duminică, 31 august 2014

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS , SIMEON STÂLPNICUL !


                                      Acatistul  Sfântului Cuvios, 
                      Simeon  Stâlpnicul !

Acatistul Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat
Condac 1
Preacuviosului nostru Părinte Simeon, ca celui ce prin dragoste şi smerenie s-a făcut lăcaşPreasfintei Treimi,  cântare de laudăcu umilinţăsă-i aducem, zicând: Bucură-te,  SfintePărinte Simeoane! 
Icos 1
Îngerul întâistătător al celor drepţi, Părinte Simeoane, numindu-te fiu al dreptăţii şi slujitor al Domnului, pentru care noi, smeriţii, aducem cântare:
Bucură-te, odrăslire din părinţi binecredincioşi!
Bucură-te, bogatăroadăa curăţeniei părinţilor tăi!
Bucură-te, ucenice preaiubit al Botezătorului loan!
Bucură-te, al Arhidiaconului şi întâiului Mucenic Ştefan deopotrivăiubit!
Bucură-te, căSfântul loan Botezătorul naşterea ţi-a vestit!
Bucură-te, căsemn al încrederii un bulgăre de tămâie maicii tale i-a dăruit!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condac 2
De la sânul maicii tale te-ai arătat iubitor al înfrânării, căci dintru cel drept te hrăneai, şi ai fost următor cetelor îngereşti, dimpreunăcu care cântai: Aliluia!
Icos 2
Descoperirea celor neştiute şi vederea tainelor ascunse Domnul ţi le-a dăruit, Simeoane, căci te-ai depărtat din pruncie de cele ale lumii, voind cele nepieritoare a le primi. Pentru aceasta primeşte ale noastre cântări:
Bucură-te, cel născut fărădureri!
Bucură-te, noule Samuile, cel ce Domnului din pruncie ai fost dăruit!
Bucură-te, cădin mâncare făcutăcu meşteşug omenesc nu ai gustat!
Bucură-te, căpâine, miere şi sare în toate zilele vieţii tale tu ai mâncat!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condacul 3
Fericite Simeoane, cu povăţuirea lui Dumnezeu la vârsta de şase ani ai venit la mănăstirea cuviosului loan Stâlpnicul, care cu dragoste primindu-te, se minuna cântând: Aliluia!â
Icosul 3
Vrăjmaşul cel urâtor de oameni s-a spăimântat de tine, Sfinte Simeone, şi ca un leu răcnea asupra ta, dar tu, ca pe un neputincios, nu l-ai băgat în seamă, întrarmat fiind cu smerenia, şi cu nevoinţa ai pornit asupra lui. Iar noi, ca cei ce suntem în tot ceasul zdruncinaţi de pornirea lui asupra noastră, cădem la tine, sfinte, şi te rugăm: ajută-ne nouă, celor ce cântăm:
Bucură-te, căprunc fiind ai covârşit pe cei bătrâni în nevoinţă!
Bucură-te, cănerăutatea inimii de mic ai dobândit-o!
Bucură-te, căschima îngereascăla vârsta de şapte ani ai primit!
Bucură-te, căurmând povăţuitorului tău loan, pe stâlp te-ai suit!
Bucură-te, căpe acesta urmând Domnului în fiecare zi te-ai răstignit!
Bucură-te, căuitând de trup asemenea celor fărăde trup ai vietuit!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condacul 4
Cu totul ne-am depărtat de cea în Duhul vieţuire, iar tu, al nostru părinte, cu milostivire ne dăruieşte cuvinte cu umilinţă, ca bucurându-ne de tine să-L slăvim pe Dumnezeu cel în Treime slăvit zicând: Aliluia!
Icos 4
Nu au putut săclatine vârtutea ta uneltirile celui viclean, ci mai vârtos te-au întărit şi prin ungere de sus ai primit puterea asupra demonilor, pentru care cu grăbire către al tău ajutor alergând zicând:
Bucură-te, cămai mult decât toate ai preţuit duhul umilit!
Bucură-te, căinima înfrântăşi smerităjertfăîn tot ceasul ai adus!
Bucură-te, căDomnul ţi-a dăruit smerenia!
Bucură-te, căci cu aceasta ai ars a diavolului înălţare!
Bucură-te, căaceştia cu înfricoşare vroiau săte piardă!
Bucură-te, căprin darul lui Hristos ai fost păzit!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condacul 5
învaţă, Sfinte, mintea noastrăca cele deşarte măcar în vremea rugăciunii săle gonească, pentru ca sănu aducem lui Dumnezeu jertfăneprimită, ci cu lacrimi săcântăm: Aliluia!
Icos 5
Năvala cea sălbaticăa patimilor s-a învârtoşat asupra ta, Părinte, dar tu, împotrivindu-te, nu ai dat somn ochilor tăi, ci cu multe lacrimi ai cerut ajutor în război, iar Domnul, văzând dragostea ta pentru El, ţi-a dăruit biruinţa. Primeşte aceste laude ale noastre, Sfinte, ca stâlpare de biruinţă:
Bucură-te, căîntunericul şi năvala patimilor n-au rătăcit sufletul tău!
Bucură-te, cănebunia tinereţii nu ţi-a schimbat cugetul cel bun!
Bucură-te, căfericirea şi odihna nu ai căutat-o în cele trecătoare!
Bucură-te, căîn multănevoinţăşi înfrânare le-ai aflat!
Bucură-te, căîn ceruri ai primit împărtăşirea cu Sfintele Taine!
Bucură-te, căde acestea văzduhul de negrăitămireasmăs-a umplut!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condacul 6
Ai arătat viaţămai presus de fire, asemănându-te heruvimilor, iar prin credinţa ta fierbinte ai slujit serafimilor, cu care cânţi în ceruri: Aliluia!
Icos 6
Povăţuitor al vieţii monahale te-ai făcut prin darul Sfântului Duh, Simeoane preafericite, căci cu înţelepciune şi înţelegere din Sfânta Scripturăgrăiai, învăţând dreapta credinţă. Pentru care îți zicem ție:
Bucură-te, izvorule plin de apa cea vie!
Bucură-te, învăţătorule cu faptele şi cuvintele!
Bucură-te, dascălul pocăinţei nesfârşite!
Bucură-te, căfaptele tale au fost deopotrivăcu învăţătura!
Bucură-te, căal tău cuget cu totul către cereşti l-ai îndreptat!
Bucură-te, cătrupul tău prin nevoinţăl-ai topit!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condacul 7
Fiarele cele netrupeşti se porneau asupra ta cu răutate, dar dragostea ta de Dumnezeu prefăcea în nimic puterea lor când cântai: Aliluia!
Icos 7
Dumnezeu proslăveşte pe cei ce-L iubesc pe El şi îi împlinesc voia, şi întru tine a revărsat cu îmbelşugare darul izgonirii diavolilor şi a tot felul de boli. Tămăduieşte şi neputinţele noastre, părinte, ale celor ce strigăm:
Bucură-te, doctorul cel fărăde plată!
Bucură-te, căpe cei ce se roagăţie îi ajuţi!
Bucură-te, căcelor din necazuri eşti izbăvitor!
Bucură-te, grabnic tămăduitor!
Bucură-te, al şerpilor şi balaurilor omorâtor!
Bucură-te, părinte cu dragoste  împodobit!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condacul 8
Sălăşluind în Muntele cel Minunat, ai zidit acolo o mănăstire şi un alt stâlp pe care însuşi Domnul venind cu sfinţii îngeri a sfinţit stâlpul în care te-ai suit cu bucurie cântând: Aliluia!
Icos 8
La vârsta bărbatului desăvârşit în cel de-al treizeci şi treilea an al vieţii tale, cu porunca lui Dumnezeu, ai primit harul preoţiei, spre slava Lui. Te rugăm, ca cel ce eşti mijlocitor al nostru, şi aceste laude ale noastre săle primeşti:
Bucură-te, căSfânta Liturghie cu redinţăca un înger slujeai!
Bucură-te, cădescoperiri şi vedenii Domnul îţi arăta!
Bucură-te, sfătuitorule de Duhul Sfânt insuflat!
Bucură-te, cătuturor tămăduiri le dăruiai!
Bucură-te, căşchiopi, orbi şi leproşi vindecai!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condacul 9
Întru tine, Părinte Simeoane, s-a împlinit cuvântul lui Hristos: “Cel ce crede întru Mine va face lucrurile pe care Eu le fac”, minunatule rob al lui Dumnezeu, cel ce cânţi de-a pururi în ceruri: Aliluia!
Icos 9
Smerita cugetare, tăcerea şi dragostea le-a arătat viaţa ta luminată, Simeoane preacuvioase, căci filosofia deşartăa acestei vieţi ai defăimat şi întru toate ai urmat cuvântul Domnului: “Cel ce vrea să-Mi urmeze săse lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze". Minunându-ne de viaţa ta îngerească, te rugăm caaceste neputincioase graiuri ale noastre săle primeşti cântându-ți:
Bucură-te, viaţăînchinatăSfintei Treimi!
Bucură-te, monahule următor al Sfinţilor Părinţi!
Bucură-te, stâlpule al creştinătăţii!
Bucură-te, Părinte între cei mai mari părinţi!
Bucură-te, mângâiere în supărări!
Bucură-te, balsam în suferinţe!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condacul 10
“latăMirele vine în miezul nopţii”, zice cântarea, şi fericit ai fost tu, slugăînţeleaptă, căci te-ai aflat priveghind şi cântând: Aliluia!
Icos 10
Domnul a binevoit să-ţi descopere mai înainte mutarea ta din cele de aici, iar ucenicii cu lacrimi ca unui părinte iubitor de fii îţi cântau:
Bucură-te, părinte cel cu mulţi fii!
Bucură-te, pom roditor cu felurite roade!
Bucură-te, căminunile tale s-au vestit în toatălumea!
Bucură-te, căde vederea luminii neînserate te-ai învrednicit!
Bucură-te, cădin mâna cereascăte-ai hrănit!
Bucură-te, spicule cu însutităroadă!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condac 11
Rugăciunea noastră, Sfinte Părinte Simeoane, primeşte-o ca pe o jertfă duhovniceascăpentru mântuirea noastră, ca săcântăm în veci Domnului: Aliluia!

Icos 11
În ceruri sufletul cu cântări îngereşti a fost primit şi în latura drepţilor şi a sfinţilor s-a sălăşluit, de-a dreapta lui Dumnezeu, pentru care cântăm:
Bucură-te, căci glasul Domnului: “vino, slugă bună şi credincioasă întru odihna Domnului Tău” ai auzit!
Bucură-te, al Stăpânului prieten de aproape!
Bucură-te, bucuria îngerilor cea negrăită!
Bucură-te, căci cu Maica Domnului şi cu toţi sfinţii pentru lume te rogi!
Bucură-te, a Sfântului loan Botezătorul rodire bogată!
Bucură-te, împreunăcu sfinţii petrecător!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condac 12
Ca o mângâiere ne-ai lăsat nouăsfintele tale moaşte, pe care cu evlavie le sărutăm cântând: Aliluia!
Icos 12
Binecuvântarea ta, Sfinte, pe care o reverşi prin moaştele tale, umple de bucurie inimile noastre, pentru care cu mulţumire îţi Cântăm:
Bucură-te, lauda Bisericii lui Hristos!
Bucură-te, bucuria noastră, a ortodocşilor!
Bucură-te, înfruntarea ereticilor!
Bucură-te, lămurirea celor aflaţi în îndoială!
Bucură-te, nădejdea celor deznădăjnuiţi!
Bucură-te, lumina celor din întunericul patimilor!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!
Condac 13
O, preaînţelepte de Dumnezeu purtătorule, Părinte Simeoane, slava cuvioşilor, primeşte de la noi aceste laude pe care cu tot sufletul ţi le aducem, şi roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei ce-ţi strigăm: Aliluia! (de 3 ori)

RUGĂCIUNE CATRE SFÂNTUL SIMEON DIN MUNTELE MINUNAT
Prea Cuvioase Părinte Simeoane, cel ce, încădin copilărie fiind nevoitor şi iubitor al frumuseţii cereşti, ai strălucit cu harul tău peste toate marginile pământului, ascultărugăciunea noastră, a celor greu încercaţi de nevoi şi de ispite. Tu, cel ce te-ai învrednicit de adevărata cunoaştere a Duhului, mijloceşte pentru noi către Bunul Dumnezeu săne împărtăşeascăşi nouăharul Său cel sfinţitor. Luminează-ne prin rugăciunile tale bineprimite de Dumnezeu şi dăruieşte-ne sănătate, pace sufleteascăşi cunoaşterea celor dumnezeieşti. Fereşte Biserica cea Adevărată de rătăcirile acestui veac şi roagă-l neîncetat pe Hristos săne ierte păcatele multe şi grele şi săne întăreascăîn dragostea Sa, făcându-ne săînţelegem cănumai El este împlinirea tuturor dorinţelor noastre. Amin.

                                               Cu dragoste,
                                                  Maria. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu