miercuri, 22 februarie 2017

BLOGUL MARIEI , VINDECĂ NEGRAIT DE REPEDE !

                                                    ATENŢIE !!!

Pe acest Blog DUMNEZEU EXISTA -MARTURII, nu se vor publica Comentariile injurioase,vulgare,precum si cele care aduc jignire cititorilor ,dar si administratorului acestui Blog! 

                                     Image result for DUMNEZEU.                      .
                        .

                                         21 Martie 2016 ,ora 4,34 zori de zi !

                                             Dragii mei, 

Astăzi dimineață fratilor, am primit confirmarea (daca mai era nevoie),a eficientei acestui Blog ,care este minunat de folositor pentru fiecare suflet, care iubeste pe Dumenzeu si pe Maica Domnului.
Acum pot spune din nou, că acest Blog DUMNEZEU  EXISTA -MARTURII, este BLOGUL LUI  DUMNEZEU, fără  nicio îndoială!
Iată dragilor ce spunea un glas ,astazi în zori de zi:

                  ” Se pare că Blogul Mariei, vindecă ...la sută ! 
   Dar un alt glas intervine, era un glas care, răsuna atât in Cer ,cât si pe Pământ.
Citez:
                    Blogul Mariei, vindecă negrait de repede, sufletele care citesc ceea ce scrie Maria, din Graiul Duhului Sfânt!”
Așadar dragii mei, cei care incercati din nestiinta ,sau chiar din mândrie si răutate,ca să aruncați cu piatra in acest Blog al Lui Dumnezeu, in acest Blog în care gasiti ADEVĂRUL  LUI DUMENZEU; în care găsiți Graiul  Duhului Celui Prea  Sfânt,din suflet vă rog, abțineți-vă! 
Nu vă împovărati sufletul cu cel mai greu păcat, cu Hula împotriva Duhului Sfânt!
Cineva vrea să creadă, este minunat de vindecător pentru al său suflet. 
Cine nu vrea să creadă, si are îndoieli in inima si-n sufletul său, să cereceteze pe mai departe. Dar sub nicio formă ,să nu huleasca si sa nu arunce cu piatra!
 Căci piatra pe care o vor arunca, va ajunge în capul unghiului, unde se afla IISUS HRISTOS, Căruia I se cuvine toata Cinstea,Slava si Închinarea, acum si pururea si-n vecii vecilor ,Amin ! 
                                               Cu dragoste,Maria.

Iata ce inseamna ”Piatra din capul unghiului”:
IIsus Hristos -piatra din capul unghiului lepădată de zidari

5028

Continuare la articolul „Pilda cu vierii”
A treia pildă pe care a spus-o Domnul Isus preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor norodului a doua zi după intrarea Sa triumfală în Ierusalim, a fost pilda despre piatra lepădată de zidari. După cum am menţionat în articolele precedente, preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au înţeles că Domnul Isus vorbea despre ei. Prin prima pildă Domnul Isus le-a spus că ei nu vor intra în Împărăţia Cerurilor, din cauza că nu l-au crezut pe Ioan Botezătorul, care mărturisea despre Domnul Isus. Prin a doua pildă le-a spus că nu vor mai avea autoritatea să păstorească pe poporul lui Dumnezeu, fiindcă au falimentat ca preoţi şi fruntaşi ai poporului (dacă vă amintiţi întrebarea lor era de unde Domnul Isus are autoritatea să facă lucrările care le făcea în mijlocul norodului şi a ajuns să fie autoritate pentru popor).
Care este mesajul celei de a treia pilde? Să urmărim textul:
Isus le-a zis: ,,N-aţi citit nici odată în Scripturi că: „Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru, şi este minunat în ochii noştri?” De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă şi Fariseii au înţeles că Isus vorbeşte despre ei, şi căutau să-L prindă; dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept prooroc. Matei 21:42-46
Domnul Isus citează din Psalmul 118:22-23. Mesajul pe care vrea să-l transmită Domnul Isus este că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la poporul Israel şi va fi dată unui alt neam, din cauza că ei, preoţii, au vrut să zidească Împărăţia lui Dumnezeu, scoţându-L din formulă pe Domnul Isus, iar poporul avea privirile aţintite spre ei, liderii lor spirituali.
De ce Domnul Isus spune că împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la ei? Era Împărăţia lui Dumnezeu numai pentru ei? În vechiul Testament se vorbeşte că vor veni zile când Domnul va veni şi va întări împărăţia lui Israel şi El personal va domni la Ierusalim:
În vremile de pe urmã, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: ,,Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui! Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim Cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război; ci fiecare va locui supt viţa lui i supt smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai turbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi vom umbla în Numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de veci!” ,,În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei şchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniţi, şi pe aceia pe cari-i chinuisem. Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi Domnul va împărăţi peste ei, pe muntele Sionului (la Ierusalim), de acum şi până-n veac! Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni, şi la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!” (Mica 4:1-8)
Şi Însăşi Domnul Isus spunea la începutul lucrării Sale că a venit doar la poporul Israel:
Şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile acelea, şi a început să strige către El: ,,Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.” El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor: ,,Dă-i drumul, căci strigă după noi.” Drept răspuns, El a zis: ,,Eu nu sînt trimes decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” Matei 15:22-24
Din cauza că poporul Israel nu L-au acceptat pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor, Împărăţia a fost luată de la ei. Domnul Isus este piatra lepădată de zidari ( de fruntaşii poporului lui Israel), iar neamul căruia îi va fi dată Împărăţia lui Dumnezeu, este biserica, alcătuită din evrei şi neamuri:
Apropiaţi-vă de El (Isus Hristos), piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură: Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine.” Cinstea aceasta este dar pentru voi cari aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului”; şi o piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sînt rânduiţi. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, cari odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, cari nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare1 Peter 2:4-10
Ce înseamnă piatra din capul unghiului? Aceasta este piatra care se pune la colţul fundamentului unei case şi după care se orientează fundamentul şi, respectiv, toată casa. Învăţătura Domnului Isus trebuie să fie la baza credinţei şi înăvăţăturii noastre. Orice credinţă care nu are la bază învăţătura Domnului Isus, şi anume că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, o astfel de credinţă nu duce la mântuire.
În epistola apostolului Pavel către Efeseni este scris să noi suntem zidiţi …
… pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Efeseni 2:20-21 
Apare întrebarea, pe care a anticipat-o şi apostolul Pavel în epistola sa către Roamani:
“A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi eu sunt  Israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. (Romani 11:1)
Şi încă o întrebare:
Întreb dar: “S-au poticnit ei (evreii) ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. (Romani 11:11)
Dacă Dumnezeu a dat Împărăţia Sa Bisericii, înseamnă aceasta că a lepădat pe Israel ca popor? Iată ce le spune apostolul Pavel în continuare sfinţilor din Roma, care în majoritate erau dintre neamuri:
Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra  numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiuirile
de la Iacov. Acesta va fi legământul, pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.” În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi chemarea făcută. (Romani 11:25-29)
 Ajutorul tău pentru zidirea Cuvântului Lui 


Dumnezeu,este de nepretuit!

Dăruieste, si vei primi înzecit înapoi !


DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME, Ahttps://plus.google.com/.../SC4N4eBme14


7 days ago - DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME, ALE ADEVARULUI DUHULUI SFÂNT ! DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE ...


CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA COSTA DOAR 28 LEI ...

https://plus.google.com/.../CCD4pSVdgtb


Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANTVA COSTA DOAR 28 LEI,  PENTRU LUNA DECEMBRIE 2016  si pentru tot anul 2017 !! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT, VA

15 comentarii:

 1. Iisus cu un singur I,?curiuos!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Numai pocaiti scriu cu un singur I , numele Mantuitorului, doamna maria, are o ortodoxie amestecata cu accente de protestantism, si faza asta cu mandria asta, cu afirmatia de mai sus cu vindecatul, e contrar smereniei.

   Ștergere
 2. Eu va cred doamna maria ceea ce spuneti pentru ca mai devreme sau mai tirziu se adevereste va pup dulce

  RăspundețiȘtergere
 3. Doamna Maria ati scris cu putin timp inainte ca vedeti uc ciocan,oagenda si un birou gol. Ei doamna Maria asta asa sa nu se supere cei care nu cred in acest blog al dv. Hotararea estca presedintele s pietdut casa.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da Ion Masinica,azi s-a facut dreptate a pierdut casa,dar sper să dea si banii din urmă pentru impozitele din meditații.DS

   Ștergere
 4. Răspunsuri
  1. Tot răul pe care l-a făcut Iohannis se va întoarce împotriva lui.Astăzi Justiția i-a arătat cine e penalul dovedit cu acte false.Dacă mai are de gînd să cheltuie banii cu acel referendum ar trebui să ne întrebe,dacă suntem de acord cu demisia lui.DS

   Ștergere
  2. 01:13, 23 febr. Vorbirea necugetata este ca strapungerea unei sabii, dar vorbirea inteleptilor este vindecarea!

   Ștergere
 5. ASTA E PIATRA UNGHIULUI si sa NU MAI VAD ERETISME in articole
  PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI
  Cateheza a Pr. Ciprian Negreanu (Cluj) – talcuirea cuvantului: Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului – 21 aprilie 2013

  HRISTOS – “SEMNUL CARE NASTE IMPOTRIVIRI”

  “Pentru cine priveşte viaţa în lumina veşniciei şi a nemuririi sufletului, mântuirea este şi trebuie să fie ţinta ultimă şi grija cea mai mare. Prin mântuire înţelegem scăparea dintr-o primejdie, din boală, din robie sau dintr-o prăpastie, în care te pândeşte cel din urmă şi cel mai crud vrăjmaş al omului: moartea. În religia creştină prin mântuire înţelegem curăţirea, luminarea şi sfinţirea sufletului, slobozirea lui din lanţurile păcatului şi din ghearele morţii. Eşti mântuit atunci când fiind gata, gata să te îneci, cineva îţi întinde mâna de ajutor, care te scapă de la o moarte sigură.

  Mâna aceasta de mântuire şi sfinţire ne-a întins-o tuturor oamenilor Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Sfânta Evanghelie si Biserica, cu toate învăţăturile, poruncile, tainele, rugăciunile şi cântările lor, nu au decât un scop: viaţa, îndreptarea, sfinţirea, mântuirea omului.

  Cât de însemnată e mântuirea pentru om ne-o vădeşte mai ales Intruparea Domnului. Iisus Hristos a venit în lume ca oricine crede în El să nu piară, ci să se mântuiască de rău şi să dobândească viaţa veşnică (In. 3:16). De aici se vede bine, cât se poate de limpede, ce lucru mare este mântuirea şi cât preţuieşte fiecare suflet de om înaintea lui Dumnezeu, încât a trimis, ca un împărat, pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu să ne aducă solia împăcării şi să ne arate calea mântuirii…

  Ca lucrarea şi învăţătura creştină despre mântuire să fie cât mai luminoasă şi preţuită în toată însemnătatea ei, Mântuitorul ne-o înfăţişează, ca şi celelalte învăţături, în diferite pilde şi asemănări.

  Începem cu temelia învăţăturii despre mântuire, cu o pildă despre Însuşi Mântuitorul:

  Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta şi este minunată în ochii noştri!… Oricine va cădea peste piatra aceasta se va sfărâma, iar peste care va cădea ea, îl va zdrobi. (Mt. 21:42; Lc. 20:18)

  Aşa după cum dreptul Simeon spusese despre Mântuitorul, când L-a întâmpinat în templu că va fi «spre căderea şi scularea multora» (Lc. 2:34) aşa şi aici se spune că Iisus Hristos va fi ca şi un bloc de stâncă, din care poţi avea folos sau pierdere. Folos, când foloseşti stânca numelui şi a învăţăturii Lui ca să le pui la temelia vieţii tale; pierdere când îţi zideşti casa sufletului, fără de ajutorul Mântuitorului.

  Sunt multe feluri de ziditori şi zidiri în lume. Se zidesc suflete, se zidesc familii, se zidesc case, societăţi, state, colibe şi palate. Pământul intreg se zideşte astăzi din nou, pe temelii noi. Deasupra tuturor zidirilor şi ruinelor, în urechile tuturor ziditorilor, răsună cu putere cuvântul Evangheliei: hrisots usa fundal gri micAtenţie la piatra din capul unghiului! Nu zidiţi nimic fără de Hristos. El este piatra cea minunată, care face ca zidirile oamenilor să fie sigure şi trainice. Dar tot El este şi „piatra de poticnire“, piatra peste care orice om va cădea, îl va zdrobi.

  Iată aici, trei feluri de întâlniri cu Mântuitorul: pe piatră, peste piatră sau sub piatră. Pe piatră, când ne aşezăm, cu credinţă, iubire şi speranţă, toată viaţa sufletului pe numele şi învăţătura Bisericii Lui. Peste piatră, când am zidit fără El, când ne-am împiedicat, am căzut şi valurile vieţii ne-au sfărâmat toată truda cum sfărâmă stâncile toate valurile mării. Sub piatră, când puterea lui Dumnezeu zdrobeşte toate planurile noastre greşite şi dărâmă peste noi tot ce am clădit fără El, cum ne zdrobeşte un colţ de piatră care se desface din munte şi ne striveşte. Într-o formă sau alta, fiecare om trebuie să se întâlnească cu Iisus Hristos: ca şi creştin adevărat sau năimit.

  aviz amatorilor si amatoarelor

  crestin ortodox

  RăspundețiȘtergere
 6. Oricare şi oricum ar fi întâlnirea noastră cu Mântuitorul, să nu uităm că tot ce zidim fără ajutorul, bunătatea, iertarea, smerenia, iubirea şi credinţa pe care ne-o vesteşte Evanghelia Lui, este zădarnicie, trudă deşartă, osteneală şi durere, care în lumina veşniciei nu valorează nimic. Fără Iisus Hristos, nu este mântuirea. „Nihil sine Deo”, se spune într-un proverb latinesc: Nimic fără Dumnezeu. Nimic fără darurile lui Dumnezeu. Nimic fără Hristos, stânca vieţii din care izvorăsc toate darurile cele bune, darurile duhovniceşti şi podoabele sufleteşti, după cum şi slăvitul Apostol Pavel ne grăieşte, când scrie Corintenilor (1 Cor. 10:1-4):

  «Fraţilor, nu voiesc să nu ştiţi voi, că părinţii noştri toţi au fost sub nor şi toţi au trecut prin mare… Toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească şi toţi aceeaşi băutură duhovnicească au băut, căci beau din piatra duhovnicească, ce avea să vină, iar piatra era Hristos».

  Prin urmare, nu Petru este piatra pe care s-a zidit Biserica, după cum greşit tâlcuiesc unii cuvintele Evangheliei de la Matei cap. 16:18, ci credinţa în Hristos mărturisită de Petru, credinţa că Hristos e Fiul lui Dumnezeu cel viu (Mt. 16:16), că El e «piatra din capul unghiului»- (Ef. 2:20), că El este Mântuitorul, pentru că

  «în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este alt nume sub cer, dat oamenilor, prin care trebuie să ne mântuim» (FA. 4:11-12)”.

  (din: Preot Ilarion V. Felea, Pildele Mantuitorului, Fundatia Justin Parvu, 2014


  aviz amatorilor si amatoarelor

  crestin ortodox

  RăspundețiȘtergere
 7. Eu îmi voi întoarce faţa de la voi ca să nu v-aud şi vă voi părăsi în veci pentru că v-aţi făcut răi, mozaviri, mincinoşi, nici nu vă iubiţi unul pe altul şi sunteţi curvari, sodomiteni, de daţi bani cu camătă (cu dobândă) şi opriţi osteneala săracilor şi nu-i iubiţi. Legea aţi călcat-o, Biserica nu o iubiţi, cu rugăciuni şi liturghii, carele vă sunt de spălarea păcatelor voastre; oh! dar cum de nu vă este frică că se va deschide pământul şi vă va înghiţi? Apoi ce răspuns vreţi să daţi în ziua judecăţii? Deci potoliţi-vă şi vă întoarceţi de la fărădelegile voastre, nu fiţi mândri, făţarnici, ci fiţi smeriţi! Oh! vai de acela ce suduie preoţii şi călugării şi pe aceia ce slujesc Biserica; că nu-i suduie pe dânşii, ci tocmai pe Dumnezeu, pentru că zice, că aceia ce suduiesc pe sluga împăratului, pe împărat suduiesc atunci.

  RăspundețiȘtergere
 8. Cuibul de viespi

  https://www.youtube.com/watch?v=0ZkK3xxM8Zk


  Vizionare placuta !

  RăspundețiȘtergere
 9. Mulțumim,un film cu actori de top,trist e că nu vine nimic din urmă. Generația de acum e zero,se axează mai mult pe vulgaritate.

  RăspundețiȘtergere
 10. Numai cei care au poarta sufletului deschisa primesc Cuvântul Duhului Sfânt care cred cu adevărat că lucrează prin doamna Maria G. Mulţumesc Domnului că are răbdare cu noi.

  RăspundețiȘtergere
 11. MANTUIREA=DESAVARSIRE-CA SA AJUNGEM LA EA NU TREBUIE SA EXISTE PROSTIE INTRUCHIPATA -CE TREBUIE SA FACEM ? SA NE STRUNIM LIMBA GANDURILE DAR FAPTELE INCUNUNEAZA TOTUL-CA SA-L IUBIM PE DUMNEZEU CU TOATA INIMA AR TREBUI SA NE LASAM CALAUZITI DE EL PRIN MULTA RUGACIUNE SI DRAGOSTE DE SEMENI-SA LASAM URA, TRUFIA CA LE STIM PE TOATE SI MAI MULT DECAT ALTII-SA NE AJUTE DUMNEZEU SI MAICA SA

  RăspundețiȘtergere