturor oamenilor şi a îngerilor răi. Aceasta este a treia şi ultima Duminică pregătitoare pentru Sfîntul şi marele Post, pentru că ne aduce aminte de sfîrşitul veacurilor, de Judecată, de osînda veşnică a păcătoşilor şi de răsplătirea drepţilor în Împărăţia Cerurilor. Cine va cugeta la toate acestea, va trece cu folos curgerea Sfîntului Post, se va împăca cu aproapele său, se va ruga mai mult, se va spovedi cu căinţă de păcatele sale şi va primi cu mare evlavie Trupul şi Sîngele Domnului nostru Iisus Hristos. Iată folosul acestei Duminici. Se cuvine să ne amintim că la Judecata de apoi, Dreptul Judecător va spune celor de-a dreapta Sa: Veniţi, binecuvîntaţii Părintelui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămînd am fost şi Mi-aţi dat să mănînc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat, bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine... Adevărat zic vouă, întrucît aţi făcut unuia dintr-aceştia ai mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut (Matei 25, 34-40). Vedeţi, fraţii mei, cîtă putere are la Dumnezeu milostenia şi iubirea aproapelui? Vedeţi că milostenia se laudă asupra judecăţii? Vedeţi că cine face milostenie la săracii suferinzi, atît materială pentru trup, cît şi spirituală pentru suflet, acela se mîntuieşte cel mai uşor? Vedeţi că mai mare decît toate faptele bune este dragostea şi fiica ei milostenia? De aceea vă îndemn ca pe aceasta s-o iubiţi, pe aceasta s-o lucraţi mai mult decît pe toate celelalte, mai ales în sfintele posturi, şi veţi avea răsplată veşnică în ceruri. Auziţi ce zice Dreptul Judecător şi celor zgîrciţi şi răi de la stînga Sa, care nu fac milostenie în viaţă: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolilor şi îngerilor lui, căci flămînd am fost şi nu Mi-aţi dat să mănînc... (Matei 25, 41-45). Vedeţi ce mare este păcatul lăcomiei şi al neiubirii de oameni. Să ne ferească Dumnezeu de acest cumplit păcat. Iar noi să începem Sfîntul Post chiar de astăzi, lăsînd sec de carne. Apoi să ne împăcăm cu toţi ai noştri, să postim, să ne rugăm şi să facem milostenie şi orice faptă bună, după putere. De vom face aşa, vom trece Postul Mare cu mult folos, vom ajunge cu bine la Învierea Domnului, iar la Judecata de apoi vom auzi pe Hristos zicîndu-ne cu dulce glas: Veniţi, binecuvîntaţii Părintelui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Amin.

6 comentarii:

 1. Infricosator...se pare ca vom da socoteala pentru toate pacatele nostre Dumnezeu ne lasa extrem de multa libertate pe pamant puntem sa facem ce vrem cu corpul nostru sa il modificam,sa il tatuam etc insa vine ziua in care lui i vom spune de ce am facut toate astea si nimeni nu va putea nega precum in viata reala,iar banii si mitele vor disparea atunci si cei cu averi mari isi vor da seama ca nu au luat nimic cu ei in mormant foar faptele...

  RăspundețiȘtergere
 2. Da vom da socoteala pentru vorbele ,faptele si comportamentul nostru.

  RăspundețiȘtergere
 3. *Suntem familiarizati cu profetii mincinoase si false, cu mistici care au revelatii peste noapte, cu sarlatani care se intituleaza clarvazatori si isi atribuie abilitatea de a citi viitorul. De profetiile civilizatiei Maya am auzit cu totii. Putini sunt insa familiarizati cu fascinantele profetii ale tribului Hopi, un trib de amerindieni ce traiesc in nord estul Arizonei, respectati pentru intelepciunea si abilitatile lor de a primi informatia din alte lumi si de a comunica, asemeneni samanilor, cu spiritele superioare. Profetiile lor sunt considerate sacre si au fost pastrate cu mare strictete in interiorul tribului, transmise doar celor alesi. Profetiile nu sunt pentru amerindienii Hopi un lucru de luat in deradere. Ele sunt un dar. Sunt un har. In urma cu cativa, cativa batrani intelepti au ales sa vorbeasca si sa dezvaluie o parte din profetiile lor secrete. Profetiile indienilor Hopi trag un semnal de alarma asupra fenomenului de autodistrugere pe care il parcurge actualmente umanitatea. Despre profetiile tribului Amerindian a scris si Frank Waters in 1963 in Cartea lui Hopi.  Conform unei conferinte despre Profetiile amerindienilor nordici tinute de Lee Brown la Continental Indigenous Council in 1986, fiecare din cele patru rase umane au fost desemnate drept pazitori ai pamantului si al elementelor sale:


  -elementul pamant se afla sub tutela 'oamenilor rosii'
  -vantul se afla sub tutela 'oamenilor galbeni'
  -apa se afla sub protectia 'oamenilor negri'
  -focul se afla sub paza 'oamenilor albi'

  RăspundețiȘtergere

 4. Ne aflam in prezent in cea de-a patra lume, lume care, conform profetiilor hopi, se afla aproape de sfarsit.


  Atunci cand cea de-a patra lume se va sfarsi, o noua lume, a cincea, va incepe. Este Era Iluminarii. Venirea celei de-a cincea lumi este precedata de noua semne.


  Iata care sunt cele 9 semne in viziunea inteleptilor Hopi:  Primul semn: Ni se spune de venirea omului cu pielea alba, omul care semana cu Pahana, dar nu traieste ca Pahana. Acesta va lua pamanturi care nu sunt ale sale si isi va lovi dusmanul cu fulgerul. Aceasta profetie s-a indeplinit. Ea face referire la proprietarii de pamanturi si la cei care folosesc armele de foc.


  Al doilea semn: Pamanturile noastre vor vedea venirea rotilor care se invart . Acest semn se refera la vagoanele acoperite cu care primii colonizatori au venit in vestul salbatic in secolul XIX.


  Al treilea semn: O bestie ciudata semanand unui bivol, insa cu coarne mari si lungi, va invada pamantul intr-un numar mare. Acesta profetie face referire la cirezile longhorn aduse de omul alb.


  Al patrulea semn: Pamantul va fi traversat de serpi de fier, profetia fiind interpretata ca facand referire la caile de linii ferate care se intind pe o mare suprafata a pamantului.


  Al cincilea semn: O panza de paianjen uriasa va acoperi aproape intreg pamantul. Aceasta profetie este interpretata ca referindu-se la retelele de electricitate, la cablurile de telefonie si internet, etc.


  Al saselea semn: Pamantul va fi strabatut de rauri de piatra care se reflecta in soare". Cea de-a sasea profetie se refera la construirea drumurilor asfaltate si a autostrazilor actuale, dar si la efectul de miraj pe care acestea il produc in soare.


  Al saptelea semn: Omenirea va auzi de mari care vor deveni negre. Multe vietuitoare care populeaza apele vor muri din aceasta cauza. Aceasta profetie a anuntat devarsarile de petrol in ocean si efectele dezastruoase pe care acestea il vor avea asupra ecosistemelor.


  Al optulea semn: Veti vedea multi tineri care poarta parul lung, precum cei din triburile Hopi, venind si alaturandu-se triburilor noastre pentru a ne invata intelepciunea si calea. A VIII-a profetie este interpretata ca facand referire la miscarea hipiota a anilor 60.  RăspundețiȘtergere
 5. Cel de-al noulea semn. Ultimul semn: Veti auzi de un loc in ceruri, deasupra pamantului, care se va prabusi intr-un tumult si zgomot puternic. Va aparea atunci o stea albastra. Foarte curand dupa asta, ceremoniile si ritualurile Hopi vor inceta. Multi au interpretat aceasta profetie ca referindu-se la prabusirea pe pamant a statiei spatiale Skylab (1979). Un martor vizual din Australia a marturisit ca in momentul prabusirii, pe cer nava putea fi perceputa ca o stea albastra. Altii in schimb interpreteaza aceasta prevestire drept prabusirea maiestosului World Trade Center.  Acestea sunt semne ca marea distrugere va veni. Lumea va oscila incolo si incoace, fara orientare. Omul alb se va lupta impotriva altor oameni in alte pamanturi, cu cei care poseda prima iluminare a intelepciunii. Vor fi multe coloane de fum si foc. Cei care vor veni vor cauza boala si multa moarte. Multi dintre cei din triburile Hopi, intelegand profetiile, vor fi in siguranta. Cei care vor veni si vor trai in aceste locuri vor fi de asemenea in siguranta. Ulterior, va fi mult de reconstruit. Si curand- foarte curand dupa aceea- Pahana (omul alb) se va intoarce. El va aduce cu el zorii celei de-a cincea lumi si va planta semintele intelepciunii in inimile multora.

  RăspundețiȘtergere
 6. Conform viziunii indienilor Hopi, cea de-a cincea lumea reprezinta o noua etapa a omenirii de indata ce a patra lume va disparea. Lumea cea noua va fi o lume lipsita de conflict si razboi, o lume in care fiinta umana se va reintoarce la natura si va invata din nou sa traiasca ca si cand ar fi una si aceeasi cu pamantul. In aceasta noua etapa, Omul va reinvata respectul pentru natura si va invata sa o rasplateasca pentru ceea ce ii ofera. Omul se va lasa din nou ghidat de Divinitate. Ziua purificarii, sfarsitul lumii a patra si inceputul lumii a cincea vor avea loc in momentul in care steaua albastra Kachina va aparea pe cer, spun indienii Hopi. Va fi distrugere. Va urma insa purificare  Prin faptele sale dezarmonioase si in totala contradictie cu armonia naturii, fiinta umana isi aduce sfarsitul aproape, cred inteleptii Hopi. Am distrus planeta, exploatam Pamantul Mama, o imbolnavim pe cea care ne-a gazduim vietile de mii de ani. Planeta este in suferinta, spun inteleptii. Planeta Pamant este in mari dureri. Carbunele este ficatul ei, iar uraniul inima si plamanii. Ii extragem minereurile pana la epuizare. Distrugem fara mila ficatul, inima si plamanii planetei, organele sale cele mai importante.


  Tot stravechii intelepti prevestesc ca, din cauza industrializarii in exces, planeta mama isi va ascunde hrana naturala. Oamenii moderni au nevoie de bani, de stiinta si de inventii pentru a se hrani, nu de hrana naturii. Prin urmare, planeta isi va ascunde hrana. Produsele agricole vor deveni rare, iar hrana naturala din ce in ce mai dorita si mai greu de obtinut Pamantul tropical ar putea deveni un pamant al ghetii, iar regiunea arctica ar putea deveni tropicala. Tot inteleptii Hopi spun ca oamenii pot opri inca procesul de autodistrugere si catastrofa care ne asteapta. Planeta are nevoie doar de un semn din partea noastra, de intentie concretizata si de puterea de a ne convinge liderii inspre luarea de masuri care sa repare nedreptatile deja comise fata de planeta.  Conform unei alte profetii Hopi, omenirea nu ar trebui sa ia nimic de pe luna si sa aduca pe pamant. Daca facem acest lucru, echilibrul universal va fi perturbat, iar fortele naturale si universale vor fi date peste cap. Printre consecintele acestui fapt se numara cutremurele, schimbari drastice in mersul vremii si neliniste sociala. In misiunea Apollo 11, ne-am intors cu mostre de bazalt lunar Agitatie sociala si schimbari climaterice au loc in mai multe locuri ale planetei.  Indienii Hopi vorbesc si despre iminenta celui de-al treilea razboi mondial, un razboi in care Statele Unite, oamenii si pamanturile vor fi distruse de bombele atomice si de radioactivitate. Razboiul va fi declansat de cei care au revelat primii iluminarea sau care au primit primii lumina (intelepciunea divina si inteligenta) in tari precum India, China, in tari din Africa, in tari islamice. Pamanturile inteleptilor Hopi vor deveni oaza si refugiu pentru multi. Triburile Hopi vor supravietui, iar cei care au asimilat modul de gandire si de traire spirituala al inteleptilor Hopi vor supravietui la randul lor.


  Adaposturile de bombe, spun indienii Hopi, sunt doar o iluzie, o falsitate. Oamenii materialisti sunt cei care urmaresc sa construiasca astfel de adaposturi. Cei care se afla in stare de pace in interiorul lor sunt deja in marele adapost al vietii. Nu exista ascunzatoarea perfecta in fata raului. In noua lume creata, albi, rosii, galbeni sau negri, toti sunt frati, toti sunt unul singur. Va exista o singura natiune, afla sub indrumarea puterii creatoare. Iar cei care nu vor lua parte la divizarea lumii in mod ideologic, acestia isi vor putea continua viata in noua lume. Razboiul va fi de fapt un conflict spiritual cu chestiunile materiale.*

  RăspundețiȘtergere