vineri, 14 octombrie 2016

PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA, LA MAREA SI SFANTA ZI A SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA !


                      14  Octombrie 2016
                 Sfânta  Cuvioasă Parascheva  de la Iaşi !

...

Parintele Ilie Cleopa – Predica la Sfanta Preacuvioasa Maica noastră Parascheva
Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie (Matei 16, 24)


Iubiţi credincioşi,


Astăzi Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, care a strălucit în lume cu viaţa sa sfîntă, faptele cele bune, fiind împodobită de Dumnezeu ocrotitoare a Moldovei. Pentru nevoinţa şi petrecerea sa fără de prihană a binevoit Dumnezeu să o proslăvească pe pămînt cu faceri de minuni şi să o pună ca o făclie mult luminoasă în sfeşnicul Bisericii Sale spre a lumina pe toţi şi a fi rugătoare, ajutătoare şi mîngîiere tuturor celor ce aleargă la dînsa cu credinţă.

Sfînta Cuvioasa Maica noastră Parascheva s-a născut în pămîntul Traciei, aproape de cetatea Calicratia, într-un sat ce se chema Epivat, din părinţi macedo-români dreptcredincioşi, care umblau neabătuţi în toate poruncile lui Dumnezeu, împodobindu-şi viaţa lor cu milostenii şi cu faceri de bine. Părinţii fericitei Parascheva au dat celor doi copii ai lor o creştere cu totul aleasă, deprinzîndu-i dragostea de Dumnezeu şi mila pentru oameni. Apoi părinţii ei, trecînd în cereştile locaşuri, au lăsat pe Parascheva moştenitoarea casei împreună cu fratele său Eftimie, care mai tîrziu a fost Episcop al Maditiei şi multe şi preaslăvite minuni a făcut acolo, atît în viaţa sa, cît şi după moarte.
După moartea părinţilor ei, fericita Parascheva a început o viaţă de aspră nevoinţă în rugăciune, post şi milostenii, păşind pe calea cea sfîntă care duce la împărăţia lui Dumnezeu. Apoi, aprinzîndu-se de rîvnă pentru cele cereşti nu a voit să vieţuiască mai mult în lumea cea plină de tulburări. Deci, părăsind toată grija pămîntească s-a dus la o mănăstire de călugăriţe din pustiul Iordanului şi acolo petrecea viaţă îngerească, urmînd văzătorului de Dumnezeu Ilie şi lui Ioan Botezătorul, mîncînd numai verdeţuri şi din acelea foarte puţine. Apoi se chinuia de frig şi de arşiţă şi căuta cu ochii minţii sale numai la Cel ce poate a mîntui de împuţinarea sufletului pe cei smeriţi cu inima. Dar cine va putea spune izvorul lacrimilor Cuvioasei Parascheva şi suspinele ei cele neîncetate? Sau ostenelile şi privegherile de toată noaptea, ispitele de la diavoli şi metaniile ei cine le va povesti, decît Unul Dumnezeu, care ştie şi vede toate?
Ea nu mai purta grijă de cele pămînteşti, ci numai de cele sufleteşti şi de ceasul judecăţii ce va să fie. Ca mireasă a lui Hristos neîncetat se pregătea să iasă întru întîmpinarea mirelui iubit, zicînd: “Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine Te caută inima mea”. Apoi cugeta şi la cuvintele din Cîntarea Cîntărilor: “Spune-mi mie pe cine l-a iubit sufletul meu?”; gîndul ei era numai la cele de sus, adică, cum îşi va împodobi candela sa şi cum va ieşi cu fecioarele cele înţelepte întru întîmpinarea Mirelui şi va auzi glasul cel dulce al Lui şi se va îndulci de vederea frumuseţii Lui. Alteori, pe cînd se ruga, zicea: “Cînd voi veni şi mă voi arăta înaintea feţei lui Dumnezeu?”
Aşa vieţuind ea în pustie, vicleanul diavol zavistuia bunătăţile ei şi se sîrguia s-o înfricoşeze cu năluciri şi arătări mincinoase. Dar Sfînta Parascheva, mireasa cea bună a lui Hristos, îşi punea nădejdea sa spre Cel Preaînalt şi, făcînd rugăciuni cu lacrimi, se însemna cu semnul Sfintei Cruci şi îndată se risipeau toate cursele vrăjmaşului ca o pînză de păianjen.
Cu nişte osteneli ca acestea şi cu multe fapte bune împodobindu-şi sufletul, Cuvioasa Parascheva s-a făcut mireasă iubită a lui Hristos şi cămară de taină a Preasfintei Treimi, devenind astfel biserică a Dumnezeului Celui Viu, curată şi neîntinată de păcat.
După cinci ani de nevoinţă în pustiul Iordanului, pe cînd se ruga cu mîinile înălţate spre cer după obiceiul sfinţilor, a văzut pe îngerul Domnului în chip de tînăr luminos, care i-a zis: “Lasă pustiul Iordanului şi te întoarce în patria ta, pentru că acolo ţi se cuvine să-ţi dai trupul pămîntului, iar sufletul tău să treacă la cereştile locaşuri!”
Deci, Cuvioasa, socotind puterea vedeniei şi înţelegînd că porunca este de la Dumnezeu, se bucură de moartea cea trupească, dar se întristă de părăsirea pustiului, pentru că nimic nu curăţeşte aşa de bine sufletul şi nu-l aduce la chipul cei dintîi, precum viaţa de pustie şi liniştea.
Lăsînd fără de voie pustiul, Cuvioasa Parascheva a venit în împărăteasca cetate Constantinopol, s-a închinat în Biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Vlaherna, s-a împărtăşit cu Trupul şi Sîngele lui Hristos, apoi s-a dus în patria sa Epivat, unde a petrecut doi ani de zile neschimbîndu-şi osteneala cea pustnicească, adică postul, rugăciunea şi privegherile de noapte. Sosind ziua mutării sale către Dumnezeu, s-a rugat cu multe lacrimi pentru sine, pentru Biserică, pentru sfinţii slujitori, pentru sihaştri, pentru cei bolnavi şi pentru toată lumea, apoi şi-a dat sufletul cu pace în mîinile Domnului, iar trupul său, după obiceiul creştinesc, s-a îngropat în pămînt la un loc neînsemnat pe malul mării.
Mai tîrziu, vrînd Dumnezeu să proslăvească pe Cuvioasa Parascheva, i-a descoperit sfintele ei moaşte într-un chip minunat ca acesta: Era un sihastru stîlpnic aproape de locul unde era îngropată Cuvioasa. Deci s-a întîmplat că a murit un corăbier acolo, al cărui trup mirosea greu. Oamenii au săpat o groapă să îngroape trupul corăbierului. Dar după rînduiala lui Dumnezeu au aflat trupul nestricat al Sfintei Parascheva zăcînd în pămînt, şi fiind oameni nepricepuţi, au aruncat alături de moaştele Cuvioasei trupul corăbierului şi, acoperindu-l cu pămînt, s-au dus acasă.
Într-o noapte, unul din acei oameni, anume Gheorghe, fiind iubitor de Hristos, pe cînd se ruga lui Dumnezeu în casa sa, a adormit şi a văzut în vedenie o împărăteasă şezînd pe scaun luminat şi mulţime de ostaşi stînd împrejurul ei. Unul din aceşti ostaşi, luîndu-l de mînă, l-a ridicat de jos şi i-a zis: “Gheorghe, pentru ce aţi trecut cu vederea trupul Cuvioasei Parascheva şi aţi îngropat la un loc cu dînsul trupul cel necurat şi stricat? Deci, scoateţi-l din groapă şi-l puneţi la un loc ales, că a voit Dumnezeu să proslăvească pe roaba sa pe pămînt”. Asemenea şi acea împărăteasă în veşminte luminate i-a zis: “Degrabă scoţînd moaştele mele, la loc însemnat să le puneţi, pentru că şi eu am fost ca şi voi şi patria mea este Epivatul, unde voi acum locuiţi!”
În aceeaşi noapte, o femeie cinstită, anume Eufimia, a avut aceeaşi vedenie. A doua zi au spus toate la oamenii cei dreptcredincioşi. Apoi au alergat cu lumînări în mîini la moaştele Cuvioasei Parascheva, pe care aflîndu-le în pămînt întregi şi binemirositoare ca o comoară de mult preţ, le-au aşezat cu mare bucurie în biserica Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din satul Epivatului.
După multă vreme, credinciosul împărat româno-bulgar Ioan Asan, auzind de minunile ce se făceau la moaştele Cuvioasei Parascheva, a trimis pe mitropolitul Marcu cu mulţi episcopi şi preoţi şi a adus cinstitele ei moaşte în oraşul Tîrnovo, unde se tămăduiau numeroşi bolnavi care veneau aici cu credinţă. După o vreme, cînd turcii au cucerit o parte din Imperiul Bizantin, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, sultanul Baiazid dă moaştele Sfintei Parascheva lui Mircea cel Bătrîn, domnul Ţării Româneşti în anul 1393. Dar nu stau aici decît trei ani, că mîniindu-se turcii pe Mircea cel Bătrîn, după luptele de la Nicopole din 1396, au dat acest odor de mare preţ cnezinei Anghelina care le-a dus la Belgrad, unde de asemenea se vindecau mulţi bolnavi. Şi au stat moaştele Cuvioasei Parascheva la sîrbi, în Belgrad 124 de ani, din 1396 pînă în 1520, cînd sultanul Soliman le strămută la Constantinopol. Sfintele moaşte sînt răscumpărate apoi de la turci de Patriarhia din Constantinopol, unde stau 120 de ani.
În anul 1639, evlaviosul domn al Moldovei Vasile Lupu, terminînd de zidit biserica Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, dorea să împodobească ctitoria sa cu moaştele unui sfînt renumit spre mîngîierea poporului nostru binecredincios. Deci, auzind Vasile Lupu de moaştele Cuvioasei Parascheva şi dorind să le aducă la Iaşi, i-a împlinit Dumnezeu cererea astfel: Patriarhia din Constantinopol avea mari datorii către sultan şi neavînd de unde plăti, patriarhul Partenie a acceptat să dăruiască moaştele Sfintei Parascheva lui Vasile Lupu, cu condiţia ca domnul Moldovei să-i achite datoria de 300 de pungi de galbeni pe care o datora turcilor. Deci achitînd toată datoria Patriarhiei din Constantinopol, a primit odorul cel de mult preţ, adică moaştele Sfintei Parascheva, aduse la Iaşi cu mare alai şi cinste la 13 iunie, 1641, de către trei mitropoliţi – Ioanichie al Iraclei, Partenie al Adrianopolei şi Teofan al Paleopatariei.
În marginea Iaşilor sfintele moaşte, însoţite de Vasile Lupu şi Mitropolitul Varlaam al Moldovei, au fost întîmpinate de un mare cortegiu de clerici, monahi şi credincioşi cu făclii aprinse în mîini şi au fost aşezate cu mare cinste în biserica Sfinţii Trei Ierarhi. Din anul 1641 pînă astăzi se face prăznuirea anuală, la 14 octombrie, a Sfintei Parascheva.
Moaştele Cuvioasei Parascheva au stat în biserica Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi timp de 250 de ani, adică pînă la 12 decembrie, 1888, cînd au fost strămutate în noua catedrală mitropolitană unde se află şi astăzi. Această strămutare s-a făcut în urma unei mari şi înfricoşate minuni, pe care o aflăm scrisă în Vieţile Sfinţilor şi în Mineiul pe octombrie. Şi iată ce scrie despre aceasta: Moaştele Cuvioasei Parascheva se păstrau iarna în sala gotică a lui Vasile Lupu, unde era paraclisul mănăstirii. Iată însă că din neglijenţă sau şi cu oarecare îngăduinţă dumnezeiască, în anul 1888, în noaptea de 26 spre 27 decembrie, paraclisierul a uitat o lumînare aprinsă în sfeşnicul de lemn de lîngă racla sfintei, după slujba de miezul nopţii. După un ceas sau două, s-au aprins: sfeşnicul, aşternuturile, baldachinul şi veşmintele.
Apoi însuşi sicriul Cuvioasei Parascheva a fost cuprins de flăcări. Totul era o vatră de jăratec. Din această cauză s-au topit definitiv sicriul de aur, dăruit de domnul Vasile Lupu şi multe alte odoare de mare preţ. Abia în zorii zilei a fost simţit focul. Un elev de la şcoala ce funcţiona în curtea Mănăstirii Trei Ierarhi, a dat alarma. S-a adunat lumea, a venit şi bătrînul mitropolit Iosif şi văzînd paraclisul în flăcări şi sicriul învăluit de jăratec, plîngeau cu toţii şi ziceau cu durere: “Au ars moaştele Cuvioasei Parascheva!” Dar, stingîndu-se puţin văpaia, au răscolit jăratecul şi au văzut o înfricoşată minune. Sicriul Cuvioasei Parascheva era învăluit de flăcări. Tot aurul şi argintul erau topite şi risipite de foc, iar sicriul de lemn era ars numai pe dinafară. Apoi, săltînd capacul de lemn, au văzut că nici urmă de foc sau de căldură, nu pătrunsese înăuntru. Numai perna de sub capul sfintei era puţin afumată. Aceasta a fost cea mai mare minune făcută de Cuvioasa Parascheva. Cum a oprit ea focul să nu ardă sicriul de lemn şi nici un veşmînt din sicriu? Cum a dormit Cuvioasa o noapte întreagă, nevătămată de jăratec, ca pe pat moale împărătesc aşternut cu flori? Cît de minunat este Dumnezeu între sfinţii Săi! Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc…
Deci, plîngînd cu toţi de bucurie şi dînd slavă lui Dumnezeu şi mulţumită Cuvioasei Parascheva, au căzut cu toţii în genunchi şi au făcut acatistul Sfintei. Apoi, însuşi mitropolitul împreună cu clericii, au luat sfintele moaşte şi le-au dus în noua catedrală. Iar în locul vechiului sicriu topit de foc, evlaviosul mitropolit Iosif, numit de credincioşi “cel sfînt”, a făcut un nou sicriu de argint care se vede şi astăzi, a pus în el sfintele moaşte şi le-a aşezat în partea dreaptă a catedralei, unde se păstrează nestrămutate pînă în zilele noastre. Iar sicriul de lemn ars numai pe dinafară, se păstrează în biserica de alături, ca o mărturie a minunii ce s-a făcut atunci de Cuvioasa Maica noastră Parascheva.

Iubiţi credincioşi,


Astăzi toţi credincioşii sînt în sărbătoare. Astăzi se prăznuieşte patronul cel de peste an, Preacuvioasa Maica noastră Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, rugătoarea şi grabnic ajutătoarea tuturor credincioşilor care cer mijlocirea ei. În această zi se adună la Catedrala mitropolitană de la Iaşi, încă din ajun, mii de credincioşi care vin să se roage, să se închine şi să sărute cu evlavie racla cu moaştele Sfintei Parascheva. Iată sînt aproape 350 de ani de cînd această mireasă a lui Hristos ne ocroteşte cu sfintele ei moaşte. Ce slujbe frumoase şi cîntări alese nu se fac acum în sfintele noastre mănăstiri, în cinstea Cuvioasei Parascheva? Şi cîte credincioase nu-i poartă cu evlavie numele, îi citesc acatistul şi îşi dobîndesc cererea lor? Dar cine poate spune de cîte primejdii nu ne-a scăpat Dumnezeu, de-a lungul secolelor, cu mijlocirea Cuvioasei?

De aceea, fraţi creştini, sîntem datori să cinstim pe sfinţi că ei sînt “prietenii lui Dumnezeu” şi rugătorii noştri la cer. Să cinstim cu credinţă şi pe Cuvioasa Parascheva, să-i sărutăm cu evlavie sfintele ei moaşte ori de cîte ori avem posibilitatea. Apoi să citim adesea acatistul ei, cîntîndu-i cu toţii într-un glas această scurtă rugăciune: Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare! Amin

6 comentarii:


 1. Doamna sunteti de nota 20 ! Femeie desteapta, puternica si inzestrata cu har! Sa va ajute Dumnezeu, sa fiti sanatoasa , sa aveti grija de noi romanii si de tara asta , multumim ca existati !  http://antenastars.ro/agentul-vip/maria-ghiorghiu-noi-previziuni-alarmante-pentru-romania-pe-10-decembrie-2016-va-avea-loc-un-eveniment-neplacut-id34116.html

  RăspundețiȘtergere
 2. Continuare :

  Diaspora Start-up face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

  Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

  Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

  RăspundețiȘtergere
 3. Vin mintile voastre comuniste in Romania care este aparata de americani, de germani, de francezi, de italieni si de multe popoare din Europa contra acestui IDOL mort numit Comunismul Rus conus de papusa a Satanei

  RăspundețiȘtergere
 4. Președintele Siriei anunță o conflagrație mondială: "În aer se simte miros de război"

  Referitor la posibilitatea unei confruntări între Rusia și SUA în Siria, Bashar al-Assad a indicat că cele două puteri urmăresc obiective distincte. Astfel, susține el, "Moscova vrea să lupte împotriva terorismului nu doar pentru Siria sau pentru Rusia, ci pentru întreaga regiune, pentru Europa și întreaga lume", în schimb pentru Washington "terorismul este asul pe care îl scoate din mânecă atunci când este nevoie".

  "Se simte în aer mirosul (celui de-al treilea) război (mondial) ..., cu toate că pentru moment nu are loc o confruntare directă. Deși acest conflict are elemente teroriste, politice și militare", a răspuns Al-Assad, întrebat dacă lumea se îndreaptă spre un al Treilea Război Mondial.

  În opinia sa, Siria este una dintre etapele acestui proces complex, una dintre cele mai importante etape, iar escaladarea actuală a conflictului are ca "obiectiv principal de a păstra hegemonia americană asupra lumii." "Siria este o țară independentă, iar Occidentul nu va accepta niciodată independența vreunei țări, fie că este vorba de mica Sirie sau de marea Rusie", a denunțat el.

  În interviu, el a subliniat faptul că "cel mai important lucru este să se știe cine sprijină teroriștii la fiecare oră și în fiecare zi".

  "Rusia, Iranul și (mișcarea șiită libaneză) Hezbollah sunt partenerii noștri permanenți și se află aici în mod legal. Aceștia luptă împotriva teroriștilor, dar există alte țări care se amestecă pentru a sprijini teroriștii. Problema nu este numărul de actori (implicați în conflictul sirian), principala problema este terorismul", a conchis președintele Al—Assad.

  RăspundețiȘtergere
 5. Referitor la crimele care le-a facut Rusia in Ucraina si Crimeea acestea sunt arhicunoscute si nu se gandesc sa se opreasca inaintea lui Dumnezeu, dupa cum au facut crimele de pretutindeni prin IDOLUL lor Comunismul lui Lenin si Stalin, Brejnev si alti deplasati de-ai lor, cum ar fi Ceausescu sau Tito cand au vrut sa alunge credinta din inima poporului roman, cum au vrut sa distruga credinta catolica a acestui popor dar n-au reusit si nici nu vor reusi vreodata.

  RăspundețiȘtergere