luni, 21 martie 2016

ACEST BLOG , VINDECĂ SUFLETELE MAI REPEDE !

                                                             

                                                            Image result for DUMNEZEU.                      .
                        .

                                         21 Martie 2016 ,ora 4,34 zori de zi !

                                             Dragii mei, 

Astăzi dimineață fratilor, am primit confirmarea (daca mai era nevoie),a eficientei acestui Blog ,care este minunat de folositor pentru fiecare suflet, care iubeste pe Dumenzeu si pe Maica Domnului.
Acum pot spune din nou, că acest Blog DUMNEZEU  EXISTA -MARTURII, este BLOGUL LUI  DUMNEZEU, fără  nicio îndoială!
Iată dragilor ce spunea un glas ,astazi în zori de zi:

                  ” Se pare că Blogul Mariei, vindecă ...la sută ! 
   Dar un alt glas intervine, era un glas care, răsuna atât in Cer ,cât si pe Pământ.
Citez:
                    Blogul Mariei, vindecă negrait de repede, sufletele care citesc ceea ce scrie Maria, din Graiul Duhului Sfânt!”
Așadar dragii mei, cei care incercati din nestiinta ,sau chiar din mândrie si răutate,ca să aruncați cu piatra in acest Blog al Lui Dumnezeu, in acest Blog în care gasiti ADEVĂRUL  LUI DUMENZEU; în care găsiți Graiul  Duhului Celui Prea  Sfânt,din suflet vă rog, abțineți-vă! 
Nu vă împovărati sufletul cu cel mai greu păcat, cu Hula împotriva Duhului Sfânt!
Cineva vrea să creadă, este minunat de vindecător pentru al său suflet. 
Cine nu vrea să creadă, si are îndoieli in inima si-n sufletul său, să cereceteze pe mai departe. Dar sub nicio formă ,să nu huleasca si sa nu arunce cu piatra!
 Căci piatra pe care o vor arunca, va ajunge în capul unghiului, unde se afla IISUS HRISTOS, Căruia I se cuvine toata Cinstea,Slava si Închinarea, acum si pururea si-n vecii vecilor ,Amin ! 
                                               Cu dragoste,Maria.

Iata ce inseamna ”Piatra din capul unghiului”:
Isus Hristos -piatra din capul unghiului lepădată de zidari

5028

Continuare la articolul „Pilda cu vierii”
A treia pildă pe care a spus-o Domnul Isus preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor norodului a doua zi după intrarea Sa triumfală în Ierusalim, a fost pilda despre piatra lepădată de zidari. După cum am menţionat în articolele precedente, preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au înţeles că Domnul Isus vorbea despre ei. Prin prima pildă Domnul Isus le-a spus că ei nu vor intra în Împărăţia Cerurilor, din cauza că nu l-au crezut pe Ioan Botezătorul, care mărturisea despre Domnul Isus. Prin a doua pildă le-a spus că nu vor mai avea autoritatea să păstorească pe poporul lui Dumnezeu, fiindcă au falimentat ca preoţi şi fruntaşi ai poporului (dacă vă amintiţi întrebarea lor era de unde Domnul Isus are autoritatea să facă lucrările care le făcea în mijlocul norodului şi a ajuns să fie autoritate pentru popor).
Care este mesajul celei de a treia pilde? Să urmărim textul:
Isus le-a zis: ,,N-aţi citit nici odată în Scripturi că: „Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru, şi este minunat în ochii noştri?” De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă şi Fariseii au înţeles că Isus vorbeşte despre ei, şi căutau să-L prindă; dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept prooroc. Matei 21:42-46
Domnul Isus citează din Psalmul 118:22-23. Mesajul pe care vrea să-l transmită Domnul Isus este că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la poporul Israel şi va fi dată unui alt neam, din cauza că ei, preoţii, au vrut să zidească Împărăţia lui Dumnezeu, scoţându-L din formulă pe Domnul Isus, iar poporul avea privirile aţintite spre ei, liderii lor spirituali.
De ce Domnul Isus spune că împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la ei? Era Împărăţia lui Dumnezeu numai pentru ei? În vechiul Testament se vorbeşte că vor veni zile când Domnul va veni şi va întări împărăţia lui Israel şi El personal va domni la Ierusalim:
În vremile de pe urmã, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: ,,Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui! Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim Cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război; ci fiecare va locui supt viţa lui i supt smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai turbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi vom umbla în Numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de veci!” ,,În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei şchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniţi, şi pe aceia pe cari-i chinuisem. Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi Domnul va împărăţi peste ei, pe muntele Sionului (la Ierusalim), de acum şi până-n veac! Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni, şi la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!” (Mica 4:1-8)
Şi Însăşi Domnul Isus spunea la începutul lucrării Sale că a venit doar la poporul Israel:
Şi iată că o femeie cananeancă, a venit din ţinuturile acelea, şi a început să strige către El: ,,Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.” El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor: ,,Dă-i drumul, căci strigă după noi.” Drept răspuns, El a zis: ,,Eu nu sînt trimes decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” Matei 15:22-24
Din cauza că poporul Israel nu L-au acceptat pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor, Împărăţia a fost luată de la ei. Domnul Isus este piatra lepădată de zidari ( de fruntaşii poporului lui Israel), iar neamul căruia îi va fi dată Împărăţia lui Dumnezeu, este biserica, alcătuită din evrei şi neamuri:
Apropiaţi-vă de El (Isus Hristos), piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură: Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine.” Cinstea aceasta este dar pentru voi cari aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului”; şi o piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sînt rânduiţi. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor , pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, cari odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, cari nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. 1 Peter 2:4-10
Ce înseamnă piatra din capul unghiului? Aceasta este piatra care se pune la colţul fundamentului unei case şi după care se orientează fundamentul şi, respectiv, toată casa. Învăţătura Domnului Isus trebuie să fie la baza credinţei şi înăvăţăturii noastre. Orice credinţă care nu are la bază învăţătura Domnului Isus, şi anume că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, o astfel de credinţă nu duce la mântuire.
În epistola apostolului Pavel către Efeseni este scris să noi suntem zidiţi …
… pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Efeseni 2:20-21
Apare întrebarea, pe care a anticipat-o şi apostolul Pavel în epistola sa către Roamani:
“A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi eu sunt  Israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. (Romani 11:1)
Şi încă o întrebare:
Întreb dar: “S-au poticnit ei (evreii) ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. (Romani 11:11)
Dacă Dumnezeu a dat Împărăţia Sa Bisericii, înseamnă aceasta că a lepădat pe Israel ca popor? Iată ce le spune apostolul Pavel în continuare sfinţilor din Roma, care în majoritate erau dintre neamuri:
Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra  numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiuirile
de la Iacov. Acesta va fi legământul, pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.” În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor. Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi chemarea făcută. (Romani 11:25-29)

  

50 de comentarii:

 1. Te pup Maria!Te iubesc,te iubesc.Maria Duhului Sfânt.

  RăspundețiȘtergere
 2. Da-i ca exemplu blogul sectant a lui Filat care omoara suflete ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Doamnă Maria!Iertațimă!.Stiu că este blogul dumneavoastră dar în numele acelei libertăți pe care a-ți invocat-o pentru a părăsi blogul dacă nu găsesc aici ce-mi trebuie,tot ea libertatea aceasta mă face să-mi postez gândurile,în afară doar de cazul în care vă doriți un blog de aplaudaci creduli,dispuși să vă ridice osanale.E de ajuns că o face Cerul nu le cereți asta și oamenilor.In altă ordine de idei critica este binevenită dacă este constructivă.Contrar a ceea ce spune mesajul postat de dumneavoastră incredulitatea mea nu vine nici din răutate,nici din mândrie.Se prea poate din neștiință,de aceea vă rog să mă lămuriți.Din câte înțeleg eu acest blog vindecă suflete.Buuuun.Asta înseamnă că acele suflete sunt bolnave.Buuuun.(Mă rog asta nu-i bun dar aici înțeleg că intervine puterea tămăduitoare a blogului).Teologic vorbind orice boală a sufletului are o singură cauză : PĂCATUL.Altă cauză nu este.Îndepărtăm PĂCATUL și sufletul se vindecă.Buuuun.Înarmați cu această informație și cu o logică sănătoasă trecem la traducerea mesajului : “Cei ce citesc acest blog și citesc mesajele inspirate de “Sus“ se vindecă negrăit de repede“ (nu de vreo boală fizică înțeleg eu),deci de PĂCAT.Sau altfel spus lectura acestui blog și implicit a mesajelor ajută la îndepărtarea de PĂCAT.Pe lângă faptul că în neștiința mea consider asta o aroganță,consider că de la Hristos încoace (de parcă El nu ar fi de ajuns) inspirați de “bunul dumnezeu“ o pleiadă de inspirați divini ne-ar blagoslovit cu alte 1000 de învățături despre cum să ne îndepărtăm de păcat.De la extratereștrii buni care îl iubesc pe Iisus,până la Conștiințe Hristice Cosmice toți mai au ceva de adăugat la ceea ce deja ni s-a dat pentru a ne vindeca sufletele.Mai nou avem un blog.Intortocheate sunt Căile Domnului.Repet,iertați-mă,îmi exprim doar neștiința,nu e vina mea că nu percutez imediat cum cineva hop-țop îl invocă pe Hristos.Cu respect.

   Ștergere
  2. Sunt Baptisti , ce bine ca scriu Isus cu un singur I
   http://point.md/ru/novosti/obschestvo/vezi-argumentele-pastorului-baptist-vasile-filat-cu-privire-la-refuzul-de-a-mai-participa-la-dezbateri-teologice-cu-ortodocii

   Ștergere
  3. Maria,lasa-i in pace!Cine vrea sa inteleaga fii sigura ca inteleg!

   Ștergere
  4. Chiar asa Anonim 21 martie 2016, 09:54, ce ai vrut sa spui? Faci cumva parte dintr-o conspiratie?

   Ștergere
  5. DESPRE SECTARI (aici intre si baptistii, etc.)
   Iata o intamplare cu Parintele Arsenie Boca:
   "Nişte oameni din Vistea l-au invitat pe Părintele să facă vecernia în Vistea de Sus. Erau mulţi sectari acolo. Când a ajuns acolo, Părintele a zis: “Dar ce văd aici? O mulţime de persoane care nu-şi pot face Sfânta Cruce. Să iasă toţi afară!”. Încet-încet, deşi se codeau, au ieşit. Le-a spus Părintele: “Eu vă cunosc pe voi căci aveţi pecetea satanei pe frunte şi vă arăt cu degetul”. După ce au ieşit toţi, Părintele şi-a rostit cuvântul."

   "Pocăiţilor le spunea că, dacă nu cred în Iisus Hristos, în Maica Domnului şi în Sfânta Cruce, vor merge în iad cu Biblia în mână!"

   Sursa: “Mărturii din Ţara Făgăraşului despre părintele Arsenie Boca”, editura Agaton, 2004

   Ștergere
  6. ANONIM 09:54 ACUM AM ÎNŢELES REMARCA TA. DOAMNA MARIA,ANONIMUL VREA SĂ SPUNĂ CĂ POSTAREA CARE AŢI FĂCUTO APARŢINE ANASTASIEI FILAT DUPĂ CUM SCRIE CHIAR ÎN POSTAREA DUMNEAVOASTRĂ. IAR ANASTASIA FILAT APARŢINE UNEI SECTE. OBSERVĂM CĂ ȘI TEXTUL NU ESTE DE ORIGINE ORTODOXĂ,MAI PRECIS SCRIE IISUS CU UN SINGUR I. LA ASTA SE REFERĂ PROBABIL,CUM DE AŢI DAT ȘI ALTE EXEMPLE ÎN AFARA RELIGIEI NOASTRE CREȘTIN ORTODOXE. EU PERSONAL NU AM NIMIC ÎMPOTRIVĂ DAR NU AR STRICA O EXPLICAŢIE A DUMNEAVOASTRĂ,ASTA PENTRU A ÎNCHIDE GURA CÂRCOTAȘILOR ȘI PENTRU A ÎMPIEDICA RESPINGEREA DUMNEAVOASTRĂ,A CELOR CARE CITESC ACEST BLOG,CÂND DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI O SUSŢINĂTOARE A ORTODOXISMULUI,DOVADĂ FIIND COMENTARIILE DUMNEAVOASTRĂ PE ACEASTĂ TEMĂ DIN POSTAREA CU PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA.

   Ștergere
 3. Se putea da o talcuire facuta de catre sfinti ortodocsi la Piatra din capul unghiului nu de catre Anastasia Filat care zice : http://bunavestirea.md/index.php/events
  Sunt mamă a 3 copii și profesoară în cadrul Institutului de Studii Biblice Inductive din Moldova. De asemenea, îl ajut pe soțul meu, Vasile Filat, în păstorirea Bisericii "Buna Vestire" din Chișinău

  RăspundețiȘtergere
 4. Greu de ghicit la ce se refera , dar daca tot face referire la Vasile Filat, m-am documentat si eu sa vad cine este . :

  http://www.totalschimbat.ro/2011/01/01/interviu-cu-vasile-filat/


  Nu poti sa ,,omori suflete'' cand propavaduiesti cuvantul lui Dumnezeu ! S.

  RăspundețiȘtergere
 5. D-na Maria, in viziunea referitoare la BIBLIE ,ca nu este intru totul adevarata,atunci noi ca si crestini ce ar trebui sa credem?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Biblia a fost modificata de-a lungul timpului in beneficiul conducatorilor religiosi ai vremilor respective...

   Ștergere
  2. Asa este Dragon Star! Corect!

   Ștergere
 6. Eu cand vad Iisus Hristos scris cu un singur I ma ia cu capul,vorba lui GABRIEL;MA IA CU CAPUL.

  RăspundețiȘtergere
 7. Scumpa doamna va multumesc pentruca impartasiti toate cele traite de dumnevoastra cu noi va multumesc din suflet!
  si sa stiiti ca am observat si eu ca parca ma apropi mai tare de dumnezeu cu acest blog dumnezeu sa va ajute sa puteti continua inca mult timp cea ce faceti
  mie de multe ori cand citesc ceva despre cele spuse de viitoarea romaniei imi vine sa plang de fericire va multumesc mult de tot Doamna Maria pentru informati si pentru ca ne intariti cu vorbe calde dumnezeu sa va apere de tot raul..

  RăspundețiȘtergere
 8. Unii raman total nevindecati si scriu in continuare cu majuscule desi au fost rugati sa nu o mai faca, iar altii arunca cu noroi, mai ceva ca in filmele mute!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Probabil, nu intelege ca scrisul cu majuscule înseamnă ca tipi.Sau are probleme cu vederea??😉

   Ștergere
 9. Amin.imparatia lui Dumnezeu va fi data inapoi neamului dacic.

  RăspundețiȘtergere
 10. Scumpa doamna va multumesc pentru ca inpartasiti toate traite de dumnevoastra cu noi Dumnezeu sa va ajute sa puteti continua inca mult timp cea ce faceti dumnezeu sa va apere de tot raul..

  RăspundețiȘtergere
 11. DA VINDECĂ SUFLETELE MAI REPEDE CELOR CARE CRED. CEI CE NU CRED ȘI TOTUȘI MAI INTRĂ SĂ VADĂ CUM STĂ TREABA,ACELORA LE DISTRUGE SUFLETELE MAI REPEDE. EU ȘTIU DIN PROPRIA EXPERIENŢĂ CĂ ȘI EU STĂTEAM LA PÂNDĂ SĂ VĂD DACĂ NU CUMVA DOAMNA MARIA MAI POSTEAZĂ NIȘTE "ABERAŢII" SAU SĂI GĂSESC VREO GREȘEALĂ CA SĂ DEMONSTREZ CĂ E CU SATANA,SAU SĂ VĂD DACĂ NU CUMVA A ÎNCHIS BLOGUL. TOT CE ȘTIU ESTE CĂ ESTE UN OM CA ȘI NOI TOŢI ȘI TREBUIE SĂ NE IUBIM UNII PE ALŢII. AȘA SPUNE IISUS HRISTOS.

  RăspundețiȘtergere
 12. SIMPLUL FAPT CĂ ADMITEM POSIBILITATEA CĂ SUNTEM ÎNCONJURAŢI DE PĂCĂTOȘI,NE DISTRUGE SUFLETELE. AM CITIT ÎNTR-UN COMENTARIU TOT AICI PE BLOG O POVESTIRE DESPRE UN ÎNGER DE LUMINĂ CARE TOT ÎL VIZITA PE UN CĂLUGĂR. IAR CĂLUGĂRUL S-A HOTĂRÂT SĂ TESTEZE ENTITATEA SĂ VADĂ DACĂ ESTE CINE ZICE CĂ ESTE. CE CREDEŢI CĂ S-A ÎNTÂMPLAT? ÎNGERUL DE LUMINĂ S-A TRANSFORMAT ÎNTR-UN DEMON MONSTRUOS. DE CE CREDEŢI OARE CĂ A AVUT LOC ACEST FENOMEN? ÎNGERUL DE LUMINĂ LA LĂSAT PE CĂLUGĂR SĂ ÎL TESTEZE ȘI CÂND A VĂZUT CĂ NU SE OPREȘTE,IA ARĂTAT ÎNGERUL ȘI REVERSUL. A GĂSIT CE A CĂUTAT.

  RăspundețiȘtergere
 13. Va iubesc d.Maria si sunt tare bucuroasă ca sunteți A noastra si ne spuneti si noua din Cuvântul Duhului Sfânt. Ii mulumessc Bunului Dumnezeu Creatorul ca v-am descoperit.niculina.

  RăspundețiȘtergere
 14. D-na Maria va rog sa-mi răspunzi la o lntrebare :Ce lnseamna cand iti urla câinele in casa . Va rog 'sau altcineva după acest blog .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este datoria mea de suflet, ca sa va împărtasesc CUVANTUL LUI DUMNEZEU, asa neîntinat si curat ca lacrima. Si eu va iubesc cu sufletul dragii mei, si va promit că nu vă voi lăsa nicio clipă ,ca sa rataciti CALEA catre Mântuire. Cu dragoste,Maria.

   Ștergere
  2. S-ar putea sa fie bolnav , doamna sau sa prevesteasca o eventuala boala in familia dvs. Asta e modul lor de a demonstra fidelitatea fata de stapanul sau. Nu ar fi rau insa, ca prim pas, sa-l duceti la veterinar pentru un control amanuntit : dinti, stomac, labute sau daca are o artrita dureroasa. Si mai stiu ca mai au aceste manifestari in cazul in care au nevoie de un partener .
   Cainii lasati singuri in casa si/sau in curte e posibil sa urle; cainilor nu le place nici singuratatea si nici intunericul iar cei mai fricosi e probabil sa urle cand sunt singuri si mai ales cand sunt singuri (si neobisnuiti) pe intuneric, pentru ca sunt derutati.

   Josh Weiss-Roessler ne spune ca un caine urla uneori fara a avea un motiv anume, ci doar pentru ca asta exista in codul sau genetic. Urletul e firesc, natural, daca nu devine cronic, adica obisnuinta .
   Unii caini urla la pericol, deci n-ar trebui ignorate mai ales urletele celor care nu au acest obicei: un hot, de exemplu, un inceput de incendiu, o teava sparta (sunt exemplele pe care le-am cunoscut mai mult sau mai putin mijlocit si cainii au fost cei care au alertat oamenii). Cu drag . S .

   Ștergere
  3. ANONIM 23:16 CÂND ÎŢI URLĂ CÂINELE ÎN CASĂ E SEMN RĂU,ASEMENI CÂND ÎŢI CÂNTĂ CUCUVEAUA PE MASA. DAR DACĂ AI NĂDEJDE ÎN DUMNEZEU ȘI NU MAI CREZI ÎN SUPERSTIŢII,FIREȘTE CĂ NU VEI PĂŢI NIMIC.

   Ștergere
 15. Va "ia cu capul", cand vedeti scris incorect Iisus? Pai, asta-i important pentru voi? Pe mine ma ingrozeste faptul ca majoritatea oamenilor nu stiu ca Isus, a experimentat viata pe Pamant devenind CRISTOS, adica a REALIZAT PREZENTA SA DIVINA, adevarata sa natura, AICI pe Pamant.
  Asta-i motivul pentru care a venit aici, sa ne arate cum s-o facem si noi pentru a iesi din ignoranta care ne-a cuprins de milenii.Asa cum Iisus a fost o fiinta spirituala in experienta umana, astfel suntem si noi,frati ai sai, nu robi cum credeti voi!
  Cristos nu este un nume nu este o persoana ci ESTE O STARE DE TRANSFORMARE A CONSTIINTEI UMANE, o trecere de la o identitate-ego la identitatea DIVINITATII in experienta umana!
  Pentru Dumnezeu!Treziti-va!Ridicati-va odata din mocirla ignorantei!
  Divinitatea nu vrea inchinaciuni, umilinta si suferinta, ci sa va amintiti cine sunteti, ca sa va puteti intoarce
  la EL! Scoateti-va "ochelarii de cal si doapele din urechi" ca Dumnezeu-Cristos ESTE AICI SI ACUM in aceste vremuri! Va uitati la EL si nu-L vedeti,iar EL striga la voi, si nu-L auziti!
  Oameni buni, Dumnezeu a coborat din ceruri, special pentru noi,lasati-L sa intre in inimi, caci acolo este locul SAU!
  Daca stati in asteptare sa apara cineva care sa va inalte din inchisoarea mintii, acest iad de care nu sunteti constienti, veti sta in aceasta stare ascultand invataturi care sunt menite sa va tina inca tot atatea milenii pana veti obosi de atata asteptare.
  Dumnezeu va iubeste, si sta cu bratele intinse sa va primeasca exact asa cum sunteti acum, fara sa faceti nimic, doar sa va amintiti cine sunteti! ATAT!
  Eu am obosit experimentand aceasta separare de divinitatea mea, voi nu?
  Luasem decizia de a parasi acest blog din cauza constiintei blocate in frica care este prezenta si sustinuta aici,dar,constiinta mea striga la mine sa imprastii frica si sa aduc IUBIREA.
  EU SUNT D

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cine va tine, doamna pe blogul asta daca le stiti pe toate ? Noi suntem ignoranti si daca suntem aici , avem convingerile noastre . Eu nu le am pe ale dumitale pentru ca nu imi transmiti nimic . Frica ca orice simtamant face parte din fiecare si fiecare stie cum sa isi mute cursorul pe axa ei ca sa o simta mai mult sau mai putin . Chiar va sugerasem la un moment dat sa va faceti un blog al dvs , aici nu va simtiti in armonie cu ceilalti . Fiecare se raporteaza la Bunul Dumnezeu cum crede de cuviinta si personal , nu ma simt in ,,inchisoarea mintii'', ,,in iad ascultand invataturi care sunt menite sa va tina inca tot atatea milenii pana veti obosi de atata asteptare '' . Nu mai bine ati spune-o pe sleau ca va deranjeaza vizitatorii de pe acest blog , blog care baga ,,frica'' in ei ???? Sa fim seriosi !

   Ștergere
  2. Bine ai revenit Didona! Subscriu intru totul!Te imbratisez!

   Ștergere
  3. Didona dragă nu știu cine ești dar ai pus punctul pe I.Păi crezi că e ușor să te maturizezi,să înțelegi că tu ești responsabil de ceea ce se întâmplă cu tine,cu viața ta și a altora prin interacțiunea cu ei?.Nu e mai ușor să-ți sugi degetul,văicărindu-te că huuuuu! Dușmanul pândește.Ce mă fac?.Tatăăăăă,Maaaamăăăă!Anonim 15:36,ipocrizia celor ce se dau ortodocși mă uluiește.A-ți împrumutat cu atâta lejeritate o atitudine profund anticreștină!.Datul cu tifla,nu-ți convine,fă pași.Mi-l imaginez pe Iisus,Isus,Yehushua (uf,bine că scriu cu 7 de i că altfel eram eretic)dându-le cu tifla contemporanilor neobedienți : “Nu vă convine plecați la Buddha.Sau : “Nu vă place,așteptați că vine Mahomed.Atitudinea asta e specifică celor ce nu înțeleg libertatea.Homosexuali de pildă.Numai ei ne îndeamnă să ne uităm în altă parte dacă nu ne convine.Să schimbăm canalul.Și presupun că dă creștinismul pe afară din dumneavoastră.Când o să înțelegeți ce a vrut să spună Didona,că Hristos e în dumneavoastră,atunci o să-l descoperiți și pe Iisus.Și nu o să vă mai intereseze cu câți de i se scrie,și nici nu o să mai dați cu tifla.Adios!

   Ștergere
  4. ALEXANDRU DE CE FACI PE DOAMNA MARIA HOMOSEXUAL? DOAMNA MARIA,UITAŢI CE SCRIE DOMNUL ALEXANDRU DESPRE DUMNEAVOASTRĂ.

   Ștergere
 16. Eu le-am spus asta deja Didona, dar nu se aude :)))

  Iisus=OMUL, Hristos=STAREA la care a ajuns el.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Emanuel, pe unii nu-i duce... ce sa le faci?

   Ștergere
  2. Lasa Dia ca te duce pe tine...
   Ceea ce vreti voi, nu se va intampla asa cum vreti voi.
   Propavaduiti Evanghelia lui Hristos cea Adevarata si atunci se vor pocai multi.
   Dar mai inainte de asta pocaiti-va voi, pana nu este prea tarziu.

   Ștergere
  3. Si apropo.... Stiti ca scrie in Biblie cand va veni sfarsitu... dar normal..ca voi sustineti ca Biblia a fost modificata.....
   Da,poate unele versete au fost modificate,dar va repet ca Dumnezeu a lasat tot ce ne este necesar ca sa dobandim viata vesnica. Dacs nu aveti in casa o Biblie,va sfatuiesc sa cumparati Biblie ortodoxa,ca o sa aveti nevoie de ea.
   Deci,sfarsitul lumii va avea loc, atunci cand Evanghelia va fi propavaduita in intreaga lume.
   Si va asigur ca prin tehnologia de care dipunem,prin toate canalele de informare suntem aproape...
   Emanuel,caut-o pe prunca sapte pana nu mai poti in Biblie!

   Ștergere
  4. Eu nu cred în prunca șapte, eu cred în Hristos.

   Ștergere
  5. Eu o cred pe Maria! Are dreptate! Iata:

   Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul

   "Capitolul 12

   1.Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele.
   2.Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască.
   3.Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti.
   4.Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte.
   5.Şi a născut un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui,
   6.Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de zile."

   Ștergere
 17. Didona,ia sa i-l iei tu si pe Prichici si sa vă faceti un blog numai al vostru.
  Sa vă scaldati in ezoterismul .vostru

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anonim 22 martie 2016, 15:55, libertatea de exprimare este garantata! Te rog nu te lega de altii!

   Ștergere
 18. cand urla ciinele in curtea lui este semn de moarte clar ,cheste probata de foarte multe ori el prevestesye ca cineva va muri,,,,M;C

  RăspundețiȘtergere
 19. Când urlă câinele în curtea lui este o metaforă.Curtea reprezintă mintea lui.Deci câinele latră în mintea lui.În cazuri de astea fugi repede la doctor.

  RăspundețiȘtergere
 20. Multumesc pentru raspuns .carmen

  RăspundețiȘtergere
 21. Gabriele tată,cască ochii bine,vorbeam cu anonim 15:36.Dar nici măcar pe el nu l-am jignit.Era o comparație legată de o anumită atitudine des întâlnită în zilele noastre.

  RăspundețiȘtergere
 22. AM ÎNŢELES DOMNULE ALEXANDRU.

  RăspundețiȘtergere