marți, 2 februarie 2016

SFÂNTA EVANGHELIE, DIN MAREA ŞI SFÂNTA ZI , A ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI !                                                        2 Februarie  2016 !


                                        ..


                                              La  Utrenie , 

                                                    Sfânta Evanghelie ,
          de la Sfântul Apostol si Evanghelist Luca !

În vremea aceea era un om în Ierusalim, anume Simeon ;şi omul acela era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. Iar el era înstiintat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea , până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Şi din îndemnul Duhului , a venit în templu tocmai când Părinţii aduceau acolo pe Iisus Pruncul, ca să facă pentru Dânsul după obiceiul Legii. 
Atunci Simeon a luat Pruncul în braţele sale , a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis : acum liberează pe robul Tău , Stăpâne , după cuvântul Tău , în pace ;căci au văzut ochii mei mântuirea Ta , pe care ai pregătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor ;lumină spre luminarea neamurilor şi spre slava poporului Tău Israel.
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie !
                              AMIN !

        La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie ,
             Sfânta  Evanghelie de la Luca  !
                                (II, 22- 40 ) 

        În vremea aceea au adus Părinţii pe Iisus Pruncul în Ierusalim,ca să-L pună înaintea Domnului , precum este scris în Legea Domnului şi să dea jertfă , cum zice în Legea Domnului , o pereche de turturele sau doi pui de porumbel.
Dar iată, era un om în Ierusalim , anume Simeon : şi omul acela era drept si temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. Iar el era înştiinţat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea , până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Şi din îndemnul Duhului a venit în templu tocmai când Părinţii aduceau acolo pe Iisus Pruncul , ca să facă pentru Dânsul după obiceiul Legii. Atunci Simeon a luat Pruncul în braţele sale , 
                       
                                                        Sfantul si Dreptul Simeon
a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis : acum, liberează pe robul Tău , Stăpâne, după Cuvântul Tău , în pace ;căci au văzut ochii mei mântuirea Ta , pe care ai pregătit-o înaintea feţei tuturor  popoarelor;lumină spre luminarea neamurilor şi spre slava poporului Tău Israel . Iar Iosif şi mama Lui se mirau de cele grăite despre Prunc. Şi Simeon i-a binecuvântat , iar către Maria , mama Lui , a zis : iată, Acesta este pus spre căderea şi ridicarea multora din Israel şi ca un semn , care va stârni împotriviri . Iar prin însuşi sufletul tău va trece sabie , ca să se dea pe faţă gândurile multor inimi . Mai era acolo proorociţa Ana, fata lui Fanuil , din neamul lui Aşer , ajunsă la adânci bătrâneţe , care traise cu bărbatul ei numai şapte ani de la căsătorie . Iar de optzeci şi patru de ani era văduvă şi nu se depărta de la templu , slujind Lui Dumnezeu ziua şi noaptea, în Posturi şi în Rugaciuni.  
În ceasul acela , venind şi ea acolo şi aducând , de faţă cu toţi , slavă Lui Dumnezeu, vorbea despre Prunc tuturor celor care aşteptau mântuirea lui Israel. După ce Părinţii, au săvârşit  toate , potrivit Legii Domnului , s-au întors în Galileea , în oraşul lor Nazaret . Iar Pruncul crestea si se întărea cu Duhul , umplându-se de înţelepciune ; şi HARUL Lui Dumnezeu era peste Dânsul.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE !
                                      AMIN ! 

 Dragii mei, pe Sfantul si Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu ,îl sărbătorim la 3 februarie . 

                            
                            
Pomenirea Sfîntului şi Dreptului Simeon, Primitorul de Dumnezeu
(3 februarie)
Versiune fara diacritice | Vieţile Sfinţilor pe luna februarie

Simeon, bătrînul, după mărturia Sfintei Evanghelii, era un om drept şi credincios, aşteptînd mîngîierea lui Israil, iar Duhul Sfînt era peste dînsul. Aceluia i s-a făcut ştire de la Dumnezeu despre venirea ce degrabă era să fie în lume, a adevăratului Mesia. Şi i s-a făcut ştire, precum povestesc istoricii cei vechi, astfel:
Cînd, după porunca lui Ptolomeu, regele Egiptului, se tălmăcea Legea lui Moise şi toate proorociile din limba evreiască în cea elinească, pentru care lucru erau aleşi oameni înţelepţi din Israil, şaptezeci la număr. Între aceştia era şi Sfîntul Simeon, ca un înţelept şi iscusit întru dumnezeiasca Scriptură. Atunci el, tălmăcind, scria cuvintele lui Isaiia proorocul şi, ajungînd la cuvintele: Iată fecioara în pîntece va zămisli şi va naşte fiu, s-a îndoit, zicînd că nu este cu putinţă ca o fecioară, neştiind de bărbat, să poată naşte şi, luînd cuţitul, a voit să radă cuvintele acelea. Dar îngerul Domnului i s-a arătat şi i-a ţinut mîna, zicînd: "Nu fi necredincios faţă de cele scrise, şi a căror împlinire singur o vei vedea. Pentru că nu vei gusta moartea pînă ce nu vei vedea pe Cel ce se va naşte din Curata Fecioară, Hristos Domnul".
Deci el, crezînd cuvintele îngereşti şi prooroceşti, aştepta cu dor venirea lui Hristos în lume. Şi era drept cu viaţa şi fără prihană, ferindu-se de tot răul, şezînd lîngă biserică şi rugîndu-se lui Dumnezeu să miluiască lumea Sa şi să izbăvească pe oameni de diavolul cel viclean.
Născîndu-se Domnul nostru Iisus Hristos şi împlinindu-se patruzeci de zile, iar după obiceiul legii fiind adus în biserică de mîinile Preacuratei Sale Maici, atunci şi Sfîntul Simeon îndemnat de Duhul a venit în biserică şi, căutînd spre Pruncul cel mai înainte de veci cum şi la Fecioara cea fără de prihană care Îl născuse, L-a cunoscut că Acela este Mesia cel făgăduit şi că aceea este Fecioara prin care avea să se împlinească proorocia Isaia. De aceea, i s-a închinat, văzînd-o înconjurată de lumină cerească şi fiind strălucită cu dumnezeieştile raze.
Deci, cu frică şi cu bucurie apropiindu-se de dînsa, a luat în mîinile sale pe Domnul şi a zis: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău, în pace, că văzură ochii mei mîntuirea Ta. El a proorocit despre patima lui Hristos şi despre răstignirea Lui, spunînd că va trece prin sufletul Născătoarei de Dumnezeu sabia mîhnirii şi a necazului, cînd va vedea pe Fiul său răstignit pe Cruce. Şi aşa, mulţumind lui Dumnezeu, s-a mutat cu pace la adînci bătrîneţi, pentru că se scrie despre dînsul că a trăit 360 de ani - Dumnezeu astfel lungindu-i viaţa - ca să ajungă vremea cea din toţi vecii dorită, în care Fiul cel fără de ani S-a născut din Sfînta Fecioară, Căruia se cuvine slava în veci. Amin.
Despre acest Sfînt Simeon, care a primit în mîinile sale pe pruncul Iisus, cel dus în biserică şi care a binecuvîntat pe Născătoarea de Dumnezeu, Maria şi pe Iosif, mulţi înţeleg că a fost preot, precum era preot şi Zaharia, cel ce a primit mai înainte pe Maria, fiind dusă atunci pruncă în biserică şi care avea să fie maica lui Iisus. Între cei ce înţeleg astfel, este Sfîntul Atanasie cel Mare, în cartea sa "Despre aceeaşi fire a Tatălui şi a Fiului", apoi Sfîntul Chiril din Ierusalim, în "Cuvîntul de la Întîmpinarea Domnului", şi Sfîntul Epifanie, în "Învăţătura despre părinţii Legii Vechi şi ceilalţi". Dar de vreme ce sînt unii care nu se unesc - căci nu se pomeneşte despre aceasta în Evanghelie -, de aceea nu s-a scris nici în cuvîntul acesta.
În această zi se mai face şi pomenirea Sfintei Ana, proorociţa, de care se pomeneşte în Evanghelie, şi care cu Sfîntul Simeon primitorul de Dumnezeu întîmpinînd pe Domnul nostru Iisus Hristos în biserică, grăia despre Dînsul tuturor celor ce aşteptau izbăvirea în Ierusalim, cum că Acela este Mesia cel aşteptat. Totdeauna se face şi pomenirea Sfîntului prooroc Azaria, de care se scrie în cartea a doua, Paralipomena, capitolul al 15-lea. Apoi a Sfinţilor mucenici Adrian şi Euvul, care au pătimit pentru Hristos în Cezareea, de la Firmilian ighemonul. Şi a Sfinţilor mucenici Papia, Diodor şi Claudian, care s-au chinuit pentru Hristos în vremea lui Deciu, împăratul, de către Paulin, boierul Pamfiliei. Cum şi a Sfîntului mucenic Vlasie cel din Cezareia Capadociei, care era păstor şi fiind muncit nu s-a lepădat de Hristos, ci pe mulţi i-a adus la credinţă, iar pe ighemon l-a omorît. Apoi, rugîndu-se lui Dumnezeu, şi-a dat duhul în mîinile Lui şi era văzută o porumbiţă, în chipul luminii, zburînd deasupra trupului lui. Toiagul lui păstoresc, înfigîndu-l în pămînt, a odrăslit şi a crescut copac mare, care acoperea cu ramurile sale altarul bisericii, zidită peste moaştele lui.
                                     Cu dragoste, Maria.

2 comentarii:

  1. Multumesc mult D-na. Maria.C

    RăspundețiȘtergere
  2. https://www.facebook.com/notes/alkitab/messages-from-the-father-and-jesus-concerning-barack-hussein-obama-barack-hussei/259889117394819

    RăspundețiȘtergere